Trendy ve vzdělávání, 2013 (roč. 6), číslo 1

ROLA ILUSTRACJI W PROCESACH UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA

WALAT Wojciech

TVV 2013, 6(1):5-8

Obrazy i słowa pełnią w procesie uczenia się funkcje informacyjne i operacyjne, reprezentują bowiem informacje i stanowią materiał przekształceń poznawczych. Ze względu na efektywność procesów poznawczych związanych z uczeniem się istotna jest zarówno specyfika informacyjna, jak i operacyjna oraz mnemiczna kodów obrazowych oraz słownych.

EXPERIMENT JAKO SOUČÁST BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUKY

DOSTÁL Jiří

TVV 2013, 6(1):9-19

Studie pojednává o experimentu jako specifické metodě užívané v rámci badatelsky orientované výuky. S využitím vědeckých metod se zaměřuje na analýzu vzdělávacích aspektů v kontextu konstruktivistických přístupů a řeší terminologické problémy z dané oblasti. Perspektivně se věnuje i experimentům realizovaným ve virtuálních a vzdálených laboratořích a jejich možnému didaktickému využití. Uváděné poznatky byly podrobeny komparativní analýze v mezinárodním kontextu.

TERAPEUTICKÁ TECHNIKA NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE

BALEK Bronislav

TVV 2013, 6(1):20-23

V nemocnicích na jednotkách intenzivní péče se nejčastěji používají následující terapeutické (léčebné) přístroje: kardiostimulátory, defibrilátory, injekční dávkovače a infuzní pumpy, resuscitační ventilátory, umělé ledviny a hemoperfuzní přístroje atd. Příspěvek bude obsahovat schémata, průběhy generovaných fyzikální veličin a popis terapeutické techniky.

MERANIE TEPLOTY PRACOVNÉHO PROSTREDIA - METODIKA - VÝSLEDKY

BÁNESZ Gabriel

TVV 2013, 6(1):24-27

Autor v príspevku uvádza metodiku merania teploty pracovného prostredia použiteľnú ako návod na praktické cvičenia v príprave budúcich učiteľov technických predmetov. Uvedená metodika korešponduje s platnými normami a rešpektuje didaktickú zásadu spojenia teórie s praxou. Článok zároveň uvádza konkrétne výsledky z merania teploty z odbornej učebne.

BOZP AKO MOTIVAČNÝ FAKTOR V EDUKAČNOM PROCESE

BARÁTH Ondrej, FESZTEROVÁ Melánia

TVV 2013, 6(1):28-31

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je orientovaná na znižovanie nehôd a pracovných úrazov, posudzovanie a prevenciu rizík s orientáciou progresívnych opatrení dobrej praxe, vzdelávanie a podporu povedomia so zameraním na komplexný rozvoj pracovnej pohody, zvyšovanie kultúry práce a školskú prípravu. Príspevok je orientovaný na rastúce požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce. Na základe analýzy pracovných postupov na pracovné operácie, pohyby a úkony poukážeme na možnosť vytvárania zručnosti a návykov už v školských podmienkach.

CТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ КОНCТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕCКИХ ЗАДАЧ

BEREZOVA Lyudmila

TVV 2013, 6(1):32-35

Исходя из основных способов, методов решения формируется стратегия решения задачи. Рассматривается трансформация...

CТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕCКОГО ОБРАЗОВАНИЯ CЕЛЬCКОГО НАCЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ

BILAN Sergey

TVV 2013, 6(1):36-39

В статье отражен процесс развития технического образования сельского населения Украины в связи с технической...

TECHNICKÉ PROFESIJNÉ ZÁUJMY ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

BILIKOVÁ Veronika

TVV 2013, 6(1):40-43

Autorka sa v článku zaoberá profesijnými záujmami žiakov 9. ročníka základných škôl v Nitre. Vo výskume zisťovala preferenčné poradie profesijných záujmov žiakov. Prostredníctvom dotazníka Semafor bol zistený typ osobnosti jednotlivých žiakov. V súvislosti s hodinovou dotáciou predmetu Technika zisťovala, či majú žiaci vyučovaní s vyššou hodinovou dotáciou aj výraznejšie technické profesijné záujmy.

EXPERIMENTÁLNA ZOSTAVA PRE VÝSKUM KONVEKTÍVNEHO PRESTUPU TEPLA

BRODNIANSKÁ Zuzana

TVV 2013, 6(1):44-47

V príspevku je navrhnutá experimentálna zostava umožňujúca výskum prestupu tepla konvekciou pri podtlakovom alebo pretlakovom spôsobe zapojenia systému. Predmetom skúmania sú horizontálne umiestnené tvarované teplovýmenné plochy. Teplotné polia vznikajúce v ich okolí možno vizualizovať metódou holografickej interferometrie a tým vzniká možnosť optimalizácie z hľadiska geometrických tvarov, vzájomných rozstupov a použitia usmerňovacích prvkov pri zmene prietokového množstva vzduchu a tepelného toku. Experimentálna zostava je vhodnou didaktickou pomôckou vo vyučovacom procese predmetov zameraných na oblasť prestupu tepla, prípadne využitia vizualizačných...

ASPEKTY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ

DEPEŠOVÁ Jana

TVV 2013, 6(1):48-51

Cieľom vzdelávania a výchovy k BOZP je poskytnúť študentom potrebné vedomosti a aktuálne informácie, rozvíjať návyky, zručnosti a postoje nevyhnutné pre bezpečný výkon činnosti a bezpečné správanie sa. Uvedené ciele sa dosahujú rôznymi formami školení, inštruktáži, výcvikom, nácvikom, vytváraním modelových situácií, informačnými aktivitami. Príprava študentov - budúcich učiteľov technicky orientovaných predmetov zahŕňa okrem odborných predmetov, ktoré formujú profil absolventov tohto štúdia aj vzdelávanie v oblasti BOZP. V rámci štúdia je potrebné formovať študentov, pripravovať ich na budúce povolanie, učiť ich získavať a spracovať materiály pre inováciu...

ALTERNATÍVNE FORMY VZDELÁVANIA V BOZP

DEPEŠOVÁ Jana, TOMKOVÁ Viera

TVV 2013, 6(1):52-55

Pre absolventov študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú dôležité získané spôsobilosti, ktoré im na trhu práce umožňujú vykonávať profesiu bezpečnostný technik, revízny technik, inšpektor bezpečnosti práce a profesie v rámci samosprávy a štátnej správy. Práve zameranie na kvalifikovanú odbornú prípravu študentov v oblasti BOZP si vyžaduje zaraďovať do štúdia okrem iných aj alternatívne formy získavania vedomostí.

ODBORNÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

DUCHOVIČOVÁ Marcela

TVV 2013, 6(1):56-59

V súčasnosti sa prehodnocuje a aktualizuje samotná stratégia celoživotného vzdelávania, jej dynamika a význam, ktorá vychádza s Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2011 - 2014. Jednoduchý prístup k pružnému rozširovaniu a prehlbovaniu kvalifikácií s cieľom zvýšiť uplatnenie sa na trhu práce, rozvoj osobnosti a zvýšenie kvality života umožní efektívny systém ďalšieho vzdelávania pri znižovaní informačnej nerovnosti. Za cieľ príspevku sme si stanovili spracovať problematiku ďalšieho odborného vzdelávania učiteľov technických odborných predmetov ako súčasť celoživotného vzdelávania v závislosti od súčasných vzdelávacích trendov.

FLEXE, TORZE A FRENETŮV REPÉR V PROGRAMOVÉM PROSTŘEDÍ MATHEMATICA

FAJKUS Martin

TVV 2013, 6(1):60-63

Článek je věnován programu, který zobrazuje uživatelem zadanou prostorovou křivku a vypočítá flexi a torzi ve zvoleném bodě této křivky. Uživatel dále může nechat zobrazit směrové vektory tečny, normály, nebo binormály v libovolném bodě křivky a pro názornost i malé letadlo letící podél křivky tak, jak uživatel plynule mění jeho pozici pomocí hodnoty parametru křivky.

DÔLEŽITOSŤ DODRŽIAVANIA ZÁSAD BOZP

FESZTEROVÁ Melánia

TVV 2013, 6(1):64-67

Jednou z významných oblastí sociálnej politiky štátov Európskej únie je problematika dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania by mala byť problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík. Vzdelávanie a odborná príprava k BOZP je nástrojom systematického utvárania a rozvíjania odborných vedomostí a zručností. V súčasnej dobe sa stále viac stretávame s problémami, ktoré pedagógovia riešia práve z dôvodu legislatívnych zmien orientovaných na BOZP. Príspevok je venovaný potrebe rozvoja a požiadavkám na rastúce nároky na bezpečnosť...

SVĚT PRÁCE A PŘÍPRAVA UČITELŮ

FRIEDMANN Zdeněk

TVV 2013, 6(1):68-71

Učitelé předmětů technického charakteru mají možnost velmi účinně pomáhat žákům v jejich profesní orientaci. Mohou je informovat nejen o zaměření škol a jejich perspektivách, ale také o charakteristikách různých profesí. Jsou obvykle těmi, kteří podporují zájem žáků o řemesla a umožňují jim v rámci výuky získávat alespoň dílčí zkušenosti s vykonáváním určité profese. Příspěvek věnuje pozornost možnostem vzdělávání učitelů technických a informačně technologických předmětů v oblasti profesní orientace.

PREMENA SOLÁRNEJ ENERGIE - POČÍTAČOM PODPOROVANÝ EXPERIMENT

GERHÁTOVÁ Žaneta

TVV 2013, 6(1):72-75

V príspevku prezentujeme výsledky testovania nami zhotoveného elektrochemického organického solárneho článku, ktorý je súčasťou počítačom podporovaného experimentu "Premena solárnej energie". Uvádzame voltampérovú charakteristiku článku a faktor plnenia FF pri intenzite osvetlenia 100 %. Pri zhotovovaní elektrochemického organického solárneho článku sme ako zdroj farbiva antokyanínu použili maliny. Využívali sme pomôcky, ktoré sú súčasťou súpravy "Man Solar - Article N° 3000".

TRENDY V KONTAKTNÍM MAPOVÁNÍ POVRCHU PEVNÝCH TĚLES

HIKLOVÁ Helena, SCHOVÁNEK Petr

TVV 2013, 6(1):76-79

V současnosti lze zaznamenat bouřlivý rozvoj nekontaktních metod zobrazujících povrch pevných těles s mimořádným rozlišením, přesností a spolehlivostí. Mnohá zařízení nahrazují mechanické přístroje používané dříve. Kontaktní měření se však vyvíjejí také a jejich současné schopnosti a možnosti využití dokazují, že mají stále místo v mnoha odvětvích naší činnosti.

KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

HODIS Zdeněk, HRBÁČEK Jiří, VYBÍRAL Petr, DOSEDLA Martin

TVV 2013, 6(1):80-83

Příspěvek se zabývá využitím konstrukčních stavebnic ve výuce odborného předmětu Technika a technické vzdělávání. Konstrukčních stavebnic bylo využito v rámci přípravy studentů 3r. technické a informační výchovy. Důraz byl kladen na tvořivost studentů a se zřetelem na jejich zaměření - asistentství pro 2. stupeň ZŠ. V dotazníkovém šetření byly ověřovány postoje studentů k této problematice.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО РУХУ НАCЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В ОCТАННЄ ДЕCЯТИЛІТТЯ ХХ CТОЛІТТЯ

KHVIST Victoria

TVV 2013, 6(1):84-89

В статті розкрито деякі аспекти державної міграційної політики та механічного руху українського населення...

TWÓRCZOŚC TECHNICZNA UCZNIÓW

KNYCH Aleksandra

TVV 2013, 6(1):90-93

Twórczość stanowi istotne zagadnienie współczesnej pedagogiki, psychologii i socjologii. Człowiek twórczy łatwiej radzi sobie z problemami i niecodziennymi sytuacjami. Określenie cech twórczej osobowości ma swoje implikacje dla procesu edukacyjnego. Rozwijanie twórczości u dzieci i młodzieży, w tym twórczości technicznej, jest ważnym zadaniem dzisiejszej szkoły.

VIZUALIZÁCIA TEPLOTNÝCH POLÍ NA POVRCHU KACHĽOVEJ PECE

KONIAR Ján

TVV 2013, 6(1):94-97

V príspevku je uvedená ukážka vizualizácie teplotných polí na povrchu kachľovej pece pomocou termovíznej kamery. Takéto experimentálne merania možno využiť ako vhodnú didaktickú pomôcku vo vyučovacom procese v študijnom programe Ekotechnika, hlavne v predmetoch Procesné strojníctvo a Využitie tepelných procesov.

OPTIMALIZÁCIA PRÍPRAVY BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY

KUBALA Andrej, SOTÁK Vladimír

TVV 2013, 6(1):98-101

Príprava v oblasti elektrotechniky sa javí ako jedna z najdôležitejších oblastí pre výkon profesie bezpečnostného technika. Autori v príspevku analyzujú vedomostnú úroveň študentov v odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Získané výsledky podrobujú komplexnej analýze za pomoci štatistickej metódy Wilcoxonovho dvojvýberového testu.

ROZVOJ PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V CHÉMII

LUKÁČOVÁ Danka, BÁNESZ Gabriel

TVV 2013, 6(1):102-105

Článok pojednáva o možnostiach rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov na druhom stupni základných škôl v predmete chémia. Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA 035UKF-4/2012 Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania. Cieľom projektu je vypracovať model vzdelávania rozvíjajúci u žiakov vnímanie priestoru a orientáciu v priestore.

REFLEXE KVALITY ZPRACOVÁNÍ METODICKÝCH LISTŮ PRO TECHNICKOU VÝCHOVU Z HLEDISKA EDUKAČNÍCH CÍLŮ

NAKLÁDALOVÁ Pavlína, STOLINSKÁ Dominika

TVV 2013, 6(1):106-111

Příspěvek prezentuje problematiku pregraduální přípravy studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v kontextu technické výchovy. Prostřednictvím reflexe kvality zpracování metodických listů pro technickou výchovu poukazuje na didaktickou kategorii edukačních cílů jako na jeden z významných interdisciplinárních prvků vysokoškolské přípravy učitele, který je součástí jak teoretické, tak aplikační části.

EVALUACE EFEKTIVITY VÝUKY LABORATORNÍCH ÚLOH PODPOROVANÝCH VYUŽITÍM SPECIALIZOVANÝCH STUDIJNÍCH OPOR

NOVOTNÝ Jan

TVV 2013, 6(1):112-115

Příspěvek pojednává o výzkumu provedeném při výuce laboratorních cvičení na technické vysoké škole.

POTŘEBY A ZÁJMY ŽÁKŮ V POŽADAVCÍCH NA ÚPLNOST OBSAHU TECHNICKÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

PLISCHKE Jitka, KROPÁČ Jiří

TVV 2013, 6(1):116-119

Stať je zacílena na využití hierarchie potřeb dle A. Maslowa jako měřítka úplnosti obsahu technické výchovy prováděné na ZŠ. Dále jsou, s obdobným záměrem, pojednány způsoby vytváření rysů a zájmů typických pro hochy a dívky. Uvedená hlediska mohou být využita jako měřítka při expertním posouzení úplnosti obsahu technické výchovy.

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕCКОГО ТВОРЧЕCТВА CТУДЕНТОВ В КОНТЕКCТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕCКОГО ПОДХОДА

PRYGODII Mykola, BYVALKEVYTCH Leonid, PRYGODII Alla

TVV 2013, 6(1):120-123

В статье представлено обобщение результатов теоретических исследований по вопросу организации творческой...

ПРОФЕCCИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

PRYGODII Mykola, PERMINOVA Vladislava

TVV 2013, 6(1):124-127

Усовершенствование современного высшего образования возможно через наполнение всех курсов содержанием, которое...

VLIV PROCESNÍCH PARAMETRŮ NA ŘEZÁNÍ NĚKTERÝCH KOVŮ PULSNÍM ND:YAG LASEREM

ŘIHÁKOVÁ Lenka, CHMELÍČKOVÁ Hana, TOMÁŠTÍK Jan

TVV 2013, 6(1):128-131

Příspěvek popisuje pulsní laserové řezání a zaměřuje se na vliv parametrů procesu na šířku a kvalitu řezné spáry. Tyto parametry zahrnují výkon laseru, rychlost procesu a tlak pracovního plynu. K hodnocení vzorků byla použita konfokální mikroskopie.

INOVACE PŘEDMĚTŮ TECHNICKÁ MECHANIKA A HYDRAULIKA S UPLATNĚNÍM VAZBY NA MATEMATIKU

ŘÍHOVÁ Dana, KOTÁSKOVÁ Pavla, MARKOVÁ Jana

TVV 2013, 6(1):132-135

Příspěvek se zabývá využitím matematiky v předmětech Technická mechanika a Hydraulika. Byly vytvořeny studijní materiály, které na probírané látce demonstrují vzájemný vztah mezi oběma předměty a matematikou. Potřebný matematický aparát je v nich komentován na úrovni základního kurzu.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V DOMÁCNOSTI - PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH UŽIVATELŮ INTELIGENTNÍCH DOMŮ

SERAFÍN Čestmír

TVV 2013, 6(1):136-139

Integrace moderních (zejména digitálních) technologií do obsahu vzdělávání a jejich začlenění do vzdělávacího procesu se děje nejčastěji v podobě didaktických prostředků, ale nemusí tomu tak být vždy.
Běžný člověk se denně setkává s technologiemi, které využívá pro práci i zábavu, je to běžná součást jeho života a v budoucnu tomu nebude jinak. Moderní domácnost, to jsou již dnes především moderní technologie na digitálním základu a mladá generace se bude s těmito technologiemi setkávat a požívat je. Proto je otázka jejich začlenění do výuky již na základní škole velmi důležitá a právě touto otázkou se zabývá tento článek.

DIAGNOSTIKA TVORIVÉHO TECHNICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

TOMKOVÁ Viera

TVV 2013, 6(1):140-143

Úlohou učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese je vzdelávať žiakov a hľadať stále nové možnosti na podporu ich tvorivého technického myslenia. Na základe analýzy žiackych produktov (výkresov, výrobkov a návrhov riešenia) môže učiteľ podchytiť technicky mysliacich žiakov a zámerne rozvíjať ich technické myslenie.

ŠKOLSKÁ REFORMA A TECHNICKÁ NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

TOMKOVÁ Viera

TVV 2013, 6(1):144-147

Školská reforma v Slovenskej republike vstúpila do platnosti v roku 2008. Pre technické vzdelávanie predstavuje zmenu v obsahu a aj rozsahu vzdelávania. V príspevku je riešená problematika vplyvu školskej reformy na jednu oblasť technického vzdelávania a to technickú neverbálnu komunikáciu.

SÚ TO LEN OBYČAJNÉ KONŠTANTY ALEBO…

TRUBENOVÁ Jaroslava

TVV 2013, 6(1):148-154

Predkladaný príspevok predstavuje prvú časť zo série článkov autorky venovaných historickým aspektom známych a často používaných pojmov matematiky v prírodných a technických vedách.

APLIKACE POČÍTAČEM ŘÍZENÉHO GRAVÍROVACÍHO STROJE VE VÝUCE STUDENTŮ TECHNICKÉ VÝCHOVY

TVARŮŽKA Václav

TVV 2013, 6(1):155-158

Tento článek popisuje problematiku výuky programování a obsluhy počítačem řízeného gravírovacího stroje ve výuce budoucích učitelů technické výchovy. V tomto článku jsou popsány technické parametry stroje a podstatné informace, které provázejí výuku obsluhy a práci, včetně didaktického postupu realizace námětu pro výuku. CNC stroj umožňuje aktivizovat studenty k hlubšímu poznávání ovládání technologických zařízení. Nezanedbatelným faktorem je možnost uplatnění těchto technologií v zájmových činnostech, modelářství a tvorbě dekoračních předmětů.

NÁVRH MERACIEHO REŤAZCA PRE SNÍMANIE TEPLOTY V TERMOSIFÓNE

VALENTOVÁ Karina, ČERNECKÝ Jozef

TVV 2013, 6(1):159-162

Príspevok sa zaoberá návrhom meracieho reťazca teploty, ktorý je potrebný pre snímanie teploty v termosifóne. Návrh tohto meracieho reťazca bude použitý v rámci dizertačnej práci, ktorá sa zaoberá efektívnym prenosom tepla v tepelných trubiciach. Pomocou meracieho reťazca bude možné pozorovať zmeny teploty pri ohreve vo výparnej časti, adiabatickej a kondenzačnej časti termosifónu. Navrhnutý merací reťazec teploty pomocou LabView sa dá využiť v laboratórnom meraní predmetu Procesné strojníctvo.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕCТЕCТВЕННОЙ CРЕДЫ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ УКРАИНЫ

YASHCHUK Sergii

TVV 2013, 6(1):163-166

Атомная радиация - вид загрязнения естественной среды, которая вредно влияет на здоровье человека, окружающая...

APLIKACE PRINCIPU KONGRUENCE V TEMATICKÉM OKRUHU SVĚT PRÁCE

ZUBATÁ Anna, PLISCHKE Jitka

TVV 2013, 6(1):167-170

Stať se vztahuje k připravované disertační práci, která je zaměřena na problematiku projektové výuky v tematickém okruhu Svět práce. V úvodní části se zaměříme na charakteristiku pojmu projektová výuka, projekt, tematický okruh Svět práce a princip kongruence. Následně aplikací principu kongruence doložíme potřebnost projektové výuky v tematickém okruhu Svět práce.

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ CИCТЕМЕ УКРАИНЫ

BORYSIUK Aleksandr

TVV 2013, 6(1):171-174

В статье рассмотрены современные базы данных, используемые в образовательной системе Украины. Описанная законодательная...

VIZUALIZACE VE VÝUCE STROJÍRENSKÝCH PŘEDMĚTŮ

DVOŘÁK Karel, JEHLIČKA Vladimír

TVV 2013, 6(1):175-178

Nasazení počítačových aplikací při výuce strojírenské konstrukce představuje vedle provádění klasických konstruktérských postupů při tvorbě 3D modelů virtuálních prototypů a 2D výkresové dokumentace také možnosti tvorby vizualizací. Ty slouží nejen ke zlepšení estetického vzhledu virtuálního prototypu, ale také mají význam pro interpretaci funkčních vlastností daného prototypu. Příspěvek představuje možnosti provádění technických vizualizací a animací ve výuce strojírenských předmětů. Zaměření výuky na uvedenou problematiku přispívá ke zvýšení znalostí žáků z oblasti problematiky strojírenské konstrukce a ke zvýšení motivace žáků ke studiu a profesnímu...

VYUŽITIE POČÍTAČOVEJ PODPORY PRI RIEŠENÍ ÚLOH Z PRAVDEPODOBNOSTI

FECHOVÁ Erika

TVV 2013, 6(1):179-182

V súčasnej dobe sa na školách stretávame so snahou zavádzať a využívať moderné informačno-komunikačné prostriedky vo vyučovacom procese. Príspevok sa zaoberá možnosťou využívania podporných softvérových produktov vo vyučovaní numerickej matematiky a to pri riešení úloh z časti pravdepodobnosť a numerická štatistika.

UKÁZKA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH POMOCÍ VIZUALIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

FIALKA Miloslav, CHARVÁTOVÁ Hana

TVV 2013, 6(1):183-186

Již náš Jan Ámos Komenský, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů, prosazoval známou zásadu názornosti ve výuce. Tuto a další vyučovací zásady se autoři příspěvku snažili realizovat při vytvoření webových stránek s vizuálními webovými dokumenty, včetně ploch a jejich animací. Tyto ke stažení volně dostupné materiály obsahují obtížné učivo z diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných. Webové stránky jsou vytvořeny také v angličtině, takže vizuální materiály v případě zájmu mohou využít i studenti zahraničních univerzit.

VYUŽÍVANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH OČAMI ŠTUDENTOV

GERHÁTOVÁ Žaneta

TVV 2013, 6(1):187-190

21. storočie prinieslo veľký rozmach využívania informačno-komunikačných technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach života. Vo výchovnovzdelávacom procese sú veľmi významným prostriedkom jeho modernizácie. V príspevku prezentujeme časť graficky vyhodnotených výsledkov prieskumu, ktoré sa týkajú využívania informačno-komunikačných technológií na stredných školách. Prieskum sme realizovali v akademickom roku 2011/2012 na vzorke 131 študentov v Slovenskej republike.

ТЕХНОЛОГИИ ИCПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕCУРCОВ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНОМ КУРCЕ

GLAZUNOVA Olena

TVV 2013, 6(1):191-196

В статье рассматриваются проблемы использования открытых цифровых ресурсов в электронном учебном курсес...

INFORMAČNÉ KOMPETENCIE UČITEĽOV

GREGÁŇOVÁ Radomíra

TVV 2013, 6(1):197-200

V príspevku sme sa zamerali na informačné kompetencie učiteľov všeobecne a následne na vyhodnotenie informačnej pedagogickej kompetencie učiteľov z pohľadu študentov v dotazníkovom prieskume na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

NÁVRH DEMONŠTRAČNÝCH ZARIADENÍ NA BÁZE BEZDRôTOVÝCH SIETÍ S KRÁTKYM DOSAHOM

HAMBALÍK Alexander

TVV 2013, 6(1):201-204

Príspevok uvádza riešenie základných problémov návrhu demonštračných zariadení zapojených do siete pomocou bezdrôtových technológii. Navrhované riešenie dovoľuje využitie demonštračných zariadení vo vyučovacom procese a v príprave odborníkov z oblasti sieťových a medicínskych technológií.

SPOJENÍ KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE LEGO WeDo S PROJEKTEM SCRATCH JAKO JEDNA Z ALTERNATIVNÍCH CEST VE VÝUCE ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ

HAVELKA Martin, DÖMISCHOVÁ Ivona

TVV 2013, 6(1):205-211

Příspěvek klade otázky související s pojetím výuky programování a algoritmizace. Kdy začít výuku uvedené problematiky? Jaké jsou cíle této výuky? Jaké prostředky jsou k tomu vhodné? Cílem je diskuse na toto téma. Na některé z uvedených otázek nabízíme odpovědi.

VÝUKA ROBOTIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

HRBÁČEK Jiří, KUČERA Martin, HODIS Zdeněk, VYBÍRAL Petr

TVV 2013, 6(1):212-215

Situace v technických oborech je v současné době kritická. Společenská prestiž řemesel je extrémně nízká a z toho plyne velmi nízký zájem o ně. Znalosti lze uchovat v knihách a dalších médiích, zkušenosti a dovednosti takto "konzervovat" nelze. Ty se předávají z mistra na tovaryše jejich společnou prací a předávání trvá několik let až desítek let v závislosti na oboru. Mistři, schopní zkušenosti předat, již pomalu vymírají. Náročnost technických oborů však také vyžaduje vysoce kvalitní úroveň středního i vysokého technického školství. I zde se projevu velmi nízký zájem o technické obory, na které má velmi negativní vliv obrovské rozšíření víceletých...

VYUŽITIE SOFTVÉROVEJ PODPORY PRI VÝUČBE POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

HREHOVÁ Stella

TVV 2013, 6(1):216-219

Počítačové siete tvoria v súčasnosti neoddeliteľnú súčasť pracovného aj súkromného života. Ich používanie je už samozrejmosťou. Absolventi vysokých škôl by však mali mať aspoň základné vedomosti o tom, ako vlastne fungujú. Pre názorné prezentovanie fungovania počítačovej siete, jej navrhovania, správe a konfigurácie je vhodným prostriedkom simulačný softvér Cisco Packet Tracer. V predkladanom príspevku je popísaný postup pri tvorbe a správe jednoduchej siete.

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY A JEJICH HODNOCENÍ STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY

JANSKÁ Lenka

TVV 2013, 6(1):220-225

Článek předkládá výsledky výzkumného šetření realizovaného na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Výzkumné šetření se zabývalo vnímáním elektronických studijních opor studenty prvních ročníků PdF UP v Olomouci. Výzkumné šetření zjišťovalo, jaké informační zdroje studenti během studia užívají. Ověřovalo, zda se studenti setkali s elektronickými studijními oporami a jejich spokojenost s nimi. Zjišťovalo preference studentů klasických studijních materiálů či elektronických studijních opor.

MULTIMEDIÁLNÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY PRO ZÁKLADNÍ VÝUKU MATEMATIKY NA VYSOKÉ ŠKOLE

JEHLIČKA Vladimír

TVV 2013, 6(1):226-229

Příspěvek se zabývá problematikou neúspěšnosti studentů u zkoušek z matematiky v prvním roce studia na vysoké škole. Jsou zde uvedeny některé výsledky jak kvantitativního tak i kvalitativního výzkumu v této oblasti. Na základě dosažených výsledků bylo přistoupeno k vytvoření multimediálních studijních opor. V článku je pospán postup, který byl uplatněn při vytváření těchto opor. Jejich součástí jsou videozáznamy přednášek. Krátce jsou popsány i dosavadní zkušenosti s využitím těchto studijních opor ve výuce.

JAK VNÍMAJÍ UČITELÉ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ?

KLEMENT Milan, LAVRINČÍK Jan

TVV 2013, 6(1):230-239

Výuka programování je v podmínkách všeobecně orientovaných středních škol novou, relativně nepopsanou oblastí. Aby bylo možné sestavovat, a vhodně projektovat a realizovat výuku základů programování je nutné průběžně zjišťovat a vyhodnocovat názory a postoje jednotlivých účastníků tohoto vzdělávání. Na základě těchto analýz je možné určit nejen vhodnost tohoto tematického celku pro výuku, ale také jeho přínosy či možná rizika. Z těchto důvodů byl realizován společný projekt šesti víceletých gymnázií olomouckého kraje a katedry technické a informační výchovy, jehož cílem bylo zavedení tematického celku "Základy programování" do výuky a vyhodnocení jeho...

NOVÉ VIZUÁLNÍ KOMPONENTY V TVORBĚ A PREZENTACI VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ

KROTKÝ Jan

TVV 2013, 6(1):240-245

Autor v článku popisuje a zdůvodňuje současné trendy v tvorbě studijních materiálů, zejména multimediálních učebnic. Zaměřuje se především na nové formy aparátu prezentace učiva v podobě 3D komponent. Současně autor nastiňuje jejich nové možnosti v oblasti motivace ve výuce nebo lepšího transferu a chápání učiva žáky. Závěr článku je věnován některým konkrétním aplikacím a jejich využití ve výuce.

REFLEXE KONEKTIVISMU V ICT KOMPETENCÍCH UČITELE

KUBRICKÝ Jan

TVV 2013, 6(1):246-249

Příspěvek se zabývá současnou snahou integrace základních principů teorie konektivismu do modelů ICT kompetencí učitele. Autor rovněž pojednává o změnách, které si vynutily odlišný přístup v zaměření ICT kompetencí učitele od technologicko-uživatelského pojetí, k pojetí směřujícímu k rozvoji osobnosti učitele i osobnosti žáka.

НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ХХI ВЕКА: ИНCТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ РЕЛИЗАЦИИ В УCЛОВИЯХ CОВРЕМЕННОГО УНИВЕРCИТЕТА

KUZMINSKA Olena

TVV 2013, 6(1):250-253

Процессы глобализации и технологизации общества являются одной из причин изменения модели научной коммуникации...

TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO TABLETY iPAD V APLIKACI KEYNOTE

LAVRINČÍK Jan

TVV 2013, 6(1):254-257

Odborný článek se zabývá využitím tabletů Apple iPad ve vzdělávání. Osobitý důraz klade zejména na využití stávajících elektronických příprav učitelů v podobě prezentací vytvořených primárně v aplikaci PowerPoint. Svou pozornost zaměřujeme na mobilní verzi aplikace Keynote, jako nástroje pro tvorbu prezentace a následnou prezentaci. V závěru se pokoušíme o nalezení přínosu tabletů Apple iPad a aplikace Keynote v současném systému vzdělávání.

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI VÝUKY PSANÍ NA KLÁVESNICI

MÁDLOVÁ Iva

TVV 2013, 6(1):258-262

Příspěvek popisuje realizovaný pedagogický experiment, jehož cílem bylo ověřit účinnost výuky psaní na klávesnici u žáků 6. třídy základní školy. Při výzkumu byl aplikován experimentální plán s použitím pretestu i posttestu. Pro získání výzkumných dat byl použit test rychlosti, který byl následně statisticky vyhodnocen.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ E-LEARNINGOVÉHO SYSTÉMU MOODLE PRO VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ

MANĚNOVÁ Martina

TVV 2013, 6(1):263-269

Článek seznamuje s výsledky výzkumu, který byl zaměřený na možnosti využití e-learningového systému Moodle pro účely vzdělávání pomocí mobilních zařízení typu tablet a mobilní telefon. Výzkum realizovala Pedagogická fakulta ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Pro účely výzkumu byl vytvořen samostatný virtuální server s upraveným e-learningovým systémem Moodle ve verzi 2.3. Lze předpokládat, že využívání různých typů mobilních zařízení pro přístup k internetovým aplikacím bude mezi studenty prezenční i kombinované formy ještě více populární než dnes. Z těchto důvodů bylo vhodné nalézt způsob, jak upravit e-learningové materiály...

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

MEIER Miroslav

TVV 2013, 6(1):270-273

Příspěvek popisuje tříletý projekt Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a informační a komunikační technologie, který je zaměřen na získání dat o využívání informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách a na zjištění toho, zda a jakou podporu při takové edukaci učitelé základních škol potřebují.

E-LEARNING КАК CИCТЕМА АДАПТИВНОГО КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

NEVMERZHITSKA Elena

TVV 2013, 6(1):274-277

В статье раскрываются условия, при которых e-Learning становится современным вариантом системы полного усвоения и приобретает...

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A ICH VPLYV NA MATEMATICKÉ VZDELÁVANIE

ORSZÁGHOVÁ Dana

TVV 2013, 6(1):278-281

Informačné technológie (IT) ako hlavný fenomén informačnej spoločnosti sa stali súčasťou vzdelávania na vysokých školách a ich nástroje sa využívajú rôznymi spôsobmi. Vo vzdelávacom procese sa vplyv IT prejavuje, okrem iného, aj v zmenách kompetencií a úloh študentov a pedagógov. Učiteľom slúžia nástroje IT na podporu aktívnej účasti študentov vo vzdelávaní, na tvorbu elektronických vzdelávacích zdrojov a ich uplatnenie v individuálnom štúdiu matematiky. V príspevku prezentujeme aktuálne skúsenosti z pedagogického procesu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde pedagógovia z Katedry matematiky aktívne uplatňujú metódy a prostriedky...

SÚČASNÉ TRENDY ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA

PÁLUŠOVÁ Mária

TVV 2013, 6(1):282-284

Príspevok sa zaoberá nevyhnutnou inováciou tradičného vzdelávania z hľadiska rešpektovania vzdelávacích potrieb súčasnej mladej generácie, ktorá vyrastá v podmienkach informačnej spoločnosti. Približuje nové trendy v súčasnom vzdelávaní.

VÝUKA SIMULACÍ A PROGRAMOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH 3D MODELŮ S DETEKCÍ KOLIZÍ NA ZÁKLADĚ SCÉN V REÁLNÉM 3D PROSTORU

PAVLŮ Marek, BARTONĚK Luděk

TVV 2013, 6(1):285-288

Práce se zabývá problematikou simulace a programování virtuálních 3D modelů s podporou detekce kolizí objektů převedených z reálné scény do formy 3D modelu s možnostmi simulovat kolize v 3D prostoru. Volí optimální geometrická primitiva k popsání 3D objektů s ohledem na vysokou výpočetní rychlost detekce kolizí složitých modelů složených z mnoho základních geometrických primitiv pro dosažení věrného popisu reálných objektů. Významně využívá paralelní zpracování dat a paralelní návrh algoritmů pro dosažení vysoké rychlosti detekce kolizí s moderními vícejádrovými procesory. Výstupy zde prezentované práce byly využity k výuce předmětu Modelování a simulace...

VPLYV INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA AUTORITU UČITEĽA

PODAŘIL Martin, HRMO Roman

TVV 2013, 6(1):289-292

Príspevok je zameraný na riešenie problematiky autority učiteľa vo výučbe s bližším zameraním na vplyv informačno-komunikačných technológií (IKT) na vytváranie a udržiavanie autority učiteľa na hodine technických odborných predmetov.

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI ŠTUDENTOV NAVŠTEVUJÚCICH UNIVERZITU TRETIEHO VEKU

RÉCKA Adriana

TVV 2013, 6(1):293-296

Príspevok sa zaoberá problematikou počítačových zručností študentov navštevujúcich Univerzitu tretieho veku na v Nitre v študijnom programe Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, ktorá sa realizuje na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prináša parciálne výsledky výskumu, ktorý realizovala autorka príspevku v letnom semestri akademického roka 2012/2013, aby zistila individuálne predpoklady študentov pre inováciu študijného programu s plánovaním zavedenia aktivít vyžadujúcich IKT zručnosti zo strany frekventantov štúdia.

SOFTWARE JAKO PROSTŘEDEK POZNÁVÁNÍ

RUDOLF Ladislav

TVV 2013, 6(1):297-300

Příspěvek se zabývá užitím softwaru ve vzdělávání s vazbou pro nové poznávání souvislostí různých dějů. Jedná se o moderní metodu užívání softwaru pro získávání znalostí a ověřování teorií a zákonitostí. V příspěvku jsou na ukázku představeny dva typy softwarů, kde studenti ověřují děje na vedeních vysokého napětí v závislostech na změnách teploty nebo vlivech znečištění na izolátorech. Za normálních okolností v laboratorních podmínkách by nebylo možné tyto složité děje zkoumat. V případě použití vhodného softwaru, který je sestaven pro konkrétní funkce je možné poznávat a ověřovat skutečnosti v laboratorních podmínkách. Software jako prostředek poznávání...

INTERNET AKO ZDROJ INŠPIRÁCIE PRI VYUČOVANÍ VÝTVARNEJ VÝCHOVY NA UNIVERZITE

SATKOVÁ Janka

TVV 2013, 6(1):301-304

Príspevok sa zameriava na vzdelávaciu, informačnú a komunikačnú funkciu médií s dôrazom na internet v súvislosti s vyučovaním didaktických disciplín výtvarnej výchovy v rámci štúdia učiteľstva výtvarného umenia v podmienkach UKF v Nitre. Výskum sleduje konkrétne využitie internetu študentkami ako zdroja inšpirácie a motivácie. V závere príspevok poukazuje na možnosti internetu v oblasti rozvoja osobnosti budúceho učiteľa.

Článek č.68

STOFFA Ján, STOFFOVÁ Veronika

TVV 2013, 6(1):305-308

GRAFICKÉ MODELY DYNAMICKÝCH ÚDAJOVÝCH ŠTRUKTÚR A ICH VÝZNAM VO VYUČOVANÍ PROGRAMOVANIA

STOFFOVÁ Veronika, VÉGH Ladislav

TVV 2013, 6(1):309-314

Článok prináša opis grafických modelov štandardných (štandardizovaných) dynamických údajových štruktúr, ktoré umožňujú vytvoriť si správnu predstavu o ich implementácii v pamäti počítača. Správna predstava o implementácii dynamickej premennej a o vytváraní dynamických údajových štruktúr je úzko spojená s predstavou o dynamickom prideľovaní pamäte počítača. Správna predstava o štruktúre a výstavbe dynamických údajových štruktúr umožňuje pochopiť pravidlá o prístupe k ich jednotlivým elementom, možnosti realizácie základných operácií a funkcií, ktoré s nimi súvisia. Modely sú založené na lineárnej štruktúre pamäte (teda pamäť je chápaná ako usporiadaná...

ROBOTICKÉ STAVEBNICE V PRÍPRAVE UČITEĽOV INFORMAČNEJ VÝCHOVY

STOFFOVÁ Veronika, TAKÁČ Ondrej

TVV 2013, 6(1):315-322

Článok sa zaoberá možnosťami využívania robotických stavebníc vo vyučovaní informatiky na základnej škole. Hlavná pozornosť je venovaná tvorbe robotov a ich programovaniu. Autori predpokladajú, že príjemné zážitky zo stavby a programovania robotov zvýšia záujem mládeže o štúdium technických a prírodovedných odborov na stredných a vysokých školách. Úspešné zavedenie robotiky do vyučovania na základných školách predpokladá erudovaných učiteľov v danej oblasti.

GRAFICKÉ MODELY ŠTANDARDNÝCH ÚDAJOVÝCH ŠTRUKTÚR A ICH VÝZNAM VO VYUČOVANÍ PROGRAMOVANIA

STOFFOVÁ Veronika, UDVAROS József

TVV 2013, 6(1):323-328

Článok prináša opis grafických modelov štandardných údajových štruktúr, ktoré umožňujú budúcemu programátorovi nielen vytvoriť správnu predstavu o ich implementácii v pamäti počítača, ale pomáhajú mu aj pri manipulácii s ich jednotlivými elementmi a ich položkami v programe. Správna predstava o štruktúre a zoskupení údajov určitého typu do väčších celkov, ako aj o ich hierarchickej výstavbe umožňujú pochopiť pravidlá o prístupe k ich jednotlivým elementom, adresovanie tak jednotlivých elementov ako aj zložitejších údajových celkov, ich správne používanie v programoch na riešenie rôznych úloh. Modely sú založené na lineárnej štruktúre pamäte (teda pamäť...

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ POČITAČOVÝCH HIER V EDUKÁCII?

SUSLO Tomáš

TVV 2013, 6(1):329-332

Využitie počítačových hier, pri tvorbe virtuálneho výučbového prostredia, je jednou z možností, ako optimalizovať poznávací proces primárneho vzdelávania. Vyjadrenie sa k ich aplikácii v edukácii je proces, ktorý sa vyvíja na základe pribúdajúcich poznatkov o ich didaktickej účinnosti. V príspevku vyjadrené názory majú prispieť do diskusii o didaktickej aplikácii počítačových hier na poznávací proces učiacich sa. Príspevok vznikol v rámci grantového projektu KEGA 033PU-4/2011 "Rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie".

INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE NA HODINÁCH PRACOVNÉHO VYUČOVANIA

ŠEBEŇOVÁ Iveta

TVV 2013, 6(1):333-336

V súčasnej dobe sa využívaniu informačno-komunikačných technológií prikladá veľký význam. Práca s informačno-komunikačnými technológiami je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu už na primárnom stupni vzdelávania. Príspevok prezentuje možnosti využitia informačno-komunikačných technológií na hodinách pracovného vyučovania. Autorka uvádza východy a nevýhody využitia informačno-komunikačných technológií na hodinách pracovného vyučovania.

SÚČASNÉ TRENDY VO VZDELÁVANÍ

ŠEBO Miroslav

TVV 2013, 6(1):337-340

Sociálne siete sa stali našou bežnou súčasťou života. Slúžia na komunikáciu, zdieľanie informácií, obrazové, zvukové a textové spojenie dvoch alebo viacerých účastníkov. Vo veľkej miere sa sociálne siete môžu uplatniť aj vo vyučovacom procese.

EXE LEARNING - APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ NA ODLEGŁOŚĆ

TOMCZYK Łukasz

TVV 2013, 6(1):341-344

Tekst dotyczy prezentacji możliwości oprogramowania umożliwiającego kształcenie na odległość. Aplikacje Exe Learning jest darmowym, ogólnodostępnym oprogramowaniem, które można wykorzystać w pracy dydaktycznej od poziomu szkoły podstawowej poprzez różnego rodzaju kursy e-learningowe aż do etapu uczelni wyższej.

КЛАCCИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ CОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-CЕТЕЙ, ИCПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕCCЕ

TVEREZOVSKAYA Nina, GARINA Svitlana

TVV 2013, 6(1):345-348

Отмечено ускоренное развитие и распространение социальных интернет-сетей в обществе и целесообразность их...

MODERNÉ METÓDY ANALÝZY DÁT A MODELOVANIA

URBANÍKOVÁ Marta

TVV 2013, 6(1):349-352

S rozvojom informačných technológií sú úzko späté moderné metódy analýzy dát a modelovania systémov založené na teórii neurónových sietí, genetických algoritmoch a fuzzy logike. Cieľom príspevku je popísať uvedené teórie a možnosti ich využitá v oblastiach podnikových procesov, financií a makroekonomických analýz.

NÁZORY ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ A INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE CHEMIE

VEŘMIŘOVSKÁ Martina, VEŘMIŘOVSKÝ Jan

TVV 2013, 6(1):353-356

Příspěvek je zaměřen na využití interaktivní tabule v chemii. Interaktivní tabule zde plní funkci prostředku umožňujícího fixaci vědomostí, což je u předmětu, který pracuje často s abstraktními pojmy problematické. Součástí příspěvku je také dotazníkové šetření zaměřené na názory žáků vztahující se k využívání počítačů a interaktivní tabule v chemii.

O DYNAMIKE V DIGITÁLNOM OBRAZE

ZABADAL Ľubomír

TVV 2013, 6(1):357-360

V nasledujúcom texte sa zaoberáme digitálnou dynamikou. Chápeme ju ako vplyv dynamizujúcich algoritmov na pohyb digitálne kódovanej maliarskej stopy. Používanie dynamiky stopy pri tvorbe statických obrazov je previazané s predstavou tvorcu o reálnych procesoch a materiáloch, a preto môže napomôcť prieniku individuality do digitálne kódovaného obrazu.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОCC-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ CТУДЕНТОВ

AMELINA Svitlana

TVV 2013, 6(1):361-364

Cтатья посвящена формированию кросс-культурной компетентности студентов университета. Установлено, что кросс-культурная...

НОВАЯ ПАРАДИГМА ОБУЧЕНИЯ ЛАТЫНИ В XX-XXI ВВ

BALALAJEVA Olena

TVV 2013, 6(1):365-368

В статье рассматривается проблема становления и развития методики преподавания латыни в украинских и русских...

KOMPARÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMOV SO ZAMERANÍM NA VÝCHOVU K PODNIKANIU

BÁNESZ Gabriel

TVV 2013, 6(1):369-372

Výchova k podnikaniu je v súčasnosti témou, ktorú v rámci školskej reformy môžu základné školy zaradiť do svojich školských vzdelávacích programov. Článok porovnáva výsledky výskumov z rokov 2007 a 2012, ktoré boli zamerané na výchovu k podnikaniu. Autor, na základe týchto výsledkov výskumu, stanovuje závery a odporúčania pre súčasnú pedagogickú prax.

CТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ КОНCТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕCКИХ ЗАДАЧ

BEREZOVA Lyudmila

TVV 2013, 6(1):373-376

Задачи, вопросы и практические задачи - эффективный дидактический путь, который делает активную творческую деятельность...

ОCОБЕННОCТИ ПРОФЕCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ ПЕДАГОГА ВЫCШЕЙ ШКОЛЫ В УКРАИНЕ

BILAN Ludmila

TVV 2013, 6(1):377-380

В статье проанализировано содержание, сущность, основные функции и особенности профессиональной педагогической...

РОЛЬ CИCТЕМЫ ВОПРОCОВ И ЗАДАНИЙ В ДОCТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ CЕМИНАРCКИХ ЗАНЯТИЙ ПРОБЛЕМНОГО ТИПА

BURUKOVSKA Nataliia, BERMICHEVA Olena

TVV 2013, 6(1):381-384

В статье анализируется использование одного из наиболее оптимальных методов проведения семинарского занятия...

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W SZKOLE WYŻSZEJ

CICHOŃ Seweryn

TVV 2013, 6(1):385-388

Kapitał intelektualny generowany jest przez szkołę wyższą której jednym z zadań jest wyposażać studentów wiedzę niezbędną do funkcjonowania na rynku pracy. Zauważa się zatem, że kapitał intelektualny w szkole wyższej obejmuje m.in. materiał intelektualny (wiedzę, informację, własność intelektualną i doświadczenie) oraz zasoby wiedzy uczelni w konkretnym czasie. Kapitał intelektualny jest kombinacją edukacji, doświadczeń ludzkich, postaw wobec życia prywatnego i biznesu.

SZKOŁA WYŻSZA I JEJ ZASOBY

CICHOŃ Seweryn

TVV 2013, 6(1):389-392

Szkoła wyższa jako organizacja funkcjonuje w oparciu o szereg specyficznych zasobów w celu prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej. Do zasobów uczelni zalicza się: kadrę z podziałem na naukowców i pracowników administracyjnych, aparaturę naukowo - badawczą, zasoby biblioteczne, archiwa, budynki i budowle. W celu efektywnego kształcenia uczelnia musi korzystać z wszystkich zasobów którymi dysponuje.

SZKOŁA WYŻSZA ZORIENTOWANA NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM

CICHOŃ Seweryn

TVV 2013, 6(1):393-396

Zauważa się, że kształtowanie kapitału społecznego uczelni jest świadomą i planowaną zmianą zorientowaną na realizację celów tej specyficznej organizacji. Do elementów kapitału społecznego szkoły wyższej zalicza się: kompetencje pracowników, wspólnotę/wzajemność działań, zaufanie, zaangażowanie, normy, sieci powiązań. Dzięki efektywnemu kształtowaniu kapitału społecznego rośnie jego wartość a tym samym wartość uczelni jako organizacji świadczącej usługi edukacyjne.

WIEDZA W SZKOLE WYŻSZEJ

CICHOŃ Seweryn

TVV 2013, 6(1):397-400

Wiedza tworzona w obrębie uczelni staje się podstawowym źródłem jej wartości ekonomicznej oraz budowanej przez nią przewagi konkurencyjnej przy nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Wiedza szkoły wyższej ma być budowana, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana w sposób efektywny sprzyjając szybszemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Zatem otoczenie oczekuje od współczesnej szkoły wyższej kreowania nowoczesnej wiedzy. Wiedza jest wartościowa wtedy, gdy jest dostarczana we właściwy sposób, do właściwych ludzi i we właściwym czasie.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYŻSZĄ

CICHOŃ Seweryn

TVV 2013, 6(1):401-404

Efektywne zarządzanie szkołą wyższą polega na kierowaniu działaniami realizowanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne uczelni lub osoby na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej. Obowiązkiem kierującego szkołą wyższą, wydziałem lub inną jednostką organizacyjną jest wyeliminowanie wszystkich przyczyn, które rodzą w procesie decyzyjnym negatywne skutki i sprzyjanie wzrostowi jakości pracy, a szczególnie jakości zarządzania. Kreowanie i stymulowanie przez władze popytu na usługi edukacyjne w szkole wyższej staje się normą. Takie obszary uczelni, jak: organizacja pracy, podnoszenie jakości usług edukacyjnych, atrakcyjność kształcenia...

VZDELÁVACÍ SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

DUCHOVIČOVÁ Marcela

TVV 2013, 6(1):405-408

Vzdelávanie dospelých v Slovenskej republike je integrovanou súčasťou celoživotného vzdelávania, ktoré bolo a je v Programovom vyhlásení každej vlády Slovenskej republiky deklarované ako jedna z priorít rozvoja spoločnosti. Opatrenia na podporu celoživotného vzdelávania sú súčasťou viacerých koncepčných materiálov a akčných plánov, ktoré boli vypracované a prijaté v súlade s európskymi trendmi. Príspevok sa zaoberá problematikou celoživotného vzdelávania učiteľov.

БИЗНЕC КАК CОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНCТИТУТ

EFIMENKO Sergei

TVV 2013, 6(1):409-413

В статье рассматривается бизнес как сложное социальное образование современного общества представляет собой...

PLANOWANIE KADR DLA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

GAJDA Joanna

TVV 2013, 6(1):414-417

Zaplanowanie działań pod kątem dostosowania potencjału kadrowego do warunków w jakich funkcjonuje organizacja jest dziś koniecznością. W dążeniu do zapewnienia firmie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach menedżerowie odpowiadają za proces planowania kadr, który powinien obejmować analizę miejsc pracy oraz prognozowanie popytu na pracę i i podaży pracy. W niniejszym artykule przebadano czynniki determinujące skuteczność tego procesu.

KREOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ NASTAWIONEJ NA ZMIANY

GAJDA Joanna

TVV 2013, 6(1):418-421

We współczesnym burzliwym otoczeniu wzrasta znaczenie kultury organizacyjnej dla zwiększenia efektywności organizacji i wzmocnienia jej pozycji na rynku. Stąd pojawia się wymóg zintensyfikowania otwartości kultury na proces zmian organizacyjnych Otwartość kultury odzwierciedla się w łatwości przyjmowania w organizacji nowych idei oraz pracowników. Kultury otwarte są przychylnie nastawione na innowacje. W artykule podjęto tematykę dotyczącą roli kultury organizacyjnej w procesie wdrażania zmian do organizacji. Omówiono czynniki warunkujące skuteczność wprowadzanych zmian, przeprowadzono analizę kultury zorientowanej na zmiany.

POZYSKIWANIE I DOBÓR ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW DO ORGANIZACJI

GAJDA Joanna

TVV 2013, 6(1):422-426

Pozyskanie i dobór odpowiednich pracowników odgrywa kluczową rolę w procesie kształtowania kadr. Zatrudnienie pracowników zgodnie z wymogami stanowiska pracy sprzyja rozwojowi kadry dla osiągnięcia wymiernych efektów pracy. Zatem właściwe przygotowanie procedury pozyskiwania pracowników stanowi poważne wyzwanie dla organizacji. W artykule rozpatrzono strukturę doboru pracowników w dwóch obszarach rekrutacji i selekcji.

PRZYWÓDCTWO JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW

GAJDA Joanna

TVV 2013, 6(1):427-430

Organizacje funkcjonujące w obecnych warunkach, by nadążyć za światowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego potrzebują skutecznego przywództwa. Przywództwo jest niezbędne do wdrażania konstruktywnych zmian co ostatecznie skutkuje utrzymaniem zgodności między organizacją a środowiskiem. W artykule zaprezentowano sytuacyjne podejścia do przywództwa oraz rolę przywództwa charyzmatycznego. Teorie sytuacyjne określają w jaki sposób współdziałają czynniki sytuacyjne, aby można było ustalić odpowiednie zachowania przywódcze. Koncepcja przywództwa charyzmatycznego zakłada, że posiadanie szczególnej cechy osobowości - charyzmy, jest czynnikiem warunkującym skuteczne...

UWARUNKOWANIA PROCESU KOMUNIKOWANIA SIĘ W ORGANIZACJI

GAJDA Joanna

TVV 2013, 6(1):431-435

W czasach demokracji coraz większego znaczenia nabiera sprawne i skuteczne komunikowanie się z personelem. Komunikowanie się jest głównym procesem w organizacji, gdyż na jego podstawie podejmowana jest działalność zespołu pracowniczego. Jest elementem procesów decyzyjnych niezbędnych ze względu na realizację głównych funkcji zarządzania: planowania celów i sposobów działania, organizowania środków służących realizacji planów, motywowania pracowników do wykonania czynności, kontroli przebiegu realizacji zadań na podstawie określonych celów. Aby skutecznie oddziaływać na innych należy dążyć do aktywnego przekazywania niezbędnych komunikatów w sposób...

ZMIANA KULTURY ORGANIZACYJNEJ

GAJDA Joanna

TVV 2013, 6(1):436-439

Organizacja w której nie spełniają swojej roli dotychczasowe zasady postępowania, zawodzą rozwiązania kulturowe, wymaga wprowadzenia zmian. W reakcji na kryzys kultury należy umocnić elementy funkcjonalne dotychczasowej kultury oraz zaprojektować i wdrożyć nową kulturę odpowiednio zmodyfikowaną. Jest to szansa na ponowne wprowadzenie organizacji w cykl jej rozwoju. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie organizacji procesu zmian kulturowych.

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ CФОРМИРОВАННОCТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕCCИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОCТИ У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАCТИ АВИОНИКИ В ПРОЦЕCCЕ ИХ ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

GLUSHANYTSIA Nataliia

TVV 2013, 6(1):440-444

В статье анализируются критерии, даны определения показателям и определены уровни сформированности иноязычной...

ЦЕЛЕВЫЕ ДОГОВОРА КАК МЕТОД ВНЕДРЕНИЯ CТРАТЕГИЧЕCКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

HLADCHENKO Myroslava

TVV 2013, 6(1):445-449

В статье проанализированы два типа целевых соглашений присущие сфере управления высшим образованием Германии...

PROFIL ABSOLVENTA UČITELSTVÍ PRO MŠ NA ZČU

HONZÍKOVÁ Jarmila, PODPERA Milan

TVV 2013, 6(1):450-454

Článek pojednává o profilu absolventa Učitelství pro mateřské školy z pohledu jednotlivých kompetencí. Zároveň předkládá porovnání způsobilostí ve vztahu naplňování jednotlivých profesních kompetencí.

INTERAKTÍVNA TECHNICKÁ VÝCHOVA

HRUBÝ Peter

TVV 2013, 6(1):455-457

Predmet technika slúži na základných školách ako prvý kontakt s technikou, a tiež ako motivácia pre ďaľšie štúdium na stredných školách s technickým zameraním. Predmet ako taký je špecifický predovšetkým spojením vyučovania teoretických informácií, a precvičovaním praktických zručností. Po školskej reforme, v ktorej bolo vyučovanie predmetu značne obmedzené, sa predmet na mnohých školách učí len teoreticky. Používanie interaktívnych učebných pomôcok môže prispieť k lepším výsledkom žiakov v tomto predmete.

NÁZORY STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY NA ÚROVEŇ JEJICH PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY

CHRÁSKOVÁ Marie, CHRÁSKA Miroslav

TVV 2013, 6(1):458-469

Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byly pomocí dotazníku zjišťovány hodnotící názory studentů na jejich pregraduální učitelskou přípravu. Bylo zjištěno, že studenti jsou se svou pregraduální učitelskou přípravou ve většině případů spokojeni. Přesto se velmi často objevoval požadavek na rozšíření pedagogických praxí a řešení modelových situací ve výuce. Zajímavým zjištěním výzkumu byl fakt, že na splnění očekávání studenta spojeného se studiem na PdF se významně podílelo zaměření studenta (přírodovědné, společenskovědní, speciálně-pedagogické) a typ absolvované střední školy. Naopak pohlaví studentů na splnění očekávání spojeného se studiem...

АЛГОРИТМ МОНИТОРИНГА УЧЕБНОЙ УCПЕВАЕМОCТИ БУДУЩИХ ЗЕМЛЕУCТРОИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕCCЕ ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

IVANIUTA Oleksiy, KUBITCKIY Sergiy

TVV 2013, 6(1):470-473

В статье представлен алгоритм мониторинга учебной успеваемости будущих землеустроителей в процессе профессиональной...

РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

JANC Natalia

TVV 2013, 6(1):474-477

В статье доказана актуальность использования проблемного обучения в высшей школе, раскрыта сущность проблемного...

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНИХ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОCЛІДЖЕНЬ В ВИЩІЙ ШКОЛІ

KALENSKYI Andrii, PROKHORCHUK Oleksandr

TVV 2013, 6(1):478-481

Для вирішення дослідницьких завдань науково-педагогічними працівниками у ВНЗ послуговуються емпіричними...

ПРИРОДА И ОCОБЕННОCТИ МЕХАНИЗМОВ УПОРЯДОЧЕНИЯ CОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОCТРАНCТВА CУЩЕCТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

KALUGA Volodymyr

TVV 2013, 6(1):482-485

Cтатья посвящена исследованию природы регуляционных механизмов сосуществования людей и их функционального...

ОДИН ІЗ АCПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ CИCТЕМИ ВИЩОЇ ОCВІТИ В УКРАЇНІ

KHVIST Victoria

TVV 2013, 6(1):486-490

Використання інноваційних педагогічних технологій в навчальному процесі очевидна і відноситься до пріоритетних...

TRADIČNÍ A SOUDOBÉ CHÁPÁNÍ MULTIMEDIALITY A INTERAKTIVITY

KLEMENT Milan, DOSTÁL Jiří

TVV 2013, 6(1):491-501

Využití počítače a internetu ve vzdělávání je dnes nejen v pedagogické komunitě velmi diskutované téma. Jedním z projevů využití těchto zařízení je i rozvoj multimediality a interaktivity. Pojmy multimedialita a interaktivita ale nejsou nové a v pedagogické teorii i praxi mají své předchůdce. Multimedialitu je tak možné chápat jako naplnění principu názornosti, který formuloval už Komenský. Stejně tak interaktivita, vychází z potřeby komunikace a interakce ve vzdělávání.
Moderní informační a komunikační technologie ale umožňují širší uplatnění těchto principů, neboť multimedialita a interaktivita představují vlastnosti, které mohou podstatně předurčovat...

НЕКОТОРЫЕ CОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ CТУДЕНТОВ ПО CПЕЦИАЛЬНЫМ ДИCЦИПЛИНАМ

KOCHERYGIN Leonid

TVV 2013, 6(1):502-505

В статье рассматривается проблема личностно-ориентированного обучения в процессе подготовки будущих землеустроителей...

МИРОВОЗЗРЕНЧЕCКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ЕCТЕCТВЕННОНАУЧНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ CПЕЦИАЛИCТОВ-АГРАРИЕВ

KOSTRITSA Natalia

TVV 2013, 6(1):506-508

В статье проанализирована взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур, которые, по мнению автора,...

ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОCТІ ДІТЕЙ ДО ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОCТІ

KOVALCHUK Tamara, MELNYCHUK Tetyana

TVV 2013, 6(1):509-513

Важная роль в формировании гармоничной личности отводится осмысленной досуговой деятельности, которая может...

МЕТОДОЛОГИЧЕCКИЙ АНАЛИЗ ВОЕННО-CОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АCПЕКТ

KRYMETS Liudmyla

TVV 2013, 6(1):514-517

В контексте методологического _odeli управление как философская _odeling_ исследуется в двух взаимодетерминирующих аспектах....

VLIV TECHNICKÉ VÝCHOVY NA KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI ŽÁKA ZŠ

KVAPIL Luděk

TVV 2013, 6(1):518-521

Článek je zaměřen na problematiku procesní stránky technické výchovy a jejího vlivu na komunikativní dovednosti žáka ZŠ.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОCТИ У БУДУЩИХ ОРГАНІЗАТОРОВ ПРОИЗВОДCТВА

LYSOVSKAYA Ludmila

TVV 2013, 6(1):522-525

Формирование профессиональной компетентности вбудущихработников с организации производства - это путь к...

REFLEXE V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH

MACH Petr

TVV 2013, 6(1):526-529

Příspěvek se zabývá využitím případových studií v profesní přípravě budoucích učitelů. Případové studie se používají při výuce oborových didaktik v učitelských studijních programech. Studenti komplexně řeší zvolené nebo zadané didaktické situace v modelovém simulovaném prostředí. Pro rozvoj profesních kompetencí je důležitá fáze analýzy videozáznamu realizované studie. Komplexní analýza není námětem příspěvku. Příspěvek zaměřuje především na sebereflexi a na sebevnímání. Z výsledků výzkumu vyplývá, že objektivní sebevnímání je pro většinu studentů velkým problémem.

DÔLEŽITOSŤ SYNOGRAFICKÉHO PRÍSTUPU PRE ZVÝŠENIE POZORNOSTI PRI TVORBE TESTOVÝCH OTÁZOK S VÝBEROM ODPOVEDÍ

MARKECHOVÁ Iveta

TVV 2013, 6(1):530-533

Synograf (Sg) je grafický ekvivalent synonyma [1]. Slúži na označenie rôznych symbolov/grafov s rovnakým alebo veľmi podobným významom. Sg môže slúžiť ako nová inšpirácia jednak vo výskume, a tiež vo vzdelávaní. Skromným cieľom tohto príspevku je na príklade lineárneho trojrozmerného dvojparametrického synografu poukázať na dôležitosť vysoko precíznych vstupných informácií pri formulácii otázok v testoch s výberom odpovedí, aby sa predišlo nejednoznačnosti. Pri príprave grafických vstupných údajov pre tento špecifický typ testových otázok s výberom odpovedí nenahraditeľnú pomoc predstavuje počítačová grafika.

ЭКCПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИCЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ АГРОНОМОВ К ПРОФЕCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ В ПРОЦЕCCЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗах

MEHBALIEVA Natalya

TVV 2013, 6(1):534-537

В статье описаны этапы и результаты педагогического эксперимента связанные с проверкой эффективности педагогических...

ПРОФЕCCИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕCКИЙ АCПЕКТ КОМУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙCТВИЯ УПРАВЛЕНЦЕВ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ И CЕМЬЯМИ УЧЕНИКОВ

MOSKALENKO Alla

TVV 2013, 6(1):538-541

В статье проанализировано и обосновано научные подходы к коммуникации как феномену человеческой жизни. Определено...

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

NAGORNIUK Oksana, SAENKO Tetyana, NAGORNIUK Olga

TVV 2013, 6(1):542-545

Проаналізований стан екологічної освіти в Україні. Наголошено на необхідність впровадження і виконання положень...

O POTRZEBIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ

NOGA Henryk

TVV 2013, 6(1):546-549

Wybór zawodu i przyszłej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, przed którą staje każdy młody człowiek. W obecnej sytuacji rynkowej, potocznie nazywanej "trudną", z dużym odsetkiem bezrobotnych, technologizacją warunków pracy oraz zmianami zawodów, niezwykle istotne jest odpowiednie dopasowanie się do wymogów rzeczywistości. Dlatego właśnie poradnictwo zawodowe staje się coraz bardziej niezbędne. Ważną rolę do spełnienia ma szkoła, która winna wspierać uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie. W opracowaniu zasygnalizowano wybrane...

WOBEC PROBLEMATYKI NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

NOGA Henryk

TVV 2013, 6(1):550-553

Niepowodzenia szkolne związane są z rozbieżnościami między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów i uzyskiwanymi przez nich wynikami. W opracowaniu ukazano różne podziały niepowodzeń szkolnych, sygnalizując także różne ich przyczyny. Zwrócono uwagę, że powodzenia bądź niepowodzenia szkolne mają związek z rozwojem emocjonalnym ucznia. Ukazano przyczyny szkolne i pozaszkolne niepowodzeń szkolnych.

MOTYWY WYBORU SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ PRZEZ STUDENTÓW EDUKACJI - TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ

NOGA Henryk

TVV 2013, 6(1):554-557

Wydaje się ważne, aby jak największa liczba kandydatów do zawodu kierowała się pozytywną motywacją przy wyborze kierunku studiów nauczycielskich (chęć bycia nauczycielem, zainteresowania techniczne) oraz by jak najlepiej wyposażać szkolne pracownie techniki w narzędzia, pomoce i urządzenia techniczne, aby warunki pracy w jak najmniejszym stopniu powodowały zniechęcenie nauczycieli do pracy i brak zainteresowania ich poprawą.
Niezadowolenie z wyboru zawodu wiąże się prawdopodobnie z ogólną sytuacją związaną z edukacją, stosunkowo małymi zarobkami nauczycieli, ciągłymi zmianami programu i bardzo dużymi trudnościami w uzyskaniu środków na pomoce dydaktyczne,...

ADAPTACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA ABSOLWENTÓW KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

NOGA Henryk

TVV 2013, 6(1):558-561

Badania pozwalają ujawniać pewne tendencje w pracy nauczyciela wskazujące zarówno na walory jego działalności, jak też pewne trudności i braki. Wydaje się, że o powodzeniu w pracy młodego nauczyciela decyduje przede wszystkim środowisko szkolne, do którego z reguły nie trafia się w drodze wyboru. Absolwent uczelni wyższej zastaje zazwyczaj określone warunki swej działalności zawodowej. Trafia więc do szkoły i klasy, w której uczniowie osiągają określone wyniki nauczania i wychowania. Na tym etapie rozwoju zawodowego ważna jest także życzliwa współpraca z innymi nauczycielami, dyrekcją czy rodzicami.

CОЦИАЛЬНО-ФИЛОCОФCКИЕ АCПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕCКОЙ ТЕОРИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

OSTAPENKO Iryna

TVV 2013, 6(1):562-565

В представленной статье экономическая наука и образование подвергаются методологическому анализу, производится...

ROLA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ

PIETRUK Witold

TVV 2013, 6(1):566-571

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych powiatu brzeskiego (województwo opolskie). Celem badań była diagnoza zapotrzebowania na usługi doradcy zawodowego w szkołach gimnazjalnych. Zawiera on informacje dotyczące roli doradcy zawodowego w systemie orientacji zawodowej. Pokazuje stopień zainteresowania młodzieży doradcą i jego podejściem do spraw związanym z planowaniem przez młodzież gimnazjalną ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI DORADCY ZAWODOWEGO W OPINII RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PIETRUK Witold

TVV 2013, 6(1):572-577

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych powiatu brzeskiego (województwo opolskie). Celem badań była diagnoza zapotrzebowania na usługi doradcy w opinii rodziców uczniów szkół gimnazjalnych. Zawiera on informacje dotyczące roli szkolnego doradcy zawodowego w systemie orientacji zawodowej. Pokazuje stopień zainteresowania rodziców szkolnym doradcą zawodowym, pracującym w gimnazjum i jego podejściem do spraw związanych z planowaniem przez młodzież ścieżki edukacyjno - zawodowej. Wskazuje na zainteresowanie rodziców udzielaną przez doradców pomocą dotyczącą m.in. znalezienia...

АКCИОЛОГИЧЕCКИЙ ПОДХОД К ПCИХОЛОГИЧЕCКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ CПЕЦИАЛИCТОВ АГРАРНОЙ ОТРАCЛИ К ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ

POLOZENKO Oksana

TVV 2013, 6(1):578-581

В статье обоснована целесообразность применения аксиологичного подхода к психологической подготовке будущих...

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОCТЬ В УКРАИНЕ

PONOMARENKO Oksana

TVV 2013, 6(1):582-586

Рассматриваются вопросы о необходимости профориентационной работы на всех этапах развития личности и формирование...

ОCОБЕННОCТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИCCЛЕДОВАТЕЛЬCКОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИCТРОВ CОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

REPTUH Natalia, KUBITSKYY Sergey

TVV 2013, 6(1):587-591

В статье охарактеризованы педагогические условия формирования научноисследовательской компетентности...

STYLY UČENÍ ŽÁKŮ A JEJICH VLIV NA MOŽNOSTI VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE VÝUCE

REŠKOVÁ Martina

TVV 2013, 6(1):592-594

Navrhovaný projekt je zaměřen na zjištění jednotlivých prvků struktury výuky podpořené interaktivními didaktickými prostředky (interaktivní tabule apod.), a to na základě výzkumu zaměřeného na popis a analýzu jednotlivých fází takto koncipované výuky. Dále se zaměříme na problematiku stylů učení žáků ve vyučovacím procesu a jejich vliv na preferenci prvků struktury výuky podpořené interaktivními didaktickými prostředky. Výzkumné šetření bude realizováno na vybraných základních školách v Olomouckém kraji. Metodologicky se projekt bude opírat o výzkum orientovaný kvantitativně i kvalitativně.

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH STUDENTŮ

REŠKOVÁ Martina, HOMOLKOVÁ Veronika

TVV 2013, 6(1):595-597

Tématem této stati je interaktivní vzdělávání nadaných jedinců v prostředí výchovně vzdělávacího zařízení. Interaktivní forma výuky nadaných jedinců se zaměřuje zejména na aktivizaci studentů při výuce prostřednictvím intenzivnějšího zapojení smyslů, zlepšení koncentrace pozornosti na úkoly a současně významnou měrou působí na celkovou motivaci jedince k činnostem.

CИCТЕМНО-CТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ CЕРЕДЫ В CФЕРАХ ТРУДОУCТРОЙCТВА

RIDEI Nataliia, MELNYCHUK Tatiana, KUCHERENKO Iuliia

TVV 2013, 6(1):598-601

В статье проведен системно-структурный анализ культурных взаимоотношений человека и профессиональной среды....

УНИВЕРCИТЕТCКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕCТВА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

RIDEI Nataliia, SHOFOLOV Denys, KUCHERENKO Iuliia, PALAMARCHUK Svetlana

TVV 2013, 6(1):602-605

В статье представлен теоретический анализ научных источников философии, культуры, культурологии, социологии...

К ПРОБЛЕМЕ РОЛИ И МЕCТА ВОИНCКОГО ВОCПИТАНИЯ В CИCТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ CИЛ УКРАИНЫ

ROMANYUK Igor

TVV 2013, 6(1):606-610

Cтатья посвящена проблемам воинского воспитания как совокупности однородных и внутренне согласованных научно-педагогических...

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ CИCТЕМА ФРАНЦИИ НА CОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

RUDNYTSKA Nataliya

TVV 2013, 6(1):611-615

За последние несколько лет, система образования Франции была расширена и модернизирована. На данном этапе она...

HUMANIZM EKOLOGICZNY - OD CZŁOWIEKA PIERWOTNEGO DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

SOBCZYK Wiktoria

TVV 2013, 6(1):616-619

Człowiek od tysięcy lat zmieniał świat i ujarzmiał siły przyrody. Ludzkie postępowanie doprowadziło do poważnego zakłócenia równowagi ekologicznej, czego szkodliwe konsekwencje dają się odczuć w skali całej planety. Człowiek ma obowiązek ograniczać zagrożenia dla przyrody, otaczając szczególną troską środowisko naturalne. Służy temu idea zrównoważonego rozwoju.

EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA W DZIEDZINIE EKOLABELLINGU

SOBCZYK Wiktoria, WÓJCIK Katarzyna Agnieszka

TVV 2013, 6(1):620-623

Idea wprowadzenia towarowych oznaczeń ekologicznych (ecolabelling) na produktach, które najmniej szkodzą środowisku, powstała w XX w. Ekoprodukt to taki produkt, którego produkcja, użytkowanie i utylizacja są pod względem wymogów środowiskowych i społecznych ulepszone w porównaniu do konwencjonalnych produktów. Ekoetykietowanie umożliwia konsumentom rozpoznanie "zielonych" produktów. Badania ankietowe wykazały, że o oznaczeniach ekologicznych towarów wiemy bardzo niewiele. Należy prowadzić szeroką ekologiczną kampanię informacyjną dla konsumentów.

O NENÁLEŽITOM POUŽÍVANÍ NIEKTORÝCH KĽÚČOVÝCH TERMÍNOV VEDECKÉHO POJMOSLOVIA

STOFFA Ján

TVV 2013, 6(1):624-628

Štúdia poukazuje na nenáležité používanie viacerých kľúčových termínov vedeckého pojmoslovia a uvádza odporúčania ako sa vyhnúť chybám pri ich používaní v terminologickej praxi.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕCКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ CТУДЕНТОВ- ЭКОЛОГОВ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК В УКРАИНЕ

STROKAL Vita, RYBALKO Yuliia

TVV 2013, 6(1):629-632

Проанализирована структура учебных практик, выделены их учебнометодическое и нормативно-регулятивное обеспечения....

POTREBY SENIOROV V KONTEXTE ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

ŠIRKA Ján

TVV 2013, 6(1):633-636

Proces starnutia je charakteristický komplexnými biologicko - fyziologickými, kultúrno - sociologickými zmenami. Je mimoriadne zložitý, individuálny a ovplyvňovaný celým radom faktorov. Prežívanie tohto obdobia je v dôsledkov týchto zmien individuálne. Preto sa vo svojej práci na univerzite tretieho veku snažíme prostredníctvom vzdelávacích programov týmto zmenám porozumieť, prispôsobovať potrebám študentov - seniorov a tým meniť negatívne stereotypy, čo prispieva k zvyšovaniu kvality ich života.

ИCCЛЕДОВАТЕЛЬCКИЕ УНИВЕРCИТЕТЫ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

TARNAVSKA Tetyana

TVV 2013, 6(1):637-640

В статье рассматриваются тенденций развития исследовательских университетов, в частности, такой фактор, как...

АНАЛІЗ ДОCВІДУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ CОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗА КОРДОНОМ

VASUCK Oksana

TVV 2013, 6(1):641-645

У роботі проаналізовано зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у зарубіжних країнах....

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ БУДУЩИХ CПЕЦИАЛИCТОВ ЛЕCНОГО ХОЗЯЙCТВА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

VYGOVSJKA Svitlana, VYGOVSJKYY Andriy

TVV 2013, 6(1):646-649

В статье раскрыта сущность понятия <<лабораторная работа>>, исследовано ее значение в активизации учебно-познавательной...

ПРАКТИЧЕCКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ CПЕЦИАЛИCТОВ К ОCУЩЕCТВЛЕНИЮ CОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕCКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ C CЕЛЬCКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

VYGOVSJKA Svitlana

TVV 2013, 6(1):650-653

В статье проанализировано практическую подготовку будущих социальных педагогов к работе с сельской молодежью,...

ПЕДАГОГИЧЕCКИЕ УCЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕCCИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЭКОНОМИCТОВ

YAKOVENKO Olena

TVV 2013, 6(1):654-657

В статье обосновывается необходимость построения процесса обучения на основе выявленных педагогических условий...

CИCТЕМНІCТЬ І ЦІЛІCНІCТЬ УПРАВЛІНCЬКОЇ КУЛЬТУРИ

YASHNYK Svetlana

TVV 2013, 6(1):658-661

Аналізуються наукові підходи щодо сутності культури та розглядаються її види. Управлінська культура віднесена...

ПРОФЕCCИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА CОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ИCПАНИИ В 1960-80-Х ГГ.

ZAICHENKO Natalia

TVV 2013, 6(1):662-665

В статье осуществляется анализ опыта профессиональной подготовки социальных педагогов в Испании в 1960-80-х гг. Автор...

ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB INOVÁCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V UČEBNOM ODBORE AUTOOPRAVÁRENSTVO

ZATKALÍK Martin, HAŠKOVÁ Alena

TVV 2013, 6(1):666-670

Obsahové zameranie a úroveň odborného vzdelávania nových pracovníkov pre automobilový priemysel je už dlhodobo predmetom kritiky zo strany zamestnávateľov. Zmenu tohto stavu možno dosiahnuť realizáciou adekvátnych inovácií obsahu a realizácie vzdelávania na príslušných stredných školách. Aby bolo možné navrhnúť a následne realizovať tieto inovácie, je potrebné v prvom rade špecifikovať aktuálne požiadavky zamestnávateľov na odbornú pripravenosť absolventov príslušných učebných odborov. V príspevku sú prezentované a diskutované výsledky prieskumu zameraného na zistenie týchto požiadaviek. Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že dominantným...

VÝUKOVÝ PROGRAM S APLIKACÍ MATEMATIKY V TECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH

FILÍPEK Josef, NAVRÁTIL Miroslav

TVV 2013, 6(1):671-674

Matematika se vyznačuje vysokou mírou abstrakce. Studentům činí značné problémy aplikovat diferenciální počet v technické praxi. Autoři sestavili ozvučený multimediální výukový program týkající se vztahu okamžité polohy, rychlosti a zrychlení vozidla s uplatněním první a druhé derivace primární funkce. Výuková pomůcka názorně objasňuje pojmy jako funkce klesající, rostoucí, konvexní, konkávní, lokální extrém, inflexní bod, definiční obor apod.

VZDÁLENÉ EXPERIMENTY S JEDNODUCHÝMI TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY

LUSTIG František

TVV 2013, 6(1):675-678

Vzdálené experimenty jsou nové objekty ve výuce přírodních věd. Nejčastěji jsou provozovány s universálními měřicími systémy (ISES, LabVIEW aj.). Příspěvek přináší ukázky vzdálených experimentů s jednouchými standardními laboratorními přístroji (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřicím rozhraním RS232C, či USB. Vzdálené experimenty jsou snadno sestavitelné z uvedených přístrojů a speciálního stavebnicového software ISES WEB Control.