Trendy ve vzdělávání, 2017 (roč. 10), číslo 1

Recenzované články

ANALÝZA TESTOVÝCH ÚLOH Z CELOŠTÁTNYCH KÔL TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

BÁNESZ Gabriel, LUKÁČOVÁ Danka

TVV 2017, 10(1):1-6 | DOI: 10.5507/tvv.2017.001

Technická olympiáda ako postupová predmetová súťaž v Slovenskej republike je určená pre žiakov základných škôl a je organizovaná aj pracovníkmi Katedry techniky a informačných technológií. V tomto roku beží už siedmy rok. Cieľom tejto súťaže je podporovať nadaných žiakov základných škôl z predmetu technika. Súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách. Kategória A je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov s tým, že víťazi z krajských kôl postupujú do celoštátneho kola. Kategória B je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka, pričom súťaž v tejto kategórii končí na úrovni krajských kôl. Súťaž má v oboch kategóriách dve časti. Test a praktické činnosti zamerané na...

ANALYTICKÁ KOMPARÁCIA OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE

VALENTOVÁ Monika, BREČKA Peter

TVV 2017, 10(1):7-14 | DOI: 10.5507/tvv.2017.002

Hlavnými východiskami predkladaného príspevku sú požiadavky praxe na vzdelávanie a odbornú prípravu mladej generácie v súlade s potrebami trhu práce. Odbornou prípravou rozumieme tú časť výchovy a vzdelávania, ktorá sa sústreďuje na rozvoj vedomostí, kľúčových kompetencií, postojov a názorov súvisiacich s určitým povolaním. Vyučovací predmet Technika v nižšom sekundárnom stupni má významnú úlohu práve pri uskutočňovaní spomínaných požiadaviek praxe. Našim cieľom je preto, na základe analytickej komparácie dostupných zdrojov jednotlivých krajín poukázať, z hľadiska uplatňovania kritického myslenia, na obsah, ciele predmetu Technika, ako aj na jeho postavenie...

KONEKTIVISMUS JAKO DETERMINANTA ROZVOJE SYSTÉMU NIŽŠÍHO SEKUNDÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI INFORMATIKY

BUDÍNOVÁ Vendula

TVV 2017, 10(1):15-20 | DOI: 10.5507/tvv.2017.003

Příspěvek se zabývá tématem Konektivismus jako determinanta rozvoje systému nižšího sekundárního vzdělávání v oblasti informatiky. Koncept konektivismu se stále častěji objevuje v podmínkách českých škol a projevuje se například stále větším využíváním sociálních sítí ve vzdělávání. Tato problematika se stává s ohledem na obecnou oblibu sociálních sítí stále aktuálnější, a proto jsme se rozhodli na tuto skutečnost reagovat, a to realizací výzkumného šetření, reflektujícího využití těchto nových médií ve vzdělávání. Příspěvek předkládá dílčí cíle práce, popis předpokládaného designu výzkumu. Výzkum bude rozdělen na dvě části a to na dotazníkové šetření...

IDENTIFIKACE VÝUKOVÝCH METOD POUŽÍVANÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ MATEMATIKY

DOFKOVÁ Radka, BÁRTEK Květoslav, FAČEVICOVÁ Kamila, HODAŇOVÁ Jitka, LAITOCHOVÁ Jitka, NOCAR David, UHLÍŘOVÁ Martina, ZDRÁHAL Tomáš

TVV 2017, 10(1):21-27 | DOI: 10.5507/tvv.2017.004

Aktuální trendy současné pregraduální přípravy učitelů matematiky jsou orientovány nejen na kvalitu poznatků a vědomostí, které si mají studenti osvojit, ale také na způsob, kterým jim mají být předávány. Teoretické základy aktuálních vzdělávacích přístupů by se studenti učitelství měli dozvědět v průběhu studia obecných psychologických a pedagogických disciplín nebo v průběhu studia oborových didaktik. Problémem bývá jejich praktická realizace. Opomíjen bývá právě vlastní prožitek vhodné výukové metody nebo postupu v rámci seminářů. V příspěvku vycházíme z toho, že implementace efektivních výukových strategií učitele matematiky do školní praxe je...

STUDENT MATEMATICKÝCH DISCIPLÍN PRVNÍHO ROČNÍKU UČITELSTVÍ – JEHO OBAVY A OČEKÁVÁNÍ

DOFKOVÁ Radka, FAČEVICOVÁ Kamila

TVV 2017, 10(1):28-34 | DOI: 10.5507/tvv.2017.005

Všeobecně se usuzuje, že kvalita učitelů, a tedy i kvalita edukačních procesů ve školách, je podmiňována tím, jací studenti se o studium učitelských oborů ucházejí. V České republice existuje pro uchazeče několik společných dlouhodobě potvrzených charakteristik: mezi zájemci o učitelské studium vysoce převažují ženy; pro značnou část studentů je studium na pedagogické fakultě pouze alternativa k preferovanému oboru, postoje budoucích učitelů k vlastní profesi jsou diferencované (podle pohlaví apod.), mezi uchazeči existují regionální rozdíly apod. Výše uvedené body můžeme ještě doplnit tezemi, které se často o studentech, kteří si vybírají studium...

SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ MODERNÍ DIDAKTICKÉ TECHNIKY, PŘÍNOSY A LIMITY JEJÍHO VYUŽITÍ V KOGNITIVNÍCH STRUKTURÁCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ NA PDF UP V OLOMOUCI

ČIHÁNKOVÁ Hana, GREGAR Jan, NEUMEISTER Pavel, SITTOVÁ Barbora

TVV 2017, 10(1):35-43 | DOI: 10.5507/tvv.2017.006

Vzdělávání učitelů je jedním z klíčových problémů současných věd o výchově. Obecně převládá přesvědčení, že kvalita především počátečního (initial teacher training) vzdělávání učitelů výrazně ovlivňuje kvalitu vzdělávání na školách, kde učitelé působí. Zásadní změna pojetí vzdělávání učitelů po roce 1989 spočívající v implementaci přístupů založených na výkonu (performance-based) přinesla do českého školství novou obecnou kategorii kompetence – hovoří se o kompetencích žáků, o kompetencích učitelů. Ústřední myšlenkou této změny je přechod od hodnocení výstupů vzdělávání prostřednictvím míry osvojení předepsaných obsahů k hodnocení prostřednictvím...

PŘÍPRAVA UČITELŮ MATEMATIKY PRO OBLAST TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

HODAŇOVÁ Jitka, NOCAR David

TVV 2017, 10(1):44-50 | DOI: 10.5507/tvv.2017.007

Společnost, ve které žijeme, se vyznačuje velkým rozvojem techniky a technologie. Rozvoj techniky a průmyslové výroby vyžadují vysokou úroveň vzdělání kvalifikovaných odborníků a kvalifikovaní odborníci musí být dobře připraveni pro technickou praxi. Musí si osvojit všeobecné i teoretické odborné znalosti i informační a komunikační technologie. Důležitým předpokladem dobré práce kvalifikovaného odborníka ve výrobě je také znalost technického kreslení. Výuka technického kreslení je důležitá i pro odborníky v nestrojírenských oborech. Je důležité začít s výukou informačních a komunikačních technologií a technického kreslení již na základní škole. Proto...

ŘEDITELÉ JAKO MANAŽEŘI ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL: AKTUÁLNÍ STAV POZNÁNÍ KVALITATIVNÍCH VÝZKUMŮ

KONVALINKA Michal

TVV 2017, 10(1):51-60 | DOI: 10.5507/tvv.2017.008

Cílem zkoumání je zachytit aktuální stav poznání kvalitativních výzkumů v oblasti řízení základních a středních škol z pohledu ředitele jako manažera těchto vzdělávacích institucí. Výsledkem je přehled současného stavu poznání v dané oblasti a představení zásadních témat, kterým se výzkumy věnují. Práce má charakter systematické rešerše literatury a chce být přínosem nejen pro výzkumníky, ale i pro ředitele, kterým pomůže najít relevantní články k vybraným tématům. Hlavní metodou je vyhledávání vědeckých prací za pomoci klíčových slov v rejstřících Web of Science a Scopus. Výchozími klíčovými slovy jsou: headteacher, school, principal, qualitative,...

VÝCHODISKA PRO ZMĚNU VÝUKY ZÁKLADNÍHO KURZU MANAGEMENTU NA VYSOKÉ ŠKOLE

KONVALINKA Michal, PROCHÁZKA David Anthony

TVV 2017, 10(1):61-67 | DOI: 10.5507/tvv.2017.009

Tento článek přináší konkrétní zkušenost s realizací studentské zpětné vazby na univerzitě. Výzkum je zasazen do úzkého kontextu jednoho předmětu a zjišťuje širší souvislosti. Výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření po dobu tří po sobě jdoucích období (semestrů) a zaměřuje se hned na několik oblastí. Autoři zjišťují motivaci studentů ke studiu a k zisku dobrých známek; zjišťují způsob a délku přípravy studentů na test; vyhodnocují obtížnost předmětu; šetření v neposlední řadě obsahuje řadu otevřených otázek, které rozkrývají překvapivá zjištění. Závěry dávají do souvislosti skutečnost, že studenti nedosahují výborných známek v závěrečném...

REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO ONLINE KURZU VE VÝUCE INFORMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

MRÁZEK Michal

TVV 2017, 10(1):68-76 | DOI: 10.5507/tvv.2017.010

Jedním z cílů Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je rozvíjet u učitelů informatické myšlení. Předkládaný článek se zaměřuje na možnosti realizace online vzdělávacích kurzů ve výuce informatických předmětů ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů. Navržený teoretický koncept online kurzu, s využitím Bloomovy revidované taxonomie, by mohl být jednou z možností rozvoje informatického myšlení, především v oblasti programování a algoritmů. V rámci teoretického konceptu kurzu je chystán projekt, který si klade za cíl zjištění, zda existuje vhodnější struktura kurzu, která by více podporovala rozvoj informatického myšlení.

Webové prostředí jako nástroj v moderním vzdělávání

RUDOLF Ladislav, BASLER Jaromír

TVV 2017, 10(1):77-86 | DOI: 10.5507/tvv.2017.011

V dnešní době žijeme v období informačních technologií a elektronické komunikace. Z tohoto důvodu musíme počítat s pronikáním těchto prostředků do oblastí vzdělávání. Příspěvek se zabývá využitím internetu a webového prostředí pro samostudium a výuku. Jedná se o soustředění odborného materiálu ve formě prezentací, knih, obrázků a článků do jednoho místa na webovém portálu. Výhodou tohoto webového prostředí je, že přes známou internetovou adresu se k výukovým materiálům snadno dostaneme. K tomu potřebujeme jen funkční internet a webovou adresu. V rámci pedagogického dotazníkového průzkumu jsou v příspěvku uvedeny výsledky, které vypovídají o přínosu...

MOŽNOSTI A MEZE VÝUKY O ELEKTROTECHNICE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

SERAFÍN Čestmír

TVV 2017, 10(1):87-94 | DOI: 10.5507/tvv.2017.012

Příspěvek se zabývá otázkami, kam a jak směřovat didaktickou transformaci elektrotechnického oboru, aby tato byla v souladu s cíli základního vzdělávání, tj. aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem, dovednostem a učebním předpokladům, klíčové i odborné kompetence. Cílem příspěvku je podat určitý i když omezený vhled do problematiky přípravy žáků v elektrotechnické oblasti na základních školách. Jaké možnosti zařazení témat jsou dány a co je pro ně limitující – v oblasti elektrotechniky je koncepce didaktického zprostředkování jeho vzdělávacích obsahů charakteristická širokou různorodostí. Tato různorodost musí však být...

MEDIÁLNÍ KOMPETENCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SIMBARTL Petr

TVV 2017, 10(1):95-100 | DOI: 10.5507/tvv.2017.013

Tato práce řeší problematiku mediální kompetence v mateřské škole. Pohlížíme na to jako ucelenou strukturu skládající se z mnoha součástí. Diskutujeme nad obsahem kurikulárního dokumentu „Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ jak řeší mediální kompetence. Vyhledáváme možné části, které napomáhají prosadit toto téma. Článek je pak doplněn především o výsledky výzkumu zaměřeného na mediální gramotnost obyvatelstva do 15 let v ČR a výsledky empirického zkoumání v Německu „Die Förderungvon Medienkompetenz im Kindergarten“. Jednalo se o významná zjištění. Na základě těchto a dalších zjištěních pro nás vyvstávají...

INOVAČNÍ LABORATOŘ (i-LAB) V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ: SYMBIÓZA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, PROSTŘEDÍ A PSYCHOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU

ŠMAHAJ Jan

TVV 2017, 10(1):101-106 | DOI: 10.5507/tvv.2017.014

Příspěvek má za cíl představit koncept inovační laboratoře (i-Lab) a prezentovat využitelnost kombinace moderních technologií, upraveného prostředí a psychologického přístupu jako smysluplného nástroje ve vzdělávacím procesu. Inovační laboratoř lze považovat za metodou skupinové práce, která spouští mechanismy tvořivosti a spolupráce. Lze ji využít nejen při práci s pedagogy, ale i s lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Metoda vychází z kombinace působení moderátora, prostředí, atmosféry a technického vybavení – softwaru a hardwaru určeného pro tuto aktivitu. Školení pod vedením facilitátora umožňuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů...

IMPLEMENTÁCIA CA – TECHNOLÓGIÍ DO VÝUČBY PRÍPRAVA NA BUDÚCNOSŤ

ŠMERINGAIOVÁ Anna, PAVLENKO Slavko

TVV 2017, 10(1):107-114 | DOI: 10.5507/tvv.2017.015

Pre súčasný trend vývoja, navrhovania a výroby v strojárskom priemysle je charakteristická ich silná podpora rôznymi CA technológiami. Cieľom FVT TU v Košiciach je výchova univerzálne vzdelaných inžinierov, schopných uplatniť sa v širokom spektre strojárskych firiem. Kombinácia odborných vedomostí, jazykových znalostí, dobrých počítačových zručností a znalosti využitia rôznych CAx systémov pri riešení technických problémov zvyšuje šance absolventov školy uplatniť sa v študovanom odbore. Implementáciou CAD/CAM/CAE technológií do procesu výučby sa študenti učia aktívne ich využívať pri konštrukčnom a technologickom navrhovaní a riešení rôznych technických...

IKT AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA KVALITY VÝUČBY V ODBORE BOZP

SOTÁK Vladimír, MUCHOVÁ Mária, ŠEBO Miroslav

TVV 2017, 10(1):115-120 | DOI: 10.5507/tvv.2017.016

Organickou súčasťou prípravy študentov v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je využívanie prostriedkov informačno-komunikačných technológií (IKT). Naše skúmanie v oblasti zvyšovania kvality výučby sa postupne presúva z tradičnej sféry využívania IKT, ako napr. používanie digitálnej záznamovej techniky v práci bezpečnostného technika, na oblasť hľadania hardvérových a softvérových prostriedkov, ktoré umožnia zdokonaliť jeho činnosť v praxi. V príspevku sú uvedené vybrané oblasti reálnej činnosti bezpečnostného technika a príslušná potenciálna podpora prostriedkov IKT, ktoré v uvedených oblastiach môžu pomôcť riešiť dané úlohy. Východiskom...

PARADIGMA TECHNIKY V KONTEXTU PROPAGACE STUDIA TECHNICKÝCH OBORŮ

TVARŮŽKA Václav

TVV 2017, 10(1):121-130 | DOI: 10.5507/tvv.2017.017

Tento článek srovnává koncepce propagace studia technických oborů v ČR ve srovnání s propagací technických témat reklamou obchodních řetězců a projektů SRN. Cílem je upozornit na současné koncepce prezentování technologických témat a propagace řemesel v širším sociálním a kulturním kontextu. Ústřední metodou, kterou jsme použili při analýze informací, byla kritická interpretace statistických dat vývoje vzdělanostní struktury ve vyšším odborném vzdělávání v ČR. Jako indikační vzorek jsme zvolili populaci 15letých osob. Porovnáním statistik se současným stavem a vývojovými trendy je zřejmé, že oficiální statistická data nezachycují úroveň kvality uchazečů...

POJMOVÉ MAPOVÁNÍ V MATEMATICKÉ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY

UHLÍŘOVÁ Martina

TVV 2017, 10(1):131-136 | DOI: 10.5507/tvv.2017.018

Příspěvek se zaměřuje na metodu pojmového mapování a možnosti jejího začlenění v rámci pregraduální přípravy učitelů primární školy. Matematická komponenta přípravy je pro mnohé studenty spojena s velkou náročností. Matematiku studenti nevnímají jako prostředí ke kultivaci myšlení, ale jako sumu definic, pojmů a pouček, kterým ve své podstatě nerozumí. Metoda pojmového mapování měla studentům pomoci učivo strukturovat, uvědomit si vzájemné vazby a souvislosti, získat patřičný nadhled nad damou problematikou. V příspěvku jsou uvedeny dílčí výsledky výzkumného šetření ACPM (Attitudes Towards Concept Mapping in Mathematics), které bylo zaměřeno na zjištění...

INTERAKTÍVNY KURZ Z TEÓRIE GRAFOV

VOŠTINÁR Patrik

TVV 2017, 10(1):137-144 | DOI: 10.5507/tvv.2017.019

Príspevok sa zaoberá vytváraním interaktívneho kurzu pre budúcich učiteľov matematiky. Vytvorili sme interaktívny kurz v systéme Moodle pre teóriu grafov. Používaním programov dynamickej geometrie sa stáva vyučovací proces viac efektívnejší a atraktívnejší. Veľkou výhodou týchto programov je schopnosť používať ich spolu s elektronickými kurzmi. Hlavnou výhodou takýchto kurzov je možnosť študovať hocikedy a hocikde. V našom kurze sme používali interaktívne applety vytvorené v matematickom softvéri GeoGebra. Ukážeme výsledky nášho výskumu, či používanie nášho kurzu ovplyvní záujem študentov o matematiku.

GEOMETRICKÁ PŘEDSTAVIVOST STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ

NOCAR David, NOVOTNÝ Jan, ZDRÁHAL Tomáš

TVV 2017, 10(1):145-151 | DOI: 10.5507/tvv.2017.020

Negativním fenoménem současné vzdělanostní společnosti je nízká úroveň geometrické prostorové představivosti. Pro vysokoškolské studenty technických oborů to nemusí znamenat jenom větší problémy při samotném studiu, ale může se to projevit i jako limitující faktor v jejich případné tvůrčí činnosti v budoucím zaměstnání. K řešení této situace je třeba provést důkladnou analýzu úrovně představivosti a navrhnout způsob a metody, jak tuto úroveň zvýšit. Vyjdeme-li z nejnovějších výzkumů odborníků na vzdělávání předškoláků a nejmladších školáků, které poukazují na skutečnost, že vlivem ICT technologií manuální zručnost dětí rapidně klesá, nabízí se myšlenka,...

VYUŽÍVANIE VZDIALENÝCH REÁLNYCH EXPERIMENTOV VO VYSOKOŠKOLSKOM ŠTÚDIU

LUKÁČOVÁ Danka, BÁNESZ Gabriel,

TVV 2017, 10(1):152-157 | DOI: 10.5507/tvv.2017.021

Experimenty v edukačnom procese slúžia na názornú ukážku nových poznatkov, javov. Na realizáciu školských laboratórnych experimentov je však potrebné technické vybavenie, ktorého technické parametre závisia od zamerania a cieľov experimentu, od čoho sa odvíja aj jeho cena. Tento problém môže čiastočne vyriešiť používanie vzdialených reálnych experimentov (VRE). Napriek týmto výhodám sú VRE vo výučbe na vysokých školách uplatňované v malej miere. Autori v článku hľadajú odpovede na otázky, prečo učitelia vysokých škôl využívajú (nevyužívajú) VRE vo výučbe, aké sú podmienky úspešného využívania VRE na univerzitách a aké výhody z pohľadu didaktiky odborných,...

VÝHODY A VÝZVY VYUŽITÍ ICT NÁSTROJŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

WANG Xiaojun

TVV 2017, 10(1):158-160 | DOI: 10.5507/tvv.2017.022

Recenze knihy: Klement, M., Dostál, J. & Bártek, K. (2017). Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective. Olomouc: Palacký University, 170 s.

AKTUÁLNÍ POJETÍ UČIVA O BEZPEČNOSTI A HYGIENĚ V TECHNICKÉ SLOŽCE PŘÍPRAVY UČITELŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY

ROUČOVÁ Eva

TVV 2017, 10(1):161-166 | DOI: 10.5507/tvv.2017.023

Článek je příspěvkem k řešení nepříznivé situace v oblasti rozvoje bezpečnostní gramotnosti především u studentů učitelství pro primární školu a jejím vlivu na podobu  této gramotnosti u jejich budoucích žáků.
V první své části prezentuje zjištěné prekoncepce a myšlenkové stereotypy, se kterými studenti do technického vzdělávání vstupují a které se mnohdy stávají bariérou a brzdou jejich dalšího bezpečnostního rozvoje.
V dalších částech jsou stručně analyzovány další faktory, které do bezpečnostního učení také vstupují a dále ho ovlivňují. V závěru článek nabízí praxí ověřený návrh koncepčního řešení funkčního pojetí výuky o bezpečnosti...