Pokyny pro autory

Příspěvek musí mít následující strukturu:

  • Název článku v jazyce příspěvku
  • Jméno a příjmení autora
  • Resumé v jazyce příspěvku
  • Název článku v anglickém jazyce
  • Resumé článku v anglickém jazyce
  • Vhodně strukturovaný obsah článku
  • Literatura
  • Kontakt na autora

Rozsah příspěvku je standardně 4 až 10 stran (včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh). Vzhled stránky: okraj nahoře a dole 3 cm, vlevo a vpravo okraje 2,5 cm, řádkování jednoduché, první řádek odstavce odsadit o 1,25 cm, zarovnat do bloku.

Před odesláním souboru s příspěvkem zkontrolujte, zda není zavirovaný. Soubor uložte pod názvem shodným s příjmením prvního případně i druhého autora. Za obsah a jazykovou stránku příspěvků odpovídají autoři. Při nevyužití dovoleného rozsahu doporučujeme, aby počet stran příspěvku byl sudý a aby plocha listu byla využita co nejvíce. Při tisku budou prováděny jen nevyhnutelné úpravy, stránky nečíslujte. Věnujte prosím pozornost korektuře, každá Vaše chyba bude rozmnožena. Dbejte na vhodné členění a vyváženost jednotlivých částí příspěvku a estetické umístění obrázků a diagramů i jejich kvalitu. Věcná a terminologická správnost a spisovnost příspěvku jsou podmínkou.

Názvy kapitol číslujte a pište tak, jak je uvedeno v tomto návodu a šabloně. Matematické vztahy pište od levého okraje a jejich číslování v okrouhlých závorkách umístěte k okraji pravému. Složitější vzorce vytvořte pomocí aplikace Equation (rovnice) ve Wordu Používejte normalizované značky, symboly a zkratky. Vyhněte se použití fotografií.

Při psaní textu respektujte ustanovení ČSN 01 6910. Upozorňujeme např., že před a za symboly, které nahrazují slova (např. +, -, % apod.), se vynechává mezera, podobně jako když použijete slovo. V případě, že norma připouští alternativní formy zápisu, používejte důsledně pouze jednu zvolenou alternativu a formu zápisu nestřídejte (např. kg.m nebo kg m). Pamatujte na řádové mezery (např. 22 000 V a ne 22000 V) a na mezery mezi číselným údajem a jednotkou veličiny např. 20 N, 18 %.

Bibliografické citace provádějte dle normy ČSN ISO 690 (stačí povinné údaje).