Trendy ve vzdělávání, 2016 (roč. 9), číslo 1

VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE

ANTOŠ Karel

TVV 2016, 9(1):1-9 | DOI: 10.5507/tvv.2016.001

Článek Využití experimentování při řešení problémů ve školské matematice chce ukázat, jak lze do výuky školské matematiky zapojit metodu zvanou výzkumný přístup. Ukazuje, jak se ve výzkumném přístupu dá užít experimentování, a jak se pomocí experimentování dají zkoumat matematické situace, případně řešit matematické problémy. Ukazuje, že pomocí této metody lze naučit žáky a studenty problémy řešit sami, nebo v případě matematických situací je i objevovat. Žáci a studenti tak mohou poznat tvůrčí aspekt matematiky jako cestu k samostatnému hledání řešení matematických problémů. Cílem je ukázat výzkumný přístup jako metodu, pomocí které mohou žáci objevovat...

POČÍTAČOVÉ HRY A ZPŮSOB JEJICH VYUŽÍVÁNÍ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

BASLER Jaromír

TVV 2016, 9(1):10-19 | DOI: 10.5507/tvv.2016.002

Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byl zjišťován způsob využívání počítačových her u žáků základních škol, míra hraní počítačových her a případné závislostní chování v souvislosti s počítačovými hrami. Jako metoda sběru dat byl použit dotazník, jeho výsledky byly vyhodnoceny a shrnuty do přehledných tabulek. Bylo zjištěno, že 96,1 % všech žáků základních škol hraje počítačové hry, 26,4 % žáků hraje 3 a více hodin denně, a 14,6 % žáků vykazuje závislostní chování.

POČÍTAČOVÉ HRY, JEJICH DĚLENÍ, SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE A ZÁKLADNÍ VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ Z OBLASTI POČÍTAČOVÝCH HER

BASLER Jaromír

TVV 2016, 9(1):20-27 | DOI: 10.5507/tvv.2016.003

Počítačové hry je dnes možné provozovat téměř na každé platformě, můžeme se s nimi setkat na počítači, mobilním telefonu, herních konzolích a jiných digitálních zařízeních. Příspěvek se snaží poskytnout základní informace v oblasti počítačových her. V úvodní části se věnuje základním elementům počítačových her a důvodům jejich přitažlivosti. Dále se zabývá dělením počítačových her a popisuje současné tendence vývoje v oblasti počítačových her (technologie, ovládací rozhraní aj.). V poslední části článku jsou uvedena základní výzkumná šetření z oblasti počítačových her.

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ V GENDEROVÉM KONTEXTU

ČÁSTKOVÁ Pavlína, PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ Dominika

TVV 2016, 9(1):28-36 | DOI: 10.5507/tvv.2016.004

Článek se zabývá problematikou hodnocení žáků na primární škole v kontextu technického vzdělávání. Tyto procesy jsou vnímány jako významné jak pro rozvoj osobnostních kvalit, tak pro proces socializace dítěte, jež je deklarována Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Hlavním záměrem stati je prezentovat možné genderové rozdíly v hodnocení a sebehodnocení žáků primární školy jako jeden z aspektů ovlivňující rozvoj osobnosti i budoucí profesní orientaci. Vzhledem k celospolečensky sílícím snahám o oživení technických oborů je tato problematika řešena v kontextu výuky technicky zaměřených předmětů na prvním stupni ZŠ (praktické činnosti)....

METODY PRO EFEKTIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKY ZAMĚŘENÝCH OBORŮ

ČEJKA Jiří

TVV 2016, 9(1):37-42 | DOI: 10.5507/tvv.2016.005

Cílem je zjistit efektivnost různých metod výuky používaných pro vzdělávání studentů dopravních oborů na vysokých školách. Výuka a učení jsou dvě rozdílné skutečnosti. Nejlépe vnímaným kritériem pro zjišťování dobrého učení, je množství studentů, kteří se studiu věnují a pravidelně se účastní přednášek či jiných vzdělávacích akcí

KONKRÉTNÍ NÁMĚT PRO PŘÍPRAVU BUDOUCÍCH UČITELŮ MATEMATIKY

DOFKOVÁ Radka

TVV 2016, 9(1):43-49 | DOI: 10.5507/tvv.2016.006

Příspěvek se soustředí na rozbor jednoho matematického problému z mezinárodní studie Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M). Tento problém byl vybrán díky svému didakticko-matematickému potenciálu, neboť ukazuje další možné přístupy k přípravě budoucích učitelů a v rámci didaktického semináře může být podnětem k mnoha diskusím.

AKTUÁLNÍ TRENDY V OBLASTI VĚDECKÉHO PUBLIKOVÁNÍ ANEB JAK PŘIPRAVIT KVALITNÍ RUKOPIS, ABY MĚL OHLASY?

DOSTÁL Jiří

TVV 2016, 9(1):50-55 | DOI: 10.5507/tvv.2016.007

Článek reaguje na současnou situaci v publikování vědecko-výzkumných sdělení v kontextu nových scientometrických trendů. Zejména se věnuje otázce struktury a podoby v publikacích prezentovaných poznatků. Obojí je v době využívání databází Web of Science, SCOPUS a dalších klíčové pro zajištění jejich čtenosti a ohlasů. Především je pozornost zaměřena na formát IMRAD. Uváděné poznatky vychází jednak z přímé zkušenosti autora, který je členem řady redakčních rad vědeckých časopisů a dva sám zakládal. Dále se studie opírá o poznatky a výzkumná zjištění provedená jinými autory. Využita rovněž byla analýza vyhledávacích algoritmů a výsledků vyhledávání získaných...

JEDNODUCHÝ MODEL EKONOMICKÉ ÚLOHY V PROSTŘEDÍ MATHEMATICA

FAJKUS Martin

TVV 2016, 9(1):56-62 | DOI: 10.5507/tvv.2016.008

Článek se zabývá jednoduchou úlohou z mikroekonomie. Podle zadaných údajů a berouc v potaz charakter problému, je vytvořen příslušný matematický model. Je ukázán postup jeho řešení a výsledek je patřičně interpretován. Dále je ukázáno, jak je možné danou úlohu řešit pomocí IT, zvláště pak v prostředí Mathematica. Užití počítačů ve výuce je již zcela běžné v mnoha oborech nejenom na technických univerzitách. V článku je také diskutován vztah mezi matematickými symboly, ekonomickými pojmy a terminologií z běžného života.

PODMIOTOWY WYMIAR EDUKACJI POLITECHNICZNEJ - PROJEKT EWALUACYJNY

FRANC Małgorzata

TVV 2016, 9(1):63-74 | DOI: 10.5507/tvv.2016.009

Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny i w pewnym zakresie metodyczny. Może stanowić zaczątek badań w obrębie edukacji akademickiej o charakterze fenomenologicznym.
W niniejszej pracy przyjęto, że: edukacja techniczna to jednocześnie wychowanie i kształcenie techniczne, przy czym wychowanie techniczne to ogół działań zmierzających ku umiejętnemu wykorzystaniu techniki w zorganizowanym celowo procesi e oddziaływania na jednostkę, dokonywaniu względnie trwałych zmian w jej osobowości. Kształtowanie kultury technicznej wychowanka dokonuje się poprzez dostarczanie wiedzy o wytworach techniki, przeżywanie sytuacji technicznych, wzbudzanie szacunku...

NÁVRH A REALIZÁCIA SOFTVÉROVEJ PODPORY CVIČENÍ PREDMETU BIOMETRIA

HAMBALÍK Alexander, MARÁK Pavol

TVV 2016, 9(1):75-83 | DOI: 10.5507/tvv.2016.010

V našom príspevku sme sa rozhodli načrtnúť najdôležitejšie fázy a kroky návrhu a realizácie softvérovej podpory určeného hlavne pre laboratóriá predmetu Cvičenia z biometrie. Na našom pracovisku podľa novej akreditácie sa tento predmet vyučuje povinne od roku 2015. Vďaka spolupráce s Kriminalistickým a expertíznym ústavom policajného zboru v Bratislave máme už dlhšie obdobie skúsenosti z analýzy a využívania biometrických znakov na vyššej úrovni. To ale neznamená, že tieto skúsenosti už všetky problémy, ktoré sú spojené s výučbou predmetu Biometria, dovolili vyriešiť. Preto sme sa rozhodli navrhnúť softvérovú podporu z vlastného vývoja a využiť v rámci...

MOTIVAČNÍ ÚČINKY VÍCESLOŽKOVÉHO HODNOCENÍ STUDENTŮ V PREZENČNÍM STUDIU

HLAVÁČOVÁ Irena

TVV 2016, 9(1):84-89 | DOI: 10.5507/tvv.2016.011

Příspěvek analyzuje studijní výsledky zimního semestru 2015 předmětu Fyzika v logistických procesech, porovnává výsledky denního a kombinovaného studia s analogickými výsledky v předchozím akademickém roce a předkládá možnost zvýšení efektivnosti výuky fyziky v navazujícím studiu logistiky používáním vícesložkového hodnocení aktivity studentů v denním studiu.

KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH A VE FYZICE NA ZŠ

HODIS Zdeněk, HRBÁČEK Jiří, DOSEDLA Martin, VYBÍRAL Petr

TVV 2016, 9(1):90-96 | DOI: 10.5507/tvv.2016.012

Příspěvek se věnuje problematice konstrukčních stavebnic používaných v praktických činnostech a ve fyzice. Cílem práce je zhodnotit využitelnost těchto konstrukčních stavebnic ve výuce na ZŠ a navrhnout postupy, jak by se tyto stavebnice daly využít. Součástí článku je i výzkumné šetření zaměřené na to, jaké konstrukční stavebnice jsou preferovány.

KREATIVNÍ UCHOPENÍ DIAGNOSTICKÝCH METOD V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ

HONZÍKOVÁ Jarmila

TVV 2016, 9(1):97-100 | DOI: 10.5507/tvv.2016.013

Článek pojednává o tvořivém přístupu k diagnostickým metodám v technické výchově. Poukazuje na různé podoby pedagogické kontroly, funkce hodnocení, zaměřuje se na způsoby hodnocení praktických činností v technické výchově. Konkretizuje některé negativní prvky v hodnocení výsledků pracovní činnosti žáků, uvádí podněty pro zlepšení hodnocení.

KONSTRUKCE ELIPSY ODVOZENÉ Z PROSTORU

CHODOROVÁ Marie, JUKLOVÁ Lenka

TVV 2016, 9(1):101-109 | DOI: 10.5507/tvv.2016.014

Článek je věnován konstrukcím elipsy ze zadaných prvků. Mezi méně známé konstrukce kuželoseček patří konstrukce odvozené z prostoru, většinou se kuželosečky sestrojují pomocí ohniskových vlastností nebo na základě kolineace mezi kružnicí a kuželosečkou. Konstrukce elips v jednotlivých úlohách jsou řešeny pomocí vztahů odvozených z prostoru. Ve všech úlohách známe střed elipsy a další prvky - body a tečny konstruované elipsy. Ke konstrukci elips jsou využívány řezy na vhodně zvolené rotační válcové ploše, která je zobrazena v kótovaném promítání.

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

CHRÁSKA Miroslav

TVV 2016, 9(1):110-114 | DOI: 10.5507/tvv.2016.015

Příspěvek popisuje částečné výsledky výzkumu, který zkoumal míru závislosti 18 -ti letých žáků gymnázia na počítačových hrách. Ve výzkumu byla použita kvantitativní výzkumná strategie a byl vytvořen vlastní dotazník, zjišťující míru závislostního chování žáků ve vztahu k počítačovým hrám. Výzkumný vzorek tvořilo 372 žáků třetích ročníků čtyřletého gymnázia (nebo ekvivalentního ročníku víceletého gymnázia) ze 7 náhodně vybraných škol. Cílem následné statistické analýzy bylo identifikovat možné skupiny 18-ti letých žáků podle jejich závislostního chování. Jako statistické metody na zpracování částečných výsledků výzkumu byly použity: Studentův t-test...

PŘÍPADOVÁ STUDIE REALIZACE DÍLEN PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ NA ZŠ DUB NAD MORAVOU

JANU Miroslav, PODLAHOVÁ Libuše

TVV 2016, 9(1):115-119 | DOI: 10.5507/tvv.2016.016

Příspěvek se zabývá otázkami zkvalitnění technické výchovy. Snahu o modernizaci a větší efektivitu demonstruje na příkladu úspěšné přípravy a realizaci dílen pracovního vyučování v Dubu nad Moravou, jež byla realizovaná z finančních prostředků MŠMT ČR na základě výzvy č. 57. Dílny jsou určeny pro zpracování dřeva, přírodních materiálů, kovů a plastů.

PODPORA VÝUKY ALGORITMIZACE IT NÁSTROJI

JELÍNEK Jiří

TVV 2016, 9(1):120-127 | DOI: 10.5507/tvv.2016.017

Úroveň schopností studentů algoritmizovat nejrůznější typy úloh se neustále zhoršuje. Je možné diskutovat o rozsahu výuky tohoto tématu na různých typech a stupních škol. Z pohledu pedagoga je však podstatnější zajištění a nastavení procesu podpory výuky nástroji, které by bylo možné využít pro zvýšení její celkové efektivity. Na toto téma se soustřeďuje předložený příspěvek, ve kterém po úvodu do problematiky identifikujeme hlavní kategorie podpůrných nástrojů podle způsobu prezentace algoritmů a tyto kategorie se pokusíme následně porovnat z hlediska jejich užití pro výuku algoritmizace u cílové skupiny začátečníků bez dalších znalostí použitelných...

AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ IMPLEMENTACE ICT DO ŽIVOTA ŠKOL

KLEMENT Milan

TVV 2016, 9(1):128-138 | DOI: 10.5507/tvv.2016.018

Informační a komunikační technologie dnes poskytují celou řadu příležitostí ke zkvalitnění edukačního procesu, a dostávají se tak do popředí zájmu učitelů. Tato skutečnost klade ale nové požadavky na učitele, kteří musí být připraveni s moderními didaktickými prostředky a technologiemi pracovat a vytvářet pro potřeby takto koncipované výuky také vhodné vzdělávací materiály a také je vhodným způsobem využívat při výuce.
Obecně deklarovaná potřeba zapojení nových médií i nových vzdělávacích technologií do edukačního procesu je tedy nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje pedagogických věd i praxe. Jelikož je v této souvislosti nutné prosazovat nové...

MICROSOFT AZURE - JEDNA Z MOŽNÝCH CEST K VIRTUALIZACI

KLEMENT Milan

TVV 2016, 9(1):139-147 | DOI: 10.5507/tvv.2016.019

Virtualizace a virtualizační technologie v současnosti představují mocný nástroj pro konsolidaci a zjednodušení zprávy rozlehlých hardwarových a softwarových struktur. Z hlediska uplatnitelnosti je tedy jejich potenciál velmi rozsáhlý, a proto jsou využívány v mnoha odvětvích a oborech. Jejich využití je ale spojeno s nemalými investicemi, které jsou potřebné pro vybudování potřebného technologického zázemí, což může být důvodem, proč se ještě masivněji nerozšířili v podmínkách vzdělávacích institucí.
Využití virtualizace a virtualizačních technologií ve vzdělávacích institucích se jeví jako velmi přínosné a z pohledu učitelů i žáků jako podnětné....

EFEKTIVNOST MANAGEMENTU NA UNIVERZITĚ V ČÍNĚ

KMECOVÁ Iveta

TVV 2016, 9(1):148-156 | DOI: 10.5507/tvv.2016.020

Příspěvek prezentuje dílčí výsledky průzkumu zaměřeného na zjištění názorů učitelů na kvalitu výuky. Cílem bylo zjistit postoj a názor učitelů na motivační techniky, vyučovací metody, kompetence učitelů a využívání inovativních prvků v procesu výuky. Studie byla provedena na NCUT v Pekingu, Čína.

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI MANAGEMENTU NA SEVERNÍ ČINSKE UNIVERZITĚ V PEKINGU

KMECOVÁ Iveta

TVV 2016, 9(1):157-166 | DOI: 10.5507/tvv.2016.021

Kvalitní vzdělání má největší přínos pro jednotlivce a umožňuje mu úspěšně integrovat do praktického života. Hodnocení kvality vzdělávání je proto oprávněné. V příspěvku se představí dílčí výsledky průzkumů zaměřených na zjištění názorů pracovníků a studentů na kvalitu řízení kurzu Management. Cílem bylo zjistit postoj a názor učitelů, kde nalézají možnosti pro proces učení modernizace a inovace, jakož i ke stanovení postoje a názory studentů na úrovni motivace, motivační techniky, vyučovací metody, učebnice. Cílem bylo získat zpětnou vazbu z pohledu studentů. Studie byla provedena na NCUT v Pekingu, Čína. Závěr se skládá z praktických doporučení s...

DEMONSTRACE VOLNÉHO PÁDU V TECHNICKO-HISTORICKÉM MEZIOBOROVÉM POJETÍ

KORYTÁŘ Jindřich, KROTKÝ Jan, HONZÍK Lukáš

TVV 2016, 9(1):167-174 | DOI: 10.5507/tvv.2016.022

Článek je věnován studiu volného pádu ze dvou hledisek, teoretického a prakticky-experimentálního. Na volném pádu je demonstrován zákon zachování energie, zejména s ohledem pro výuku na ZŠ a SŠ. Jedná se o klíčový zákon, na kterém jsou kromě jiného postaveny veškeré energetické přeměny. Volný pád, nemusí být jen typicky fyzikální téma. Celá řada starých i nových vynálezů těží z toho to fyzikálního principu. Jedním z nich je i gilotina. Toto jednoduché technické řešení v podobě popravčího nástroje umožňuje implementovat nejen celou řadu technologických postupů, ale také pomocí školních měřících systémů množství různých fyzikálních měření.

VIZUALIZACE DIFERENCIÁLU FUNKCE

KRIEG Jaroslav

TVV 2016, 9(1):175-180 | DOI: 10.5507/tvv.2016.023

Článek popisuje jak pomocí GeoGebry geometricky znázornit pojem diferenciálu funkce a tím zpřístupnit tento pojem studentům v základním kurzu matematiky na VŠ. V závěru článku je uvedeno několik příkladů na aplikaci diferenciálu funkce.

PŘÍPRAVA VÝZKUMU ICT V KONTEXTU KOMPETENCÍ UČITELE

KUBRICKÝ Jan

TVV 2016, 9(1):181-186 | DOI: 10.5507/tvv.2016.024

Příspěvek prezentuje dílčí, přípravné analýzy ICT kompetencí učitele v kontextu širšího celku výzkumu informačních a komunikačních technologií v práci učitelů základních škol. Pozornost je věnována moderním přístupům operacionalizace ICT kompetencí učitele do praktického rámce v nadnárodním měřítku a modelu ICT kompetencí vytvořeného organizací UNESCO. Našim hlavním cílem je vytvořit základ pro návrh výzkumných tvrzení, která by umožnila identifikovat stěžejní segmenty záměrů učitelů a jejich souvisejících potřeb pro efektivní uplatnění ICT ve vlastní výuce.

URČENIE MODULU PRUŽNOSTI V ŤAHU MERANÍM POMERNÝCH DEFORMÁCIÍ TENZOMETRAMI

LABAŠOVÁ Eva, LABAŠ Vladimír

TVV 2016, 9(1):187-191 | DOI: 10.5507/tvv.2016.025

Príspevok je zameraný na určenie modulu pružnosti v ťahu pre skúšobnú tyč obdĺžnikového prierezu statickou metódou. Tyč bola namáhaná prostým ohybom. Teoretické východiská pre určenie modulu pružnosti v ťahu sú založené na poznatkoch z lineárnej pružnosti a pevnosti a vyjadrujú súvis medzi modulom pružnosti v ťahu, maximálnym normálovým napätím v krajných vláknach prierezu tyče a pomernou deformáciou. Pomerné deformácie sa stanovili na základe merania na zostavenej meracej aparatúre a meracej ústredne Quantum X MX 840. Práca podporuje zvyšovanie intelektuálnych a praktických zručností študentov na druhom a treťom stupni technických univerzít.

FACEBOOK A ZPŮSOBY JEHO VYUŽITÍ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MIKEŠOVÁ Jana

TVV 2016, 9(1):192-197 | DOI: 10.5507/tvv.2016.026

Článek popisuje využití největší sociální sítě na světě - Facebooku u žáků základních škol. Registrace na tuto sociální síť je povinná. Může se zaregistrovat každý, kdo uvede, že má více jak 13 let. Síť slouží ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a také k zábavě. Článek dále uvádí výsledky výzkumu, který se realizoval pomocí strukturovaného rozhovoru se žáky základních škol a který zkoumal, jakým způsobem žáci Facebook používají a k čemu jim slouží.

EFEKTIVITA SOFTWARU DYNAMICKÉ GEOMETRIE PŘI SAMOSTUDIU NA PŘÍKLADĚ JEDNOHO GEOMETRICKÉHO KONCEPTU

NOCAR David, ZDRÁHAL Tomáš

TVV 2016, 9(1):198-204 | DOI: 10.5507/tvv.2016.027

Článek prezentuje výzkumný projekt týkající se efektivity využití programu GeoGebra při samostudiu realizovaného na základě geometrického principu pravidelných teselací v porovnání s tradičními metodami (tužkou na papír či použitím papírových modelů). Projekt byl realizován na vzorku více než 70 studentů nematematických bakalářských studijních oborů. Naše výsledky ukazují, že použití programu GeoGebra (příklad softwaru dynamické geometrie) nemusí být vždy lepší než tradiční metody, zejména pokud se používá výlučně pro samostudium.

EVALUACE VÝUKY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ NA FVTM UJEP

NOVOTNÝ Jan

TVV 2016, 9(1):205-210 | DOI: 10.5507/tvv.2016.028

Článek pojednává o evaluaci výchovného efektu zapamatování exaktního technického a přírodovědného učiva, když je výuka vztažena k praktickým a snadno ověřitelným příkladům.

POROVNANIE VYBRANÝCH PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV PRI TVORBE GRAFICKÝCH VÝSTUPOV V MATEMATIKE

ORSZÁGHOVÁ Dana

TVV 2016, 9(1):211-216 | DOI: 10.5507/tvv.2016.029

V príspevku prezentujeme možnosti niektorých programových prostriedkov na prípravu vzdelávacích materiálov z matematiky a ich vzájomné porovnanie. Každý z týchto prostriedkov poskytuje používateľovi iné možnosti a ich použitie je podmienené vhodným technickým vybavením a znalosťou grafických nástrojov. Cieľom príspevku je poukázať na prípravu učebných pomôcok, ktoré metodicky vhodným spôsobom vizuálne vystihujú obsah a podstatu niektorých matematických kategórií. Ako tému, na ktorej budeme demonštrovať náš zámer, sme si vybrali zobrazovanie vlastností a grafov rôznych funkcií. Na ukážkach prezentujeme možnosti a rozdiely pri aplikácii vybraných programových...

INOVATIVNÍ KONCEPCE V ELEKTROTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

SERAFÍN Čestmír

TVV 2016, 9(1):217-220 | DOI: 10.5507/tvv.2016.030

Příspěvek je teoretickou studií v identifikování cest k inovativním procesům v elektrotechnickém vzdělávání. V příspěvku jsou zmíněny nejmodernější vzdělávací trendy zahrnující kooperativního učení, badatelsky orientovanou výuku i konstruktivistické pojetí. V příspěvku jsou nastíněny změny v oblastech, jež nastavují bariéry ve způsobu výuky technicky orientovaných předmětů s akcentem na elektrotechniku položené na obecném vnímání, že tyto předměty/obory jsou sice praktické, užitečné a perspektivní, ale zároveň obtížné a těžko zvládnutelné. Toto pojetí je potřeba ze strany všech účastníků vzdělávacího procesu překonat.

VÝUKOVÉ METODY UŽITÉ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ELEKTROTECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ

SERAFÍN Čestmír

TVV 2016, 9(1):221-224 | DOI: 10.5507/tvv.2016.031

Příspěvek se snaží postihnout moderní trendy ve výuce elektrotechnických předmětů, zejména pak pojímá výukové metody (metoda výuky) jako systém vyučovacích činností učitele odborných předmětů elektrotechnického zaměření směrem k učebním aktivitám žáků pro dosažení vytýčených edukačních cílů v elektrotechnické přípravě. Různé výukové metody kladou pochopitelně různé nároky na učitele a na aktivitu žáků - na jejich samostatnost a tvořivost, přičemž elektrotechnika díky své místy nutné abstrakci je natolik specifickým oborem, že na učitele klade v tomto směru zvýšené nároky oproti jiným oborům. A to přesto, že učitel vždy musí konkretizovat edukační cíle,...

VÝBER A IMPLEMENTÁCIA E-LEARNINGOVÉHO SYSTÉMU

SITÁŠ Juraj

TVV 2016, 9(1):225-228 | DOI: 10.5507/tvv.2016.032

E-learningový systém už nie je len nástroj, ktorý je použitý na dištančné vzdelávanie, ale je používaný aj ako doplnok pre prezenčné vzdelávanie. Pri návrhu implementácie systému LMS je potrebné zvažovať viacero faktorov, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú úspešné nasadenie systému LMS. Preto je projekt implementácie systému LMS jeden z najdôležitejších a mal by zvažovať existujúce podmienky, ale aj budúce smerovanie použitia takéhoto systému. Príspevok sa zameriava na teoretickú analýzu návrhu implementácie systému LMS pre školy.

FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH VE 3D NÁHLEDU

SMETANOVÁ Dana, VARGOVÁ Michaela, BIBA Vladislav

TVV 2016, 9(1):229-233 | DOI: 10.5507/tvv.2016.033

V článku je prezentováno praktické využití anaglyfů ve výuce. Tyto slouží studentům pro lepší pochopení a vizualizaci funkcí dvou proměnných. Je zde srovnáno zobrazení funkcí pomocí projekce do roviny (2D náhled) a pomocí anaglyfické projekce (3D náhled).

ОCНОВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ CВІДОМОCТІ ОCОБИCТОCТІ

SOBCZYK Wiktoria, NAGORNIUK Oksana, SHE Olga, TERESHCHENKO Iryna

TVV 2016, 9(1):234-237 | DOI: 10.5507/tvv.2016.034

Досягнення високої екологічної культури особистості можливе лише за умови регулярного впливу на молоду свідомість...

MEDZIODBOROVÉ VZŤAHY IKT

STOFFA Ján, STOFFOVÁ Veronika

TVV 2016, 9(1):238-242 | DOI: 10.5507/tvv.2016.035

Štúdia charakterizuje medziodborové vzťahy IKT. Rozlišuje silné a slabšie vzťahy. Silné vzťahy má s pre ňu základnými vednými odbormi ako kybernetika, informatika, matematika, fyzika, elektronika, automatizačná technika, robotika, informačná veda, všeobecná technológia, telekomunikačná technika, mikroelektronika, elektrotechnológia, audio- a videotechnika a iné. Slabšie vzťahy má s odbormi ako matematická štatistika, ergonómia, ekonómia, materiáloveda, technická normalizácia, bezpečnosť a hygiena, jemná mechanika, ekológia, terminológia, reprografia, optika, estetika, vedecká prognostika, právo a iné. Niektoré vzťahy ilustruje spoločnými kľúčovými...

POČÍTAČOVÉ HRY A ICH KLASIFIKÁCIA

STOFFOVÁ Veronika

TVV 2016, 9(1):243-252 | DOI: 10.5507/tvv.2016.036

Štúdia sa zaoberá počítačovými hrami a ich klasifikáciou. Analyzuje ich definície v informačných zdrojoch a formuluje vlastnú všeobecnú výstižnú definíciu. Zvláštna pozornosť je venovaná didaktickým počítačovým hrám a ich uplatneniu vo vzdelávacích procesoch.

INOVAČNÍ ASPEKTY V POSTINDUSTRIÁLNÍ SPOLEČNOSTI

TOLOCHKO Svitlana, LYMAR Valeriia

TVV 2016, 9(1):253-258 | DOI: 10.5507/tvv.2016.037

Příspěvek je věnován inovačním aspektům postindustriální společnosti. Je definováno, že inovace jsou a musí být i nadále hlavní hnací silou rostoucích životních standardů. Předběžné odhady pro několik zemí OECD ukazují, že některé firmy nyní investují do nehmotných aktiv souvisejících s inovacemi (R&D, software, dovednosti, organizační know-how a branding), zatímco jiní investují do tradičního kapitálu, jako jsou stroje, zařízení a budovy. Stále více se respektuje, že inovace zahrnují širokou škálu činností, kromě výzkumu a vývoje, jako jsou například organizační změny, školení, testování, marketing a design. Toto vše je vyřešeno následujícími...

DENDROCHRONOLOGIE JAKO TÉMA VE VÝUCE TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

TVARŮŽKA Václav

TVV 2016, 9(1):259-264 | DOI: 10.5507/tvv.2016.038

Dendrochronologie je obor, který vznikl jako sekundární efekt astronomických pozorování, zejména sluneční aktivity a klimatických změn. Cílem tohoto článku je popsat důležité souvislosti a předložit toto téma jako téma inovační pro výuku technologií na základních školách. Práce s Presslerovým nebozezem, měření přírůstku dřeva je velmi používanou metodou určování stáří dřeva a uměleckých artefaktů. Toto téma v sobě integruje velkou šíři vědních oborů, činností, fyzikálních a přírodovědných poznatků. Toto téma je možno začlenit jako vhodnou úlohu praktických laboratorních prací při výuce technologií.

"LANGUAGE SHOWERS" VE VÝUCE PRIMÁRNÍ MATEMATIKY

UHLÍŘOVÁ Martina

TVV 2016, 9(1):265-271 | DOI: 10.5507/tvv.2016.039

Language Schowers (LS), v překladech uváděné jako jazykové sprchy, patří k moderním trendům ve vzdělávání. Language Schowers vycházejí z metodologie CLIL (Content and Language Integrated Learning), tedy obsahově a jazykově integrovaného vyučování. Jedná se o aktivity, v nichž je nenásilně propojena výuka cizího jazyka a druhého, nejazykového předmětu. V textu příspěvku je věnována pozornost začlenění Language Schowers do výuky primární matematiky. V textu jsou uvedeny přednosti i negativa spojené s realizací Language Schowers. Je uveden konkrétní námět Language Schower, popsána jeho realizace v edukační praxi včetně následné reflexe.

NÁVRH MODELU VÝUČBY S CIEĽOM ROZVOJA KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV PROSTREDNÍCTVOM INTERAKTÍVNEJ TABULE V PREDMETE TECHNIKA

VALENTOVÁ Monika, BREČKA Peter

TVV 2016, 9(1):272-278 | DOI: 10.5507/tvv.2016.040

Východiskom tohto príspevku sú neustále narastajúce požiadavky na realizáciu kurikulárnych zmien s cieľom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov za predpokladu ich úspešného profesijného uplatnenia. Problematika rozvoja kľúčových kompetencií je doposiaľ stále málo rozpracovaná, svedčí o tom aj nedostatok vedeckých výskumov a diskusií v danej oblasti. Aj z tohto dôvodu je primárnym cieľom uvedeného príspevku prezentovanie navrhnutého a v praxi overeného modelu rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom interaktívnej tabule v predmete technika.

NAUCZYCIEL UCZNIA, STUDENTA ZDOLNEGO I TWÓRCZEGO

JAKUBIAK-ZAPALSKA Ewa, ZAPALSKA Ewa

TVV 2016, 9(1):279-288 | DOI: 10.5507/tvv.2016.041

Współcześni naukowcy zajmują się problematyką ucznia i studenta ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń / student zdolny ma inne niż jego koledzy możliwości, oczekiwania i problemy. Zwykle nie mają oni problemów z edukacją szkolną (przynajmniej w początkach edukacji), ale zwykle potrzebują specjalnego wsparcia, a czasami nawet interwencji terapeutycznej. Zwykle za uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uważa się raczej uczniów w jakiś sposób dotknietych niepełnosprawnością, jednak chyba warto szerzej traktować kategorię uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

STUDENTSKÁ PRAXE V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

ZUKERSTEIN Jaroslav

TVV 2016, 9(1):289-291 | DOI: 10.5507/tvv.2016.042

Příspěvek se zabývá pedagogickými praxemi v rámci přípravy budoucích učitelů přírodovědných a technických předmětů, uvádí možnosti jednoho z nástrojů reflexe těchto praxí. V rámci výzkumného šetření seznamuje s relací evaluace a autoevaluace u realizovaných praxí, hodnotí pohled studenta a cvičného pracovníka v oblastech základních kompetencí a ukazuje možnosti tohoto nástroje jako prostředku pro zpětnou vazbu.