Trendy ve vzdělávání, 2015 (roč. 8), číslo 1

JAK ŘEŠIT PROBLÉM HLEDÁNÍ NEJVĚTŠÍHO SPOLEČNÉHO DĚLITELE

ANTOŠ Karel

TVV 2015, 8(1):10-17

Tento článek pojednává o možnostech a způsobech zkoumání matematických problémů. Ukazuje, že výzkumný přístup v oblasti matematického bádání je metodou, pomocí které může nejen učitel učit, ale která umožňuje i žákům a studentům se učit, experimentovat a nacházet řešení různých matematických problémů. Tento tvůrčí přístup je zde ukázán na problematice hledání největšího společného dělitele přirozených čísel.

VYBRANÉ FLASH ANIMÁCIE A ICH APLIKÁCIA VO VÝUČBE

BERNÁT Milan

TVV 2015, 8(1):18-21

Príspevok prezentuje základné aspekty tvorby Flash animácií a ich aplikáciu vo výučbe technicky orientovaných tém učiva. Autori v príspevku prezentujú predovšetkým vlastnú tvorbu, ktorú aplikovali vo výučbe technických predmetov prednosťou ktorá dáva predpoklad pre zúžitkovanie didaktického i odborného majstrovstva vyučujúceho.

NÁZOR ŠTUDENTOV NA PREDMET CHÉMIA - SKÚMANIE POMOCOU TESTU NEZÁVISLOSTI

BIBA Vladislav, KLEPANCOVÁ Michaela

TVV 2015, 8(1):22-26

Príspevok popisuje výsledky prieskumu medzi študentmi na VŠTE v Českých Budějoviciach, v ktorom bol pomocou dotazníka zisťovaný ich vzťah k chémii. Zamerali sme sa hlavne na hľadanie súvislostí medzi odpoveďami na otázky dotazníka pomocou štatistického testu nezávislosti.

ZKOUMÁNÍ VZTAHU K MATEMATICE POMOCÍ TESTU NEZÁVISLOSTI

BIBA Vladislav, SMETANOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):27-30

V příspěvku popisujeme vyhodnocení dotazníkového výzkumu vztahu k matematice, který proběhl u studentů chemických oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Diskutujeme vztah k matematice na různých stupních škol a její využití v životě. Vyhodnocení jsou provedena pomocí testu nezávislosti.

SEBEPOJETÍ ŽÁKA A HODNOCENÍ V BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUCE TECHNICKÉ VÝCHOVY

ČÁSTKOVÁ Pavlína, KROPÁČ Jiří

TVV 2015, 8(1):31-37 | DOI: 10.5507/tvv.2015.001

Příspěvek reaguje na aktuální vzdělávací trendy v oblasti polytechnického vzdělávání a prezentuje badatelsky orientovanou výuku jako jednu z příležitostí k formování sebepojetí žáka. Snahou příspěvku předložit souvislosti sebepojetí ve vztahu k technické výchově. Současně prezentuje sebehodnocení žáka, jako nedílnou součást jeho sebepojetí.

VZNIK DIGITÁLNÍHO ROZDĚLENÍ

DOBIÁŠ Václav

TVV 2015, 8(1):38-43

Příspěvek předkládá první analýzu dat českých žáků získaných z mezinárodního šetření ICILS 2013. Hlavním cílem článku je poodhalit důvody vzniku druhé formy digitálního rozdělení v České republice. Výsledky dotazníkového šetření z ICILS 2013 jsou zpracovány formou kontingenčních tabulek. Mezi hlavní zjištění patří: Žáci se počítačové aktivity vedoucí k zábavě učí hlavně sami (facebook, on-line hry apod.). Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním učí své děti více práci na počítači, díky čemuž mají lépe socioekonomicky situovaní žáci vyšší šanci, že budou znát základní pracovní počítačové aktivity ještě před započetím výuky informatiky.

PŘÍSPĚVEK K TEORII ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

DOSTÁL Jiří

TVV 2015, 8(1):44-53 | DOI: 10.5507/tvv.2015.002

Teorie řešení problémů je na mezinárodním poli dlouhodobě vědeckým zájmem, především v rámci psychologie, avšak i pedagogiky, kde se do popředí dostává výzkum možností rozvoje kompetencí spojených s řešením problémů. Článek proto navazuje na práce předních teoretiků v oblasti psychologie zaměřených na teorii řešení problémů. Provádí analýzu již publikovaných poznatků, komparuje je a kriticky hodnotí za účelem vytvoření báze odpovídající současnému stavu poznání. Ve svém úvodní části se věnuje pojmu problém a jeho vymezení definicí. Dále se věnuje problémovým situacím a okolnostem, které problém doprovázejí a projevují se při jeho řešení. Stěžejní částí...

ALTERNATÍVY A VYUŽITIE INTERDISCIPLINÁRNEHO VZDELÁVANIA - ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

FESZTEROVÁ Melánia

TVV 2015, 8(1):54-61

Životné prostredie je oblasť, ktorá každý deň prináša nové poznatky a výzvy. Metodiky výskumu v danej oblasti ako aj ich realizácia a spracovanie sú diferencované. Ich základom sú kvalitné vedomosti a správna orientácia a prehľad v oblasti zameranej na sledovanie stavu zložiek životného prostredia. Súčasní študenti majú možnosti spolupracovať pri príprave prieskumu a následne aj vo výskumnej sfére. Môžu sa podieľať aj na zavádzaní výsledkov do praxe. Učiteľ v spolupráci so študentmi, pomocou rôznych stimulov a motivačných činiteľov vytvára učebnú podmetovú situáciu, ktorá motivuje študentov k učebnej činnosti. Vychovávať budúcich učiteľov s kladným...

SIMULACE STAVOVÝCH ZMĚN IDEÁLNÍHO PLYNU

FILÍPEK Josef

TVV 2015, 8(1):62-70

V uzavřené termodynamické soustavě se ohřevem, ochlazováním a působením vnějších sil mění tři stavové veličiny - objem, tlak a teplota. Proto je vhodné stavové změny zobrazovat v prostorovém diagramu (na termodynamické ploše). Multimediální projekt, který je nedílnou součástí článku, názorně zobrazuje průběh stavových a energetických veličin ideálního plynu.

SOFTVÉROVÁ ANALÝZA OBSAHU OBRAZOV

HAMBALÍK Alexander, MARÁK Pavol

TVV 2015, 8(1):71-80

Príspevok uvádza prehľad v súčasnosti používaných metód na spracovanie a obsahovú analýzu overovania pravosti (autenticity) obrazov a spracovania daktyloskopických vzorov. Ich vhodná aplikácia v praxi uľahčí ešte pred vydaním odhaliť v dokumentoch určených na zverejnenie (napr. v článkoch, záverečných prácach, súdnych dokumentoch zmenené obrazy. Okrem toho dovolia realizovať aj automatizovanú, v daktyloskopii doteraz úplne absentujúcu hromadnú a podrobnú obsahovú analýzu daktyloskopických stôp.

UKÁŽKA ZABEZPEČOVANIA KVALITY VÝUČBY TECHNICKÝCH PREDMETOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

HAŠKOVÁ Alena, KUNA Peter, MALÁ Eva

TVV 2015, 8(1):81-88

V príspevku autori popisujú obsahovú náplň medzinárodného projektu zameraného na modernizáciu terciárneho vzdelávania v cieľových krajinách (Arménsko, Gruzínsko, Ukrajina). Kvalita výučby technických predmetov je v danom projekte zabezpečovaná vytvorením prakticky orientovaných syláb a modulov v prostredí vstavaných (embedded) systémov a následného vytvorenia laboratórií vzdialených experimentov v partnerských inštitúciách.

MOŽNOSTI PODPORY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

HAVELKA Martin

TVV 2015, 8(1):89-101 | DOI: 10.5507/tvv.2015.003

Příspěvek prezentuje možnosti využití vybrané konstrukční stavebnice Lego Duplo při rozvoji polytechnického vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Akcentován je význam konstrukčních her a činností jako nedílná součást edukačního procesu v mateřské škole. Problematika je řešena v kontextu technické výchovy a jejích specifik na podkladě aktuálních vzdělávacích trendů v dané oblasti.

VYUŽITÍ KONSTRUKČNÍCH STAVEBNIC LEGO V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

HAVELKA Martin, ČÁSTKOVÁ Pavlína

TVV 2015, 8(1):102-112 | DOI: 10.5507/tvv.2015.004

Příspěvek se zabývá problematikou využití konstrukčních stavebnic Lego ve vzdělávacím procesu v mateřské škole s akcentem na rozvoj poznávacích procesů a myšlení dětí prostřednictvím hry. Příspěvek předkládá dílčí výsledky analýzy stavebnicových souprav Lego, na jejichž podkladě jsou blíže specifikovány dva vybrané sety a nastíněny možnosti práce s nimi v rámci technického vzdělávání v mateřské škole.

PŘÍSPĚVEK OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU K PROBLEMATICE KARIÉROVÉHO ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

HAVELKA Martin, KROPÁČ Jiří

TVV 2015, 8(1):113-119 | DOI: 10.5507/tvv.2015.005

Příspěvek se zabývá možnostmi podpory kariérového rozhodování v rámci realizace výuky obecně technického předmětu. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce přispívá k problematice volby další vzdělávací a profesní dráhy žáků jednak přímo - umožňuje žákům poznání vybraných profesí, jednak nepřímo - rozvíjením souboru měkkých dovedností, mezi něž patří také sebeúčinnost a sebehodnocení. Ty jsou nezbytné pro úspěšnou volbu další vzdělávací cesty tak, aby tato byla v souladu s možnostmi a schopnostmi žáků.

GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY

HODAŇOVÁ Jitka

TVV 2015, 8(1):120-124

Studenti oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy budou u žáků základních škol rozvíjet prostorovou představivost a budou žáky učit řešit konstrukční úlohy. V průběhu studia na vysoké škole studenti řeší geometrické úlohy, ve kterých využívají polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů. Při řešení praktických problémů v technické praxi se často používají jiné konstrukční metody. V článku se zaměříme na technické konstrukce a jejich využití při rýsování technických výkresů.

UČEBNÍ POMŮCKY VE VÝUCE TECHNICKÉ GRAFIKY

HODIS Zdeněk, VYBÍRAL Petr, HRBÁČEK Jiří, VINKLOVÁ Sylva

TVV 2015, 8(1):125-131

Příspěvek se věnuje problematice učebních pomůcek používaných v technické grafice a konstruování. Jsou porovnány komerční učební pomůcky a originální navržené řešení k procvičování pravoúhlého promítání v prvním kvadrantu. V článku je popsána metodika práce s učební pomůckou (zobrazovacím koutem) a postoje studentů a žáků k dané výuce.

PSYCHOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI JAKO SOUČÁST POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY

HONZÍKOVA Jarmila

TVV 2015, 8(1):132-136

Článek seznamuje čtenáře s pojmem polytechnická výchova. Ukazuje vývoj psychomotorických dovedností od útlého věku až po 1. stupeň základní školy. Tento vývoj je prezentován na dvou úlohách - vystřihování a skládání z papíru. Tyto dvě úlohy jsou součástí rozsáhlejší testovací baterie, která slouží ke zjištění úrovně psychomotorických dovedností.

PORTÁL VŠ A NÁVRH JEHO ROZŠÍRENIA O NOVÉ MODULY

HORNYÁK GREGÁŇOVÁ Radomíra, TÓTHOVÁ Darina

TVV 2015, 8(1):137-140

Portál VŠ vznikol na pôde združenia EUNIS-SK v roku 2005, ako projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa rieši od roku 2006. Tvorí bránu k informáciám pre uchádzačov o štúdium, študentom vysokých škôl a širokej verejnosti. Je tiež bránou k celoštátnym projektom a ďalším informačným systémom, ako KEGA (projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu), CREPČ (Centrálny register publikačnej činnosti), Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy a ďalšie. Univerzity a Vysoké školy prostredníctvom Portálu VŠ poskytujú informácie o svojich fakultách, študijných programoch,...

VYUŽITÍ TESTŮ S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI V MATEMATICE

CHLÁDEK Petr, SMETANOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):141-144

Článek se věnuje testování studentů matematiky pomocí testů s výběrem správné odpovědi. Jedná se o využití jedné části e-learningu používané u studentů kombinované formy. Je zde popsána metodika tvorby takových testů, která je následována statistickým vyhodnocením a rozborem úspěšnosti studentů. Jsou zde prezentovány nejčastější typy chyb v testech. Je diskutována vhodnost tohoto typu testování zejména u studentů kombinované formy vysokoškolského studia.

ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ A MOŽNÁ RIZIKA DIGITÁLNÍ DEMENCE

CHRÁSKA Miroslav

TVV 2015, 8(1):145-148 | DOI: 10.5507/tvv.2015.006

Příspěvek popisuje současné pojetí digitální gramotnosti žáků a zabývá se možnými riziky tzv. digitální demence. Dále je toto riziko dáváno do souvislosti s výsledky výzkumu, který zkoumal, jakým způsobem a k čemu používají žáci na základních školách Facebook.

VÝSLEDKY VÝZKUMU ICILS V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ A JEHO MOŽNÉ DOPADY NA KURIKULÁRNÍ REFORMU V OBLASTI ICT V ČESKÉ REPUBLICE

CHRÁSKA Miroslav

TVV 2015, 8(1):149-156 | DOI: 10.5507/tvv.2015.007

Příspěvek popisuje hlavní výsledky výzkumu ICILS v mezinárodním srovnání a jeho možné dopady na kurikulární reformu v oblasti ICT v České republice. Srovnání je podrobněji provedeno mezi výsledky žáků v Polské a České republice.

POČÍTAČOVĚ ROZHRANÍ PRO VYČÍTÁNÍ DAT Z ŘÁDKOVÉHO CMOS SNÍMAČE HAMAMATSU S10077 S VESTVĚNÝM A/D PŘEVODNÍKEM

JANÁK Vladislav, BARTONĚK Luděk

TVV 2015, 8(1):157-162

Předložený článek si klade za cíl seznámit čtenáře s využitím řádkového CMOS lineárního obrazového senzoru S10077 od fy Hamamatsu s vestavěným A/D převodníkem, který je vhodný pro účely vyhodnocování intenzity při optických aplikacích (interferometrická měření a pod). Komunikace s PC je navržena pomocí jednočipového mikropočítače ATMEGA644PA který zajišťuje funkci řadiče a vyrovnávací paměti mezi sběrnicemi SPI a RS232, doplněného modulem UM232R, převádějící výstupní signály do protokolu USB rozhraní. Součástí příspěvku je předložený vlastní návrh celého zařízení, řízený programem napsaným v LabVIEW. Funkčnost vzorku byla ověřena na případu detekce...

VLIV ICT NA ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ NA DIGITÁLNÍ DOMORODCE A DIGITÁLNÍ IMIGRANTY

JANSKÁ Lenka

TVV 2015, 8(1):163-167 | DOI: 10.5507/tvv.2015.008

Článek předkládá výsledky výzkumného šetření, které mělo rozdělit žáky základních škol na digitální domorodce a digitální imigranty. Článek popisuje výzkumné šetření, které je zaměřeno na žáky 8. tříd základních škol a předkládá výsledky z tohoto výzkumného šetření.

PŘÍLEŽITOSTI K STRATEGICKÉMU UPLATŇOVÁNÍ PARTNERSTVÍ MEZI MATEŘSKÝMI A ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI

JANU Miroslav, PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ Dominika

TVV 2015, 8(1):168-176 | DOI: 10.5507/tvv.2015.009

Článek plynule navazuje na výstupy výzkumné sondy prezentované v článku Klady a zápory strategie partnerství mateřských a základních škol. Získaná data vytvářejí teoretická východiska pro aplikační nástin možných výhod vyplývajících ze spojení mateřské a základní školy jako jedné instituce.

MODELOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ PŘEDMĚTU

JELÍNEK Jiří

TVV 2015, 8(1):177-183

Sociální sítě patří dnes k nejvíce studovaným strukturám v oblasti výměny informací a znalostí. I v oblasti školství je možné najít příklady jejich formální či neformální existence a má tedy smysl uvažovat o jejich hlubším zkoumání a možném využití pro pochopení probíhajících dějů a potenciálně i pro podporu výuky. Tento příspěvek ukáže uplatnění heuristického multiagentního modelu sociální sítě neformálně existující ve skupině studentů téhož předmětu, přičemž hlavním smyslem sítě je výměna znalostí. Zkoumána bude zejména dynamika vývoje vztahů v několika modelových situacích.

PROJEKT "CAD" ŘÍKÁ NASHLEDANOU

KLEMENT Milan

TVV 2015, 8(1):184-192 | DOI: 10.5507/tvv.2015.010

Článek představuje postup řešení a hlavní výsledky řešení projektu CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol (CZ.1.07/1.1.04/03.0056), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky. Tento společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a partnerských škol (víceletá gymnázia) byl zaměřen na podporu aktivit metodického týmu při inovaci výuky realizované na gymnáziích s cílem zkvalitnění výuky v oblasti praktické aplikace matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného technického kreslení.

ZPŮSOBY ROZVOJE KOMPETENCÍ UČITELŮ V OBLASTI PRÁCE S MODERNÍMI DIDAKTICKÝMI PROSTŘEDKY

KLEMENT Milan

TVV 2015, 8(1):193-201 | DOI: 10.5507/tvv.2015.011

V době exploze informačních a komunikačních technologií se tak do popředí zájmu pedagogů dostávají moderní, na digitálních technologiích postavené didaktické prostředky, které využívají multimédia. Jednotlivé složky multimediálních prezentací, které jsou zprostředkovány náročnějšími technickými sestavami, v nichž má hlavní slovo výpočetní technika - ona jediná je schopna převést informace z různých zdrojů do společného prostředí procesem nazývaným digitalizace, je nutné nejen sestavit, ale zvládat jeho distribuci nejen směrem k žákům, ale také vhodně sdílet směrem k ostatním pedagogům.
Všechny uvedené skutečnosti kladou nové požadavky na učitele,...

PROJEKT "MODERNÍ UČITEL" JDE DO FINÁLE

KLEMENT Milan, LAVRINČÍK Jan

TVV 2015, 8(1):202-209 | DOI: 10.5507/tvv.2015.012

Informační a komunikační technologie dnes poskytují celou řadu příležitostí ke zkvalitnění edukačního procesu, a dostávají se tak do popředí zájmu učitelů. Tato skutečnost klade ale nové požadavky na učitele, kteří musí být připraveni s moderními didaktickými prostředky a technologiemi pracovat a vytvářet pro potřeby takto koncipované výuky také vhodné vzdělávací materiály a také je vhodným způsobem využívat při výuce. Na tuto potřebu jsme reagovali přípravou a realizací projektu Moderní učitel, prostřednictvím kterého jsme poskytli cílové skupině (pedagogičtí pracovníci partnerských škol) komplexní vzdělávání a metodickou podporu v implementaci moderních...

GEOMETRICKÁ POSTUPNOSŤ V CHÉMII

KLEPANCOVÁ Michaela

TVV 2015, 8(1):210-216

V príspevku uvádzame niekoľko príkladov využitia geometrickej postupnosti v chémii. Našou snahou bolo nájdenie takých ukážok využitia poznatkov o tomto pojme stredoškolskej matematiky, ktoré vedú k nájdeniu výsledkov či odvodeniu vzťahov s priamym využitím v chémii.

PROBLÉMY ŠTUDENTOV S POCHOPENÍM POJMU LIMITA POSTUPNOSTI

KLEPANCOVÁ Michaela

TVV 2015, 8(1):217-224

Pojem limity a hlavne jeho formálna definícia, aj vo svojej najjednoduchšej podobe - ako limita postupnosti - patrí z hľadiska vyučovacieho procesu k náročným a problematickým. U väčšiny študentov ani po absolvovaní kurzu matematickej analýzy nedôjde k úplnému porozumeniu pojmu limita a ich predstava tohto pojmu nezodpovedá korektnej definícii limity. V dôsledku neúplného pochopenia či zabudnutia naspamäť naučenej definície limity postupnosti sa u študentov môžeme stretnúť s ich vlastnými "definíciami" tohto pojmu, ktoré nezodpovedajú obsahu skutočnej definície. V príspevku sme sa snažili identifikovať najčastejšie sa vyskytujúce formulácie, ktoré...

VZTAH UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ K CHEMICKÝM POZNATKŮM

KLEPANCOVÁ Michaela, SMETANOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):225-232

Příspěvek popisuje výzkumu mezi studenty na UP v Olomouci, ve kterém byl pomocí dotazníku zjišťován jejich vztah k chemii. Zkoumaly jsme dvě skupiny studentů a mezi sebou porovnávaly. V jedné byly pouze studenti chemie a v druhé studenti, kteří na VŠ chemii nestudují. Zaměřily jsme se zejména na to, zda studenti v obou skupinách mají pozitivní vztah k chemii a využívají chemické poznatky v běžném životě.

JAK NA HYPERBOLU S GEOGEBROU

KRIEG Jaroslav

TVV 2015, 8(1):233-240

Článek ukazuje, jak pomocí GeoGebry snadno řešit úlohy, které vedou na konstrukci hyperboly, případně jak lehce zkonstruovat hyperbolu daných parametrů.

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH ZNALOSTÍ

KRIEG Jaroslav, SMETANOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):241-244

V příspěvku popisujeme, jakým způsobem byli průběžně hodnoceni studenti v předmětu fyzika v logistických procesech, zpětnou vazbu a motivační prvky hodnocení. Diskutujeme tři různé přístupy v hodnocení průběžné testy se zkoušením u tabule, elektronické testování a hodnocení pomocí dobrovolných seminárních prací.

EVALUACE ELEKTRONICKÉ A KLASICKÉ UČEBNICE - VARIABILITA VZORKŮ

KROTKÝ Jan

TVV 2015, 8(1):245-249

Autor v předložené části výzkumu porovnává variační koeficienty dat elektronických a klasických učebnic. Elektronické učebnice byly hodnoceny inovovanou metodou J. Průchy (1998) pro měření didaktické vybavenosti učebnice. Data klasických učebnic byla získána metaanalýzou vybraných kvalifikačních prací s tématem didaktické vybavenosti učebnice realizovaných autorem v letech 2009 - 2011. Při porovnání elektronické a klasické učebnice ukazují výsledky na podstatně vyšší variabilitu dat u využití verbálních komponent a aparátu prezentace učiva. Míru variability dat ovlivňují především dva vzorky elektronických učebnic specifického charakteru a struktury.

K NĚKTERÝM POZNATKŮM ANALOGIE MEZI DIMENZEMI KOMPETENCE A STRUKTURY OBJEKTU POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU

KUBRICKÝ Jan

TVV 2015, 8(1):250-254 | DOI: 10.5507/tvv.2015.013

Příspěvek se zabývá již vícekrát diskutovanou problematikou struktury kompetence, která nachází své kořeny v různých oblastech bádání, které s pojmem kompetence operují. V rámci struktury kompetence se dnes často setkáváme s pojmy dimenzí, jejichž obsah se různí a nebývá stejně jako v případě složek kompetencí jednotný. Pozornost je v tomto kontextu zaměřena na analogii komponent kompetence s objekty počítačových programů, které přenášejí objekty reálného světa do podoby datových struktur v informatice. Díky známému principu činnosti a určité podobnosti mohou být pro identifikaci dimenzí kompetence v některých otázkách určující.

VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY UČENÍ ŽÁKA VE VÝUCE VYUŽÍVAJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNKY

KUBRICKÝ Jan

TVV 2015, 8(1):255-262 | DOI: 10.5507/tvv.2015.014

Příspěvek prezentuje dílčí část disertační práce na téma "Kompetence učitele k hodnocení a využití www stránek pro výuku". Jedním z cílů práce bylo analyzovat a vymezit požadavky na vlastnosti www stránek pro výuku z hlediska psychologických aspektů učení žáka. Obsah příspěvku se zaměřuje na nejpodstatnější kategorie motivace, aktivity, tvořivosti, samostatnosti, stylů učení a dalších.

VYUŽÍVÁNÍ E-LEARNINGOVÉ STUDIJNÍ OPORY VE FYZIKÁLNÍM PRAKTIKU

KUMBÁR Vojtěch, FILÍPEK Josef

TVV 2015, 8(1):263-270

V tomto článku je sledováno využívání animované (e-learningové) studijní opory v předmětech zaměřených na fyziku, konkrétně ve cvičeních/seminářích těchto předmětů. Výukový e-learningový software vytvořený kolektivem pedagogů fyziky na Mendelově univerzitě v Brně je možné využívat jako elektronický pracovní sešit, pomůcku pro domácí přípravu na řešení laboratorních úloh, k prezentaci dataprojektorem v přímé výuce a k examinaci studentů formou didaktických testů. Je dbáno na to, aby byl program validní, usnadnil studium a vzbudil hlubší zájem o fyziku. Cílem učební pomůcky je rovněž zjednodušit výukový proces, a tím dal možnost pedagogům ve větší míře...

TECHNICKÁ SOUTĚŽ JAKO PRVEK ZVÝŠENÍ ZÁJMU ŽÁKŮ ZŠ O TECHNICKY ZAMĚŘENÉ OBORY

KVAPIL Luděk

TVV 2015, 8(1):271-275 | DOI: 10.5507/tvv.2015.015

Článek konstatuje relativně nízký zájem žáků základních škol o studium technických oborů. Zacílen je na možnosti přiblížit žákům technickou výchovu v podobě soutěže, aby se změnilo vnímání technického vzdělávání u dnešní a budoucí generace. Prezentuje "Technickou soutěž", z hlediska aktivizace žáka a jeho zájmu o technické vzdělávání.

SOFTWAROVÁ STAVEBNICE "iSES REMOTE LAB SDK" PRO VZDÁLENÉ LABORATOŘE

LUSTIG František

TVV 2015, 8(1):276-282

Příspěvek prezentuje snadnost tvorby vzdálených experimentů pomocí nově vyvinuté stavebnice "iSES Remote Lab SDK", která má připravenou sbírku cca deseti jednoduchých finálních příkladů, ze kterých může poskládat téměř libovolný vzdálený experiment i začátečník, neprogramátor. Měřicí aparatura, na které běží vzdálený experiment, může být jak známý měřicí systém ISES, tak i standardní komerční přístroje s USB, resp. COM rozhraním (např. zdroje, multimetry aj.), dále též krokové rotační i lineární pohony, digitální vstupně/výstupní zařízení, finální komerční školní pomůcky aj.

PŘÍRODNÍ A TECHNICKÉ PAMÁTKY JAKO NÁMĚT PRO PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI A VÝZKUM

MACH Petr

TVV 2015, 8(1):283-288

Článek pojednává o mezinárodním projektu, který řeší problematiku česko - bavorského pohraničí z hlediska přírody, techniky a kultury v historických souvislostech. Projekt zahrnuje okresy Tachov, Domažlice a Klatovy na české straně hranic. Bavorská strana zahrnuje okresy Tirschenreuth, Neustadt a.d. Walnaab, Schwandorf, Cham, Regen a Freyung - Grafenau. Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava tvoří spolu s Národním parkem Bavorský les jednotný jedinečný přírodní celek, který je pod ochranou UNESCO. Jednotlivé řešitelské týmy se zaměřily na zkoumání společných rysů i odlišností obou kultur v příhraničí. Standardní metodika výzkumu byla často...

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A STUDENTI

MEIER Miroslav

TVV 2015, 8(1):289-293

Příspěvek přináší výsledky šetření, které se zabývalo způsoby využívání informačních a komunikačních technologií studenty v kombinované a prezenční formě studia. Uvedeny jsou rozdíly mezi uvedenými skupinami studentů.

ОCОБЛИВОCТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНАЦІОНАЛЬНОЇ CВІДОМОCТІ УКРАЇНЦІВ

NAGORNIUK Oksana, SHE Olga

TVV 2015, 8(1):294-297

Розглядаються структура і рівні свідомості людини, залежність внутрішнього світу людини на якість формування...

NULOVÁ HYPOTÉZA VERSUS INTERVALY SPOLEHLIVOSTI

NOCAR David, ZDRÁHAL Tomáš

TVV 2015, 8(1):298-302

Příspěvek se zabývá důvodem, proč by se výzkumní pracovníci a vědci měli při statistickém zpracování svých výzkumů raději zaměřit na odhady založené na velikosti účinku a intervalech spolehlivosti než na testování nulových hypotéz. Základním problémem testování nulové hypotézy je to, že podporuje dichotomických úvahy - odmítnout, nebo neodmítnout tuto hypotézu. V článku je vysvětleno, proč jsou úvahy založené na odhadech intervalů spolehlivosti vhodnější - že poskytují více informací než testování nulové hypotézy. Na druhé straně však mohou být tyto intervaly příliš dlouhé, a to proto, že nemáme v praxi možnost provést měření na dostatečně velkém výběrovém...

WOKÓŁ TEORII WYBORU ZAWODU

NOGA Henryk, MIGO Piotr, CYGNAR Elżbieta, VARGOVÁ Mária

TVV 2015, 8(1):303-308

W literaturze z zakresu psychologii oraz pedagogiki wyróżnionych zostało wiele teorii dotyczących wyboru zawodu. Na szczególną uwagę zasługują teorie podkreślające wagę czynników takich jak: wydatkowana energia, ludzkie potrzeby, wybór i decyzja, stosunki rodzinne, cechy człowieka, jego osobowość czy rozwój. Wybór zawodu jest zawsze konsekwencją podejmowanych wyborów. W opracowaniu ukazano wybrane teorie wyboru zawodu oraz ich stadia w odniesieniu do rodzaju inteligencji. Zwrócono także uwagę na orientację zawodową oraz wybrane aspekty aspiracji zawodowych.

UPLATNENIE NÁSTROJOV LMS MOODLE V SAMOSTATNOM ŠTÚDIU MATEMATICKÝCH PREDMETOV V KONTEXTE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

ORSZÁGHOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):309-315

Matematické vzdelávanie je súčasťou prípravy na všetkých stupňoch štúdia, avšak na vysokých školách nemusí mať charakter povinného predmetu vo vzdelávacom programe. Diskusia o počte hodín a obsahu matematiky pravidelne prebieha a závisí od zmien vo vzdelávacom systéme spoločnosti. V príspevku sú uvedené skúsenosti z výučby matematiky v ekonomických študijných programoch, kde sa ako podpora samostatného štúdia používajú elektronické materiály v prostredí LMS MOODLE. Dôraz je sústredený na seminárne práce, ktoré sú zložkou samostatného štúdia a sú súčasťou hodnotenia aktivít študentov v povinných matematických predmetoch na Fakulte ekonomiky a manažmentu...

CAD SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI OČIMA STUDENTŮ VŠ

PETRÁŠKOVÁ Blanka, SMETANOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):316-319

Příspěvek popisuje výsledky výzkumů, ve kterých byly pomocí dotazníku zjišťovány hodnotící názory studentů na využití CAD systémů v praxi. Dotazníkové šetření proběhlo na SPŠ stavební a VŠTE v Českých Budějovicích.

KLADY A ZÁPORY STRATEGIE PARTNERSTVÍ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ Dominika, JANU Miroslav

TVV 2015, 8(1):320-324 | DOI: 10.5507/tvv.2015.016

Prostřednictvím článku bychom chtěli nastínit kontextualitu preprimárního a primárního vzdělávání se zaměřením na výhody a nevýhody realizace výchovně vzdělávací činnosti na těchto školských stupních v rámci jedné instituce. Vnímáme-li primární vzdělávání jako počátek povinného vzdělávání, pak nepopiratelný význam preprimárního vzdělávání můžeme spatřovat jako cílevědomou přípravu na úspěšný vstup dítěte do školského procesu. Záměrem článku je představit vizi návazného kurikula těchto dvou školských stupňů v konfrontaci s reálnou úrovní této problematiky v praxi mateřských a základních škol.
Reflexe reality byla zjišťována prostřednictvím analýzy...

ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝM TESTOVÁNÍM MATEMATIKY NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

ŘÍHOVÁ Dana, VISKOTOVÁ Lenka

TVV 2015, 8(1):325-334

Příspěvek se zabývá elektronickými testy z matematiky na Mendelově univerzitě v rámci základních předmětů studia. Uvádí důvody elektronického testování a popisuje realizaci a typy testů v univerzitním informačním systému, jakož i jejich použití. Dále shrnuje výhody a nevýhody testů a zároveň přináší řadu doporučení vzhledem k jejich dlouhodobému využívání. Rovněž srovnává výsledky elektronické a písemné formy zkoušky z matematiky. Na závěr cituje hodnocení elektronického testování matematických znalostí jak z řad studentů, tak i názory samotných pedagogů.

DIDAKTICKÉ ZÁSADY V ELEKTROTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

SERAFÍN Čestmír

TVV 2015, 8(1):335-338 | DOI: 10.5507/tvv.2015.017

Didaktický proces v elektrotechnickém vzdělávání představuje proces, který neprobíhá podle subjektivního přání a libovůle učitele. Ani žák si neosvojí elektrotechnické poznatky systematicky, pokud bude postupovat živelně a pasivně. Vyučovací proces musí být zalomen na objektivních zákonitostech, které se zpravidla formulují jako didaktické zásady. Příspěvek se zabývá vymezením těchto zásad v kontextu elektrotechnického vzdělávání. Součástí je i pojetí gnoseologických postupů jako podstatného rysu didaktického procesu tohoto vzdělávání.

POJETÍ DIDAKTIKY ELEKTROTECHNIKY

SERAFÍN Čestmír

TVV 2015, 8(1):339-342 | DOI: 10.5507/tvv.2015.018

Elektrotechnika je tradičním oborem, s jehož produkty se potkáváme na každém kroku. Kromě toho, že naše domy svítí a je v nich teplo, že je příjemné mít televizi, je i skvělé mít díky počítači celý svět na dosah ruky. Nic z toho bychom neměli bez odborníků - elektrotechniků. Jejich příprava je otázkou vzdělávání v systému odborného školství, kde výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí, přičemž na teoretické poznatky bezprostředně vždy navazují praktická cvičení, kde si žáci vyzkoušejí teoretické poznatky na konkrétních příkladech. Vymezení odborné přípravy učitelů pro stránce oborově didaktické...

FINANCOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ

SIMBARTL Petr

TVV 2015, 8(1):343-347

Článek se zabývá financováním digitálních technologií pro žáky na základní škole. Za pomocí dotazníků metodou PAPI zjišťujeme názory rodičů na možnost financování. Vyhodnotili jsme data od 76 respondentů. Výsledky porovnáváme s financováním v jiném projektu. Zjišťujeme také financování technologií v zahraničí.

SPRÁVA VZDIALENÝCH PRACOVNÝCH PLÔCH V UČEBNI

SITÁŠ Juraj

TVV 2015, 8(1):348-350

Viacerí dodávatelia softvérových riešení pre školstvo ponúkajú rôzne aplikácie pre správu pracovných plôch v učebni. Takýto softvér vie nie len uľahčiť vyučovanie a proces správy počítačov, ale v niektorých prípadoch suplovať aj hardvérové zariadenia ako napr. projektor. V tejto oblasti je možné nájsť viaceré aplikácie z oblasti komerčného softvéru, ale aj Open Source. Jedným z najpoužívanejším softvérom je iTALC.

ELEKTRONICKÉ TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ FYZIKY

SMETANOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):351-355

Článek je zaměřen na uplatnění testů s výběrem správné odpovědi při testování fyzikálních znalostí. Diskutujeme omezení pravděpodobnosti náhodného tipu. Jsou zde rozebrány výhody a nevýhody tohoto testování s ohledem na specifika fyziky. Tyto výhody a nevýhody jsou ilustrovány na příkladu elektronického testování v předmětu Fyzika v logistických procesech.

TERMÍNY, POLOTERMÍNY A PSEUDOTERMÍNY V TECHNOEDUKÁCII A INFOEDUKÁCII

STOFFA Ján, STOFFOVÁ Veronika

TVV 2015, 8(1):356-365 | DOI: 10.5507/tvv.2015.019

Štúdia objasňuje pojmy polotermín a pseudotermín vo vzťahu k pojmu termín a reaguje na časté používanie polotermínov a pseudotermínov v edukačnej praxi. Z pseudotermínov venuje osobitnú pozornosť používaniu názvov (najmä obchodných), hovorových výrazov a subštandardných výrazov (najmä slangových slov a profesionalizmov) namiesto správnych spisovných termínov. Apeluje na zodpovednejší a kritický prístup edukátorov a autorov písomných edukačných informačných zdrojov k uvedeným kategóriám náhrad termínov. Uvádza aj rad typických prípadov nenáležitého použitia polotermínov a pseudotermínov v terminologickej a edukačnej praxi.

KYBERŠIKANA VE SVĚTLE NOVÝCH MÉDIÍ VYUŽÍVANÝCH VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

SZOTKOWSKI René, KOPECKÝ Kamil

TVV 2015, 8(1):366-370

Příspěvek představuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na nebezpečné komunikační jevy realizované v prostředí nových médií. Konkrétně prezentuje závěry vztahující se ke kyberšikaně českých a slovenských dětí ve věku od 11 do 17 let.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

ŠÍMA František

TVV 2015, 8(1):371-376

Námětem příspěvku je porovnání klasifikace slovních úloh, které řešili žáci základních škol a studenti středních škol v regionu Jižní Čechy. Byly jim zadány slovní úlohy předem určených typů. Hodnoceny byly zvlášť výsledky dívek a zvlášť výsledky chlapců a také celkové výsledky. Porovnáním těchto výsledků byly zjištěny určité rozdíly mezi řešením dívek a chlapců a rozdíly mezi řešením jednotlivých typů slovních úloh, kterými byly slovní úlohy o celku a části, slovní úlohy o směsích, slovní úlohy o pohybu a slovní úlohy o společné práci.

DYDAKTYKA PRZEDMIOTÓW MECHATRONICZNYCH W PRACOWNI UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH

ŚLEZIAK Mariusz

TVV 2015, 8(1):377-380

W programach nauczania studentów kierunków technicznych wprowadzono przedmioty związane z mechatroniką. Mechatronika jest synergią wielu dziedzin nauki m.in. mechaniki, informatyki, sterowania elektrycznego, automatyki i robotyki. Jednym z pierwszych etapów nauczania studentów kierunku edukacja techniczno - informatyczna jest projektowanie układów sterowania pneumatycznego. Poznanie postaw pozwala na kontynuowanie nauczania mechatroniki na poziomie zaawansowanym. Elementy pneumatyki wykorzystywane są w zajęciach z programowania logicznych sterowników przemysłowych, automatyzacji o robotyzacji, sterowania procesami technologicznymi. Dydaktyka odbywa...

DYDAKTYKA MECHATRONIKI W PRACOWNI UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

ŚLEZIAK Mariusz

TVV 2015, 8(1):381-384

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej, elektrycznej, automatyki i robotyki, służąca do projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń. Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna.
Jedną z dziedzin mechatroniki jest hydraulika. W podstawie programowej dla zawodu technik mechatronik bądź monter mechatronik dla działu...

KONOIDY VE STAVEBNICTVÍ

VACKA Milan, SMETANOVÁ Dana

TVV 2015, 8(1):385-391

V příspěvku se zabýváme využitím znalostí z deskriptivní geometrie do stavebnictví. Speciálně využití konoidů v stavební praxi. Přímková plocha konoid je často využívána jako tvar střechy zejména na průmyslových halách a střešních oknech, ve tvaru budovy či hráze přehrady pro zvětšení odolnosti vůči tlaku. Nejčastější využití konoidů ve stavebně technické praxi jsou ilustrována na přiložených obrázcích. Záměrem článku je zdůraznit a propojit mezioborové vztahy mezi matematikou (resp. deskriptivní geometrií) a praxí (stavebnictvím, architekturou). Text je možné využít ve výuce, popřípadě pro popularizační účely.

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE ŽIAKOV V REFLEXII TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

VALENTOVÁ Monika, BREČKA Peter

TVV 2015, 8(1):392-396

V príspevku sa zaoberáme rozvojom kľúčových kompetencií žiakov v predmete Technika, prostredníctvom nami navrhnutých výučbových modelov s interaktívnou tabuľou. Na konkrétnom tematickom celku poukazujeme na možnosti rozvoja vybraných kľúčových kompetencií kompatibilných so systémami kľúčových kompetencií v štátoch OECD a EÚ.

ARCHITEKTONICZNA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA PRZEDSZKOLI NA ŚWIECIE - ANALIZA PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ

WALAT Wojciech

TVV 2015, 8(1):397-400

Przedszkole to teren, gdzie nauka i zabawa mają ogromne znaczenie, są one ze sobą połączone w nierozerwalny sposób, ponieważ największe efekty nauczania uzyskuje się poprzez zabawę. Dzieci, które spędzają prawie cały dzień w przedszkolu, powinny przebywać w budynku nie tylko przyjaznym ale i wesołym. Ośrodki takie swoją formą i ukształtowaniem oraz wyposażeniem mogą być przedłużeniem procesu edukacyjnego.

CLIL A MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE

WOSSALA Jan

TVV 2015, 8(1):401-407

Přístup CLIL a moderní technologie jsou trendy v současném vzdělávání. Jsou využitelné jak samostatně, tak i paralelně, kdy moderní technologie mohou podpořit integraci cizího jazyka do výuky nejazykového předmětu a současně CLIL obohatit využití ICT.