Trendy ve vzdělávání, 2014 (roč. 7), číslo 1

REFLEXE TECHNICKÉ VÝCHOVY V GLOBALIZUJÍCÍM SE SVĚTĚ

SERAFÍN Čestmír

TVV 2014, 7(1):5-12

Globalizace je fenoménem dnešní doby, jenž má rozměr společenský, politický, hospodářský i sociální. V dnešním světě tak dochází v důsledku úzké ale zároveň neustále rostoucí propojenosti mezi subjekty ke změnám, které se musí zákonitě projevit ve fungování společnosti a rovněž, nebo zejména, ve vzdělávacích systémech.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM TECHNICKÁ VÝCHOVA Z POHĽADU POTRIEB TRHU PRÁCE

BÁNESZ Gabriel

TVV 2014, 7(1):13-22

Príspevok uvádza závery z riešenia aktivity projektu Návrh inovácií obsahu študijného programu "Technická výchova" v nadväznosti na potreby trhu práce, ktoré Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre rieši. Cieľom príspevku je zhrnúť výsledky z dotazníkového šetrenia, ktoré riešitelia získali od absolventov uvedeného študijného programu.

EXPERIMENTÁLNA ZOSTAVA PRE STANOVENIE ÚČINNOSTI SLNEČNÝCH VZDUCHOVÝCH KOLEKTOROV

BERGEL Richard

TVV 2014, 7(1):23-26

V príspevku je opísaná experimentálna zostava, ktorá slúži pre stanovenie nárastu teploty v slnečných vzduchových kolektoroch pri určovaní ich účinnosti v procese vykurovania budov. Túto experimentálnu zostavu možno využiť ako didaktickú pomôcku vo vyučovacom procese v študijnom programe Ekotechnika pre predmety Alternatívne zdroje energie, Technika prostredia, Technika využívanie energie, Energetické premeny, Energetické stroje a zariadenia.

"TECHNICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ" - PROJEKT ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

BIAŁOGŁOWSKI Robert, MARSZAŁEK Aleksander, KRUPA Krzysztof

TVV 2014, 7(1):27-30

Artykuł zawiera analizę wymaganych kompetencji absolwenta ustalonych w oparciu o efekty kształcenia oraz standardy nauczania dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa. W oparciu o kompetencje i standardy przedstawiono program przedmiotu "techniczne systemy zabezpieczeń", opis metod nauczania, projekt realizacji zajęć laboratoryjnych i wyposażenia dydaktycznego pracowni. Zestawy laboratoryjne przydzielone do tematów poszczególnych zajęć poddano ocenie ekspertów pod kątem przydatności dydaktycznej.

SEBEREFLEXE ŽÁKA V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ČÁSTKOVÁ Pavlína, STOLINSKÁ Dominika

TVV 2014, 7(1):31-35

Příspěvek prezentuje význam sebereflexe žáka řízené učitelem jako nedílnou součást edukačního procesu na primární škole. Problematika je řešena v kontextu technické výchovy a jejích specifik na podkladě aktuálních vzdělávacích trendů v dané oblasti. Záměrem příspěvku je poukázat na význam sebereflexe žáka ve snaze o možné zkvalitnění edukačního procesu prostřednictvím návodných sebereflektivních položek formulovaných na třech úrovních - kognitivní, behaviorální, afektivní.

ODRAZ BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUKY V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH

DOSTÁL Jiří, KLEMENT Milan

TVV 2014, 7(1):36-41

Stať navazuje na potřeby vyvstávající z chybějících poznatků o uplatňování badatelsky orientované výuky v oborových didaktikách. Za účelem vyplnění této mezery byla provedena analýza teoretických bází jednotlivých oborových didaktik s cílem zachytit poznatky o uplatňování badatelských aktivit při výuce a vytvořit tak ucelenou bázi, kterou je možné dále podrobit komparačním analýzám.
Bylo zjištěno, že badatelsky orientovaná výuka má v rámci oborových didaktik tradici, a to zejména v přírodovědných oborech. Setkat se sní lze však i v oborech tělovýchovných, uměleckých a jiných.

MODELY DVOURAMENNÝCH PÁK V ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMECH

FILÍPEK Josef

TVV 2014, 7(1):42-45

V článku jsou zakresleny soustavy dvouramenných pák, které názorně zobrazují rovnovážné stavy binární slitiny za různých teplot. Soustavy jsou odlišné pro fázové, strukturní a komplexní zobrazeni. Doprovodná animace znázorňuje plynulé i skokové změny při ochlazování slitiny.

TEPLOTNÁ ROZŤAŽNOSŤ TUHÝCH LÁTOK - POČÍTAČOM PODPOROVANÝ EXPERIMENT

GERHÁTOVÁ Žaneta

TVV 2014, 7(1):46-49

V príspevku prezentujeme transformáciu reálneho experimentu Teplotná rozťažnosť tuhých látok (originálna aparatúra je od firmy NTL) na počítačom podporovaný experiment. Transformáciu sme realizovali s využitím ovládacieho panela Internetového školského experimentálneho systému (ISES), modulu teplomera zo systému ISES a digitálneho odchýlkomera od firmy Mahr.

VÝUKOVÝ PROJEKT PROBLÉMOVÉHO CHARAKTERU JAKO FORMA REALIZACE BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUKY S UŽITÍM KONSTRUKČNÍ SATVEBNICE LEGO MINDSTORMS EV3 A DOPLŇKOVÉHO SETU SPACE CHALLENGE ACTIVITY PACK

HAVELKA Martin

TVV 2014, 7(1):50-57

Příspěvek přináší charakteristiku vybraných možností uplatnění badatelského přístupu ve výuce na příkladu problémově koncipované projektové výuky pro 2. stupeň ZŠ. Zamýšlený projekt je charakteristický výrazným mezipředmětovým zaměřením, směřuje k realizaci integrujícího pojetí výuky (při konstruování modelu robota a následné simulaci meziplanetární kosmické mise se zde propojují vybrané poznatky z oblasti přírodních věd, techniky, matematiky) a je založen na využití moderních materiálních didaktických prostředků - konstrukčních stavebnic řady LEGO MINDSTORMS EV3.

GEOMETRICKÉ KŘIVKY V ROVINĚ

HODAŇOVÁ Jitka, NOCAR David

TVV 2014, 7(1):58-61

Významnou matematickou disciplinou je geometrie. Historický vývoj geometrie souvisí s rozvojem poznání a kultury lidské společnosti. První geometrické poznatky se nacházejí u Chaldejců (3. tisíciletí př. n. l.) a Egypťanů. Rozvoj řecké kultury má vliv na rozvoj matematiky a zvláště geometrie. Řečtí matematici studovali planimetrii, stereometrii, sférickou trigonometrii, optiku, ve které najdeme počátky perspektivy a studovali také tělesa a křivky. Rozvoj geometrie ovlivňoval rozvoj dalších disciplin - astronomie, fyziky a rozvoj technických disciplin. "Technická praxe", především stavitelství potřebovaly zobrazovat prostorové objekty tak, aby bylo...

TVOŘIVOST STUDENTŮ UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY

HONZÍKOVÁ Jarmila

TVV 2014, 7(1):62-65

Článek pojednává o zjišťování úrovně tvořivých schopností v průběhu studia učitelství technické výchovy pro základní školy. Výchova k tvořivosti by se co nejdříve měla stát součástí celé výuky, neboť vychovávat žáky k tvořivosti nelze izolovaně. Technické práce jsou pouze jedním z předmětů, které jsou velmi vhodné pro zařazování úloh rozvíjejících tvořivé schopností studentů.

POHĽAD VEREJNOSTI NA NÁVRH ZMIEN V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI ČLOVEK A SVET PRÁCE

KOZÍK Tomáš, PAVELKA Jozef, LUKÁČOVÁ Danka, ĎURIŠ Milan, KUZMA Jozef, KOŽUCHOVÁ Mária

TVV 2014, 7(1):66-70

V roku 2013 členovia predmetovej komisie Človek svet práce predložili k schváleniu návrh zmien v obsahovom zameraní výučby technického predmetu na základných školách v SR. Bol vypracovaný návrh obsahového a výkonového štandardu. V návrhu sa predpokladá rozšírená dotácia výučby technického predmetu na základných školách v SR a aj kvalitatívny posun obsahu výučby. K návrhu zmien sa mohla vyjadriť verejnosť elektronickou formou. Účastníci diskusie vo všeobecnosti podporili myšlienku zmien v ŠVP a inováciu obsahu vzdelávania. Príspevok obsahuje podstatnú časť pripomienok a názorov verejnosti s vyjadreniami, vysvetlením alebo stanoviskom predmetovej komisie.

RETROSPEKTÍVY A PERSPEKTÍVY KONCEPCIÍ TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

KOŽUCHOVÁ Mária

TVV 2014, 7(1):71-77

Autorka príspevku vychádza z historickej retrospektívy koncepcií technického vzdelávania. Skúma ich zameranie a dôvody, ktoré spôsobili zmenu kurikula. Najväčšiu pozornosť venuje výskumne ladenej koncepcií technického vzdelávania, ktorá rozvíja šesť najdôležitejších schopností pre vedecké bádanie. V poslednej časti sa venuje prognózam tvorby kurikula do budúcnosti. V prognózach vychádza z predpokladov spoločenského vývoja.

ODKAZ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V IMPLEMENTÁCII ĽUDOVÝCH REMESIEL DO EDUKAČNÉHO PROCESU

KOŽUCHOVÁ Mária, UHRINOVÁ Miroslava

TVV 2014, 7(1):78-81

Slovenská republika v roku 2006 ratifikovala dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage). V poznávaní a ochrane kultúrnych, duchovných a historických hodnôt má nezastupiteľné miesto škola. Skúmali sme, ako sú učitelia na túto skutočnosť pripravení. Zaujímal nás sebahodnotiaci postoj učiteľov na realizačnú stránku prvkov ľudovej kultúry s aspektom na tradičné ľudové remeslá, ako aj praktická aplikácia osvojovania ľudových remesiel v edukačnom procese z pohľadu žiakov.

VÝUKOVÉ METODY V TEORII OBECNÉ DIDAKTIKY A DIDAKTIKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

KROPÁČ Jiří, PLISCHKE Jitka

TVV 2014, 7(1):82-85

Stať je zacílena na rozdíly mezi prezentací výukových metod, především jejich členění, v obecné didaktice a v oborové didaktice technických předmětů. Je konstatováno, že míra aplikace problematiky vyučovacích metod pro technické předměty je nízká. Dále jsou zvažovány důvody a souvislosti této skutečnosti.

PRZEDMIOT "ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY" NA PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW IŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

KRUPA Krzysztof, MARSZAŁEK Aleksander, BIAŁOGŁOWSKI Robert

TVV 2014, 7(1):86-89

W artykule zawarto zarys przedmiotu "środki bezpieczeństwa i ochrony" na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. W celu opracowania założeń tego przedmiotu wykonano analizę dokumentacji kierunku studiów oraz literatury przedmiotu. W wyniku tych działań opracowano treści szczegółowe wykładu i zajęć laboratoryjnych. Potwierdzeniem słuszności doboru treści są wyniki badań ankietowych.

LOUTKY - ZDROJ TVOŘIVOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

MACH Petr

TVV 2014, 7(1):90-94

Tvořivost je schopnost člověka přistupovat k životním problémům a úkolům neotřelým způsobem, který je pro daného člověka jedinečným. U dospělého člověka je tvořivost zpravidla spojena se vznikem nových hodnot, dosud nepoznaného produktu, objevu, technologického procesu atd. Jinak je tomu v případě dětské tvořivosti. Dětská tvořivost přináší "nové objevy" jen z hlediska subjektivního světa dítěte. Z pedagogického hlediska je důležité si uvědomit, že tvořivý proces není jen činnost rozumová. Jeho důležitou složkou je i představivost, fantazie, imaginace, dramatizace, hra atd. Současná škola, i přes výrazné transformační snahy, tuto skutečnost příliš...

TECHNICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ - PROJEKT PRZEDMIOTU, REALIZACJA, PRZYDATNOŚĆ TREŚCI

MARSZAŁEK Aleksander, BIAŁOGŁOWSKI Robert, KRUPA Krzysztof

TVV 2014, 7(1):95-98

W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania i realizacji treści przedmiotowych "techniczne systemy zabezpieczeń". Rozważania teoretyczne uzupełniono przedstawieniem wyników badania przydatności treści kształcenia.

WDRAŻANIE MŁODZIEŻY DO BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

MASTALERZ Elżbieta

TVV 2014, 7(1):99-102

W artykule zaprezentowano zarys celów edukacji ogólnotechnicznej w zakresie przygotowania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do korzystania z powszechnie używanych urządzeń technicznych. Krótko wskazano sugestie zawarte w podstawie programowej oraz omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży kończącej naukę w gimnazjum, które wycinkowo obrazują znajomość podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych przez młodzież.

DIAGNOZOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA ORAZ TYPOWE USTERKI WYKRYWANE PODCZAS OKRESOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH

MIOTŁA Piotr, GŁÓD Sylwester

TVV 2014, 7(1):103-106

Amortyzatory wchodzą w skład elementów tłumiących układu zawieszenia pojazdu. Niezdatność amortyzatorów decyduje o zachowaniu się pojazdu w czasie jazdy, powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa (mniejsza przyczepność kół do drogi, wydłużenie drogi hamowania) oraz wpływa na trwałość pojazdu. Dokładniejsze rozpoznanie niezdatnego amortyzatora jest możliwe dopiero na stanowiskach kontrolnych. W diagnostyce wykonywanej w stacjach kontroli i obsługi pojazdów najczęściej stosuje się badanie amortyzatorów w stanie zamontowanym w pojeździe, z uwagi na łatwość i szybkość wykonania pomiaru. Metoda drgań wymuszonych znalazła powszechne zastosowanie do określania...

KONTROLA I KALIBRACJA TACHOGRAFU

MIOTŁA Piotr, GŁÓD Sylwester

TVV 2014, 7(1):107-111

Tachograf to urządzenie służące do rejestrowania:
• długość przebytej przez pojazd drogi,
• prędkość pojazdu,
• okresy czasu pracy, przerwy oraz odpoczynku,
Wyróżniamy 3 typy tachografów :
• tachograf analogowy dla jednego kierowcy,
• tachograf analogowy dla dwóch kierowców,
• tachograf cyfrowy(dla jednego lub dwóch kierowców).
Tachografy poddajemy kontroli aby skorygować poprawność zapisu danych oraz prawidłowej pracy urządzenia. Analogowe tachografy zapisywały parametry na papierowych tarczkach a cyfrowe zapisują na kartach, które każdy z kierowców ma przypisaną do siebie.

TYPOWE USTERKI UKŁADU HAMULCOWEGO, WYKRYWANE PODCZAS OKRESOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH

MIOTŁA Piotr, GŁÓD Sylwester

TVV 2014, 7(1):112-115

Kluczowym założeniem dydaktycznym szkół technicznych o profilu samochodowym jest zapoznanie uczniów z budową i zadaniami poszczególnych podzespołów pojazdów. Zadaniem układu hamulcowego jest utworzenie na osiach kół jezdnych momentów hamujących, umożliwiających w sposób kontrolowany zmniejszenia prędkości jazdy lub unieruchomienie pojazdu na postoju. Jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego jest panowanie kierowcy w każdej chwili nad prędkością jazdy. Z tego względu stan techniczny układu hamulcowego pojazdu dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych nie może budzić zastrzeżeń. Zadaniem stacji diagnostycznej jest kontrolowanie...

USTERKI UKŁADU KIEROWNICZEGO I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH

MIOTŁA Piotr, GŁÓD Sylwester

TVV 2014, 7(1):116-119

Podstawowym założeniem dydaktycznym w nauczaniu uczniów szkół technicznych jest zapoznanie ich z budową pojazdów oraz ewentualnymi usterkami ich podzespołów. W publikacji omówione zostały wady i usterki układu kierowniczego oraz ich skutki podczas eksploatacji pojazdów. Przyczyną niedomagań układu kierowniczego lub nawet groźnej awarii skutkującej wypadkiem mogą być błędy popełniane podczas montażu przy naprawach, przeróbkach powodujących zmniejszenie ilości obrotów kierownicą, bądź nawet przy modyfikacjach pojazdu np. sprowadzonego z kraju anglosaskiego, gdzie obowiązuje ruch lewostronny, tzn. w przypadku zamiany usytuowania kierownicy - ze strony...

OCENA SZKODLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA INDUKCYJNEGO LINII ENERGETYCZNYCH NA OTOCZENIE, JAKO PRZYKŁAD PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ NA POZIOMIE SZKOŁY WYŻSZEJ

PRAUZNER Tomasz

TVV 2014, 7(1):120-123

W artykule przedstawiono wyniki badań oraz obserwacji oddziaływania pola elektromagnetycznego linii energetycznych na otoczenie na przykładzie przeprowadzonych pomiarów w obrębie przypadkowo obranej linii energetycznej na terenie miasta Częstochowy. Problem ochrony środowiska jest jednym z kluczowych problemów omawianych w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, prowadzonych przez Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

WIZUALIZACJA ZAGROŻEŃ NA PODSTAWIE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO PATHFINDER

PRAUZNER Tomasz

TVV 2014, 7(1):124-127

W artykule przedstawiono analizę oprogramowania symulacyjnego Pathfinder oraz wyniki badań naukowych uzyskane na podstawie modelowania, obliczeń matematycznych i wizualizacji ewakuacji osób z przykładowego obiektu mieszkalnego. Problem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi są jednym z kluczowych problemów omawianych w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, prowadzonych przez Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

BADANIE PRZETWORNIKA INDUKCYJNEGO DO POMIARÓW GRUBOŚCI WARSTW WIERZCHNICH

PTAK Paweł

TVV 2014, 7(1):128-131

W artykule przedstawiono wyniki badań przetwornika elektromagnetycznego indukcyjnego, który umożliwi wykrycie i zlokalizowanie wad podpowierzchniowych oraz ich występowanie w badanych warstwach wierzchnich. Pomiary przeprowadzono dla wybranych sygnałów pracy przetwornika indukcyjnego dobierając częstotliwość, określając czułość i dokładność. Dokładny pomiar grubości warstwy ochronnej określono przy pomocy precyzyjnych przyrządów firmy Fischer.

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW ANALOGOWO-CYFROWYCH W PROGRAMACH SYMULACYJNYCH

PTAK Paweł

TVV 2014, 7(1):132-135

W artykule przedstawiono informacje na temat budowy i działania programów do symulacji układów analogowo-cyfrowych. Przedstawiono dwa pakiety programowe APLAC i MatLab. W obu programach omówiono przykładowe układy symulacyjne i zaprezentowano wyniki ich symulacji i modelowania.

ZASTOSOWANIE PAKIETÓW PROGRAMOWYCH DASYLAB I LABVIEW NA POTRZEBY AKWIZYCJI SYGNAŁÓW

PTAK Paweł

TVV 2014, 7(1):136-139

W artykule omówiono i porównano możliwości akwizycji sygnałów i zastosowanie procedur programowych w kondycjonowaniu sygnałów z czujników pomiarowych przy zastosowaniu pakietów programowych DasyLab i LabView. Opisano zjawisko akwizycji sygnałów oraz przedstawiono środowisko programowe Dasylab i Labview. Przykładowe aplikacje stworzone przy użyciu opisanych pakietów programowych zostały przedstawione w drugiej części artykułu.

POČÍTAČOVÁ PODPORA EXPERIMENTU VE VÝUCE ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

RADOCHA Karol

TVV 2014, 7(1):140-143

Článek se zabývá využitím počítače ve spojení s elektrotechnickou stavebnicí při výuce elektrotechnických předmětů. Krátce shrnuje zapojení počítače se stavebnicí při laboratorním měření nebo při demonstraci zapojení elektrotechnických obvodů.

MOŽNOSTI INTERAKCE LASEROVÉHO ZÁŘENÍ S NANOČÁSTICEMI

ŘIHÁKOVÁ Lenka, CHMELÍČKOVÁ Hana

TVV 2014, 7(1):144-147

Příspěvek se zaměřuje na možnosti ovlivnění nanočástic laserovým zářením. Pomocí laserového záření lze nanočástice syntetizovat mechanismem laserové ablace. Také je možné laserem modifikovat jejich strukturální a morfologické vlastnosti. V praxi se využívá laserů s krátkými a ultrakrátkými pulsy o trvání v řádech nano, piko a převážně femtosekund.

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V PREDMETE ĽUDOVÉ REMESLÁ

ŠIRKA Ján

TVV 2014, 7(1):148-151

Moderná doba si vyžaduje moderné metódy a formy vzdelávania študentov. Preto sme aj v odbornom predmete zameranom na udržiavanie remeselných tradícii a rozvoja zručností študentov začali využívať IKT a svojím spôsobom rozvíjať aj informačné kompetencie študentov.

TECHNICKÉ MYSLENIE ŽIAKOV V KONTEXTE PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI

TOMKOVÁ Viera

TVV 2014, 7(1):152-155

Príspevok sa zaoberá potrebou rozvoja priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na základných školách. Autorka príspevku realizovala prieskum vo všetkých ročníkoch základnej školy so zreteľom na schopnosť žiakov orientovať sa v priestore (rovine) a schopnosť manipulovať s objektmi v predstavách. Na základe hodnotenia prieskumu autorka navrhuje riešenie na podporu rozvoja priestorovej predstavivosti v technických predmetoch.

ZDROJE ŽÁKOVA ROZHODOVÁNÍ O TECHNICE

ZUBATÁ Anna, PLISCHKE Jitka, KROPÁČ Jiří

TVV 2014, 7(1):156-161

Stať pojednává o rozhodování, zájmech, zkušenostech, sebeúčinností a jejich možných vzájemných závislostech v souvislosti s technikou. V úvodní části příspěvku se zaměříme na definování výše uvedených pojmů. V závěru statě je provedeno výzkumné šetření, které se zabývalo zmíněnými závislostmi.

АCПЕКТИ МЕДІАОCВІТИ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОCТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

AMELINA Svitlana, TARASENKO Rostyslav

TVV 2014, 7(1):162-165

У статті розглянуто проблему медіаосвіти у формуванні інформаційної компетентності майбутніх перекладачів....

O KOMUNIKÁCII A KOOPERÁCII V E-LEARNINGU

BURGEROVÁ Jana

TVV 2014, 7(1):166-170

Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na pedagogických fakultách je ovplyvnená inovačnými trendami súvisiacimi s technológiami. Ako alternatívna, resp. podporná metóda využívajúca internetové technológie sa na univerzitách udomácnil e-learning, nachádzajúci stále širšie uplatnenie aj v slovenských podmienkach. Pre prípad jeho realizácie prichádza k zásadným zmenám v oblasti osvedčených pedagogických postupov a pravidiel. Zmeny súvisiace s elektronickou podporou výučby musia byť koncipované tak, aby oslovili nové cieľové skupiny obyvateľstva, aby systém preukázal, že zvyšuje intelektuálnu nezávislosť a kreativitu študentov a aby sa zároveň integroval...

ZKUŠENOSTI Z TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK K VÝUCE VYSOKOŠKOLSKÉ MATEMATIKY NA UTB VE ZLÍNĚ

FIALKA Miloslav, CHARVÁTOVÁ Hana

TVV 2014, 7(1):171-174

Článek popisuje jak jeho autoři vytvořili webové stránky pro výuku diferenciálního a integrálního počtu funkcí vice proměnných na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Stránky jsou volně přístupné a materiály v nich obsažené si může kdokoli stáhnout. Cenné jsou zejména obrázky, které zahrnují jejich stručny matematický popis a jejich dvojrozměrné a trojrozměrné animace z diferenciálního a integrálního počtu. Zmíněné učivo je vyučováno obvykle v bakalářském stupni studia na univerzitách technických oborů. Zde uvedené zkušenosti mohou využít pedagogové, a nejen oni, při sestavování svých vlastních webových stránek.

ДИДАКТИЧЕCКИЕ ВОЗМОЖНОCТИ CЕТЕВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕCУРCОВ В ФОРМАТЕ ГИПЕРТЕКCТА

GARINA Svitlana

TVV 2014, 7(1):175-179

Отмечены преимущества представления сетевых электронных образовательных ресурсов в формате гипертекста....

NIEKOĽKO POZNÁMOK K INFORMAČNÝM KOMPETENCIÁM UČITEĽOV MATEMATIKY

GREGÁŇOVÁ Radomíra

TVV 2014, 7(1):180-183

V príspevku sme sa zamerali na informačné kompetencie učiteľov matematiky všeobecne a následne na vyhodnotenie informačnej kompetencie učiteľov z pohľadu študentov v dotazníkovom prieskume na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (FEM SPU) v Nitre.

IMPLEMENTOVANIE E-KURZOV DO JAZYKOVEJ PRÍPRAVY

HAŠKOVÁ Alena, MALÁ Eva, TURČINOVÁ Karina

TVV 2014, 7(1):184-187

Informačné a komunikačné technológie používané učiteľmi cudzích jazykov na vysokých školách vplývajú na efektívnosť vyučovacieho a učebného procesu. Autorky vo svojom príspevku porovnávajú výsledky z dvoch projektov zameraných na implementovanie elektronických kurzov do výučby anglického jazyka. Zdôrazňujú pritom zaradenie inovatívnych prvkov, ako napríklad diskusné fórum, hyperlinky, videosekvencie alebo vytváranie glosára termínov samotnými študentmi, ktoré zvyšujú motiváciu študentov a zlepšujú ich vzťah k online vzdelávaniu.

VÝUKA TECHNICKÉ GRAFIKY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA ZŠ

HODIS Zdeněk, VYBÍRAL Petr, HRBÁČEK Jiří, KUČERA Martin, VINKLOVÁ Sylva

TVV 2014, 7(1):188-191

Předložený příspěvek ukazuje využití počítače k základům výuky technického kreslení na ZŠ. V rámci informačních technologií byla žákům na ZŠ Mšec představena možnost vytváření grafických nákresů s využitím specializovaného CAD programu. Žáci se seznámili se základními příkazy programu progeCAD a základy kreslení v tomto programu. Formou skupinově vedeného rozhovoru byly zjišťovány poznatky k problematice CAD a následně byly výsledky rozhovorů analyzovány.

DIGITALE EINGEBORENE UND DIGITALE EINWANDERER IM BILDUNGSPROZESS

JANSKÁ Lenka

TVV 2014, 7(1):192-195

Der Artikel befasst sich mit dem Einfluss von Informations- und Kommunikationstechnologien auf die Bildung von Schülern und Studenten. Es werden die generationsbedingte Unterschiedlichkeit infolge der Informations- und Kommunikationstechnologien erklärt und die Begriffe "digitale Eingeborene" und "digitale Einwanderer" aufgezeigt. Es wird dargelegt, wie sich die Bildungsumwelt durch den Einfluss moderner Technologien geändert hat und welche Änderungen in dem Bildungsprozess vorzunehmen wären.

VÝSLEDKY PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ PROJEKTU "CAD"

KLEMENT Milan

TVV 2014, 7(1):196-201

Článek představuje výsledky a výstupy realizovaných aktivit v rámci prvního roku řešení projektu CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky. Tento společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a partnerských škol (víceletá gymnázia) je zaměřen na podporu aktivit metodického týmu při inovaci výuky realizované na gymnáziích s cílem zkvalitnění výuky v oblasti praktické aplikace matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného technického kreslení.

MOŽNOSTI VÝUKY SYSTÉMU AUTOCAD 2013 NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

KLEMENT Milan, KUBRICKÝ Jan

TVV 2014, 7(1):202-209

Resumé příspěvku v jazyce příspěvku. Výuka technicky orientovaných grafických systémů je v podmínkách všeobecně orientovaných středních škol novou, relativně nepopsanou oblastí. Aby bylo možné sestavovat, a vhodně projektovat a realizovat výuku základů vytváření technické výkresové dokumentace s využitím systému AutoCAD je nutné obsah této výuky vhodně strukturovat a přizpůsobit stávajícímu pojetí výuky informaticky orientovaných předmětů na těchto školách. V této souvislosti se jako obzvláště vhodné jeví využití mezipředmětových vztahů, kdy může dojít k uplatnění teoretické báze získaných poznatků z oblasti matematiky, chemie a fyziky při řešení aplikačních...

3D TISK V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ

KROTKÝ Jan

TVV 2014, 7(1):210-213

Autor se v článku zabývá současnými možnostmi v prototypingu, zejména v oblasti školství a vzdělávání. Aktuální rychlý vývoj techniky a technologií umožnil přizpůsobit velká a drahá zařízení pro vytváření 3D modelů pro použití v domácnosti či ve školství. Učitelé a vzdělávací instituce na tyto trendy rychle reagují a připravují nebo již realizují implementaci těchto technologií do výuky. Tato nová nezmapovaná oblast přináší další možnosti pedagogického výzkumu, a to zejména v oblasti technické tvořivosti a kreativity.

SOUČASNÉ NÁROKY NA UČITELE V KONTEXTU VYUŽITÍ WWW STRÁNEK PRO VÝUKU

KUBRICKÝ Jan

TVV 2014, 7(1):214-217

Příspěvek se zabývá problematikou odbornosti učitele ZŠ a SŠ v kontextu využití www stránek pro výuku. Obsah příspěvku spočívá ve stručné analýze interakce učitel-www-učivo, s cílem nalezení základních i rozšiřujících hledisek pro zefektivnění výuky a rozvoje ICT kompetencí učitele.

OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ ROBOTICKÉ KOULE ORBOTIX SPHERO

LAVRINČÍK Jan

TVV 2014, 7(1):218-221

Článek se zabývá problematikou objektově orientovaného programování v aplikacích MacroLab a orbBasic robotické koule Orbotix Sphero. Pozornost zaměřujeme zejména na možnosti vizuální a pohybové demonstrace základních algoritmů, pohybu, prostorové orientace, cyklů a Timeru. V závěru příspěvku se polemizujeme nad využitím ve výuce algoritmizace a programování v rámci vyššího sekundárního vzdělávání.

VIRTUÁLNÍ UČITEL - DIAGNOSTIKA PROBLÉMU

LIB Waldemar

TVV 2014, 7(1):222-225

Tento článek zaměřuje svou pozornost na rozvoj moderních technologií, které mohou být použity ve vzdělávacích procesech na všech úrovních vzdělávání. Poukazuje také na skutečnost, že výzkum jejich možností musí být proveden v souladu s cílem jejich použití.

VZDÁLENÉ LABORATOŘE NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH

LUSTIG František

TVV 2014, 7(1):226-229

Vzdálené laboratoře pomalu vcházejí do našeho podvědomí. Mají své uplatnění ve formách elearningu, ale již i v klasické výuce. Zpočátku se vzdálené experimenty realizovaly jako server-klient aplikace. Později se klientem stal běžný prohlížeč. Vzdálené experimenty byly vybudovány na Java apletech. V roce 2012 však Java aplety začaly být omezovány samotným poskytovatelem, firmou Sun Microsystems a později Oracle, protože se zde objevily bezpečnostní díry. Od roku 2013 se Java aplety stávají nepoužitelnými a odklání se od nich mnoho uživatelů. Také naše vzdálené experimenty, které jsme cca 10 let tvořili pomocí Java apletů, se postupně stávaly nepoužitelné....

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO EDUKACI ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

MEIER Miroslav

TVV 2014, 7(1):230-233

Příspěvek přináší část výsledků z projektu Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a informační a komunikační technologie, který se věnoval problematice využívání informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V HODNOTENÍ

MIŠÚTOVÁ Mária, MIŠÚT Martin

TVV 2014, 7(1):234-238

Príspevok opisuje návrh riešenia problému efektívneho využitia testovania s podporou technológií vo vyučovaní. Je to súčasť komplexného riešenia obsahujúceho návrh modelu vyučovania, ktorého súčasťou je preverovanie vedomostí s podporou technológií, overenie modelu implementovaním vo vybraných pilotných predmetoch, následná úprava na základe výsledkov experimentu, vypracovanie odporúčaní a aplikácia v ďalších predmetoch štúdia na MTF STU v Trnave. Súčasťou modelu vyučovania sú databázy úloh a testy z učiva pilotných predmetov štúdia. Očakávaným výsledkom celého projektu je zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania preverovaním vedomostí prostredníctvom...

SOFTVÉR VS. CERUZA A KALKULAČKA, SIMULÁCIA VS. SKUTOČNOSŤ V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ A PRAXI

MURČINKOVÁ Zuzana, VASILKO Karol

TVV 2014, 7(1):239-242

Článok sa zaoberá rizikami spojenými s extrémnym a nekritickým používaným softvéru a simulácií a s vplyvom na reálny odborný a praktický život absolventov. Ďalej sa článok zaoberá výhodami a nevýhodami týmito v súčasnosti veľmi preferovanými prostriedkami vo výučbe, ako aj v praxi. Porovnáva tieto prístupy s "klasickými", a to s využitím ceruzy v technických výkresoch a konštruovaní, kalkulačky pri analytických výpočtov a skúsenosťami s reálnymi systémami.

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБАЛАНCОВАНОГО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ CУCПІЛЬCТВА

NAGORNIUK Oksana, NAGORNIUK Olga

TVV 2014, 7(1):243-246

Інформація і інформаційні технології все більше визначають розвиток суспільства та слугують новими джерелами...

NÁZORY ŽIAKOV NA VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V NIŽŠOM SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

NEMCOVÁ Jana

TVV 2014, 7(1):247-251

S rozvojom modernej technológie dochádza k zmenám v oblasti školstva. Zmeny a inovácie vo vyučovacom procese predstavujú postupné odstraňovanie zelených tabúľ z tried a zaraďovanie bielych interaktívnych tabúľ. Príspevok sa zaoberá vyhodnotením názorov žiakov na frekvenciu využívania interaktívnych tabúľ v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Výsledky nášho prieskumu poukazujú na to, že využitie interaktívnej tabule má v oblasti motivácie veľký význam, ako sa zhodne vyjadrili žiaci a potvrdili aj učitelia.

VPLYV VYUŽÍVANIA INTERAKTÍVNEJ TABULE V TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOCH NA AUTORITU UČITEĽA

PODAŘIL Martin, RUSNÁKOVÁ Soňa, HRMO Roman

TVV 2014, 7(1):252-255

Implementácia moderných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu prináša nielen problémy a starosti, ale aj možnosť používania netradičných metód vyučovania. Učiteľovi sa týmto dostáva do rúk silný nástroj a preto by sa ho mal naučiť čo najlepšie využiť. Výskumná časť je zameraná na vplyv používania interaktívnej tabule v technických odborných predmetoch na autoritu učiteľa.

WIZUALIZACJA ZAGROŻEŃ NA PODSTAWIE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO PYROSIM

PRAUZNER Tomasz

TVV 2014, 7(1):256-259

W artykule przedstawiono analizę oprogramowania symulacyjnego PyroSim oraz wyniki badań naukowych uzyskane na podstawie modelowania, obliczeń matematycznych i wizualizacji wystąpienia pożaru w przykładowym obiekcie mieszkalnym. Problem ochrony środowiska jest jednym z kluczowych problemów omawianych w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, prowadzonych przez Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

UŽITÍ PROSTŘEDÍ MOODLE K TVORBĚ KURZŮ A VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

RUDOLF Ladislav

TVV 2014, 7(1):260-263

Příspěvek se zabývá prostředím Moodle a jeho užitím ve vzdělávacím procesu. Jedná se o tvorbu kurzů měření, které jsou zaměřeny na úlohy z oblasti elektrotechniky. Tyto úlohy jsou dostupné pod heslem v prostředí Moodle. Druhá část článku obsahuje ukázky dalšího užití Moodle v odborných předmětech. V závěru příspěvku jsou zhodnoceny výhody a také případné nevýhody, které mohou nastat při užívání Moodle.

ZAPOTRZEBOWANIE NAUCZYCIELI NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE W TECHNOLOGII E-LEARNING

SAŁATA Elżbieta

TVV 2014, 7(1):264-269

W społeczeństwie XXI wieku niezwykle istotną rolę odrywa wiedza oraz umiejętność pozyskiwania jej w szybki i skuteczny sposób. Doskonalenie umiejętności pracowników jest postrzegane jako jeden z podstawowych czynników wzrostu efektywności pracy. W tej sytuacji przestają już wystarczać tradycyjne szkolenia, a coraz większą rolę w zdybywaniu wiedzy i kształcenia odgrywa technologia informacyjna. Kształcenie na odległość, nazywane e-learningiem jest obecnie wykorzystywane niemal w każdej dziedzinie życia społecznego, w tym między innymi w edukacji. Rozwój oświatowy stawia przed nauczycielem wiele wyzwań. Aby im sprostać mogą uczestniczyć w różnych formach...

POČÍTAČ A DIEŤA S AUTIZMOM

VAŇKOVÁ Jiřina, BEDNÁŘÍKOVÁ Anna

TVV 2014, 7(1):270-273

Edukačné počítačové aktivity môžu vhodným spôsobom utvárať a rozvíjať schopnosti dieťaťa s autizmom v oblasti zmyslového vnímania a predstavivosti, jemnej motoriky aj v oblasti komunikácie či sociálnej interakcie. Používame počítačové edukačné hry a programy z internetových zdrojov. Cieľom príspevku je poukázať na ich funkčnosť pri práci s deťmi.

INTERAKTIVNÍ TABULE JAKO VÝZNAMNÝ PROSTŘEDEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

VEŘMIŘOVSKÁ Martina, VEŘMIŘOVSKÝ Jan

TVV 2014, 7(1):274-278

Interaktivní tabule jsou již dnes běžnou součástí většiny základních a středních škol. V příspěvku jsou nastíněny možnosti využití interaktivní tabule v chemii u žáků s lehkým mentálním postižením, jelikož pro danou skupinu žáků neexistují interaktivní materiály. Nedílnou součástí příspěvku je také popis kladů a záporů využití interaktivní tabule u žáků s lehkým mentálním postižením, které vyplynuly z ověřování interaktivních pomůcek ve výuce na dvou základních školách Moravskoslezského kraje.

PRŮZKUM VYUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TABLETY VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

VEŘMIŘOVSKÝ Jan, VEŘMIŘOVSKÁ Martina

TVV 2014, 7(1):279-281

Mobilní technologie již nejsou pouze komunikátorem v běžném životě, ale dostávají se i do vzdělávání. Současným trendem zejména na základních školách je implementace tabletů do výuky, což koresponduje i se současnou výzvou, jejíž součástí je mj. možnost financování nákupu interaktivních technologií na bázi tabletů ze zdrojů z Evropské unie. Příspěvek je zaměřen na přípravnou fázi průzkumu současného stavu výskytu a využití mobilních technologií na bázi tabletů na základních školách Moravskoslezského kraje.

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO ICT W SZKOLE

WALAT Wojciech

TVV 2014, 7(1):282-285

Współczesna cywilizacja jest oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) będących podstawowymi i niezbędnymi narzędziami do uzyskania, przetwarzania informacji, a w efekcie tworzenia wiedzy. Zakłada się, że kolejna rewolucja technologiczna otworzy szkoły na intelektualny dorobek człowieka w niespotykanym dotąd stopniu i zakresie. Ale wymaga to zmiany samej szkoły, gdyż przyswojenie tak dużej ilości wiedzy opiera się na doświadczeniu w stosowaniu reguł i zasad pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz ogromnej wrażliwości intelektualnej, gdyż uczenie się jest sposobem wchodzenia w kulturę.

ŚWIADCZENIE E-USŁUG W SEKTORZE EDUKACJI

WARZOCHA Tomasz

TVV 2014, 7(1):286-289

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z edukacją w społeczeństwie informacyjnym świadczoną przy pomocy usług elektronicznych - e-usług. Opisano w nim również kilka przykładów e-usług wspomagających proces kształcenia.

РОЛЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ ПО CЕЛЕКЦИИИ ГЕНЕТИКЕ CЕЛЬCКОХОЗЯЙCТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ПОДГОТОВКЕ CЕЛЕКЦИОНЕРОВ В УКРАИНЕ

ANTIPOVA Natalia, RIDEY Natalia, ANTIPOV Igor

TVV 2014, 7(1):290-293

Проанализировано историю развития научных школ по селекции и генетике сельскохозяйственных культур в Украине,...

POUŽITIE NIEKTORÝCH PROGRAMOV PODIEĽAJÚCICH SA NA TVORBE INTERAKTÍVNYCH DYNAMICKÝCH MATEMATICKÝCH ÚLOH V PRIESTORE

BARANÍKOVÁ Helena

TVV 2014, 7(1):294-297

Interpolačné a aproximačné krivky v matematike predstavujú dôležitú teoretickú a praktickú súčasť z Matematiky, resp. z jej základov z počítačovej grafiky, s ktorou sa študenti SPU v praktických ukážkach dosť často stretávajú. Problematika modelovania matematických kriviek v rovine a v priestore je dosť náročná a viedla nás k tomu, aby sa s úspechom pri jej osvojovaní sa študentmi zvládala je dobré, až potrebné ovládať určitý komplexný matematický pojmový aparát.

УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ CТРАТЕГИЙ РЕШЕНИЯ КОНCТРУКТИВНО- ТЕХНИЧЕCКИХ ЗАДАЧ CТУДЕНТАМИ

BEREZOVA Liudmyla

TVV 2014, 7(1):298-301

В статье представлен анализ уровней реализации стратегий решения конструктивнотехнических задач студентC...

ПCИХОЛОГИЧЕCКИЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАБЕЛЬНОCТИ БУДУЩИХ CПЕЦИАЛИCТОВ CОЦИАЛЬНОЙ CФЕРЫ

DOMINA Ganna

TVV 2014, 7(1):302-305

В статье раскрываются особенности коммуникабельности студентов будущих специалистов социальной сферы. C помощью...

VYBRANÉ ASPEKTY EVALUACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

DÖMISCHOVÁ Ivona, ZEMÁNEK Petr

TVV 2014, 7(1):306-309

Evaluace a především její vhodně nastavené parametry jsou důležitou součástí posuzování kvality vysokoškolské výuky. Příspěvek se zabývá jejími důležitými aspekty, analyzuje vybraný evaluační dotazník využívaný k evaluaci vysokoškolské výuky v zahraničí a teoreticky analyzuje vybrané položky z hlediska jejich výběru.

EFEKTY EKONOMICZNE PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE FIRMY STALMAX

GŁÓD Sylwester, MIOTŁA Piotr

TVV 2014, 7(1):310-318

Ostatnie dekady XX wieku przyniosły wykształcenie się trzech głównych ośrodków gospodarczych w świecie, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii wraz z innymi krajami Dalekiego wschodu. Zaostrzyło to konkurencje i zintensyfikowało współzawodnictwo we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Podmioty gospodarcze działają w warunkach ostrej konkurencji, która przejawia się ustawiczną walką o rynki zbytu. Jedną z istotnych dróg dotarcia do nabywcy jest gwarancja jakości rozumiana jako spełnienie jego świadomych i nieświadomych potrzeb. W tej sytuacji należy mieć świadomość że kluczem do sukcesu i sposobem stworzenia strategicznej przewagi...

KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

GŁÓD Sylwester, MIOTŁA Piotr

TVV 2014, 7(1):319-322

Dążenie przez przedsiębiorców do zarządzania według hipotezy doskonałej racjonalności, a przez to do osiągnięcia przez firmę możliwie najwyższego zysku doprowadziło do powstania wielu koncepcji i spojrzeń na zarządzanie. Przedsiębiorca udostępniając swoje zasoby firmie ponosi koszty utraconych korzyści. Którym odpowiadają możliwe do uzyskania korzyści przy najlepszym alternatywny wykorzystaniu tych zasobów. Aby realizować cel działalności, który stanowi maksymalizacja zysku, przedsiębiorca zachowuje się optymalnie, czyli zgodnie z zasadami doskonałej racjonalności. Dążenie do maksymalizacji zysków wymaga spełnienia określonych warunków. Oznacza to...

MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SPOŁECZNA W UJĘCIU DEFINICJI NAUKOWYCH

GŁÓD Sylwester, MIOTŁA Piotr

TVV 2014, 7(1):323-327

Prezentowana poniżej literatura przedmiotu nasuwa nam wnioski które mówią że , młodzież jako grupa społeczna, to zagadnienie bardzo rozległe a przez to trudne do zdefiniowania. Świadczą o tym różne podejścia badawcze wykształtowane przez różnych badaczy na przełomie ostatnich dziesięcioleci. Witold Pawliczuk definiując młodzież, bardzo trafnie wymienia cztery podstawowe podejścia: jednostkowe, antropologiczno kulturowe, pokoleniowe oraz kryterium uwzględniające wiek 1. Sama młodzież jako badana grupa społeczna ulega ciągłym zmianom. Jest dynamiczna a jej specyfika, dążenia, system wartości ulega przeobrażeniom wraz ze zmianami pokoleniowymi zachodzącymi...

ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ELEKTRONICKÉHO TESTOVÁNÍ STUDENTŮ V MATEMATICE

CHLÁDEK Petr, SMETANOVÁ Dana

TVV 2014, 7(1):328-331

Článek je zaměřen na uplatnění testů s výběrem správné odpovědi při testování matematických znalostí. Jsou zde rozebrány výhody a nevýhody tohoto testování s ohledem na specifika matematiky. Tyto výhody a nevýhody jsou ilustrovány na příkladu elektronického testování v předmětu Matematika II.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V Q-METODOLOGII

CHRÁSKA Miroslav

TVV 2014, 7(1):332-336

Příspěvek seznamuje s možnostmi využití shlukové analýzy při zpracování výzkumu provedeného pomocí Q-metodologie. Ve výzkumu bylo zkoumáno, jakou důležitost přisuzují učitelé vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie na 2. st. ZŠ jednotlivým znalostem a dovednostem žáků z této oblasti. Bylo zjištěno, že učitele můžeme rozdělit do tří odlišných skupin.

CПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕCІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ CПЕЦІАЛЬНИХ ДИCЦИПЛІН

KALENSKY Andrey

TVV 2014, 7(1):337-340

В статті розглянуті специфічні принципи розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних...

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ И КОММУНИКАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ДОCТУПЕ

KUZMINSKA Olena

TVV 2014, 7(1):341-344

Бесплатный открытый доступ к результатам научных исследований с правом законного их использования представляет...

POŽIADAVKY FIRIEM NA ABSOLVENTOV

LUKÁČOVÁ Danka

TVV 2014, 7(1):345-348

Na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre je v spolupráci s UCM v Trnave riešený projekt 021UKF-4/2014 Vzdialené reálne experimenty v školskej praxi. Jedným z cieľov riešenia projektu, je zisťovanie požiadaviek firiem na vedomosti a zručnosti absolventov univerzitného štúdia. V príspevku autorka uvádza výsledky dotazníkového prieskumu vo firmách.

ANALIZA TREŚCI W PRACY PEDAGOGICZNEJ

NOGA Henryk

TVV 2014, 7(1):349-352

Na potrzebę diagnozy w pedagogice i psychopedagogice zwracali i zwracają uwagę liczni autorzy ponieważ diagnoza jest podstawą wszelkich działań profilaktycznych, korekcyjnokompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych oraz pomocowych. Jedną z niedocenianych metod badawczych jest analiza treści, znana od kilku dziesięcioleci w literaturoznawstwie i prasoznawstwie, socjologii i politologii. Metoda ta, prawie nie stosowana w pedagogice, może przynieść znakomite efekty badawcze. Pedagodzy często bowiem mają możliwość korzystania z różnorakich tekstów, które mogą stać się źródłem wiedzy wspomagającej proces edukacji oraz wyjaśniającej jego różnorakie mechanizmy.

POSTAWA TWÓRCZA SENIORÓW - ANALIZA PRZYPADKÓW

NOGA Henryk

TVV 2014, 7(1):353-358

Twórczość najczęściej ujawnia się u osób posiadających szerokie zainteresowania, które stają się dla takiej jednostki źródłem inspiracji. Istotne cechy wskazujące na twórczą osobowość to swego rodzaju wysoki poziom energii wewnętrznej, duży stopień pewności siebie oraz duży stopień autonomii, jak również przekonanie o własnym twórczym charakterze. W opracowaniu ukazano komponenty postaw twórczych seniorów na postawie analizy przypadków.

METODA BIOFEEDBACKU W PRRAKTYCE PEDGOGICZNEJ - ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW

NOGA Henryk, KNYCH Aleksandra

TVV 2014, 7(1):359-364

W opracowaniu ukazano przykład zastosowania metody Biofeedback w terapii pedagogicznej. Autorzy podejmują próbę ukazania, na ile trening z wykorzystaniem powyższej metody wpływa na zmianę postaw twórczych i ich komponentów.

PRZEPROWADZANIE EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH W DYDAKTYCE TECHNIKI I INFORMATYKI

NOGA Henryk, ŚLÓSARZ Piotr

TVV 2014, 7(1):365-368

Znaczny rozwój technologiczny, zauważalny zwłaszcza w ostatnich latach, zwiększył możliwości dostępu do informacji, wspierając jednocześnie młodych ludzi w poszerzaniu swojej wiedzy naukowej. Jednakże przyswajanie nowych wiadomości, zwłaszcza w sytuacjach gdzie nie mamy możliwości zobrazowania konkretnych zagadnień, bywa mało skuteczne. Nawet gdyby osoba interesująca się daną tematyką chciała wykonać konkretne doświadczenie, zadaniem którego byłoby powiązanie nowo poznanej wiedzy teoretycznej z praktyczną, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kształcenia modułowego, wielokrotnie okazałoby się to niemożliwe, ponieważ zaistniałaby potrzeba zastosowania...

ZISŤOVANIE VLASTNOSTÍ FUNKCIÍ EKONOMICKEJ ANALÝZY S PODPOROU INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

ORSZÁGHOVÁ Dana

TVV 2014, 7(1):369-372

Funkcie ekonomickej analýzy s jednou alebo s viacerými premennými sú vhodným prostriedkom na formulovanie vzťahov medzi ekonomickými veličinami kvantitatívnymi metódami v oblasti obchodu a výrobnej sféry. V príspevku sa venujeme významnej téme štúdia matematiky - rôznym vlastnostiam funkcií a ich grafickej interpretácii prostredníctvom nástrojov informačných technológií (IT). Prezentujeme ukážky z ekonomických aplikácií s vlastnosťami a grafmi funkcií s jednou premennou a s dvoma premennými. Riešenie praktických a aplikačných úloh patrí k súčasným trendom, ktoré zaznamenávame v matematickom vzdelávaní. S použitím grafických nástrojov IT efektívne zobrazíme...

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПCИХОЛОГИЧЕCКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ CПЕЦИАЛИCТОВ АГРАРНОЙ ОТРАCЛИ К ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ

POLOZENKO Oksana

TVV 2014, 7(1):373-376

В статье проанализированы различные подходы к определению целей изучения психологии. Определено, что целью...

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ - CОCТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕCКОЙ ПОДГОТОВКИ CПЕЦИАЛИCТОВ В УКРАИНЕ

PONOMARENKO Oksana

TVV 2014, 7(1):377-380

Хорошо спланированная и хорошо организованная профориентационная работа становится все более важной для...

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕCCИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕCТВА CТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

PRYGODII Mykola, TKACH Myroslava

TVV 2014, 7(1):381-384

Усовершенствование современного высшего профессионального образования возможно через наполнение всех курсов...

РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ АГРОCФЕРИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

RIDEI Natalii, KHITRENKO Tetiana

TVV 2014, 7(1):385-388

У статті проаналізовано правове регулювання рекреаційної галузі та агротуризму в Україні. Встановлено, що є...

KOMPLEXNÍ PRAKTICKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STUDENTY V OBLASTI EKOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

RIDEI Natalia, STROKAL Vita

TVV 2014, 7(1):389-393

Byl připraven ucelený program praktické výuky ekologie studentů na vysokých školách zemědělského typu; byly identifikovány klíčové komponenty, založené na obsahu, určeném programovou strukturou, která respektuje specifika průmyslu.

АНАЛІЗ ОCНОВНИХ КРИТЕРІЇВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ

RYBALKO Yuliya

TVV 2014, 7(1):394-397

В статті представлений аналіз основних критеріїв кадрового забезпечення підготовки висококваліфікованих...

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕCОМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ ДО ЗБАЛАНCОВАНОГО ПРИРОДОКОРИCТУВАННЯ

SHOFOLOV Denys, RIDEY Nataliya, KLYMENKO Liudmyla, PALAMARCHUK Svitlana

TVV 2014, 7(1):398-401

В статті обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність структурнофункціональної моделі управління...

JAK KONSTRUOVAT "MULTIPLE CHOICE" ÚLOHY Z MATEMATIKY

SMETANOVÁ Dana, CHLÁDEK Petr

TVV 2014, 7(1):402-404

Článek se zabývá problematikou, jak správně vytvářet testové úlohy z matematiky. Je třeba eliminovat nežádoucí vlivy ovlivňující možnosti použití testů, a naopak výběrem vhodných typů otázek zajistit pozitivní přínos testování.

EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA W DZIEDZINIE WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ W TERMOREGULACJI BUDYNKÓW

SOBCZYK Wiktoria

TVV 2014, 7(1):405-408

Nowoczesne budownictwo to budownictwo coraz bardziej szczelne i ciepłe, skoncentrowane na doborze materiałów, zapewniających najniższe straty energetyczne. Budowa pasywnego domu solarnego jest inwestycją proekologiczną, a efekty środowiskowe są wymierne. Dzięki termomodernizacji tradycyjnego budynku otrzymujemy rzeczywiste korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Edukacja ekologiczna społeczeństwa w dziedzinie wykorzystania alternatywnych rozwiązań w termoregulacji budynków powinna być kluczem polityki ekologicznej i energetycznej państwa. Uświadomienie społeczeństwa o korzyściach płynących z wykorzystania niekonwencjonalnych rozwiązań w mieszkalnictwie...

O ROZDIELOCH V PREBERANÍ ANGLICKÝCH TERMÍNOV V OBLASTI IKT MEDZI SLOVENČINOU A ČEŠTINOU

STOFFA Ján, STOFFOVÁ Veronika

TVV 2014, 7(1):409-414

Štúdia sa zaoberá problematikou preberania termínov anglického pôvodu (anglicizmov) do českého a slovenského pojmoslovia (terminológie) IKT. Ukazuje, že mnohé termíny sa v oboch jazykoch preberajú rovnakým spôsobom a v základnom tvare sa od seba nelíšia. Existuje však aj mnoho prípadov, keď čeština preberá anglické termíny odlišne od slovenčiny. Štúdia charakterizuje hlavné spôsoby preberania anglických termínov do iných jazykov a ilustruje ich na konkrétnych príkladoch. Poukazuje aj na nenáležité mechanické preberanie odlišne akceptovaných českých termínov z oblasti IKT do slovenských komunikátov a naopak.

HISTÓRIA ČÍSLA PI

TRUBENOVÁ Jaroslava

TVV 2014, 7(1):415-419

Matematika ponúka prírodným aj technickým vedám mnoho konštánt, napr. Eulerovo číslo, Ludolfovo číslo, konštantu zlatého rezu a mnoho ďalších. Používanie týchto konštánt je v prírodných a technických vedách samozrejme a úplne bežné. Zaujímavé a z pedagogickodidaktického aspektu aj veľmi užitočné je však poznanie histórie týchto konštánt, predovšetkým podnetov a impulzov, ktoré k zavedeniu konštánt viedli a predchádzali. Predkladaný príspevok ponúka pohľad do histórie čísla π na niekoľko najzaujímavejších etáp zavedenia, definovania a určenia tohto čísla: od prvých náznakov uvedomovania si vzťahov medzi rôznymi veličinami kruhu: ".... čím je kruh...

О ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В КОНТЕКCТЕ ДЕЙCТВУЮЩЕЙ CЕМИОТИЧЕCКОЙ CИCТЕМЫ

TSYMBAL Svitlana

TVV 2014, 7(1):420-422

В статье отмечается, что ведущим средством профессиональной учебы должны стать тренинговые технологии, направленные...

ОБОCНОВАНИЕ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ CТУДЕНТОВ К УПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТЬЮ УЧАЩИХCЯ

VIHOR Viktor

TVV 2014, 7(1):423-426

В статье обоснованы критерии, показатели оценки готовности будущих учителей к управлению учебной деятельностью...

VYBRANÉ ASPEKTY MOTIVACE SENIORŮ PŘI PRÁCI S ICT

VYBÍRAL Petr, HODIS Zdeněk

TVV 2014, 7(1):427-430

Příspěvek se zabývá motivačními faktory seniorů při práci s informačními a komunikačními technologiemi. Na podkladě kvalitativního výzkumu jsou prezentovány výsledky šetření formou případových studií.

DIE CLIL-METHODE IM INFORMATIONSUNTERRICHT

WOSSALA Jan

TVV 2014, 7(1):431-434

Der Beitrag befasst sich mit der Methode des bilingualen Sachfachunterrichts, mit dessen Vor- und Nachteilen. Er präsentiert Erhebungsergebnisse zum aktuellen Anwendungsstand der CLILMethode an Grundschulen und in der Unterstufe mehrjähriger Gymnasien im Olmützer und Südmährischen Kreis. Es wird die Möglichkeit vorgestellt, die CLIL-Methode im Informationsunterricht an den Schulen anzuwenden.

ОРИЕНТАЦИИ CОДЕРЖАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕCКОЙ КОМПЕТЕНТНОCТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

YASHNYK Svetlana

TVV 2014, 7(1):435-438

В статье раскрывается сущность и требования у управленческой компетентности руководителя, на основе обобщения...

TESTOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ V E-LEARNINGU

ZEMÁNEK Petr, DÖMISCHOVÁ Ivona

TVV 2014, 7(1):439-444

Příspěvek se zabývá testováním vědomostí vysokoškolských studentů prostřednictvím e-learningu, konkrétně v rámci studijního prostředí Learning Management System (LMS) Unifor. E-leanirng je nová forma vzdělávání, která na přelomu 20. a 21. století nabývá na významu a začala se objevovat téměř ve všech profesích. V praktické části příspěvku je nastíněno testování studentů z předmětu Biologie dítěte a hygiena a to, jak z hlediska nabitých vědomostí, tak i z časového hlediska. Znalostní test v délce 15 otázek absolvovalo celkem 44 respondentů. Výsledky výzkumu ukázaly, že se práce v prostředí LMS jeví jako velmi efektivní pro podporu výuky a její evaluace.