Trendy ve vzdělávání, 2012 (roč. 5), číslo 1

PŘÍPRAVA UČITELŮ TECHNICKY ORIENTOVANÝCH PŘEDMĚTŮ V OBLASTI EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE

HAVELKA Martin, SERAFÍN Čestmír, KROPÁČ Jiří

TVV 2012, 5(1):5-12

Příspěvek se zabývá podmínkami vytváření komplexního edukačního prostředí v konstruktivistickém pojetí jako prostředí, jež zásadní mírou ovlivňuje kompetence pedagoga a podmiňuje jeho profesní zdatnost. Pro aplikaci progresivních výukových metod je nezbytnou podmínkou vlastní prožití v rámci činností prováděných v souvislosti s obsahem vzdělávání. Tento cíl je součástí náplně aplikační části oborové didaktiky oboru Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

TECHNOLÓGIE V EDUKAČNOM PROSTREDÍ

MALÁ Eva, HAŠKOVÁ Alena

TVV 2012, 5(1):13-23

Autorky v príspevku popisujú zameranie a štruktúru e-learningového kurzu Technologies in Educational Environment vytvoreného pod ich vedením na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Vytvorený kurz poskytuje pedagógom aj študentom možnosť ďalej rozvíjať svoje cudzojazyčné komunikačné schopnosti v zameraní na anglickú odbornú terminológiu týkajúcu sa oblasti technológie vzdelávania a súčasne im umožňuje prehĺbiť si a systemizovať poznatky z oblasti využívania IKT vo vzdelávaní.

K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ

AMELINA Svitlana

TVV 2012, 5(1):24-27

Příspěvek se zaměřuje na problematiku odborného vzdělávání studentů. Formování jejich kompetencí je považováno za součást odborného vzdělávání.

MONITOROVACÍ TECHNIKA NA ARO

BALEK Bronislav

TVV 2012, 5(1):28-31

Nové trendy technického vzdělávání se uplatňují i v moderní novodobé medicíně. Monitorování základních životních funkcí je typickým příkladem využití ICT a techniky ve škole i v praxi. Na anesteziologicko resuscitačním oddělení (ARO) nemocnice polyfunkční kardiomonitory monitorují biosignály základních životních funkcí kriticky nemocných. Jsou to: elektrokardiogram (EKG), srdeční frekvence (HR), neinvazivní arteriální krevní tlak (NIBP), dechová křivka a dechová frekvence (RR), teplota, saturace krve kyslíkem (SpO2), popřípadě volitelně mozková aktivita (EEG), invazivní krevní tlak (IBP) atd.

DISSEMINÁCIA NÁSTROJOV METODICKEJ PODPORY PRE UČITEĽOV TECHNICKÝCH PREDMETOV

BÁNESZ Gabriel

TVV 2012, 5(1):32-35

Cieľom príspevku je priblížiť zameranie projektu APVV s názvom Disseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov. Cieľom projektu je adaptovanie webovej lokality EduTech Portal na cieľovú skupinu učiteľov predmetov technického zamerania v Českej republike.

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ CИТУАЦИЙ КАК ОCНОВНОЙ РАЗНОВИДНОCТИ ИМИТАЦИОННОГО НЕИГРОВОГО МЕТОДА АКТИВНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ В ПРОЦЕCCЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫCШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

BERMICHEVA Olena, BURUKOVSKA Nataliia, SYSOIENKO Grigoriy

TVV 2012, 5(1):36-40

В статье анализируется использование метода анализа конкретных ситуаций как основного метода обучения, который...

TECHNICKÁ GRAMOTNOSŤ ŠTUDENTOV V PRVOM ROČNÍKU UNIVERZITNÉHO ŠTÚDIA

BITTEROVÁ Miriam, IVANČÍK Peter

TVV 2012, 5(1):41-44

V dnešnom rýchlom životnom štýle je dôležitá potreba zvyšovania technickej gramotnosti vrátane dobrého ovládania informačno-komunikačnej techniky. Keďže technické a informačné odvetvia sa neustále posúvajú a zdokonaľujú, v podstate je to celoživotné neustále vzdelávanie sa. V tejto publikácii sa zameriavame na úroveň technickej gramotnosti študentov prvých ročníkov univerzít s odbormi technického zamerania so špecifickým zameraním na ich poznatkovú základňu a technickú gramotnosť, ktorú získali na stredných školách a v prvom semestri univerzity.

ISTOTA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI - WYBRANE KONCEPCJE

CICHOŃ Seweryn

TVV 2012, 5(1):45-48

W artykule dokonano interpretacji definicji zarządzania i jego funkcji przez czołowych teoretyków i praktyków nauki o zarządzaniu. Określono zarządzanie jako proces, poprzez który zasoby przy udziale planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania są przekształcane w wyniki działania. Wskazano na teorię zarządzania jako stosunkowo młodą naukę.

KONSUMPCJA USŁUG EDUKACYJNYCH SZKOŁY WYŻSZEJ NA TLE WYBRANYCH KRYTERIÓW KLASYFIKACJI KONSUMPCJI

CICHOŃ Seweryn

TVV 2012, 5(1):49-52

W artykule zostały wymienione i scharakteryzowane najczęściej spotykane kryteria klasyfikacji rodzajów konsumpcji. Dokonano próby klasyfikacji konsumpcji usług edukacyjnych według przyjętego kryterium.

REGULACJE W ZAKRESIE ZBLIŻENIA SYSTEMÓW EDUKACJI W EUROPEJSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

CICHOŃ Seweryn

TVV 2012, 5(1):53-56

W artykule wskazano na przesłanki konieczności zmian w szkolnictwie wyższym i regulacje w zakresie zbliżenia systemów edukacji w Europie. Przedstawiono rolę i znaczenie zmian w krajach UE w kontekście gospodarki rynkowej. Podkreśla się tu ważność tej problematyki w dzisiejszym świecie.

VYUŽITIE TERMOVÍZNYCH MERANÍ OKOLO TEPLOVÝMENNÝCH PLÔCH

ČERNECKÝ Jozef

TVV 2012, 5(1):57-60

Článok sa zaoberá využitím termovíznych meraní pri prenose tepla okolo tvarovaných teplovýmenných plôch. Vzhľadom na to, že sa jedná o transparentné predmety, súčasťou merania pri meraniach je dôležité použiť vhodné vizualizačné prvky, ktoré sa potom zaznamenávajú do kamery. Termovíznu kameru možno použiť s výhodou na predmetoch so zameraním na šírenie tepla pre overovanie výpočtov, resp. ukážky tepelných strát budov.

RIZIKOVÉ LÁTKY V POVRCHOVEJ ÚPRAVE ŠPECIÁLNYCH VÝROBKOV Z DREVA

DANIHELOVÁ Anna

TVV 2012, 5(1):61-64

Povrchová úprava je dôležitým prvkom vo výrobe špeciálnych výrobkov z dreva - hudobných nástrojov. Má ochrannú funkciu, nesmie negatívne ovplyvniť charakter zvuku nástroja a spĺňať aj estetické požiadavky. V procesoch povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov z dreva sú využívané rôznorodé náterové látky. Prevládajú prírodné živice, ale v niektorých prípadoch ide aj o chemické rizikové látky.

ŠKOLNÍ POMŮCKY PŘI VÝUCE O ELEKTŘINĚ

DOSOUDIL Jakub

TVV 2012, 5(1):65-68

Neodmyslitelnou součástí techniky na základních školách je oblast fyziky a praktických činností. Právě zde je možné vyučovat témata spojená s elektřinou. Jelikož je elektřina a zákonitosti s ní spojené nelehkou disciplínou a spíše abstraktním jevem, na který si žáci nemohou sáhnout, je potřeba ve výuce používat školní pomůcky. Bez školních pomůcek by těžko žáci témata pochopili. V našem článku si položíme za cíl porovnat všechny dostupné možnosti využití školních pomůcek, samotné pomůcky porovnat, zhodnotit jejich klady a zápory a zvolit ty nejlepší.

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO PLATFORMA VZDELANIA VO VÝTVARNÝCH ODBOROCH

DOVALOVÁ Dana

TVV 2012, 5(1):69-72

V odporúčaniach EÚ o základných zručnostiach, ktoré by mal človek získať vo svojom vzdelávaní, je uvedená aj technická zručnosť. V tejto súvislosti sa očakávalo, že nový školský zákon posilní postavenie technickej výchovy v systéme vzdelávania na základných školách, s cieľom zlepšiť odbornú prípravu mládeže a zvýšiť počet študentov v štúdiu technických odborov. V skutočnosti takéto posilnenie technického vzdelávania nenašlo oporu v štátnom vzdelávacom programe pre stupeň vzdelania ISCED 2 a postavenie technickej výchovy na základných školách bolo oslabené. Technické vzdelávanie je súčasťou štúdia nielen v stredných odborných školách technického zamerania,...

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE UČITEĽOV ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PREDMETOV V SR

DUCHOVIČOVÁ Marcela

TVV 2012, 5(1):73-77

Príspevok sa zaoberá problematikou celoživotného vzdelávania učiteľov, ktorého cieľom je získanie základnej prípravy v oblasti kľúčových kompetencií a získavanie mäkkých zručností pre efektívnu sociálnu komunikáciu. Dôraz je kladený na vzdelávanie učiteľov vyučujúcich odborné technické predmety na základných školách.

DISCIPLÍNA NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PROCESY A JEJ MIESTO V EDUKAČNOM PROCESE

FESZTEROVÁ Melánia

TVV 2012, 5(1):78-81

V praxi sa stretávame s neustále sa zvyšujúcim sa počtom negatívnych zmien, ktoré priamo súvisia s ohrozením zdravia človeka pri práci a bezpečnosťou výrobných prevádzok v jednotlivých priemyselných odvetviach, v doprave a v energetike ako aj rastúcim počtom pracovných úrazov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je orientovaná na znižovanie nehôd a pracovných úrazov, posudzovanie a prevenciu rizík s orientáciou progresívnych opatrení dobrej praxe, vzdelávanie a podporu povedomia so zameraním na komplexný rozvoj pracovnej pohody, zvyšovanie kultúry práce a školskú prípravu. V príspevku poukazujeme na dôležitosť vzdelávať sa v disciplíne Nebezpečné...

PŘIŘAZOVACÍ TESTOVÉ ÚLOHY V TECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH

FILÍPEK Josef

TVV 2012, 5(1):82-85

Při konstrukci didaktických testů se nejčastěji používají testové úlohy s výběrem správné odpovědi (polytomické). V některých technických aplikacích např. v rovnovážných diagramech kovových soustav jsou však výhodnější úlohy přiřazovací. Výhodou přiřazovacích úloh je, že snižují možnost uhádnutí správné odpovědi na minimální míru. Navíc jedna testová úloha může obsahovat stovky položek, aniž by to bylo na úkor přehlednosti.

NĚKTERÉ FAKTORY PROFESNÍ ORIENTACE U SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

FRIEDMANN Zdeněk

TVV 2012, 5(1):86-89

Příspěvek obsahuje některé výsledky kvalitativního šetření (polostrukturované rozhovory), které probíhalo počátkem roku 2012 u vybraných žáků se sociálním znevýhodněním. Bylo osloveno 98 žáků s cílem odhalit některé faktory, které mají zvýšený vliv na vlastní profesní přání žáků a následně na volbu školy či profese. Výzkum byl realizován v v rámci výzkumného záměru MSM 0021622443 s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

SZKOŁA JAKO EFEKTYWNIE UCZĄCA SIĘ ORGANIZACJA

GAJDA Joanna

TVV 2012, 5(1):90-93

Wypracowanie nowego paradygmatu edukacyjnego jest dziś koniecznością ze względu na ciągły proces transformacyjny w nowoczesnym świecie. Organizacja ucząca się jest dziś znaczącą ideą wskazującą nowe perspektywy samodoskonalenia i rozwoju. Propozycja P. Sengea opiera się na ciągłym rozwoju szkoły i na procesie rozpoznawania nieprzewidywalnych i złożonych sytuacji. Proces transformacji szkoły powinien uwzględniać pracę zespołową, ocenę osiągnięć kreowanie nowej wizji przyszłej efektywności, samorozwój pracowników i zarządzanie procesem uczenia się uczniów.

DETERMINANTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ

GAJDA Joanna

TVV 2012, 5(1):94-97

Efektywne funkcjonowanie organizacji jest bezpośrednio związane z poszukiwaniem nowej jakości szczególnie w zakresie kultury organizacyjnej. Termin kultura odnosi do wielu czynników zaadoptowanych przez pracowników i czyniących organizację unikatową, wyróżniającą się wśród innych. Czynniki te mogą być wykorzystywane w procesie tworzenia i utrwalania wśród pracowników, określonych modeli zachowań i postaw. Kadra zarządzająca pełni kluczową rolę w procesie adaptacji i dostosowywania pracowników do nowe kultury organizacyjnej.

SZKOŁA JAKO ORGANIZACJA OPARTA NA WIEDZY

GAJDA Joanna

TVV 2012, 5(1):98-101

Wiedza jest głównym zasobem każdej organizacji uczącej się, ponieważ tylko na jej podstawie można określić element strategicznego zarządzania. Podstawowym warunkiem przetrwania szkoły i jej rozwoju jest ciągły proces samodoskonalenia oraz wypracowywania nowych metod pozyskiwania, wykorzystywania i aktualizowania wiedzy. Tego typu kompetencje i wysoki poziom wiedzy pozwalają wyróżnić się w szerszym środowisku, pozyskiwać nowych klientów i współpracujące organizacje.

PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI TECHNICKÉ TVOŘIVÉ ČINNOSTI ŽÁKŮ V ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH

HAVELKA Martin, SERAFÍN Čestmír, KROPÁČ Jiří

TVV 2012, 5(1):102-105

Příspěvek se zabývá problematikou podpory rozvoje technické tvořivé činnosti žáků v odborných technických předmětech realizujících výuku prostřednictvím žákovského laboratorního experimentu. Pro projektování a realizaci výuky tohoto typu je třeba pedagoga vybavit souborem odborných kompetencí důležitých pro navození a řízení takto koncipovaného edukačního procesu. To je součástí realizace výuky předmětu Speciální didaktické praktikum.

METODY ZOBRAZOVÁNÍ PRO TECHNICKOU PRAXI

HODAŇOVÁ Jitka

TVV 2012, 5(1):106-108

V článku se zaměřujeme na rozvíjení prostorové představivosti u žáků a studentů. Vytváření prostorové představivosti je ovlivňováno modelováním geometrických těles a modelováním objektů reálného života. Objekty můžeme modelovat (tvořit, vyrábět) pomocí různých materiálů (např. dřevo a papír). Geometrické modely i reálné objekty můžeme také modelovat pomocí grafických programů. Při grafickém modelování využíváme názorné zobrazovací metody, které jsou vhodné pro školní praxi.

STUDIUM UČITELSTVÍ PRO MŠ JAKO DIALOG PRAXE S TEORIÍ

HONZÍKOVÁ Jarmila

TVV 2012, 5(1):109-112

Článek pojednává o projektu ESF Studium pro konkurenceschopnost - Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií - reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0022. Tento projekt se v současné době realizuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě pedagogické, katedře pedagogiky. Blíže jsou popsány elektronické podpory Courseware.

UPLATŇOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRVOUCE A PŘÍRODOVĚDĚ

HRDLIČKOVÁ Vlasta

TVV 2012, 5(1):113-117

Na počátku 21. století prochází česká společnost velmi hlubokými proměnami, na něž adekvátně reaguje i vzdělávací systém. Nutnost změn a snahy o modernizaci českého školství se odráží v Národním programu rozvoje vzdělávání České republiky, ale i v dalších školských dokumentech (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, atd.). Všechny dokumenty usilují o modernizaci českého školství, aby odpovídalo potřebám dneška a současně bylo srovnatelné s vyspělými státy světa. Jednou z nejdůležitějších kategorií jsou klíčové kompetence, které lze chápat jako souhrn vědomostí, dovedností, postojů a...

KVALITA ŽIVOTA A PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV NA SLOVENSKU

CHMELÁROVÁ Zuzana, PREKOPOVÁ Jana

TVV 2012, 5(1):118-121

Príspevok sa venuje kvalite života a pracovnej spokojnosti slovenských stredoškolských učiteľov. Popisuje výsledky prieskumu, v ktorom boli použité dve metódy. Prvá na zisťovanie individuálnej kvality života (SEIQoL), druhá (dotazník) na zistenie pracovnej spokojnosti učiteľov. Kvalita života dosiahla hodnotu približne 68 zo sto, celková spokojnosť so životom 72. S prácou je vo všeobecnosti spokojných len 62 % stredoškolských učiteľov.

HRAČKY V TECHNICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

JANU Miroslav

TVV 2012, 5(1):122-125

Příspěvek se zabývá problematikou předškolní výchovy především v technické oblasti vzdělávání učitelů mateřských škol. Hledá možnosti zkvalitnění současné vysokoškolské výuky v rámci předmětů technického charakteru v pedagogické přípravě absolventů oboru Učitelství pro mateřské školy. Vychází z potřeb utvářet klíčové kompetence zaměřené zejména na rozvoj osobnosti a na výchovu občana schopného úspěšné adaptability v budoucí životní praxi. Jedním z nejúčinnějších prostředků takové předškolní výchovy se jeví využití hry a hračky, a to i v technické oblasti vzdělávání.

EDUKACJA TECHNICZNA W PRZEDSZKOLU JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ DZIECKA

KNYCH Aleksandra

TVV 2012, 5(1):126-129

Jednym z celów wychowania przedszkolnego, w świetle podstawy programowej, jest budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym. Edukacja techniczna odgrywa istotną rolę we wspomaganiu rozwoju osobowościowego dziecka. Ponadto rozwija m.in. sprawności manualne, myślenie techniczne i umiejętność rozwiązywania problemów konstrukcyjnych.

WPŁYW WYCHOWAWCZY REKLAMY TELEWIZYJNEJ

KNYCH Aleksandra

TVV 2012, 5(1):130-133

Reklama, prócz głównego celu, jakim jest wzbudzenie pragnienia posiadania danego produktu, wpływa na kształtowanie pewnych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Badania wykazują, że reklama wpływa na kształtowanie się postawy konsumpcyjnej u dzieci. Wartości wyłaniające się z treści spotów reklamowych to głównie wartości egoistyczne i hedonistyczne.

VIZUALIZÁCIA TEPLOTNÝCH POLÍ OKOLO ZAKRIVENÝCH POVRCHOV POMOCOU TERMOVÍZIE

KONIAR Ján, BRODNIANSKÁ Zuzana

TVV 2012, 5(1):134-137

V príspevku je opísaná experimentálna zostava pre vizualizáciu teplotných polí okolo zakrivených povrchov pomocou termovíznej kamery. Túto experimentálnu zostavu možno využiť ako didaktickú pomôcku vo vyučovacom procese, pre štúdium procesov výmeny tepla v študijnom programe Ekotechnika, hlavne v predmetoch Procesné strojníctvo, Energetické premeny, Energetické stroje a zariadenia.

VZDIALENÉ REÁLNE EXPERIMENTY Z POHĽADU PEDAGOGICKÉHO VÝSKUMU

KOZÍK Tomáš, ŠIMON Marek, KUNA Peter

TVV 2012, 5(1):138-142

Nevyhnutnosť výskumu v oblasti rozširovania uplatňovania experimentov vo vzdelávaní je úzko spojená s požiadavkami na inovatívne trendy vo vzdelávaní. Pre učiteľov je dôležité, aby získavali najnovšie vedomosti a zručnosti z oblasti vzdialených experimentov.

HODNOTENIE KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

KRIŠTOFIAKOVÁ Lucia, TÓBLOVÁ Eva

TVV 2012, 5(1):143-146

V príspevku sa zaoberáme manažérstvom kvality v školstve, bližšie sa zameriavame na hodnotenie kvality a predstavujeme projekt, ktorého cieľom je vytvorenie modelu hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR.

ŽÁKŮV OBRAZ TECHNIKY A ZÁKLADNÍ POZNÁNÍ DĚJIN TECHNIKY

KROPÁČ Jiří, HAVELKA Martin, SERAFÍN Čestmír

TVV 2012, 5(1):147-150

K úkolům učitele technických předmětů patří vytvářet žákův objektivní obraz techniky, podporovaný vyváženými argumenty pro i proti technickým řešením. Stať je zaměřena na význam poznání dějin techniky pro vytváření žákova obrazu techniky, který je součástí jeho obrazu světa. Konstatovány jsou nedostatky ve vědomostech budoucích učitelů technických předmětů v dějinách techniky.

AKTIVITY VYBRANÝCH ZAHRANIČNÍCH SCIENCE CENTER V OBLASTI ROZVÍJENÍ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

KROTKÝ Jan

TVV 2012, 5(1):151-154

Článek představuje možná východiska řešení k návrhu technicko praktických aktivit části realizace projektu OP VaVpI na rekonstrukci komplexu zaměřeného na volnočasové a vzdělávací činnosti pro popularizaci vědy a výzkumu v rámci plzeňské Techmania Science center (SC). Autor shrnuje a srovnává pohledy na aktivity vybraných zahraničních science center zejména na oblasti rozvíjení praktických technických dovedností.

LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - NOVÉ MOŽNOSTI ROZVOJE DĚTÍ MŠ

KVAPIL Luděk

TVV 2012, 5(1):155-158

Příspěvek se opírá o lesní pedagogiku a zabývá se vzdělávání dětí MŠ v LMŠ.

ZISŤOVANIE POROZUMENIA UČEBNÉHO TEXTU ŽIAKMI POMOCOU CLOZE- TESTU

LABAŠOVÁ Eva, LABAŠ Vladimír

TVV 2012, 5(1):159-162

Príspevok opisuje tvorbu cloze-testu, pomocou ktorého je možné zisťovať úroveň porozumenia textu žiakmi. Článok prezentuje výsledky prieskumu, ktorý zisťoval porozumenie textu učebníc strojníctva žiakmi strednej odbornej školy. V 3. a v 4. ročníku sa zistila stredná úroveň porozumenia textu, v 2. ročníku bola úroveň porozumenia nižšia. Takáto úroveň je vhodná z hľadiska vzbudenia záujmu žiakov o učenie.

KOMPARÁCIA OBSAHU TECHNICKY ORIENTOVANÝCH PREDMETOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ČR A SR

LUKÁČOVÁ Danka

TVV 2012, 5(1):163-166

Katedra techniky a informačných technológií na PF UKF v Nitre spolupracuje s Katedrou informační a technické výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na vytvorení spoločných podporných materiálov pre výučbu technicky orientovaných predmetov na základných školách. Autorka v článku analyzuje obsahy týchto predmetov, porovnáva ich a hľadá spoločné styčné body.

ZÁKLADY PŘESNÉHO LITÍ V PRAKTICKÉ VÝUCE

LUKŮVKA Radek

TVV 2012, 5(1):167-170

Příspěvek popisuje možnosti aplikace základů přesného lití zejména do praktické výuky v předmětech Strojírenská technologie, případně i Nauka o materiálech. Shrnuje základní podstatu problematiky a navrhuje možná řešení, potřebné pro elementární názorné ukázky lití, formování a hodnocení kvality odlitků. Cílem je přiblížit praktickou oblast lití kovů veřejnosti z řad studentů.

SNADNÁ REALIZACE VZDÁLENÉHO MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ

LUSTIG František

TVV 2012, 5(1):171-178

Příspěvek prezentuje aplikační software jako nový obecný trend v technickém vzdělávání. V příspěvku je popsána snadná realizace vzdálené laboratoře z hardwarové stavebnice ISES a softwarové stavebnice ISES WEB Control.

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA V INŽENÝRSTVÍ

MACUROVÁ Anna, MACURA Dušan

TVV 2012, 5(1):179-180

V příspěvku jsou uvedený některé možnosti aplikací kapitoly pravděpodobnosti a statistiky potřebné pro studenty inženýrských fakult. Průmysl by řešil kvalitu produkce a servis produktů efektivněji s využitím statistických metod.

HOSPITAČNÍ ARCH JAKO EVALUAČNÍ NÁSTROJ

MACH Petr

TVV 2012, 5(1):181-184

Příspěvek řeší problematiku hospitační činnosti v odborném výcviku. Zamýšlí se nad funkcí hospitace v širších souvislostech. Hospitace je chápána jako komplexní diagnostická činnost nejen vlastního vzdělávacího procesu v odborném výcviku. Vhodně koncipovaný formulář hospitačního archu může sloužit i k získávání důležitých informací o kvalitě práce celé školy. Hospitaci tak lze použít i jako evaluační nástroj školy.

TO THE PROBLEM OF DEFINITION "MANAGEMENT ACTIVITY"

MAKODZEI Lyudmila

TVV 2012, 5(1):185-188

Příspěvek se zabývá hlavními přístupy k definici pojmu management a stanoví jeho vlastnosti a role.

SYNOGRAF Z POHĽADU SÚRADNICOVÉHO SYSTÉMU

MARKECHOVÁ Iveta

TVV 2012, 5(1):189-191

V práci je opísaný nový, ďalší význam slova synograf - z pozície súradnicového systému. Nakoľko je autorovi známe, tento prístup sa v literatúre nevyskytuje, a ponúka uižitočné oblasti ďalšieho poznávania. Zároveň sú ilustračne spomenuté niektoré úzko používané významy slova synograf, a to v softvérovom inžinierstve, lingvistike a v medicíne.

REALIZÁCIA DEMONŠTRAČNÉHO POKUSU V PREDMETE NEBEZPEČNÉ LÁTKY

MARKOVÁ Iveta

TVV 2012, 5(1):192-195

Demonštračný pokus je vhodným didaktickým nástrojom pri výučbe technických predmetov. Ako súčasť štúdia prírodovedných predmetov v technických odboroch, poskytuje možnosť prezentácie a výkladu procesov. Príspevok sa zaoberá prezentáciou demonštračného pokusu v predmetu Nebezpečné látky v študijnom odbore 8.3 Bezpečnostné služby. Poukazuje na nutnosť rátať s možnými haváriami v dôsledku úniku nebezpečných látok.

PIERWSZA LEKCJA - KOGNITYWNE UJĘCIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO

MASTALERZ Elżbieta

TVV 2012, 5(1):196-199

Pierwsza lekcja w karierze nauczyciela jest przeżyciem, które długo się pamięta a pozytywne odczucia prowadzącego po jej realizacji często przesądzają o dalszej drodze zawodowej młodego człowieka. Dlatego też solidne przygotowanie studenta do tego wydarzenia jest naczelnym zadaniem nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za dydaktykę przedmiotową oraz nauczyciela ćwiczeniowego w szkole. Starania te zapewne znacząco wpływają na powodzenie reżysera i realizatora pierwszej lekcji. Jakie są wrażenia po realizacji pierwszej lekcji i jak dalece złożone jest poznawanie procesu dydaktycznego przez początkujących nauczycieli zaprezentowano w niniejszym artykule.

KONSTRUKČNÍ STAVEBNI CE II VE VÝUCE OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU

MINARČÍK Josef, HAVELKA Martin

TVV 2012, 5(1):200-203

Příspěvek je zaměřen na přípravu realizace projektu FRVŠ, který je řešen v období od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013. a je zaměřen na inovaci povinně volitelného předmětu Speciálně didaktické praktikum II.

NOVÉ TRENDY V OBLASTI VÝUČBY TEÓRIE OBRÁBANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

MURČINKO Jaromír

TVV 2012, 5(1):204-207

Článok sa zaoberá novými prístupmi v oblasti výučby technologických predmetov na vysokých školách. V procese sledovania a vyhodnocovania procesu obrábania, sú použité súčasné dostupné systémy z oblasti diagnostiky a informatiky. V článku je popísaný návrh vyhodnocovacieho pracoviska, ktoré je napojené na internetovú sieť. Realizácia experimentov je v reálnom čase skúmaná a vyhodnocovaná, čo umožňuje študentom bez obmedzenia prístup k informáciám aj v opakovanom režime.

METÓDY ZISŤOVANIA ÚNIKU RIZIKOVÝCH LÁTOK Z CHLADIACICH ZARIADENÍ VYUŽÍVANÉ V EDUKÁCII TECHNICKÝCH PREDMETOV

NEUPAUEROVÁ Andrea

TVV 2012, 5(1):208-211

V príspevku je uvedený prehľad chladiacich systémov a metód pre zisťovanie úniku rizikových látok z chladiacich zariadení aplikovaný v edukácii technických odborných predmetov.

VPLYV CHLADÍV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A RIZIKÁ ICH POUŽÍVANIA V ZARIADENIACH TECHNIKY PROSTREDIA BUDOV

NEUPAUEROVÁ Andrea

TVV 2012, 5(1):212-215

Príspevok poskytuje prehľad poznatkov o rizikách spojených s používaním chladív v zariadeniach techniky prostredia, uvádza ich vlastnosti, spôsob označovania a platné pravidlá v EÚ pre látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

ROLA "SZKOŁY PRACY" W KSZTAŁCENIU TECHNICZNYM

NOGA Henryk, KIEŁBASA Marzena

TVV 2012, 5(1):216-219

Obecność edukacji technicznej w programach nauczania pozwala na zapoznanie się uczniów z nowoczesnymi wytworami techniki, daje usystematyzowane podstawy wiedzy technicznej a także wpływa na świadomy wybór dalszego profilu kształcenia. Inicjatywy pełne troski i niepokoju o perspektywy edukacji technicznej winny uwzględniać także jego uwarunkowania historyczne. 1 Poniżej zasygnalizowano zagadnienia "szkoły pracy", jej uwarunkowania historyczne i podstawy teoretyczne.

HODNOTENIE KVALITY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

NOVOTA Marian, ZÁŇ Michal, TKÁČ Lukáš, KADNÁR Jozef, KLIEROVÁ Martina, ZÁHORCOVÁ Erika, RIDZOŇOVÁ Zuzana, ŠTEFKOVÁ Petra, PODAŘIL Martin, ŠTÚR Milan, PETNUCHOVÁ Jana, HORŇÁKOVÁ Veronika

TVV 2012, 5(1):220-224

V príspevku sa venujeme hodnoteniu kvality stredných škôl v Slovenskej republike. V Slovenskej republike neexistuje rebríček hodnotenia kvality stredných škôl a uskutočňuje sa len porovnávanie kvality vysokoškolského štúdia. Hodnotenie kvality stredných škôl a ich absolventov je aktuálnou témou, no systém hodnotenia nie je doteraz dostatočne vyriešený. Nevyhnutným krokom je vytvoriť funkčný systém hodnotenia odborného školstva v SR.

ZKOUMÁNÍ OPTICKY AKTIVNÍCH LÁTEK POMOCÍ POLARIZOVANÉHO SVĚTLA

NOVOTNÝ Jan

TVV 2012, 5(1):225-228

Příspěvek pojednává o možnostech využití fotoelasticimetrické metody určení napětí v konkrétních součástech při výuce fyziky na vysokých školách technického charakteru.

MATERIAŁY POROWATE - WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

PACIOREK Jakub

TVV 2012, 5(1):229-232

W artykule przedstawiono nowoczesne tworzywa inżynieryjne z podziałem na ceramiczne i metalowe materiały porowate, a także opisano je pod kątem unikalnych właściwości fizycznych i zastosowania. Omówiono również tworzywa porowate na przykładzie kompozytu ceramika - polimer organiczny z tlenku glinu oraz pian aluminiowych.

PSYCHOLOGICKÁ PŘIPRAVA BUDOUCÍCH ODBORNÍKŮ NA PROFESNÍ ČINNOST A JEJÍ REFLEXE

POLOZENKO Oksana

TVV 2012, 5(1):233-236

Příspěvek dokládá nutnost a důležitost reflexe. Je analyzována reflexní složka psychologické připravenosti budoucích odborníků na profesní činnost.

ВЕДУЩИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ УЧЕТЕЛЕЙ В НАПРАВЛЕНИИ ЕВРОПЫ ЗНАНИЙ

POSTRYGACH Nadiia

TVV 2012, 5(1):237-241

Переход к обществу знаний предполагает, что доступ к образованию и профессиональной подготовке должен быть...

MĚŘENÍ KAPACITNÍ DIODY

RADOCHA Karol

TVV 2012, 5(1):242-245

V článku je popsáno měření kapacitní diody a výpočet difuzního napětí.

ANALÝZA KULTURNÍCH VZTAHŮ MEZI ČLOVĚKEM A SPOLEČNOSTÍ

RIDEI Nataliia, MELNYCHUK Tatiana, KUCHERENKO Iuliia

TVV 2012, 5(1):246-249

Strukturální a funkční analýza typů a forem kulturní interakce mezi člověkem a společností v různých úrovních organizace s systémem strukturální konstrukce kulturních interakcí osobnosti a socium.

FORMY A METODY VÝUKY DISCIPLÍNY "EKOLOGICKÁ ODBORNOST" U STUDENTŮ EKOLOGIE

RIDEI Nataliia, PALAMARCHUK Svetlana

TVV 2012, 5(1):250-254

Článek se zabývá formami a metodami, analýza obsahu předmětu "Environmentální hodnocení" pro studenty ekologů zdůraznil hlavní kritéria, znalostí a dovedností ve studiu kurzu. Předložené vlastnosti a struktura disciplíny a studijní činnost.

ГОCУДАРCТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В УКРАИНЕ

RIDEI Natalya, PIRUTSKA Irina, EPELBOIM Elena

TVV 2012, 5(1):255-257

В статье представлены государственные программы, которые способствуют развитию экологического образования...

ÚROVNĚ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ EKOLOGŮ

RIDEI Nataliia, RYBALKO Yuliya, STROKAL Vita

TVV 2012, 5(1):258-260

Článek se zabývá definicí úrovní odborné způsobilosti ekologů, vysvětlení jejich výkonu pro dosažení dobrých výsledků šetření na otázku.

UŽITÍ KOMPONENTŮ SOLÁRNÍ TECHNIKY VE VÝUCE

RUDOLF Ladislav

TVV 2012, 5(1):261-264

Příspěvek se zabývá možnostmi využití komponentů solární techniky ve výuce. Jedná se o měření na solárních mini panelech v laboratorních podmínkách. Solární mini panely se v dnešní době vyrábějí pro různé výkony a napětí. Ve spojení s měřicí technikou a vhodnými spotřebiči můžeme modelovat skutečné stavy přeměny sluneční energie na elektrickou. Provedení solárních mini panelů umožňuje využití v laboratorních podmínkách a výuce odborných předmětů.

INOVATÍVNE TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI ZNIŽOVANIA RIZIKOVÝCH LÁTOK V ENVIRONMENTÁLNEJ TECHNIKE

RUŽINSKÁ Eva

TVV 2012, 5(1):265-268

Príspevok sa zaoberá zavedením aktuálnych poznatkov získaných výskumom v oblasti rizikových látok, prítomných v existujúcich technologických procesoch technicky významných produktov z pohľadu prevádzkovej a environmentálnej bezpečnosti. Zároveň je pozornosť venovaná otázke transferu systematických opatrení pre redukciu týchto rizikových látok do oblasti technického a environmentálneho vzdelávania pre cieľovú skupinu študentov vo oboch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku pred požiarom. Predpokladá sa aj efektívne využitie získaných poznatkov pre odborníkov v oblasti celoživotného bezpečnostného...

NÁSTROJ METODICKÉ PODPORY UČITELŮ OBECNĚ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

SERAFÍN Čestmír, HAVELKA Martin, DOSTÁL Jiří, KUBRICKÝ Jan

TVV 2012, 5(1):269-274

Příspěvek je zaměřen na systém metodické podpory učitelů základních škol v oblasti přípravy a realizace výuky obecně technického předmětu - v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se jedná o vzdělávací oblast "Člověk a svět práce". Na základě mezinárodní spolupráce a základního výzkumu v teoretickém vymezení současných problémů technické výchovy v kontextu vlivu prostředí na proces přípravy učitele a žáka v digitálním světě byl připraven a v současné době je realizován mezinárodní projekt zaměřený mj. na adaptací tzv. "EduTech Portálu" pro učitele technicky orientovaných disciplín působících na základních školách v České republice.

NOVÝ SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO ZDROJ TERMINOLOGICKEJ INFORMÁCIE

STOFFA Ján

TVV 2012, 5(1):275-281

Štúdia prezentuje čitateľom nový slovník slovenského jazyka, ktorý možno, považovať za mimoriadne významný zdroj terminologickej informácie aj napriek jeho všeobecnému charakteru a tomu, že zatiaľ vyšli iba prvé dva diely. Obsahuje všeobecnú charakteristiku slovníka ako zdroja všeobecnej jazykovednej informácie a osobitnú pozornosť venuje slovníku ako zdroju terminologickej informácie. Upozorňuje na viaceré kodifikačné zmeny mnohých termínov (neologizmov) a termínových prvkov, najmä mnohé zmeny formy termínov preberaných z iných jazykov po ich adaptácii. Používateľovi slovník poskytuje základnú informáciu o spisovnosti termínov a ich ohýbaní a umožňuje...

AKO KLASIFIKOVAŤ CHYBY A NEDOSTATKY V POSUDKOCH ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PRÁC

STOFFA Ján, STOFFOVÁ Veronika

TVV 2012, 5(1):282-287

Štúdia prináša originálny a univerzálny návrh klasifikácie chýb a nedostatkov v posudkoch odborných a vedeckých prác. Klasifikácia vychádza zo všeobecne akceptovanej požiadavky, že posudzovateľ odbornej alebo vedeckej práce je povinný kladne oceniť všetky podstatné pozitívne hodnoty, ale rovnako poukázať aj na všetky podstatné chyby a nedostatky v nej. Ako základné klasifikačné kritériá boli prijaté informačná hodnota a vedecká pravdivosť prezentovaných informácií a tiež dodržanie autorského práva a vedeckej etiky. Každý posudzovateľ by mal v svojom posudku poukázať predovšetkým na všetky kľúčové a podstatné chyby a nedostatky pri naplnení týchto kritérií....

ZHODNOTENIE PROGRAMU ĽUDOVÉ REMESLÁ NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU V NITRE

ŠIRKA Ján

TVV 2012, 5(1):288-291

Na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre prebiehal výskum pre zisťovanie atribútov kvality života, ale aj samotnej kvality života dospelých a seniorov navštevujúcich univerzitu tretieho veku. Výsledky nášho výskumu sme porovnávali s výsledkami výskumu UK Bratislava a FF Prešovskej univerzity. Dospeli k záverom, že je potrebné vytvárať prostredie a programy umožňujúce starnúcim osobám a seniorom vyrovnať sa s novými poznatkami a informáciami, ktoré vedú k udržaniu a rozvíjaniu ich schopností, prispievajú k zvládnutiu nárokov modernej spoločnosti a napĺňajú ich záujmy a potreby.

PNEUMATYCZNE UKŁADY STEROWANIA W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ

ŚLEZIAK Mariusz

TVV 2012, 5(1):292-295

W programach nauczania studentów kierunków technicznych wprowadzono przedmioty związane z mechatroniką. Mechatronika jest synergią wielu dziedzin nauki m.in. mechaniki, informatyki, sterowania elektrycznego, automatyki i robotyki. Jednym z pierwszych etapów nauczania studentów kierunku edukacja techniczno - informatyczna jest projektowanie układów sterowania pneumatycznego. Poznanie postaw pozwala na kontynuowanie nauczania mechatroniki na poziomie zaawansowanym. Elementy pneumatyki wykorzystywane są w zajęciach z programowania logicznych sterowników przemysłowych, automatyzacji o robotyzacji, sterowania procesami technologicznymi. Dydaktyka odbywa...

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH

ŚLEZIAK Mariusz

TVV 2012, 5(1):296-299

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej, elektrycznej, automatyki i robotyki, służąca do projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń. Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna.
Jedną z dziedzin mechatroniki jest hydraulika. W podstawie programowej dla zawodu technik mechatronik bądź monter mechatronik dla działu...

WYKORZYSTANIE EEG

ŚLÓSARZ Piotr

TVV 2012, 5(1):300-303

Obecny dynamicznie rozwijający się świat techniki pozwala na wprowadzanie coraz to nowych technologii w życie zwykłych osób. Często nie wiemy jak niektóre elementy działają oraz jakie tajemnice w sobie skrywają. Jeszcze parę lat temu telefon komórkowy stanowił marzenie nie wspominając o urządzeniach umożliwiających odczytywanie "ludzkich myśli". Dziś mamy możliwości, o który niegdyś można było tylko pomarzyć. W trakcie artykułu przedstawię jak myśli mogą sterować elementami programu lub układami elektroniczno mechanicznymi.

PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ VO VZDELÁVANÍ NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

TOMKOVÁ Viera

TVV 2012, 5(1):304-307

V období implementácie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania na všetkých typoch škôl je pravdepodobné, že žiaci sa vo vzdelávaní oboznamujú s prácou v rôznych grafických programoch. Pri tvorbe grafických zobrazení je potrebné, aby žiaci mali dostatočne rozvinutú priestorovú predstavivosť a boli schopní v predstavách pracovať s objektmi a dotvárať nové objekty.

CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ ОБЩЕCТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРCИТЕТCКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Tovkanets Anna

TVV 2012, 5(1):308-311

В статье рассматривается проблема влияния тенденций общественного развития на формирование системы высшего...

ČÍSLO - JEHO PODOBY, POSTAVENIE A ÚLOHY V STAROGRÉCKEJ MATEMATIKE

TRUBENOVÁ Jaroslava

TVV 2012, 5(1):312-315

Príspevok sa venuje jednému z najvýznamnejších a najbohatších období v histórii vývoja matematiky a to obdobiu rozkvetu starogréckej matematiky a ponúka pohľad na rozmanitosť chápania pojmu čísla v tomto období.

DĚTSKÁ KRESBA V KVALITATIVNÍM VÝZKUMU PREFERENCÍ ŽÁKŮ K VOLBĚ TECHNICKÝCH OBORŮ

TVARŮŽKA Václav

TVV 2012, 5(1):316-321

Tento článek se zabývá problematikou profesní orientace žáků vzhledem k technickým oborům. Popisuje průběh kvalitativního šetření u žáků primárního stupně základní školy, kdy jsme použili jako výzkumný nástroj dětskou kresbu a rozhovor. Jedná se o longitiduální výzkum ke zjištění faktorů, které ovlivňují preference žáků vzhledem k volbě povolání. Autor tohoto článku uvádí zjištěné faktory, které jsou příčinami malého zájmu o studium technických oborů.

IMPLEMENTÁCIA TECHNICKÝCH APLIKÁCIÍ VO VYUČOVANÍ APLIKOVANEJ MATEMATIKY

VAGASKÁ Alena, GOMBÁR Miroslav, KMEC Ján

TVV 2012, 5(1):322-325

V článku sú prezentované možnosti implementácie technických aplikácii ako aj využitie IKT vo vyučovaní Aplikovanej matematiky s cieľom prispieť k zvýšeniu efektívnosti technického vzdelávania na fakultách technických univerzít.

MECHANIZMUS PRENOSU TEPLA PRI KONDENZÁCII V TEPELNÝCH TRUBICIACH

VALENTOVÁ Karina, ČERNECKÝ Jozef

TVV 2012, 5(1):326-329

Príspevok sa zaoberá problematikou prenosu tepla kondenzáciou. Súhrn teoretických poznatkov blanovej a kvapkovej kondenzácie poslúži na stanovenie hrúbky filmu kondenzáciu v tepelných trubiciach. Následne návrh experimentálnych metód pre stanovenie hrúbky filmu kondenzátu vytvorenej v tepelných trubiciach. Tieto poznatky možno využiť v predmetoch so zameraním na prenos tepla a látky.

ANALÝZA PŘÍČIN NEDOSTATKU TECHNICKÝCH ODBORNÍKŮ V ČR

VANĚK Vladimír, VAŇKOVÁ Hana

TVV 2012, 5(1):330-333

Příspěvek reaguje na kritický nedostatek technických odborníků na trhu práce. Na základě analýzy programů základního a odborného vzdělávání a jejich srovnáním s trendy EU přináší podněty pro zlepšení současného stavu v ČR.

PSYCHOLOGICZNE ŹRÓDŁA TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ UCZNIÓW

WALAT Wojciech

TVV 2012, 5(1):334-337

W programie nauczania oraz praktyce edukacyjnej w szkole ogólnokształcącej wyraźnie widoczna jest tendencja do rozwijania umiejętności analitycznych. Taka preferencja sięga swoimi korzeniami kartezjańskiego modelu myślenia, w którym zakładano, że każdy problem należy rozczłonkować na tyle części składowych, na ile jest to tylko możliwe. Tymczasem w codziennym życiu człowiek spotyka się z coraz większą liczbą problemów wymagających podejścia systemowego. Rozwiązanie ich jest możliwe tylko w przypadku ujęcia całościowego, przy uwzględnieniu pełnej złożoności zagadnienia. Natomiast podzielenie problemu na elementy składowe przyczynia się do zaniku wizji...

ROLA EDUKACJI W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

WARZOCHA Tomasz

TVV 2012, 5(1):338-340

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z edukacją w społeczeństwie informacyjnym, cele edukacyjne, właściwości, jakimi powinno wyróżniać się szkolnictwo odpowiednie dla społeczeństwa wiedzy, funkcje jakie pełni nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym.

NAUCZYCIEL - UCZEŃ JAKO WSPÓŁTWÓRCY EDUKACJI SZKOLNEJ, JAWNE I UKRYTE ELEMENTY PROGRAMU

WILK Elżbieta, MACHOWSKA Marta

TVV 2012, 5(1):341-347

Artykuł poświęcony jest analizie jawnych i ukrytych elementów programu w edukacji szkolnej z perspektywy współpracy nauczyciela z uczniem. Uczeń i nauczyciel są nie tylko uczestnikami, ale także twórcami edukacji szkolnej. Obydwa podmioty wprowadzają do edukacji osobiste oczekiwania i doświadczenia, które przekształcają się w elementy rzeczywistości szkolnej. Każdy z nich odpowiedzialny jest za organizację i jakość edukacji. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak spostrzegane są relacje między nauczycielem a uczniem przez współczesnych badaczy. Duże zainteresowanie tym zagadnieniem ze strony teoretyków pozytywnie oddziałują na rozwój współpracy...

ODBORNÉ VZDELÁVANIE ISCED 3C V KONTEXTE ŠKOLSKEJ REFORMY

ZATKALÍK Martin, HAŠKOVÁ Alena

TVV 2012, 5(1):348-351

Autori v článku hodnotia impakt systému štátnych a školských vzdelávacích programov, zavedených v rámci školskej reformy, na úroveň odborného vzdelávania, s bližším priblížením tejto problematiky na autoopravárenské študijné odbory.

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ CОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ГЕРМАНИИ В 1960-70-Е ГГ.

ZAYCHENKO Natalia

TVV 2012, 5(1):352-355

В статье осуществляется анализ тенденций развития теории социальной педагогики в Германии в 1960-70-е гг. Автор обозначает...

VYUČOVACÍ STYL UČITELE SVĚTA PRÁCE A JEHO VOLBA PROJEKTOVÉ VÝUKY

ZUBATÁ Anna, PLISCHKE Jitka

TVV 2012, 5(1):356-359

Stať pojednává o souvislosti vyučovacího stylu učitele tematického okruhu Svět práce a volby vyučovacích metod, zejména projektové metody. Výzkumným šetřením je zjištěn nesoulad mezi pozitivními názory učitelů a studentů učitelství technické a informační výchovy na realizaci projektové výuky a nízkým zastoupení projektové výuky zde. Jsou formulovány možné příčiny tohoto stavu.

TECHNICKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ZUKERSTEIN Jaroslav

TVV 2012, 5(1):360-362

Příspěvek se zabývá technickou zájmovou činností na základní škole a její realizací prostřednictvím zájmových předmětů. Úvodní část článku je zaměřena na pojmy tvořivost a zájmová činnost. Tyto pojmy jsou definovány, vysvětleny a blíže charakterizovány. Dále se příspěvek věnuje průzkumu zájmových předmětů na vybraných školách z důvodu vytvoření základní představy o současném stavu.

VERIFIKÁCIA UČEBNÉHO TEXTU PRE PREDMET TECHNIKA V 7. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŽÁČOK Ľubomír

TVV 2012, 5(1):363-394

Vo vedeckej štúdii je poukázané na možnosti aplikácie nového učebného textu vo vyučovaní technických predmetov na II. stupni základnej školy. Autor prináša nové vedecké poznatky z realizácie pedagogického experimentu. V pedagogickom experimente boli stanovené hypotézy, ktoré autor pomocou štatistických metód ich verifikuje. V poslednej časti štúdie sú uvádzané výsledky riešenia stanovených problémov.

METODIKA TVORBY ELEKTRONICKÝCH VÝUČBOVÝCH MATERIÁLOV PRE INTERAKTÍVNE TABULE

BREČKA Peter, KOPRDA Štefan

TVV 2012, 5(1):395-398

Príspevok poukazuje na problémy v používaní interaktívnych tabúľ vo výučbe na školách, pričom sa zameriava na konkrétny popis pravidiel - zásad tvorby elektronických výučbových materiálov pre interaktívne tabule.

WOLFRAM ALPHA JAKO VÝUKOVÝ NÁSTROJ PŘI ŘEŠENÍ OBYČEJNÝCH DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC

ČERVEŇANSKÁ Zuzana, KOTIANOVÁ Janette

TVV 2012, 5(1):399-402

Wolfram Alpha je označován jako unikátní výpočetní znalostní webový nástroj, který je orientován na vyhledávání a vizualizaci informací souvisejících především s vědeckými oblastmi. Z mnoha možností, jak může být využíván, jsme se zaměřili na potenciál jeho zařazení do vyučování matematiky. V příspěvku uvádíme několik myšlenek, jak použít Wolfram Alpha při výuce řešení diferenciálních rovnic.

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY - KOMPARACE A ANALÝZA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

DOSTÁL Jiří, KOPEČKOVÁ Zuzana

TVV 2012, 5(1):403-409

Článek na základě realizovaného výzkumného šetření komparuje možná řešení dispozičního uspořádání počítačových učeben. Jsou analyzovány podmínky z hlediska potřeb edukačního procesu. Zvláštní zřetel je brán na žáka a učitele jako objekty zkoumání.

VYUŽITIE SOFTVÉROVEJ PODPORY V EDUKAČNOM PROCESE

FECHOVÁ Erika

TVV 2012, 5(1):410-413

Efektívnosť vyučovacieho procesu je možné zvýšiť aplikáciou niektorých moderných foriem vyučovania. Jednou z nich je aj implementácia informačno-komunikačných technológií do výučby a využívanie medzipredmetových vzťahov. Príspevok sa zaoberá možnosťou využitia softvérovej podpory v inovatívnom prístupe k riešeniu úlohy z elektroniky.

WEBOVÝ NÁSTROJ INOVACE VÝUKY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH NA UTB VE ZLÍNĚ VYUŽITELNÝ ROVNĚŽ NA UNIVERZITÁCH S INŽENÝRSKÝMI STUDIJNÍMI OBORY

FIALKA Miloslav, CHARVÁTOVÁ Hana

TVV 2012, 5(1):414-417

Moderní elektronické učební pomůcky jsou součástí soudobého trendu vyučovacího procesu. Vytvořili jsme webovou výukovou pomůcku - webový nástroj, který v sobě integruje text, obraz a animaci. Tento nástroj přispěje k větší názornosti a efektivitě ve výuce předmětu Matematika II na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Má předpoklady pro využití také na dalších univerzitách, neboť obsah předmětu Matematika II je obvykle vyučován ve druhém semestru na většině univerzit s inženýrskými studijnímí obory.

DŮLEŽITOST 3D ANIMACÍ VE VÝUCE MATEMATIKY II PRO STUDENTY OBORU BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE NA UTB VE ZLÍNĚ

FIALKA Miroslav, URBANČOK Lukáš, CHARVÁTOVÁ Hana

TVV 2012, 5(1):418-422

V současné době přichází na vysoké školy technického zaměření velký počet studentů, u nichž není geometrická představivost i znalosti na dostatečné úrovni. Proto mezi nejdůležitější úkoly ve výuce matematických předmětů patří využít rovněž všech nejnovějších softwarových prostředků, jak tento stav ve vyučovacím procesu zlepšit. V článku se zabýváme modelováním 3D grafiky pomocí systému počítačové algebry Wolfram Mathematica v extremální úloze o zjišťování maximálních nebo minimálních hodnot funkcí dvou proměnných. Problematika extremálních úloh je všeobecně považována za jednu z nejdůležitějších i nejčastěji řešených úloh v teorii i inženýrských aplikacích....

MODELOVÁNÍ GRAFŮ FUNKCÍ V INTEGRÁLNÍM POČTU VYUČOVANÉM V PRVNÍM SEMESTRU NA FAI UTB VE ZLÍNĚ

FIALKA Miloslav, URBANČOK Lukáš, CHARVÁTOVÁ Hana

TVV 2012, 5(1):423-427

V článku se zaměřujeme na využití některých možností k zefektivnění výuky integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné, jež nabízí aktuální software Wolfram Mathematica. Týká se to zejména grafických prostředků ve výuce. Integrální počet je přednášen na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a na dalších třech fakultách v prvním semestru. Je také velmi často vyučován už i na mnoha středních školách. Tři fakulty naší univerzity získaly na software Mathematica licenci, kterou využívají také studenti těchto fakult. Uvádíme obrázky animací, které jsou studentům k dispozici v prostředí Moodle v kurzu Matematika1(Fialka) na serveru...

PRÁCA S CHRÁNENÝMI ÚDAJMI

HAMBALÍK Alexander

TVV 2012, 5(1):428-431

Príspevok uvádza základné informácie o práci s chránenými údajmi. Popisuje na pracovisku autora vyvíjanú aplikáciu (Manager), ktorá uľahčí takúto prácu v malých a stredne veľkých firmách alebo školských zariadeniach. Umožňuje zmapovania možných zdrojov takýchto údajov, sledovať vznik, spracovanie a likvidáciu chránených údajov zákonmi stanoveným spôsobom.

PROBLÉMY SPOJENÉ S HODNOTENÍM ŠTUDENTOV V RÁMCI PREDMETOV SÚVISIACICH S 3D MODELOVANÍM

HARČÁR Adrián, DRAČKOVÁ Dana

TVV 2012, 5(1):432-435

Článok poukazuje na niektoré aspekty spojené s hodnotením študentov stredných a vysokých škôl v rámci predmetov súvisiacich s 3D modelovaním. Špecifickým znakom takýchto predmetov je to, že študenti sa učia pracovať s novým softvérom a proces výučby je tak nutne spojený s využívaním prostriedkov, teda PC techniky. Priebežné, či záverečné hodnotenie vedomostí študentov písomnou alebo ústnou formou nie je preto opodstatnené. Spôsob preverovania však musí zabezpečiť komplexnosť a objektívnosť kontroly. Článok vznikol za priamej podpory MŠ SR v rámci projektu KEGA č.035TUKE-4/2011.

HODNOTENIE REALIZÁCIE VÝUČBY INFORMATIKY V SR A ČR AKO SÚČASTI TECHNICKÉHO VZDELANIA

HAŠKOVÁ Alena, ZÁHOREC Ján

TVV 2012, 5(1):436-439

Počítačová gramotnosť je jedným z pilierov, na ktorých sa buduje technické vzdelanie. Na stredných školách je táto gramotnosť rozvíjaná predovšetkým v rámci vyučovania informatiky. V príspevku sú prezentované metodologické východiská a najzávažnejšie výsledky hodnotenia vybraných aspektov realizácie výučby informatiky z pohľadu študentov - gymnazistov. Výskum bol realizovaný zvlášť pre Slovensko a zvlášť pre Českú republiku, takže v príspevku sú diskutované aj zistené styčné body a rozdiely hodnotenia sledovaných aspektov kvality výučby informatiky v jednej a druhej krajine.

INOVACE TECHNICKÉ GRAFIKY A KONSTRUOVÁNÍ

HODIS Zdeněk

TVV 2012, 5(1):440-443

V příspěvku jsou popsány obecné zásady technické grafiky a konstrukce. Jsou zmíněny možnosti jak inovovat technickou grafiku s ohledem na parametrizaci a počítačovou podporu konstruování. Součástí příspěvku je i průzkum znalostí, dovedností a postojů k této problematice od studentů technické a informační výchovy MU-PedF.

NIEKTORÉ ASPEKTY VYUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV IKT PRI VÝUČBE POČÍTAČOVÝCH APLIKÁCIÍ

HREHOVÁ Stella

TVV 2012, 5(1):444-447

V danom príspevku sú popísané niektoré aspekty využívania IKT vo vyučovaní počítačových aplikácií z hľadiska ich pôsobenia na pozornosť študentov. Tieto aspekty sa môžu podpísať na efektivitu prijímania poskytovaných poznatkov.

ПРИНЦИП CОВМЕЩЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОCТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

CHEREDNICHENKO Galina, KLYMOVA Olena

TVV 2012, 5(1):448-451

Cтатья посвящена принципу совмещения развлечения и образования в обучении иностранным языкам. Авторы описывают...

ПЕДАГОГИЧЕCКИЕ ОCНОВЫ ИCПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОCТРАННОМУ ЯЗЫКУ

CHEREDNICHENKO Galina, KOVALCHUK Olha

TVV 2012, 5(1):452-455

Быстрое социальное, экономическое и технологическое развитие нашего общества создает новые проблемы в системе...

РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОCТРАННОМУ ЯЗЫКУ

CHEREDNICHENKO Galina, SHAPRAN Lyudmila, KUNITSIA Lyidmila

TVV 2012, 5(1):456-459

В статье авторы исследует влияние компьютеризации на качество и динамику языковой подготовки, возможность...

PROJEKT "PROŠ" JDE DO FINÁLE

KLEMENT Milan, LAVRINČÍK Jan, KLEMENT Jiří

TVV 2012, 5(1):460-463

Článek představuje postup řešení a hlavní výsledky řešení projektu PROŠ - programování do škol (CZ1.07/1.1.04/03.0056), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.

ODDZIAŁYWNIE WYCHOWAWCZE BOHATERA GIER KOMPUTEROWYCH

KNYCH Aleksandra

TVV 2012, 5(1):464-467

Jednostka jest poddawana procesowi wychowania przez całe życie. Gry komputerowe cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży, dlatego odgrywają coraz większą rolę w procesie wychowawczym. Dzieci są o wiele bardziej podatne na oddziaływanie negatywnych treści gier komputerowych niż dorośli. Jednym z istotnych wpływów wychowawczych jest naśladownictwo bohatera gier komputerowych. Analiza komputerowego bohatera wyraźnie wskazuje, że najczęściej jest on nosicielem antywartości.

JAK NA VÝUKOVÝ MATERIÁL NA WEBU

KUBRICKÝ Jan

TVV 2012, 5(1):468-471

Obsah příspěvku je věnován tvorbě výukových materiálů na webu z pohledu učitele. Jsou diskutovány témata vhodné koncepce při stanovení cílů, obsahu a technického řešení. Autor se dále zabývá metodikou tvorby obsahu, respektive vyslovením základních pravidel tvorby výukových materiálů na webu vycházejících z didaktických zásad.

APPLE IPAD V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

LAVRINČÍK Jan

TVV 2012, 5(1):472-476

Článek se zabývá významem a obecnou charakteristikou problematiky tabletů ve vzdělávání. Osobitý důraz klade zejména na tablety alternativní platformy Apple iOS. Svou pozornost věnuje definici pojmů a klasifikací aplikací souvisejících s multimediální výukou podporovanou tablety iPad na platformě iOS zaměřené na aplikace iBooks a iBooks Author. V závěru polemizuje nad využitím tabletů typu Apple iPad v současném primárním, sekundárním a terciárním vzděláváním.

3D MODELY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OPOTŘEBENÍ

LIŠKA Jaromír, FILÍPEK Josef

TVV 2012, 5(1):477-480

Článek pojednává o možnostech využití CAD modelářů pro vytváření pohyblivých 3D výukových modelů, se zaměřením na studium abrazivního opotřebení. Článek popisuje vybrané laboratorní zkoušky opotřebení, které jsou využívány pro výuku a výzkum součástí strojů a nástrojů pro zpracování zeminy. K vytvoření animací byla vybrána zkouška na brusném plátně, v Bondově přístroji a v brusné nádobě. Pomocí CAD modeláře byly modelovány jednotlivé součásti přístrojů. Z jednotlivých součástí potom sestaveny pohyblivé sestavy, ze kterých byla vygenerována názorná videa, jež je možné přehrávat v běžně instalovaných PC přehrávačích.

VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE V HODINÁCH PRVOUKY Z POHLEDU PEDAGOGICKÉ INTERAKCE A KOMUNIKACE

MANĚNOVÁ Martina, SVATOŠ Tomáš

TVV 2012, 5(1):481-487

Na pedagogickou komunikaci a interakci je možné pohlížet z různých stran. Příspěvek se zaměřil na zkoumání komunikace a interakce mezi učitelem a žáky pohledem metody FIAS. Konkrétně předmětem zkoumání byly vyučovací hodiny prvouky na 1. stupni základní školy, kde učitel při výuce používal interaktivní tabuli.

VYHODNOCOVANIE DEMONŠTRAČNÉHO POKUSU V PREDMETE NEBEZPEČNÉ LÁTKY PROSTREDNÍCTVOM IT

MARKOVÁ Iveta

TVV 2012, 5(1):488-491

Demonštračný pokus je vhodným didaktickým nástrojom pri výučbe technických predmetov. Získané dáta z experimentu sú snímané prosteníctvo matematického softweru následne vyhodnocované. Príspevok sa zaoberá prezentáciou vyhodnocovania demonštračného pokusu - sledovania hasiacej účinnosti plynných látok v predmete Nebezpečné látky v študijnom odbore 8.3 Bezpečnostné služby.

IT PODPORA VÝUČBY ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

MARKOVÁ Iveta, ZELENÝ Ján

TVV 2012, 5(1):492-495

Príspevok sa zaoberá zdôvodňovaním potreby výučby predmetu Nebezpečné látky v študijnom odbore 8.3 Bezpečnostné služby. Poukazuje na nutnosť rátať s možnými haváriami v dôsledku úniku nebezpečných látok. Pre účely vyučovania a prezentácie úniku nebezpečných látok je možné využívať softwarový program ALOHA.

TVOŘIVÝ PEDAGOGICKÝ PŘÍSTUP K VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V STŘEDOŠKOLSKÉ VÝUCE

MIKLOŠÍKOVÁ Miroslava, PELCEROVÁ Lenka

TVV 2012, 5(1):496-499

Aktivní využívání výpočetní techniky je téměř ve všech profesích považováno za samozřejmost. Na žadatele o pracovní příležitosti jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti počítačové gramotnosti a ovládání informačních a komunikačních technologií. To se týká také profese středoškolského učitele odborných předmětů. Důkazem uvedeného jevu je mimo jiné probíhající reforma českého školství. Avšak samotná dovednost excelentně manipulovat s výpočetní technikou je pro optimální pedagogickou činnost nedostačující. Učitel by neměl informační a komunikační technologie připojovat k navyklým stereotypním výchovně vzdělávacím postupům mechanicky, nýbrž by měl vzít...

APLIKÁCIA POČÍTAČOVÝCH ZRUČNOSTÍ PRI ŠPECIFIKÁCII POHYBU MECHANICKÉHO SYSTÉMU

MONKOVÁ Katarína, MONKA Peter

TVV 2012, 5(1):500-503

Článok sa zaoberá využitím CAD/CAM systému Pro/Engineer pri definovaní obálky pohybu robota a krivky pohybu jeho koncového efektora. Jednotlivé komponenty 3D modelu robota sú spájané pomocou kinematických väzieb tak, aby vo výslednej zostave boli zachované základné rozmery vplývajúce na uvedené charakteristiky. Článok vznikol za priamej podpory MŠ SR v rámci projektu KEGA č.035TUKE-4/2011 and ITMS č. 26220220155.

VYUŽITIE SIMULAČNÉHO SOFTVÉRU PRO/ENGINEER MECHANICA PRE APLIKÁCIU METÓDY PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE V OBLASTI TENKOSTENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

MURČINKOVÁ Zuzana

TVV 2012, 5(1):504-507

Článok sa zaoberá využitím simulačného softvéru Pro/Engineer Mechanica pre aplikáciu alternatívnej vyučovacej metódy, a to metódy prípadovej štúdie v oblasti tenkostenných konštrukcií z normalizovaných profilov, z dôvodu, že tenkostenné konštrukcie patria v súčasnosti medzi najviac rozšírené konštrukcie. Uvedená metóda je veľmi vhodná pre celý rozsah predmetu Napäťové analýzy na PC, čím prispieva k prehlbovaniu logického myslenia a tvorivosti, čo sú nosné oblasti absolventa technického vzdelania.

ZÁKLADY MODELOVANIA LAMINÁTOV POMOCOU SIMULAČNÝCH SOFTVÉROV V PREDMETE NAPÄŤOVÉ ANALÝZY NA PC

MURČINKOVÁ Zuzana

TVV 2012, 5(1):508-511

Článok sa zaoberá základmi modelovania laminátov pomocou simulačných softvéroch v predmete Napäťové analýzy na PC pre odbor Počítačom podporované výrobné technológie a Výrobné technológie. Ide o oblasť nových materiálov, ktoré sú v súčasnosti vyvíjané, pričom sa u nich stretávame s náročnosťou ich numerickej simulácie vzhľadom na ich heterogenitu. Pre absolventov univerzitného štúdia je v súčasnosti nevyhnutné poznať základné zákonitosti mechanického a tepelného správania kompozitných materiálov, ako sú lamináty.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОCНОВА CБАЛАНCИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕCТВА

NAGORNIUK Oksana, NAGORNIUK Olga, SHE Vladimir

TVV 2012, 5(1):512-515

Информация - руководящий фактор, программа действий для материальных, природных и социальных систем. Все в мире...

CZYNNIKI MOBILIZUJĄCE OSOBY STARSZE DO POZNAWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

NESTERAK Tomasz, DZIEDZINA Monika

TVV 2012, 5(1):516-522

Zastanawiając się dziś nad starością, a co za tym idzie nad czasem i zmianami zaskakujące jest to, że w tak stosunkowo krótkim czasie świat przeszedł tak ogromne przemiany. Wynalezienie takich cudów jak telewizja, komputer, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, Internet, a także to, że ludzi zaczęły zastępować maszyny na niektórych stanowiskach np. W fabrykach, spowodowały zmiany i niekończące się kształcenie całego społeczeństwa. Można zadać sobie pytanie: jak w takich czasach odnajdują się osoby starsze? Czy podejmują wyzwanie rzucone przez współczesność, starając się zrozumieć i poznać obecny świat wszechobecnej nowości?

BARIERY KOMUNIKACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ W DOBIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

NESTERAK Tomasz, MĄCZKA Iwona

TVV 2012, 5(1):523-529

Społeczeństwo informacyjne - takim mianem obecnie określa się współczesny świat. Oznacza to, że nowoczesny człowiek ma obowiązek odnaleźć się i funkcjonować w świecie pełnym nowych zagadnień i ogromu informacji. Codziennie na kuli ziemskiej powstają nowe, technologie, mające na celu ułatwić funkcjonowanie człowieka. Młodzi ludzie przy pomocy e-maila wysyłają listy, pocztówki, wiadomości. Komunikatory służą do "spotkań" w sieci. Telefony obecnie służą do rozmów, które kiedyś, do niedawna odbywały się na ulicach, straganach, czy na spotkaniu "przy kawie". Czy nowa komunikacja pomaga w kontaktach międzyludzkich? Jak nowe technologie wpływają, na jakość...

WYZWANIA KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

NOGA Henryk

TVV 2012, 5(1):530-538

Outsourcing stał się obecnie nieodłącznym czynnikiem egzystencji wielkich korporacji. Powoli staje się on popularny w średnich i małych firmach. Sektor IT jest jednym z najbardziej intensywnie rozwijających się gałęzi outsourcingu. Żadna firma nie ma w dzisiejszym świecie racji bytu jeśli nie posiada infrastruktury informatycznej i zaawansowanych technologicznie systemów. Odpowiedzią na to jest outsourcing informatyczny, czyli oddelegowanie spraw nie związanych z działalnością firmy do specjalistów.
Tendencją w każdym przedsiębiorstwie jest obniżanie kosztów prowadzenia działalności. Jest to jeden z najważniejszych i najczęściej wskazywanych powodów...

GENEROWANIE ŚRODOWISKA W PROGRAMIE VUE JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROGRAMU PHOTOSHOP

NOGA Henryk

TVV 2012, 5(1):539-546

Vue oferuje profesjonalnym CG artystom kompletny zestaw narzędzi do tworzenia oraz renderowania bogatych oraz realistycznych naturalnych środowisk w programach 3Ds Max, Maya, LightWave, Cinema 4d oraz Softimage. Program Vue Xstream jest podstawowym narzędziem w dziedzinie generowania krajobrazów i ich animacji.

TEKSTUROWANIE W PROGRAMIE PHOTOSHOP

NOGA Henryk

TVV 2012, 5(1):547-556

W opracowaniu przedstawiono techniki teksturowania sceny oraz tworzenie własnych tekstur z biblioteki zdjęć. Zostaną również pokazane metody pozwalające rozwiać typowe problemy z teksturowaniem. Ukazano jak sukcesywnie łączyć różne zdjęcia w jeden szablon. Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić przed rozpoczęciem teksturowania jest zebranie materiałów referencyjnych oraz spojrzenie na różnorodność innych powierzchni oraz zdjęć by lepiej zrozumieć opracowywany temat.

WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA W INFORMATYZACJI STREFY DYDAKTYCZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ UCZELNI WYŻSZEJ - NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA SQL

PACIOREK Jakub

TVV 2012, 5(1):557-560

W artykule przedstawiono możliwości zastosowań systemów baz danych z wyraźnym wskazaniem na instytucje naukowe i opisano język SQL służący do komunikowania się z relacyjnymi bazami danych. Omówiono także zakres informatyzacji strefy dydaktycznej i administracyjnej uczelni oraz korzyści płynące z wdrożenia kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie szkołami wyższymi.

MIKROPROCESOR A MIKROKONTROLER

PACIOREK Jakub

TVV 2012, 5(1):561-564

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie zasadniczych różnic pomiędzy elementami składowymi systemu mikroprocesorowego - mikroprocesorem a mikrokontrolerem. Istotny zamiar stanowi również prezentacja scalonych układów cyfrowych, ich budowy i sposobu działania oraz możliwości zastosowań.

VYUŽÍVANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V OBLASTI VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO PROCESU

PODAŘIL Martina, KLIEROVÁ Martina

TVV 2012, 5(1):565-568

Škola ako základný prvok vzdelávania má za cieľ splnenie viacerých úloh. Jednou z nich je i pružné reagovanie na rýchlo sa meniace podmienky v ekonomickom, sociálnom či kultúrnom prostredí. Škola musí vedieť predvídať požiadavky zamestnávateľského sektoru, pretože svojich absolventov pripravuje hlavne pre tohto "zákazníka". Práve z tohto dôvodu sa tento článok venuje využívaniu informačnej a komunikačnej technológie (IKT) v kontexte stredoškolského výchovno-vzdelávacieho procesu a skúma súčasný stav integrácie IKT do vyučovacieho procesu.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VYUČOVANÍ DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA V RÁMCI UNIVERZITY TRETIEHO VEKU

RÉCKA Adriana

TVV 2012, 5(1):569-572

Príspevok je venovaný problematike využitia informačných technológií a uplatneniu inovatívnych metód v edukácii seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Zaoberá sa možnostmi uplatnenia IKT v rámci vyučovania dejín výtvarného umenia nielen v podobe prednášok, ale aj aktívnym využitím dostupných možností formou cvičení v rámci vzdelávania študentov Univerzity tretieho veku na Katedre výtvarnej tovrby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ UŽITÍ METODY FIAS

REŠKOVÁ Martina

TVV 2012, 5(1):573-576

Příspěvek se zabývá pedagogickou komunikací pomocí interaktivní tabule a použití Flandersovy metody interakční analýzy. V příspěvku se zaměříme nejprve na pojem komunikace a interakce, která s komunikací souvisí. Poté se budeme věnovat pedagogické komunikaci, která je jednou z forem komunikace. Zmíníme se o technických prostředcích v komunikaci a možnostmi zkoumání komunikace ve třídě za pomocí Flandersovy metody.

APLIKÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU VO VÝUČBE PREDMETU ANALÝZA PROSTREDIA V PROCESOCH S VÝSKYTOM RIZIKOVÝCH LÁTOK

RUŽINSKÁ Eva

TVV 2012, 5(1):577-580

Príspevok sa zaoberá aktuálnym transferom výsledkov výskumu riešeného grantového projektu KEGA MŠ SR do edukačného procesu technicky a environmentálne orientovaného predmetu Analýza prostredia v procesoch s výskytom rizikových a nebezpečných látok a využitím IT technologií, demonštračných pokusov a laboratórnych cvičení pre študijný program Ekotechnika a podobne zameraných predmetov v študijnom programe Ochrana osob a majetku pred požiarom.

IT PODPORA VÝUČBY V OBLASTI ZAMERANEJ NA PRIEMYSELNÉ TECHNOLÓGIE GENERUJÚCE VZNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

RUŽINSKÁ Eva

TVV 2012, 5(1):581-584

Príspevok sa zaoberá problematikou aktuálnej a inovatívnej výučby technicky a environmentálne orientovaného predmetu Priemyselné technológie s využitím podpory IT, vizualizačných a prezentačných didaktických pomôcok, zameraných na technológie generujúce vznik nebezpečných chemických látok v študijnom programe Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku pred požiarom.

NÁVRH WEBOVEJ LOKALITY PRE VZDELÁVANIE

SITÁŠ Juraj

TVV 2012, 5(1):585-587

Sieť Internet a jej služba web si vydobyla nenahraditeľné miesto aj v oblasti vzdelávania. Súčasné webové technológie nám umožňujú vytvoriť komplexné riešenia pre edukačné webové lokality. Takéto riešenie zvyšuje dostupnosť a znižuje finančné nároky pri vzdelávaní.

PROPEDEUTIKA PROGRAMOVANIA A NOVÁ ŠKOLSKÁ REFORMA

STOFFOVÁ Veronika, CZAKÓOVÁ Krisztina

TVV 2012, 5(1):588-594

Programovanie ako predmet vyučovania na základných a stredných školách prešlo na Slovensku dlhým vývojom. Nová školská reforma ho znovu zaradila do obsahu predmetu Informatika v Štátnom vzdelávacom programe tak na základných, ako aj na stredných školách. Na školách ale ešte stále nie je dostatok kvalifikovaných učiteľov na vyučovanie programovania. Článok opisuje spôsob riešenia tohto problému a zaoberá sa tiež tým ako reagujú niektoré univerzity na potrebu zvýšenia informačnej a programátorskej gramotnosti budúcich učiteľov a učiteľov z praxe.

VPLYV OSOBNÉHO POČÍTAČA NA ZDRAVIE ČLOVEKA

ŠEBO Miroslav

TVV 2012, 5(1):595-598

Súčasná informačná doba sa vyznačuje aktívnym používaním osobných počítačov. Osobné počítače majú nezanedbateľný vplyv na zdravie človeka. Preto je veľmi dôležité sa venovať vzniknutým problémom pri používaní osobných počítačov. Riešenie problému by nemalo obsahovať len jeho diagnostikovanie, ale aj navrhnúť možnosti riešení ako predchádzať týmto nebezpečenstvám.

TVORBA WEBOVEJ STRÁNKY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY S ELEKTROTECHNICKÝM ZAMERANÍM

TKÁČ Lukáš, GERHÁTOVÁ Žaneta

TVV 2012, 5(1):599-603

Za jeden z kľúčových cieľov národnej stratégie vzdelávania na Slovensku je považované posilňovanie kompetencií v informačno-komunikačných technológiách. Príspevok prezentuje zadanie projektu, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť webovú stránku zameranú na elektrotechniku pre 3. ročník stredných odborných škôl. Vytvorená webová stránka bude slúžiť študentom pri štúdiu na stredných odborných školách s elektrotechnickým zameraním.

KOMUNIKAČNÍ MODELY VE VÝUCE A UČENÍ S POUŽITÍM DIGITÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

TVARŮŽKA Václav

TVV 2012, 5(1):604-607

Používání vizuálních záznamů ve výuce je specifickým modelováním. Problém modelování spočívá ve vytváření schématického světa, který je zpravidla "zjednodušením" reality. Model vždy pozměňuje reálnou skutečnost, jednak tím, že zjednodušuje, odkazuje na minulost, či představuje svět takový "jaký má být" tedy jako určitý ideál. V běžných pedagogických situacích učitel žákům sděluje informace, které podepírají modely digitálních vizuálních záznamů. Vizuální záznamy však dokáží zprostředkovat nejen věci konkrétně představitelné, ale rovněž se podílí na vytváření "myšlenkových modelů" a hodnot ryze abstraktních. Tento článek popisuje jednotlivé modely tak,...

NÁRODNÍ UNIVERZITA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A ENVIRONMENTÁLNÍCH VĚD UKRAJINY - NA CESTĚ OD PROPRIETÁRNÍHO K FREE SOFTWARE

TVEREZOVSKA Nina, LIPSKA Victoria

TVV 2012, 5(1):608-611

Tato práce analyzuje vyhlídky na využití free software na Národní univerzitě přírodních zdrojů a environmentálních věd Ukrajiny (v originále "Національний університет біоресурсів і природокористування України"). Představuje zkušenosti s používáním proprietárního software založeného na platformě...

VYUŽITIE NEURÓNOVÝCH SIETÍ V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ

URBANÍKOVÁ Marta

TVV 2012, 5(1):612-615

Veľké množstvo informácií, ktoré je žiaduce spracovať počas plánovania a riadenia výroby vyžaduje nevyhnutne podporu výpočtovej techniky. Pri tvorbe obsahu technických predmetov nemožno zabudnúť ani na pokročilé metódy optimalizácie zahrňujúce fuzzy logiku, neurónové site a generické algoritmy. Cieľom článku je popísať neurónové siete a možnosť ich použitia pri optimalizácii priebehu výrobného procesu.

ELEKTRONICKÁ UČEBNICA DIDAKTIKY TECHNICKEJ VÝCHOVY

VARGOVÁ Mária

TVV 2012, 5(1):616-618

V rámci riešenia projektu KEGA - 3/7127/09 riešitelia projektu vypracovali elektronickú učebnicu s názvom "elektronická učebnica didaktika technickej výchovy". Učebnica predstavuje odborný učebný text pre didaktiky odborných technických predmetov, určený pre študentov učiteľských fakúlt, ktorí po skončení štúdia budú zabezpečovať technické vzdelávanie detí a žiakov predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania.

AKO VZNIKÁ DIGITÁLNE KÓDOVANÝ OBRAZ?

ZABADAL Ľubomír

TVV 2012, 5(1):619-622

Predmetom predloženého textu je analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich vznik digitálne kódovaného obrazu. Týmito faktormi sú podľa autora generovanie svetelných hodnôt obrazu na základe číselných hodnôt, zmena svetelných hodnôt v čase a individuálne pohybové gesto výtvarníka. Text je časťou modelu vytvoreného autorom.

VIRTUÁLNA KOMUNIKÁCIA VO VZDELÁVACOM SYSTÉME

DEPEŠOVÁ Jana

TVV 2012, 5(1):623-626

Nové koncepcie, ktoré sa aplikujú do vzdelávacieho systému na Slovensku najmä po školskej reforme v roku 2008 uplatňujú vo veľkej miere informačné a komunikačné technológie. V mnohých vyučovacích predmetoch je ich uplatnenie v niektorých prípadoch vo vzdelávaní dominantné. Tomuto vplyvu sa nevyhli ani technické predmety, u ktorých došlo aplikáciou informačných a komunikačných technológií k modernizácií a celkovej zmene vzdelávania. Informačné a komunikačné technológie aplikáciou do vzdelávacieho procesu prinášajú veľké množstvo predností a výhod.

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ SONDY

DOSTÁL Jiří, KLEMENT Milan

TVV 2012, 5(1):627-631

Článek prezentuje výsledky výzkumného šetření realizovaného na školách v České republice. Zaměřuje se na zjištění skutečnosti, v jaké míře využívají učitelé počítač a internet. Bylo zjištěno, že učitelé využívají počítač a internet k přípravě na výuku, ke komunikaci s žáky a rodiči, k dalšímu sebevzdělávání a přímo ve výuce.

ОCНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТЯ ДИCТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УКРАИНЕ

GAIDUK Andrey

TVV 2012, 5(1):632-635

В статье рассматриваются и анализируются основные элементы, преимущества и недостатки дистанционного образования,...

APLIKÁCIE MATEMATIKY V KONTEXTE ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA NA FEM SPU V NITRE

GREGÁŇOVÁ Radomíra

TVV 2012, 5(1):636-639

Príspevok sa zaoberá vyučovaním matematiky a jej aplikácií na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Riešenie aplikovaných úloh predstavuje jednu z možností inovácie obsahu matematického vzdelávania na univerzitách. Je tu poukázané na potrebu osvojenia si matematického aparátu a na následné aplikácie matematiky v iných oblastiach inžinierskeho štúdia na univerzite poľnohospodárskeho zamerania.

ROZVOJ INFORMAČNEJ KOMPETENCIE PROSTREDNÍCTVOM E-LEARNINGU

HRMO Roman, KUČERKA Daniel

TVV 2012, 5(1):640-650

Cieľom príspevku je uviesť čitateľa do problematiky a výsledkov výskumu dizertačnej práce spracovanej na tému rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu. Tu sme sa snažili naznačiť vzťah vzdelávania a komunikačných a informačných technológií. Príspevok ďalej informuje o výsledkoch výskumu dizertačnej práce a kvality e-learningového íučebného textu určeného pre predmet Strojárska výroba pre stredné odborné školy pre 1. ročník nadstavbového štúdia v odbore 6476 4 technicko-ekonomický pracovník. Výskum bol realizovaný prostredníctvom učiteľov technických profesijných predmetov a žiakov na stredných odborných školách so strojárskym zameraním...

TYPOLOGIE STUDENTŮ DLE ZÁJMU O VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ FORMOU E-LEARNINGU ANEB: JE E-LEARNING VHODNÝ PRO KAŽDÉHO?

KLEMENT Milan, CHRÁSKA Miroslav

TVV 2012, 5(1):651-658

E-learning je integrální součástí moderního vysokoškolského vzdělávání, a to nejen v případě kombinovaných, ale ve stále větší míře i prezenčních studijních programů. V souvislosti s jeho nasazením v širším měřítku vyplývá řada problémů, které je žádoucí zkoumat a řešit. Článek reflektuje postoje studentů vysokých škol k e-learningu v rámci realizace jejich studia a představuje dílčí výsledky výzkumného šetření, které probíhalo v roce 2012. Cílem bylo zjistit preference a názory studentů na formu, uspořádání a jednotlivé nástroje či prvky e-learningu pomocí výzkumného dotazníku.

ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍKOVÝ SYSTÉM URČENÝ PRO SBĚR VÝZKUMNÝCH DAT V RÁMCI LMS

KLEMENT Milan, ŠTENCL Jiří

TVV 2012, 5(1):659-664

Předložená stať představuje postup návrhu a tvorby elektronického dotazníkového systému využitelného pro sběr výzkumných dat. Tato data mohou sloužit pro potřeby statistického zpracování pomocí výpočetní techniky například při použití multidimensionálních statistických metod shlukové a faktorové analýzy. Představený systém byl v praxi použit při sběru výzkumných dat v rámci řešení projektu GA ČR č. P407/11/1306 - Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning.

WYBRANE KOMPETENCJE NAUCZYCIELA W ZAKRESIE E-LEARNINGU

KNYCH Aleksandra

TVV 2012, 5(1):665-668

Wraz z rozwojem Internetu obserwujemy szybki rozwój nauczania na odległość (e-learning). Edukacja na odległość bazuje na koncepcji połączenia samodzielnej pracy uczącego się, jak również opieki dydaktycznej nauczyciela. Nauczanie na odległość stanowi wyzwanie dla dzisiejszego nauczyciela, który powinien cechować się odpowiednimi kompetencjami.

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MAREŠOVÁ Hana, KLEMENT Milan

TVV 2012, 5(1):669-675

Příspěvek je zaměřen na analýzu nových možností vývoje e-learningového vzdělávání, které v současné době naráží na své limity jak v oblasti samotných e-learningových aplikací, tak v případě e-learningových distančních studijních opor vytvářených v textové podobě s využitím multimédií. Jsou analyzovány aspekty možného vývoje směrem k využití multiuživatelských virtuálních prostředí v e-learningovém vzdělávání.

E-LEARNING A INOVACE VÝUKY

MEIER Miroslav

TVV 2012, 5(1):676-679

Stať prezentuje podrobnosti o projektu, který byl realizován díky podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na inovaci studijního programu Speciální pedagogika. Inovace spočívá jak ve formě, tak v obsahu studia.

TRADIČNÉ A ELEKTRONICKÉ ŠTUDIJNÉ ZDROJE K TÉMAM LINEÁRNEJ ALGEBRY

ORSZÁGHOVÁ Dana

TVV 2012, 5(1):680-683

V príspevku sa venujeme aktuálnym otázkam výskumu v teórii vyučovania, ku ktorým patrí uplatňovanie nástrojov informačných technológií v modernom vyučovaní matematiky a v samostatnom štúdiu. K preberaným témam v povinných matematických predmetoch patria aj kapitoly z lineárnej algebry. Zamerali sme sa na túto časť matematiky a prezentujeme, aké tradičné a elektronické študijné zdroje študenti používajú na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ďalej uvádzame prehľad študijných výsledkov na skúške v prvom ročníku bakalárskeho na Fakulte ekonomiky a manažmentu, ktoré sú jedným z ukazovateľov kvality matematického vzdelávania.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYCH METODACH NAUCZANIA E - LEARNING

PACIOREK Jakub

TVV 2012, 5(1):684-687

Artykuł poświęcony jest metodom nauczania za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji działających w czasie rzeczywistym, w trybie online. Stosowane techniki dotyczą nauczania wspomaganego komputerem z wykorzystaniem Internetu. W opracowaniu opisano infrastrukturę techniczną systemu i jego konfigurację, a także wymagania dotyczące przepustowości łącza.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING NA VYSOKÉ ŠKOLE

HENDRYCH Lumír

TVV 2012, 5(1):688

ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada Publishing, 2012. 288 s. ISBN 978-80-247-4152-9.

VÝZKUM EVALUAČNÍCH KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR

HENDRYCH Lumír

TVV 2012, 5(1):689

KLEMENT, M. Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu. Olomouc: UP v Olomouci, 2011. 124 s. ISBN 978-80-87557-13-6.

APPLE IPAD: MÁ JI DOTYKOVOU

LAVRINČÍK Jan, ŠKUTA Petr

TVV 2012, 5(1):690-692

GREGOR, L. iPad: průvodce s tipy a triky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 288 s. ISBN 978-80-251-3336-1.

METODY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ: SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ VE SKUPINÁCH

ZUBATÁ Anna

TVV 2012, 5(1):693

SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, s. r. o., 2009. 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1.

PRO JAKÉ POVOLÁNÍ SE HODÍM? JAK SI VYBRAT STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU A BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

ZUBATÁ Anna

TVV 2012, 5(1):694

MEZERA, A. Pro jaké povolání se hodím? Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a budoucí povolání. Brno : Computer Press, a. s., 2008. 296 s. ISBN 978-80-251-2395-9.