Trendy ve vzdělávání, 2009 (roč. 2), číslo 1

PADESÁTÉ VÝROČÍ VZNIKU KATEDRY TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

SERAFÍN Čestmír

TVV 2009, 2(1):3-9

Příspěvek pojednává o historii Katedry technické a informační výchovy. Stručně popisuje její úspěchy ale i neúspěchy. Příspěvek je holdem katedře a lidem, kteří jí věnovali mnohdy celý svůj život, katedře, která dala vyniknout mnoha vynikajícím osobnostem a připravila pro učitelskou práci mnoho kvalitních pedagogů.

PROJEKT "IVOŠ - ZVÝŠENÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ ZAVEDENÍM INTERAKTIVNÍ VÝUKY DO ŠKOL"

KLEMENT Milan, LAVRINČÍK Jan

TVV 2009, 2(1):10-13

Článek představuje projekt IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (CZ.1.07/1.1.04/01.0154). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.

PRIESKUM HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE PEDAGÓGOV

ALBERT Sándor, SZŐKÖL Štefan

TVV 2009, 2(1):14-17

Príspevok sa zaoberá hodnotovou orientáciou učiteľov základných a stredných škôl a študentov Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Z pedagogického prieskumu vyplýva, že učitelia preferujú školu, ktorá v prvom rade rozvíja osobnosť žiakov a ich kľúčové kompetencie.

ZADANIA NAUCZYCIELI WOBEC EDUKACJI MEDIALNEJ W SZKOLE

BAŁAŻAK Marta

TVV 2009, 2(1):18-25

Artykuł dotyczy określenia postulatów wobec współczesnej szkoły i wobec pracy współczesnego nauczyciela. Postulaty te są rozpatrywane wobec współczesnej edukacji medialnej. W odniesieniu do cech społeczeństwa medialnego dokonuje próby określenia zadań nauczyciela i zakresu jego pracy.

INTEGRAČNÍ POJETÍ PODNIKOVÉ EKONOMIKY

BERAN Theodor, MACÍK Jan

TVV 2009, 2(1):26-30

V příspěvku jsou zdůrazněny významné faktory důležité pro kontinuální proces a následně interdisciplinární povaha účetnictví, jako východiska pro integrovanou ekonomiku s širším využitím. Dále charakterizuje systémové pojetí managementu, charakterizuje systémy řízení, stupně řízení, celopodnikové řízení; důraz klade na vnitropodnikové řízení; procesní řízení, řízení projektové, zásady tvorby hospodářských středisek, odpovědnost, plán, rozpočet, předběžnou kalkulaci, výslednou kalkulaci, linie výkonů, linie útvarů.

MODELOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENACH PRZYRODNICZO CENNYCH - WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA

BIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria

TVV 2009, 2(1):31-37

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochrona przyrody to dbałość o zrównoważone użytkowanie zasobami i składnikami przyrody. Jej celem jest podtrzymanie istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do stanu właściwego. Dla zrealizowania tych celów obejmuje się owe zasoby i składniki przyrody formami ochrony przyrody i prowadzi się badania naukowe związane z ich ochroną. Nasz kraj jest narażony na degradację i dewastację środowiska przez zwiększającą się liczbę odpadów. Zagrożenia nasilają się z dnia na dzień wraz ze wzrostem liczby ludności, urbanizacją i rozwojem przemysłu. Przedmiotem niniejszego...

PRACOVNÍ PROJEKTY JAKO SPECIFICKÁ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V RÁMCI PRACOVNÍ VÝCHOVY

BLAŽKOVÁ Hana

TVV 2009, 2(1):38-40

Článek pojednává o zařazení pracovního projektu v rámci pracovní výchovy v německém školství, kdy pracovní projekt předkládá jako jednu z možných a zajímavých alternativních metod uplatnitelných v českém školství v rámci pracovní výchovy.

POZIOM WIEDZY Z TECHNIKI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

BUŁKA Beata, FIEBICH Łukasz

TVV 2009, 2(1):41-43

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań poziomu wiedzy z techniki absolwentów szkół podstawowych. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych, w dwóch środowiskach - miejskim i wiejskim, na terenie województwa opolskiego.

VYUŽITIE OPTICKÝCH METÓD PRI MERANÍ RÝCHLOSTI TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

ČERNECKÝ Jozef, BRODNIANSKÁ Zuzana

TVV 2009, 2(1):44-47

Príspevok sa zaoberá konkrétnymi možnosťami využitia optických metód pri monitorovaní tuhých znečisťujúcich látok (TZL) nachádzajúcich sa v ovzduší. V študijnom programe Ekotechnika, a iných príbuzných študijných programoch zameraných na environmentálnu techniku, sa kladie veľký dôraz na technické prostriedky merania a monitorovania. V uvedenom študijnom programe sú študenti oboznamovaní s novými nekonvenčnými meracími technikami, ako sú laserovská dopplerovská anemometria (LDA) a holografická interferometria (HI). Obidve metódy sú vyučované v predmetoch Technické prostriedky merania a monitorovania, Technika ochrany ovzdušia a Využitie laserov v metrológii...

MODEL MECHANICKÉHO ODLUČOVAČA A JEHO VYUŽITIE VO VYUČOVACOM PROCESE

ČERNECKÝ Jozef, KONIAR Ján

TVV 2009, 2(1):48-50

Príspevok je zameraný na popis modelu mechanického odlučovača, ktorý možno využiť ako didaktickú pomôcku vo vyučovacom procese. Model odlučovača možno uplatniť aj pri výskume prúdenia plynu v odlučovači. Výskum mnohých procesov sa zjednoduší ich vizualizáciou, preto je súčasťou príspevku aj popis zariadenia pre vizualizáciu prúdenia vzduchu pomocou aerosólov ("smoke wire").

USMERNENIA PRE VÝUČBU TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNOM STUPNI

DOBAY Beáta, DIÓSI Éva

TVV 2009, 2(1):51-56

Výučbu telesnej výchovy na základnom stupni môžeme považovať zároveň pre deti za základnú fázu. Zatiaľ čo deti v predškolskom veku si osvojujú základné prirodzené pohyby, čo je potrebné ďalej rozvíjať , v ďalšej fáze života sa deti naučia pohyby, ktoré môžu zdokonaliť z úrovne schopností na úroveň zručností. Aj to je najväčším cieľom výučby telesnej výchovy v druhom detskom veku. Je dôležité, aby si deti obľúbili pohyb a mali pozitívne skúsenosti, na ktoré si potom radi spomínajú. Ich nezabudnuteľné zážitky budú mať vplyv v ďalších rokoch. Je veľmi dôležité, aby v rámci detí dievčatá boli vedené k pravidelnej telesnej aktivite, pretože neskoršie sa...

NOVÉ PRÍSTUPY VO VÝUČBE ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY

DRAČKOVÁ Dana, MONKA Peter

TVV 2009, 2(1):57-60

Článok sa zaoberá možnosťou vytvorenia verejne prístupnej elektronickej príručky pre výučbu teórie a metodiky športovej gymnastiky. Príručka je zameraná na vykazovanie všetkých atribútov potrebných k zvyšovaniu efektivity výučby i rýchlejšiemu dosiahnutiu nácviku na hodinách športovej gymnastiky a to najmä prostredníctvom plnej počítačovej podpory vo vizuálnej prezentácii. Príspevok vznikol na základe priamej podpory grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR KEGA 3/5173/07.

K ORIENTACI MLÁDEŽE NA TECHNICKÉ OBORY A ŘEMESLA V JIHOMORAVSKÉM REGIONU

FRIEDMANN Zdeněk

TVV 2009, 2(1):61-64

Příspěvek obsahuje některé výsledky výzkumného šetření, které se týkalo situace v oblasti profesní orientace na základních školách, integrovaných školách, středních odborných školách a odborných učilištích. Cílem bylo zjistit zájem žáků základních škol (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) o praktické činnosti technického charakteru a rozsah, způsob a úroveň spolupráce škol s jinými subjekty v oblasti orientace žáků na technické obory a řemesla.

TECHNICKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

HONZÍKOVÁ Jarmila

TVV 2009, 2(1):65-68

Článek pojednává o technické zájmové činnosti. Představuje konkrétní výchovná zařízení, funkce zájmové činnosti a jednotlivé okruhy technické zájmové činnosti.

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ - NOVÁ ETAPA VZDĚLÁVÁNÍ

HRDLIČKOVÁ Vlasta

TVV 2009, 2(1):69-72

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj určuje priority a strategická opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Jedná se o stěžejní dokument, podle něhož se bude vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice systematicky a koordinovaně rozvíjet. Příspěvek se zabývá problematikou naplňování základních požadavků ve vztahu ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj u dětí předškolního a mladšího školního věku a pregraduální přípravou budoucích učitelů preprimárního a primárního vzdělávání k realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ METÓDY V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ

HREHOVÁ Stella

TVV 2009, 2(1):73-76

V predkladanom príspevku sú uvedené vybrané štatistické metódy potrebné na hodnotenie spôsobilosti kvality výrobného procesu. Je načrtnutá nutnosť venovať sa tejto oblasti aj v technickom vzdelávaní a príprave absolventov na zvládnutie aj takýchto úloh.

ABSENCE TECHNIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY V UČEBNÍCH PLÁNECH PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

JANDA Otto

TVV 2009, 2(1):77-83

Příspěvek upozorňuje na absenci Oblasti techniky (jako oblasti kmenového učiva) v Pedagogickém slovníku a upozorňuje na absenci Vzdělávací oblasti Technika i absenci Vzdělávacího oboru Technická výchova v učebních plánech.

Článek č.18

KOWALSKA Anna, SOBCZYK Wiktoria

TVV 2009, 2(1):84-87

HODNOCENÍ TECHNIKY JAKO OBSAH VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ

KROPÁČ Jiří st., KROPÁČ Jiří ml.

TVV 2009, 2(1):88-91

Stať prezentuje přístupy k hodnocení techniky a důsledků činností s technikou při jeho uplatnění ve výuce technických předmětů na ZŠ. Zohledněna je souvislost s rozvíjením technického myšlení a s realizací uživatelského pojetí této výuky.

TECHNICKÁ VÝCHOVA A JEJÍ MÍSTO V SOUČASNÉM SYSTÉMU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

KVAPIL Luděk, JANU Miroslav

TVV 2009, 2(1):92-94

Příspěvek se zabývá problematikou výuky technické výchovy na základní škole z hlediska postoje učitele k technicky zaměřeným předmětům.

ZARIADENIA AKO DIDAKTICKÉ POMÔCKY NA REALIZÁCIU EXPERIMENTÁLNYCH MERANÍ

KVASNOVÁ Petra

TVV 2009, 2(1):95-98

Príspevok sa zaoberá návrhom, realizáciou a využitím zariadení na meranie povrchových vlastností tuhých znečisťujúcich látok ako didaktických pomôcok vo vyučovacom procese. Zariadenia sa využívajú na praktické ukážky spôsobov merania sypného uhla a uhla sklzu tuhých znečisťujúcich látok s tým, že študenti reálne na uvedených zariadeniach merajú, spracovávajú výsledky a následne spracovávajú semestrálne projekty.

ANALÝZA RIEŠENIA MATEMATICKÝCH MODELOV V DYNAMIKE

LABAŠOVÁ Eva, TRUBENOVÁ Jaroslava

TVV 2009, 2(1):99-104

V mnohých technických odvetviach sa pri riešení problémov využívajú výpočtové - matematické modely, ktoré opisujú a skúmajú správanie sa reálneho objektu. Analýza matematického modelu predstavuje riešenie vytvorenej sústavy rovníc. Príspevok poukazuje na aplikáciu matematických poznatkov pre študentov technických univerzít. Konkrétne poukazuje na využitie poznatkov získaných v oblasti diferenciálnych rovníc pri riešení kmitavého pohybu tuhých telies.

MOŽNOSTI NASTAVENÍ RC MODELU KYOSHO INFERNO GT A JEHO VYUŽITÍ V EDUKAČNÍM PROCESU

LÁTAL Jan, KOUDELKA Petr

TVV 2009, 2(1):105-112

Vědecká studie polemizuje nad významem a možnostmi využití modulů RC Kyosho ze současného pohledu a nástin vývoje do budoucna. Z hlediska nových technologií přináší z automobilového průmyslu do vzdělávacího procesu obecně technického předmětu řadu pozitivních inovací. Osobitý důraz klade na souhru jednotlivých komponent jako monolitického funkčního systému pro reálnou simulaci funkce osobního automobilu.

PŘÍPADOVÁ STUDIE JAKO NÁSTROJ KREATIVITY

MACH Petr

TVV 2009, 2(1):113-116

Jedním ze způsobů, jak zlepšit didaktickou přípravu studentů učitelství, je zařazení metody případových studií. Případová studie je v podstatě komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace v simulovaném didaktickém prostředí. Didaktická situace je chápána jako krátkodobá interakce mezi učitelem a je charakterizována daným obsahem a způsobem řešení. Tedy zvolenými metodami, prostředky a formami. Její používání přináší velmi dobré výsledky při vytváření základních učitelských dovedností. Pomáhá mimo jiné odbourávat strach z neúspěchu při prvních výstupech na pedagogické praxi. Je to velmi intenzivně rozvíjená oblast aplikovaného pedagogického výzkumu.

PROJEKT KOMBINOVANÉHO VZDELÁVANIA VO VÝUČBE TECHNICKÝCH PREDMETOV

MALÝ Vlastimil, KUČERA Marián, PRŠAN Ján

TVV 2009, 2(1):117-120

Autori v príspevku prezentujú projekt o možnostiach aplikovania kombinovaného vzdelávania vo výučbe technických predmetov na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jeho cieľom je inovovať a realizovať výučbu vybraných technických predmetov novou formou vzdelávania, ktorá zahŕňa odučenie časti kurzov prezenčne a časť elektronicky. Týka sa to ako prednášok poskytovaných študentom, tak aj vypracovávania zadaných úloh. Kombinovaná forma vzdelávania je pre študentov nielen dostupnejšia, nakoľko študujú v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste s prístupom na Internet, ale aj atraktívnejšia a efektívnejšia.

JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY A DOKUMENTACJA PROCESU KSZTAŁCENIA

MASTALERZ Elżbieta

TVV 2009, 2(1):121-124

Wzrost jakości jest jednym z fenomenów naszych czasów. To najważniejszy cel, do którego szkolnictwo powinno nieustannie dążyć. Jedną ze zmian, jakie wprowadza strategia jakości w edukacji jest ewaluacja, jest to proces wartościowania i oceniania zjawisk, dokonywany w sposób celowy oraz zamierzony, w oparciu o ustalone standardy. To systematyczny, podporządkowany regułom metodologicznym - proces gromadzenia informacji o realizowanych przedsięwzięciach. Dla edukacji jakość to zgodność z przyjętymi standardami. Standardy jakości pracy szkoły są określane na płaszczyźnie: wymagań, poziomów osiągnięć, zachowania, wyników nauczania, wskaźników działania...

WARTOŚCI KSZTAŁCĄCE TECHNICZNYCH PRAC WYTWÓRCZYCH

MASTALERZ Elżbieta

TVV 2009, 2(1):125-128

W artykule omówiono główne cele wychowania technicznego młodzieży w zakresie kształtowania wartości osobowości, w trakcie wykonywania praktycznych zadań technicznych. Powszechne uznanie ich jest potwierdzone praktyką pedagogiczną, jednak naukowe badania problemu wychowania poprzez działalność techniczną nie są systematycznie prowadzone i dokumentowane, aby można rzetelnie ocenić predyspozycje, umiejętności techniczne uczniów, ich znaczący wpływ na kształtowanie osobowości dorastającego człowieka.

NÁHRADA NEHARMONICKÝCH PERIODICKÝCH SIGNÁLOV RADOM ROTUJÚCICH FÁZOROV

MILLY Miron

TVV 2009, 2(1):129-132

V príspevku sa vychádza z neharmonickej periodickej funkcie rozvinutej do komplexného tvaru Fourierovho radu s exponenciálnymi členmi. Jednotlivé harmonické zložky danej neharmonickej funkcie sú potom podľa pravidiel symbolicko-komplexnej metódy nahradzované príslušnými rotujúcimi fázormi.

NAVRHOVANIE TLMIACICH ČLÁNKOV A KASKÁD

MILLY Miron

TVV 2009, 2(1):133-135

Príspevok je zameraný na spôsob jednoduchého návrhu L-článkových kapacitne kompenzovaných rezistorových deličov elektrického napätia a z nich zostavených tlmiacich kaskád, a to na princípe impedančného zaťaženia výstupnej brány príslušného deliaceho L-článku, zapojeného v kaskáde, obrazovou impedanciou vstupnej brány nasledujúceho L-článku kaskády a obrazovou impedanciou záťaže na konci kaskády.

NIEKTORÉ PROBLÉMY VZNIKAJÚCE PRI SNAHE O OBJEKTÍVNE HODNOTENIE ŠTUDENTOV

MONKA Peter, MONKOVÁ Katarína

TVV 2009, 2(1):136-139

Príspevok je venovaný skúmaniu možností zvyšovania objektívnosti pri preverovaní a hodnotení vedomostí študentov vo vyučovacom procese na vysokých školách. Článok bližšie špecifikuje problémy vznikajúce pri snahe o objektívne hodnotenie študenta a tiež pri rozvíjaní multidisciplinárnych zručností, tzv. kľúčových kompetencií. Príspevok vznikol na základe priamej podpory grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR - KEGA 3/5172/07 a KEGA 3/5173/07.

NÁVRH MODELU MONITOROVACIEHO PRACOVISKA PRE ANALÝZU TECHNOLOGICKÉHO PROCESU NA CNC STROJI

MURČINKO Jaromír

TVV 2009, 2(1):140-143

Článok sa zaoberá návrhom monitorovacieho pracoviska pre analýzu technologického procesu na CNC stroji pomocou implementácie multiagentných systémov. Pre návrh modelu sme si vybrali CNC frézku Mikron 650 s riadiacim systémom Fanuc. Zamerali sme sa na operácie frézovanie a vŕtanie na predmetnom stroji.

POROVNANIE ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO RIEŠENIA PRIAMYCH, LOMENÝCH A ZAKRIVENÝCH NOSNÍKOV

MURČINKOVÁ Zuzana

TVV 2009, 2(1):144-147

Článok sa zaoberá porovnaním spôsobu výpočtu, ako aj výsledkov, posúvajúcich síl T, ohybových momentov M, deformácie w, φ a normálových a šmykových napätí σ, τ pri (rovinnom, priestorovom) ohybe pre priame, lomené a zakrivené nosníky. Rôzne prístupy k riešeniu uvedených úloh navádzajú k rôznym prístupom k riešeniu úloh nielen vo výpočtárskej praxi, ale aj rozširujú vedomosti z oblasti simulácie mechanického správania sa konštrukcií využitím softvéru Pro/Mechanica, resp. podobných.

SIMULÁCIA VRUBOVÝCH ÚČINKOV POMOCOU SOFTVÉRU PRO/MECHANICA

MURČINKOVÁ Zuzana

TVV 2009, 2(1):148-151

Článok sa zaoberá analýzou vrubových účinkov technologických a konštrukčných prvkov pomocou simulácie softvérom Pro/Mechanica, ktorý využíva metódu konečných prvkov. Ide hlavne o diery, zaoblenia, zápichy, miestach nespojitostí konštrukcií, ktoré spôsobujú koncentráciu napätia.

О РОЛИ ЭКОЛОГИЧЕCКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕCПЕЧЕНИИ УCТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

NAGORNIUK Oksana, PUSTOVA Svitlana, NAGORNIUK Olga

TVV 2009, 2(1):152-155

Экологическое образование считается основным фактором и условием развития в формировании будущего. Изучение...

MEMRISTOR - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

NEUMANN Karel

TVV 2009, 2(1):156-160

Příspěvek předkládá základní informace o memristoru - součástce, která pravděpodobně změní svět informačních technologií. Článek podává základní informace o tom, co je to memristor, jak funguje a jaké je jeho možné využití.

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY MERANIA A MONITOROVANIA PLYNNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK VYUŽÍVANÉ PRI VZDELÁVANÍ TECHNIKOV

NEUPAUEROVÁ Andrea, ČERNECKÝ Jozef

TVV 2009, 2(1):161-164

Príspevok uvádza technické prostriedky merania a monitorovania základných plynných znečisťujúcich látok využívaných vo vzdelávacom procese technických predmetov podľa aktuálnych svetových trendov v oblasti využívania metodických prostriedkov monitorovania životného prostredia.

METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ

NOGA Henryk

TVV 2009, 2(1):165-169

Badania pedagogiczne wykonywane są przez nauczyciela, w konkretnym celu, z góry naznaczonym. Wykonuje się je jednorazowo, by dowiedzieć się więcej na temat zaistniałego problemu, bądź też okresowo dla orientacji w zmianach, jakie zachodzą w grupie. Wiedza, jaką daje analiza wyników uzyskanych różnymi metodami oraz technikami badawczymi, znacznie przyczyniają się do lepszego kierowania klasą. Pozwala to w odpowiedni sposób sterować procesami zachodzącymi w zespole klasowym, wzmacniać zmiany pozytywne oraz tłumić objawy negatywne. W pedagogice metody i techniki badawcze dzieli się na badania jakościowe oraz ilościowe. Metody ilościowe oparte są zwykle...

JAK UMIEJĘTNIE WYKORZYSTAĆ CZAS W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO?

PIETRUK Witold

TVV 2009, 2(1):170-173

Artykuł pokazuje zagadnienia dotyczące wykorzystania czasu pracy doradcy zawodowego. Przedstawiłem w nim refleksje doradców związane z udzielaniem klientowi porady zawodowej: -rozpoznając problem klienta warto poznać jego aktualną wiedzę na dany temat, rozpoczynając pracę z klientem dobrze jest przestrzegać zasady zawierania kontraktu, dobrze przeprowadzona rozmowa wstępna daje szanse na dobór metod pracy adekwatnych do wiedzy, etapu życia, doświadczenia i problemów klienta, znajomość sposobów działania ludzi w czasie i umiejętność ich rozpoznawania pozwala na dostosowanie sposobu pracy i osiąganie najlepszej efektywności, wiedza i umiejętność analitycznego...

DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE ŚREDNIEJ - "START ŻYCIOWY, CZYLI JAK ZAPLANOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ"

PIETRUK Witold

TVV 2009, 2(1):174-178

Artykuł omawia rolę doradcy zawodowego w poradni psychologicznopedagogicznej, który służy pomocą młodemu człowiekowi w wyborze przyszłego zawodu, kierunku studiów, wskazuje uczniom, rodzicom, nauczycielom na dodatkowe źródła informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, wykorzystania posiadanych uzdolnień przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych. Pokazana jest realizacja programu dotyczącego orientacji zawodowej z wykorzystaniem komputera dla uczniów szkół średnich. Zajęcia mają charakter warsztatowy i ukierunkowane są na czynniki trafnego wyboru zawodu, wprowadzają do świata zawodów, podają...

ODLUČOVANIE TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V NEKONVENČNOM KONŠTRUKČNOM RIEŠENÍ CYKLÓNA

PLANDOROVÁ Katarína, KRUŽLIAK Ondrej

TVV 2009, 2(1):179-182

V príspevku sú porovnané dve konštrukčné riešenia cyklónov na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok vo vzduchotechnických systémoch. Je popísaný princíp odlučovania a novo navrhovaného konštrukčného riešenia, s uvedením jeho hlavných predností a možnosťou zavádzania do prevádzok. S problematikou konštrukčných riešení vírivých odlučovačov sa študenti zaoberajú aj v predmete Technika ochrany ovzdušia.

VÝSLEDKY KORELAČNEJ ANALÝZY

POLČIC Ľudovít

TVV 2009, 2(1):183-186

Autor v príspevku analyzuje vzťahy medzi premennými z hľadiska ich spojitostí, teda do akej miery nimi zvolené techniky sledujú odlišné premenné, javy a do akej miery spolu súvisia.

EDUKACJA PROŚRODOWISKOWA W RAMACH ZAJĘĆ TECHNICZNYCH NA ETAPIE KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO

PYTEL Krzysztof

TVV 2009, 2(1):187-190

Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego przejawiający się kryzysem ekologicznym, ekonomicznym i gospodarczym stwarza powszechne poczucie zagrożenia. Aby zrozumieć jego przyczyny bardzo ważna staje się edukacja społeczeństwa, przede wszystkim edukacja realizowana wśród dzieci i młodzieży. Proces wychowania oraz kształtowania wartości w człowieku, które są bardzo ważnym aspektem jego życia, może odbywać się w placówkach oświatowych lub poza nimi. Świadomość ekologiczna przyswajana przez młodego człowieka jest pojęciem złożonym. Świadomość ekologiczna może być indywidualna bądź społeczna, w zależności od tego, czy przedstawia się jej jednostkowy...

EDUKACJA PROŚRODOWISKOWA W RAMACH ZAJĘĆ TECHNICZNYCH NA ETAPIE KSZTAŁCENIA WCZESNOSZKOLNEGO

PYTEL Krzysztof

TVV 2009, 2(1):191-194

W publikacji przeprowadzono analizę edukacji formalnej na etapie wychowania do okresu wczesnoszkolnego w ramach edukacji technicznej. Przedstawiono również edukację nieformalną realizowaną na etapie wychowania wczesnoszkolnego. Ukazano, że w rozwoju edukacji środowiskowej dąży się do tego, aby system nauczania nie opierał się na przekazywaniu wiedzy encyklopedycznej. Celem artykułu jest przedstawienie uwag na temat prowadzenia procesu nauczania prośrodowiskowego.

EDUKACJA PROŚRODOWISKOWA W RAMACH ZAJĘĆ TECHNICZNYCH NA II ETAPIE EDUKACJI SZKOLNEJ

PYTEL Krzysztof

TVV 2009, 2(1):195-198

Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego przejawiający się kryzysem ekologicznym, stwarza poczucie zagrożenia. Bardzo ważna zatem staje się edukacja społeczeństwa, przede wszystkim edukacja dzieci i młodzieży. Proces kształtowania oraz wychowania wartości w człowieku może się odbywać w szkole lub poza nią. Świadomość ekologiczna jest pojęciem złożonym. Celem analiz jest określenie roli edukacji prośrodowiskowej realizowanej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz w ramach edukacji szkolnej na grupie przedmiotów technicznych i informatycznych oraz określenie sposobów wpływania świadomości ekologicznej na postępowanie społeczeństwa.

MOŽNOSTI ZNÍŽENIA PLYNNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV S VYUŽITÍM ODPADOV

RUŽINSKÁ Eva

TVV 2009, 2(1):199-203

Príspevok sa zaoberá problematikou možností zníženia znečistenia ovzdušia nebezpečnými (plynnými) chemickými látkami, uvoľňujúcimi sa z rôznych materiálov, ktorými sú vybavené interiéry budov. Zároveň prezentuje experimentálne výsledky získané prípravou perspektívnych drevných kompozitov so zníženým obsahom voľného formaldehydu.

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ: CОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

SHAMRAJ V. A., ARTEMENKO E.V.

TVV 2009, 2(1):204-207

В правосознании украинцев моральное право всегда доминировало над юридическими нормами. Поступать по законам...

ДИCЦИПЛИНА <<ЭТИКА И ПCИХОЛОГИЯ CЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ>> - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖПОЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

STAKHNEVYCH Valentyna

TVV 2009, 2(1):208-210

Использование дисциплины <<Этика и психология семейной жизни>> в учебном процессе - один из путей повышения у...

O PROJEKTE SLOVENSKÉHO TERMINOLOGICKÉHO SLOVNÍKA ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA

STOFFA Ján, STOFFOVÁ Veronika

TVV 2009, 2(1):211-214

Štúdia prezentuje projekt prvého slovenského terminologického vzdelávania. Uvádza ciele projektu a metódy práce na slovníku. Informuje tiež o možnostiach účasti na vypracovaní slovníka osôb, ktoré nie sú členmi riešiteľského tímu.

SEBAHODNOTENIE A SEBAKONTROLA ŠTUDENTOV AKO SÚČASŤ VYUČOVACIEHO PROCESU

STÚPALOVÁ Hana

TVV 2009, 2(1):215-218

V príspevku sú opísané výsledky pedagogického experimentu, ktorý bol zameraný na rozvoj sebahodnotenia a sebakontroly študentov.

АНАЛИЗ CФОРМИРОВАНОCТИ ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОCТИ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ CЕЛЬCКОГО ХОЗЯЙCТВА.

SVISTUN V. I., KOSTYUK D. A., MAKODZEI L. I., GOYICHYK K. A.

TVV 2009, 2(1):219-222

Проанализировано стан сформированости профессиональной компетентности в будущих инженеров-энергетиков...

Článek č.51

ŚLEZIAK Mariusz

TVV 2009, 2(1):223-226

NÁVRH KONCEPCE ORGANIZACE ŠKOLNÍCH DRUŽIN VE VAZBĚ K VÝUCE TECHNOLOGIÍ

TVARŮŽKA Václav

TVV 2009, 2(1):227-231

Školní družiny patří k nejpočetnějším zařízením, které mají v rámci výchovných zařízení nejvíce žáků a toto zařízení zaměstnává nejvíce vychovatelů. Školní družiny tvoří ve dnech školního vyučování mezičlánek mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Specifičnost školních družin spočívá v zabezpečení zájmové činnosti žáků a smysluplného využití volného času. Cílová skupina dětí ve školních družinách je v rámci technické výchovy opomíjenou cílovou skupinou, která však disponuje velkým potenciálem, z hlediska zvýšení zájmu dětí a veřejnosti o vědu techniku. Tento článek se zabývá možností ovlivnění mládeže k preferenci pozitivních vlivů technologií.

ПРАВОВОЙ АCПЕКТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И CВОБОД НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

UBOGIY S. A.

TVV 2009, 2(1):232-234

Определены основные проблемы защиты прав и свобод граждан в сфере налогообложения на международном уровне....

STOCHASTICKÉ METÓDY V POISTENÍ

URBANÍKOVÁ Marta

TVV 2009, 2(1):235-238

Cieľom článku je ukázať možnosti využitia stochastických metód v poistení. Ide o modely založené na pravdepodobnostnom rozdelení náhodnej prememennej, ktorá predstavuje výšku škody pri nastatí poistnej udalosti. Využíva sa predovšetkým Logaritmicko-normálne rozdelenie, Gama rozdelenie, Beta rozdelenie, Paretovo rozdelenie and zložené Poissonovo rozdelenie. Tieto modely umožňujú efektívnu kalkuláciu rizikového poistného.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕCПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ МЫТНЫХ ОРГАНОВ

YARA Elena Sergeyevna

TVV 2009, 2(1):239-241

В статье рассматривается государственное регулирование деятельности таможенных органов в Украине, система...

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ НАПРАВЛЕННОCТИ В ВУЗЕ

ZURAVSKA Nina Stanislavovna

TVV 2009, 2(1):242-244

Определены этапы в системе подготовки преподавателей-аграриев. Проанализирован уровень сформированности...

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ CОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

BILAN Lyudmila Leonidovna

TVV 2009, 2(1):255-258

В статье анализируется проблема формирования информационной культуры преподавателя как составляющей его...

ПЕРCПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ CИCТЕМЫ ДИCТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

BILAN Sergey Alekseevich

TVV 2009, 2(1):259-262

В статье анализируются проблемы создания системы дистанционного обучения в Украине и перспективы его развития...

ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z INTERNETU W OCZACH RODZICÓW

BUŁKA Beata, KOŚ Justyna

TVV 2009, 2(1):263-266

W artykule przedstawiono wyniki badań na temat zagrożeń płynących z Internetu w oczach rodziców. Badania przeprowadzono wśród reprezentatywnej grupie rodziców uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W NYSIE

BUŁKA Beata, KUCFIR Joanna

TVV 2009, 2(1):267-269

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego a dokładniej w dwóch wybranych na drodze losowej szkół ponadgimnazjalnych w Nysie.

INTERNET W PRACY NAUCZYCIELA

BUŁKA Beata, TKOCZ Maria

TVV 2009, 2(1):270-273

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat Internetu w pracy nauczyciela. Badania zostały przeprowadzone wśród 100 nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego. Z badań wynika, że nauczyciele coraz częściej wykorzystują Internet w celu przygotowania się do zajęć.

MOŽNOSTI NASTAVENIA A IMPLEMENTÁCIE SLOVNÍKA POJMOV V LMS MOODLE

CÁPAY Martin, MESÁROŠOVÁ Miroslava

TVV 2009, 2(1):274-277

Použitie slovníkov v e-kurzoch je často obmedzené na jednoduchý zoznam slov, ktorý navyše študenti zvyknú počas štúdia ignorovať, a tak sa jeho vytváranie zdá zbytočné. V príspevku sa snažíme poukázať na možnosti slovníkov a ich využitia v e-kurzoch, špecificky sa budeme venovať technikám exportu a importu položiek slovníkov, ktoré môžu napomôcť efektívnejšiemu využívaniu tejto aktivity.

ICT KOMPETENCE PRO PŘÍŠTÍ GENERACI UČITELŮ

DOSTÁL Jiří

TVV 2009, 2(1):278-280

Je žádoucí, aby všichni učitelé byli schopni svým studentům poskytnout výuku podporovanou ICT technologiemi. Schopnost použití těchto technologií a znalosti o podpoře studentova učení s jejich pomocí, se stávají integrální součástí učitelských kompetencí. Učitelé potřebují být připraveni na takové způsoby využívání technologií, které budou studentům přinášet výhody.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ EKONOMŮ A MANAGERŮ

DOSTÁL Jiří, KLEMENT Milan, BÁRTEK Květoslav

TVV 2009, 2(1):281-285

Informační technologie se staly hlavním faktorem v téměř každém aspektu naší společnosti. Osobní počítač se rozvinul do silného nástroje pro shromažďování, vyhledávání a doručování informací a sofistikovaných databází, které nám dovolují uchovávat, verifikovat a zpřístupňovat data. Sítě a telekomunikační technologie nám umožňují doručovat a vyhledávat informace po celém světě.
Manažeři a ekonomové všech úrovní by měli mít výborné znalosti o IT. Jen tak budou schopni zlepšit komunikaci s IT odborníky a činit přesná obchodní rozhodnutí.

BIOMETRIA A VZDELÁVANIE

HAMBALÍK Alexander

TVV 2009, 2(1):286-288

Príspevok sa zaoberá súčasným možnostiam využívania nových, moderných prvkov ICT, ktoré pracujú na báze biometrických znakov, v školskej sfére.

K ICT KOMPETENCÍM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

HODIS Vladislav

TVV 2009, 2(1):289-291

Příspěvek se zaměřuje na problematiku pedagogických kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vzhledem k pojetí uvedené výuky, je prezentováno vymezení kompetence k používání digitálního fotoaparátu, digitální videokamery a mikrofonu.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОCТРАННОГО ЯЗЫКА C ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА В ВЫCШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ

CHEREDNICHENKO Galina, SHAPRAN Lyudmila, KUNYTSIA Lyudmila

TVV 2009, 2(1):292-296

Cтремительное социальное, экономическое и техническое развитие общества ставит новые задачи перед системой...

UPLATNENIE INFORMAČNÝCH KOMPETENCIÍ V PRAXI

KOŇUŠÍKOVÁ Marianna, PAVÚROVÁ Edita

TVV 2009, 2(1):297-300

Rozvoju informačných kompetencií sa v súčasnosti venuje vzdelávanie už na základných školách, následne sa tieto kompetencie rozvíjajú na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni. Rozvoj informačných kompetencií špecifikuje viaceré schopnosti, ktoré by mal absolvent školy rozvíjať a ovládať. Ich rozvojom vzdelávanie aktuálne reaguje na najčastejšie požadované schopnosti absolventov škôl. Príspevok sa zaoberá využívaním informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní a významom rozvíjania s nimi spojených schopností a zručností pre prax. Poukazuje na ich nevyhnutnosť v dnešnom modernom "pretechnizovanom" svete. IKT a ich využívanie sú významné...

NÁVRH A REALIZÁCIA BEZDRÔTOVEJ (WIFI) POČÍTAČOVEJ SIETE

KOPRDA Štefan, BREČKA Peter, MAROŠ Milan

TVV 2009, 2(1):301-304

Súčasná expanzia informačných technológií, ktorá v mnohých aspektoch prekračuje rýchlosť ľudského vnímania, nás núti k prispôsobovaniu sa tempu jej vývoja. Rozvoj technológií a počítačových systémov ovplyvňuje čoraz viac všetky oblasti našej činnosti, poskytuje nám stále viac možností na komunikáciu a prístup k množstvu informácií. Počítačová sieť ako taká, sa využíva na realizáciu, interakciu a podporu výučby.

STRUKTURA KOMPETENCE UČITELE PRO TVORBU VÝUKOVÝCH WWW STRÁNEK

KUBRICKÝ Jan

TVV 2009, 2(1):305-308

Příspěvek je věnován problematice kompetencí učitele se zaměřením na konkrétní oblast využití ICT pro podporu výuky. Zabývá se strukturou kompetence učitele v oblasti tvorby výukových www stránek.

VÝUKOVÉ METODY V PROSTŘEDÍ POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ

KUDĚLKA Miloš, MOŠOVÁ Vratislava

TVV 2009, 2(1):309-312

V našem článku se zaměřujeme na výukové postupy, které fungují. Inspirujeme se u různých autorů a snažíme se najít společné rysy, které mohou pomoci zejména těm, kteří učí, a přitom nejsou studovanými učiteli. Nezapomínáme přitom na technologickou podporu výuky.

KOMPRESSIONSINSTRUMENTE IN DER AUSBILDUNG

LAVRINČÍK Jan

TVV 2009, 2(1):313-317

Der Artikel beschäftigt sich auf der theoretischen Ebene mit den Kompressionsinstrumenten in der Ausbildung (die Sekundarstufe der Grundschule). Er weist auf verschiedene ungewöhnliche Ausdrücke hin, die in der Terminologie vorkommen. Es wird vor allem die Entlehnung der Neologismen aus dem Englischen hervorgehoben. Der Artikel widmet sich auch der Bedeutung und Interpretation der Begriffe, die aus dem Fachgebiet der Kompressionsinstrumente kommen.

SYSTÉM EVIDENCE ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

LAVRINČÍK Jan, KLEMENT Milan

TVV 2009, 2(1):318-322

Příspěvek popisuje vývoj, ovládání, možnosti vylepšení a praktické využití aplikace Systém evidence zahraničních pobytů. Vysvětluje z jakých částí se databázový program skládá, zdůrazňuje výběr programovacího jazyka z hlediska kompatibility, vývoje a budoucího rozšíření. Seznamuje čtenáře s hierarchickou strukturou schvalovacích procesů. Příspěvek je doplněn o vývojové diagramy a ukázky zdrojových kódů.

MOŽNOSTI PŘÍPRAVY STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ V OBLASTI ICT

MANĚNOVÁ Martina

TVV 2009, 2(1):323-327

Rámcový vzdělávací program stanovuje pro 1. stupeň základní školy novou povinnou vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie. Na tuto skutečnost by měly reagovat i pedagogické fakulty, které připravují studenty Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Příspěvek seznamuje s pojetím přípravy studentů výše zmiňovaného oboru na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MULTIUŽIVATELSKÉM VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ

MAREŠOVÁ Hana

TVV 2009, 2(1):328-332

Příspěvek je věnován možnostem využití multiuživatelského virtuálního prostředí (MUVE) v jazykovém vzdělávání. Rozdíly mezi dřívějšími komunikačními nástroji a MUVE jsou založeny zejména na simulaci reálného prostředí prostřednictvím 3D virtuálních grafických objektů, 3D reprezentace uživatele pomocí avatara a komunikací "tváří v tvář" v reálném čase. V příspěvku jsou analyzovány konkrétní projekty ze světového i českého internetu a multiuživatelských virtuálních prostředí.

INTERAKTIVITA A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI TVORBĚ UČEBNÍCH POMŮCEK VYUŽÍVAJÍCÍCH MOŽNOSTÍ I-TABULE

MARTINKOVÁ Anna

TVV 2009, 2(1):333-336

Interaktivní ICT jsou materiálně didaktickými prostředky, které umožňují dosahovat stanovených cílů ve vzdělávání všech stupňů škol s důrazem na aktivní a tvořivé učení, nikoliv pouze pasivní příjem informací. Jednou z možností inovace je interaktivní tabule, pomocí které lze vytvářet dynamické učební pomůcky vytvořené v aplikaci Smart Notebook (ukázky z technické výchovy) vedoucí edukanta k přemýšlení a tvořivosti. Další možností jsou videozáznamy Smart Board (ukázky z programování) jako učební pomůcky pro samostudium nebo individuální výuku. K rozvoji kompetencí pracovat s těmito inovujícími prostředky napomáhají lekce kurzu interaktivní výuky s...

OCHOTA UČITELŮ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE K ÚČASTI NA VÝZKUMU

MEIER Miroslav

TVV 2009, 2(1):337-340

Stať popisuje ochotu učitelů vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie na druhém stupni základních škol k účasti na výzkumu, který se věnoval začleňování moderních vědeckotechnických poznatků do výuky vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

CERTYFIKAT MICROSOFT OFFICE SPECIALIST - PIERWSZY KROK DO KARIERY INFORMATYCZNEJ

PACHOLEC Wojciech

TVV 2009, 2(1):341-345

W artykule przedstawiono znaczenie posiadania certyfikatu Microsoft Office Specialist, omówiono program Microsoft IT Academy Essential, który przygotowuje do uzyskania certyfikatu, oraz z jakich programów można go uzyskać.

EDUKACJA INFORMATYCZNA I INFORMACYJNA JAKO KOMPONENT SYSTEMU EDUKACJI

PIECUCH Aleksander

TVV 2009, 2(1):346-349

Artykuł omawia zagadnienia związane z nauczaniem przedmiotów informatycznych w polskich szkołach. Szybko dezaktualizujące się ze względu na postęp techniczny programy nauczania z przedmiotów informatycznych w coraz mniejszym stopniu są zdolne sprostać wymogom współczesności. Artykuł stanowi dyskusję nad tą problematyką.

Článek č.80

RACZYŃSKA Maria

TVV 2009, 2(1):350-353

Článek č.81

SAŁATA Elżbieta

TVV 2009, 2(1):354-359

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ CТУДЕНТОВ ПРОФЕCCИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕCКИХ УЧИЛИЩ

SIDORENKO Viktor

TVV 2009, 2(1):360-365

Использование компьютерной техники существенно повышает эффективность процесса обучения, улучшает контроль...

PROGRAMOVACÍ JAZYK F# PRE PLATFORMU .NET

SZABÓ Tibor, SCHINDLER Frank

TVV 2009, 2(1):366-369

Cieľom príspevku je predstaviť niektoré vlastnosti programovacieho jazyka F# od firmy Microsoft, ktorý podporuje možnosť funkcionálneho programovania, objektovo orientovaného programovania, interaktívneho skriptovania a interoperabilitu medzi inými .NET-ovskými jazykmi. Jazyk bol a je aj naďalej vyvíjaný pre platformu .NET.

ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ A VYUČOVANIE PREDMETU IKT NA UJS V KOMÁRNE

SZŐKÖL Štefan, ALBERT Sándor

TVV 2009, 2(1):370-374

Cieľom predmetu Informatika, príp. IKT je zabezpečenie informatickej a informačnej gramotnosti študenta potrebnej na úspešné štúdium zvoleného odboru a pre život v informačnej spoločnosti založenej na vedomostiach. IKT hrajú významnú úlohu vo vysokoškolskom vzdelávaní. Je dôležité, aby sa študenti počas svojich štúdií vedeli samostatne učiť - získavať nové poznatky o využívaní moderných technológií. Preto tie predmety, ktorých cieľom je získanie týchto predpokladov, sa nachádzajú v študijnom programe prvého ročníka.

KOMPETENCE UČITELE PŘI VÝUCE PODPOROVANÉ DOTYKOVOU INTERAKTIVNÍ TABULÍ

SZOTKOWSKI René

TVV 2009, 2(1):375-377

Příspěvek je zaměřen na klíčové kompetence učitele při výuce podporované dotykovou interaktivní tabulí. Konkrétně se jedná o kompetence hardwarové a softwarové, tvořící propojený komplex, jehož jednotlivé části ovlivňují výslednou podobu výuky podporované dotykovou interaktivní tabulí.

Článek č.86

VAGASKÁ Alena

TVV 2009, 2(1):378-381

POSUDZOVANIE ÚROVNE VYUČOVANIA PREDMETU INFORMATIKA Z HĽADISKA VYBRANÝCH FAKTOROV

ZÁHOREC Ján

TVV 2009, 2(1):382-385

V príspevku je prezentovaná časť výsledkov výskumu, ku ktorým autor dospel v rámci širšie koncipovaného výskumu zameraného na sledovanie možností ovplyvňovania postojov a vzťahov študentov k jednotlivým vyučovacím predmetom. Autor sa v tomto príspevku zaoberá konkrétne problematikou záujmu študentov o štúdium informatiky a pokúša sa identifikovať príčiny záujmu, resp. nezáujmu študentov o tento predmet.

Článek č.88

BALARA Milan

TVV 2009, 2(1):386-389

The speed control system of an externally-excited DC motor without tachogenerator (TG) is actually a discrete control circuit where the motor current is intentionally cut-off so that the induced armature voltage may be sensed. This voltage (proportional to the angular speed of a motor) is stored in analog memory during one sample period and processed by the speed controller. That's how the speed control of a motor without TG is carried out - angular speed is sensed by the motor itself.

SPRACOVANIE BLENDED LEARNING PODPORY A PROJEKT VIRTUÁLNEHO LABORATÓRIA PRE APLIKÁCIU PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV NA TECHNICKÝCH FAKULTÁCH

BORŽÍKOVÁ Jana

TVV 2009, 2(1):390-393

Článok sa zaoberá analýzou možností využitia prvkov blended learning vo vyučovaní prírodovedného základu, špeciálne aplikovanej matematiky na fakultách technického zamerania.

PREZENTÁCIA VYTVORENÉHO SOFTVÉRU A ĎALŠIE PROJEKTY PRE VYTVORENIE ÚPLNEJ WEB-BASED TRAINIG PODPORY

BORŽÍKOVÁ Jana

TVV 2009, 2(1):394-397

V tomto druhom príspevku popíšem vytvorený softvér pre daný predmet a pripravované projekty, ktorými doplníme laboratórium o dynamické časti, generátor úloh, kamerový prenos pokusov, v ktorých sú numerické metódy využívané. Naším cieľom je vytvoriť úplnú web-based learning podporu pre vyučovaní predmet Aplikovaná matematika.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE SYSTÉMY INTERAKTÍVNYCH TABÚĽ NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH

BREČKA Peter, KOPRDA Štefan, MAROŠ Milan

TVV 2009, 2(1):398-401

Príspevok popisuje najčastejšie používané systémy interaktívnych tabúľ na Slovensku a v Čechách, pričom poukazuje na ich výhody a nevýhody.

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE - EFEKTÍVNA ALTERNATÍVA VZDELÁVANIA ŽIAKOV POMOCOU IKT

BURIANOVÁ Mária, MAGDIN Martin

TVV 2009, 2(1):402-407

Projektové vyučovanie je jednou z možností, ako prepojiť klasické vzdelávanie s modernou, efektívnou a motivujúcou formou. Pri realizácii takého typu vzdelávania sú informačno-komunikačné technológie (IKT), s využitím ich multimediálnych elementov, neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou. Príprava e-learningového vzdelávacieho modulu, ktorého obsah bude koncipovaný špeciálne pre učiteľov predmetu Technika, predstavuje podporu učiteľom, ktorí realizujú nové, progresívne formy vzdelávania, medzi ktoré projektové vyučovanie patrí.

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

DOSTÁL Jiří

TVV 2009, 2(1):408-411

Elektrotechnické stavebnice jsou v dnešním obecně technickém vzdělávání významnými učebními pomůckami rozvíjejícími kreativitu žáků. Nesetkáváme se s nimi však pouze v organizovaných formách vzdělávání (školní vzdělávání, zájmové kroužky), ale i při individuálních herních činnostech dětí, které probíhají nejčastěji doma. Článek se zabývá tvorbou elektronické multimediální učební pomůcky pro speciální didaktické praktikum.

Článek č.94

FECHOVÁ Erika

TVV 2009, 2(1):412-415

PRÁCA V CHEMICKOM LABORATÓRIU A JEJ BEZPEČNOSŤ

FESZTEROVÁ Melánia

TVV 2009, 2(1):416-419

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v chemickom laboratóriu je veľmi úzko zviazaná so získanými teoretickými vedomosťami študentov na hodinách chémie a následnými zručnosťami na hodinách laboratórnych cvičení. Väčšina chemických látok (prvkov, zlúčenín) s ktorými študenti pracujú pri overovaní chemických experimentov vo väčšej či menšej miere môže ohroziť zdravie. Každá chemická látka alebo chemický prípravok môže predstavovať nebezpečenstvo pre človeka a pre životné prostredie. Hodnotenie rizík existujúcich chemických látok pozostáva zo zberu, z výmeny a dostupnosti údajov o existujúcich chemických látkach a z vyhodnotenia ich rizík...

DYNAMICKÉ ZNÁZORNĚNÍ A VÝPOČET NAPĚTÍ PŘI NAMÁHÁNÍ OHYBEM A KRUTEM

FILÍPEK Josef, NAVRÁTIL Miroslav

TVV 2009, 2(1):420-423

V příspěvku je pomocí animací znázorněn průběh normálového napětí ohýbaného nosníku a smykového napětí zkrucované tyče. Pro odvození pevnostních rovnic pomocí vyšší matematiky je třeba uplatnit řadu idealizovaných předpokladů. Snahou autorů je ukázat, že i relativně složitější technické úlohy lze ve výuce prezentovat názorně a pro studenty srozumitelně.

PROPOJENÍ ANIMACE A MATEMATIKY PŘI STAVOVÝCH ZMĚNÁCH IDEÁLNÍHO PLYNU

FILÍPEK Josef, NAVRÁTIL Miroslav

TVV 2009, 2(1):424-427

V příspěvku je znázorněna plynulá změna stavových veličin ideálního plynu při izotermické a adiabatické kompresi i expanzi v závislosti na velikosti vnější síly. Vzájemné souvislosti jsou zobrazeny pomocí animovaných modelů, prostorových a plošných diagramů včetně matematického odvození objemové práce vykonané soustavou.

KURZY V PROSTREDÍ LMS MOODLE - PROSTRIEDOK E-VZDELÁVANIA V MATEMATIKE

GREGÁŇOVÁ Radomíra

TVV 2009, 2(1):428-431

Vyučovanie matematických predmetov je spojené s rôznymi spôsobmi použitia prostriedkov informačných technológií (IT). Študijné materiály sú vytvárané vo forme elektronických dokumentov alebo on-line kurzov. Praktická realizácia takéhoto typu vzdelávacích metód a tvorba študijných materiálov je na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre podporovaná systémom LMS Moodle. V príspevku uvádzame e-vzdelávací systém Moodle a možnosti jeho integrácie do výučby matematiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

OVERENIE MODELU VYUČOVANIA DISKRÉTNEJ MATEMATIKY NA GYMNÁZIÁCH

HAMPLOVÁ Lujza

TVV 2009, 2(1):432-435

V príspevku je opísaný priebeh, realizácia a výsledky výskumu, ktorý verifikuje didaktickú efektívnosť modelu vyučovania diskrétnej matematiky. Prezentovaný výskum tvorí súčasť pedagogického výskumu zaoberajúceho sa integráciou elementárnych úloh z diskrétnej matematiky (kombinatoriky a teórie grafov) do vyučovania matematiky na gymnáziách.

VÝCHODISKÁ PROJEKTU ZAMERANÉHO NA VÝVOJ ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLOV URČENÝCH K VÝUČBE ANGLICKEJ MORFOLÓGIE

HAŠKOVÁ Alena, MALÁ Eva

TVV 2009, 2(1):436-439

Autorky v príspevku prezentujú hlavné zámery projektu KEGA 3/6045/08 Epríručka anglickej morfológie: E-MORPHOLOGY a výsledky hodnotenia tejto jazykovednej disciplíny z hľadiska štyroch kritérií v porovnaní s ďalšími lingvistickými disciplínami zo strany študentov.

K VYBRANÝM MOŽNOSTEM UPLATNĚNÍ STAVEBNIC LEGO EDUCATION VE VÝUCE NA PRVNÍM STUPNI ZŠ Z POHLEDU ROZVOJE TECHNICKÉ TVOŘIVÉ ČINNOSTI ŽÁKŮ

HAVELKA Martin, MINARČÍK Josef

TVV 2009, 2(1):440-450

Příspěvek se věnuje některým možnostem uplatnění stavebnic LEGO Education ve výuce na prvním stupni ZŠ. Zvláštní zřetel je věnován podpoře vytváření souboru odborných kompetencí učitele, které umožní použití tohoto moderního materiálního didaktického prostředku jako prvku podpory zájmu žáků prvního stupně ZŠ o oblast techniky a přírodních věd. Vyvolání zájmu žáků o tuto oblast je důležitou podmínkou pro následnou orientaci žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů.

DYNAMICKÁ MATEMATIKA A ANIMACE

HODAŇOVÁ Jitka

TVV 2009, 2(1):451-453

V matematice je řada pojmů, které jsou formulovány jako definice a věty. Žáci a studenti si osvojují tyto definice a věty na základě pamětního učení. K správnému pochopení pojmů přispívají matematické modely a matematické počítačové programy. Řeší-li žáci a studenti úlohy za pomocí matematického počítačového programu, ověřují si správnost definic a vět na grafech a obrázcích. Vědomosti, které se opírají o názorné obrázky a grafy mají potom trvalejší charakter.

INFORMÁCIE O GRAFE FUNKCIE V PREDMETE FYZIKA A ICH HIERARCHICKÉ USPORIADANIE

HORVÁTHOVÁ Daniela, ZELENICKÝ Ľubomír

TVV 2009, 2(1):454-458

V príspevku predkladáme poznatky o informáciách sprostredkovaných grafom funkcie v predmete fyzika a ich hierarchickom usporiadaní. Výsledky boli potvrdené rozsiahlymi výskumami a obhájené v príslušných komisiách.

MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY V LABORATORNÍCH ÚLOHÁCH PŘEDMĚTU ZÁKLADY LASEROVÝCH TECHNOLOGIÍ

CHMELÍČKOVÁ Hana, LAPŠANSKÁ Hana, HIKLOVÁ Helena, HAVELKOVÁ Martina

TVV 2009, 2(1):459-462

Příspěvek uvádí možnosti okamžitého grafického zobrazení výsledků experimentů s kovovými i nekovovými materiály, které jsou ovlivňovány zářením vysoko-výkonového pevnolátkového laseru. Strukturální změny je možné pozorovat CCD kamerou přímo v místě opracování. Profil ovlivněného povrchu je snímán kontaktním profilometrem TALYSURF, konfokální mikroskop LEXT zobrazí detaily se zvětšením až 14 400x. Uvedené metody významně doplní experimentální úlohy, navržené v rámci nového předmětu bakalářského studia programu Fyzika, oboru Přístrojová fyzika s názvem Základy laserových technologií.

HRAVÉ TECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

JANU Miroslav, KVAPIL Luděk

TVV 2009, 2(1):463-464

Příspěvek se zabývá problematikou cílů, obsahu a realizace předmětu "Hravé technické činnosti" v přípravě učitelů mateřských škol.

INTERAKTIVNÍ VÝUKA VE VZDĚLÁVÁNÍ

KLEMENT Milan, LAVRINČÍK Jan

TVV 2009, 2(1):465-467

Příspěvek se zabývá problematikou interaktivní výuky nižšího sekundárního vzdělávání. Řeší otázky technického vybavení učeben a instalaci příslušného software. Dále pojednává o tvorbě výukových hodin pro vzdělávání. V závěru se zmiňuje o dostupnosti interaktivních portálů v síti internet.

PRVOTNÉ SKÚSENOSTI S VÝUČBOU ZÁKLADNÉHO KURZU MATEMATIKY S PODPOROU VOĽNE DOSTUPNÉHO SOFTVÉRU

KOTIANOVÁ Janette, ČERVEŇANSKÁ Zuzana

TVV 2009, 2(1):468-471

Príspevok popisuje prvotné skúsenosti, ktoré sme získali pri zaradení voľne šíriteľného matematického softvéru do výučby základného kurzu matematiky na Materiálovotechnologickej fakulte STU. Prináša názory a postrehy pedagógov a takisto aj študentov, ktorí mali po prvýkrát možnosť zúčastniť sa takejto formy vyučovacieho procesu.

INTERAKTIVNÍ AKTIVITY V PREZENTACI Z HLEDISKA TYPU A POUŽITÍ

KROTKÝ Jan

TVV 2009, 2(1):472-475

Příspěvek navazuje na průzkum v oblasti interaktivních a multimediálních prezentací, realizovaný autorem na pracovišti didaktických a informačních technologií na Pedagogické fakultě v Plzni. Průzkum a následný rozbor autorských prací spolu s výsledky byl částečně publikován prostřednictvím konference IGIP | Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2009. Tento článek se zabývá některými vybranými aspekty zjištěných skutečností a předkládá je čtenáři uceleně a prostřednictvím nového pohledu. Rozšířená verze včetně doprovodných obrázků a dalších grafů je k dispozici na portálu CDMVT, vytvořeném za účelem podpory výuky didaktických a informačních...

DOBÓR BARW W OBRAZIE DYDAKTYCZNYM STOSOWANYM PODCZAS NAUCZANIA ELEKTRONIKI

KRUPA Krzysztof

TVV 2009, 2(1):476-479

W artykule poddano analizie fizjologiczne podstawy postrzegania kolorów, wpływ barw na psychikę człowieka oraz możliwość stosowania barwnych środków wizualnych podczas nauczania techniki, a szczególnie w rysunku dydaktycznym elektronicznym.

KONCEPCJA I REALIZACJA FILMÓW DYDAKTYCZNYCH

LIB Waldemar

TVV 2009, 2(1):480-483

Dotychczasowe badania nad przyswajaniem przez uczniów treści wskazują, że poprawnie zaprojektowany i wykonany film dydaktyczny może skrócić czas percepcji prezentowanych treści przez uczącego się o 10 do 40%. Ponadto w wielu przypadkach ukazanie skomplikowanych zależności w technice, najnowszych osiągnięć nauki i techniki czy historii wynalazków możliwe jest tylko za pośrednictwem filmu. Czynniki te powodują stały wzrost znaczenia filmu w nauczaniu techniki.

CYLINDRIC COORDINATES OTHERWISE

LIŠKA Vladimír, VRÁBEĽ Róbert

TVV 2009, 2(1):484-488

Článek č.112

MACUROVÁ Anna, MACURA Dušan

TVV 2009, 2(1):489-492

In the paper are the graphic representations of the solutions some differential equations first order. Graphs are constructed by using DERIVE.

O METÓDE NAJMENŠÍCH ŠTVORCOV PRE IDENTIFIKÁCIU KOEFICIENTOV DIFERENCIÁLNEJ ROVNICE APM

MAJERČÁK Jozef, HRUBINA Kamil

TVV 2009, 2(1):493-496

V príspevku je skúmaná možnosť použitia metódy najmenších štvorcov na identifikáciu koeficientov diferenciálnej rovnice, ktorá je matematickým modelom umelého pneumatického svalu (APM), z nameraných hodnôt.

EFEKTÍVNOSŤ VYUČOVANIA MATEMATIKY S POUŽITÍM POČÍTAČA

MAROŠ Milan, KOPRDA Štefan, BREČKA Peter

TVV 2009, 2(1):497-500

V tomto článku sa zaoberáme používaním počítača na vyučovaní, jeho uplatnením v matematike a vplyve na efektívnosť vyučovania. V praktickej časti sme sa zaoberali didaktickým softvérom, určeným na rezy kocky. Použitie uvedeného programu bolo predmetom výskumu, ktorý sme realizovali na experimentálnej a kontrolnej skupine študentov. Vo vyhodnotení výskumu sme sa opierali o výsledky testu oboch skupín a o vyhodnotenie dotazníka.

CОЦИАЛЬНЫЕ ПОCЛЕДCТВИЯ КОНТРАБАНДЫ <<ЖИВОГО ТОВАРА>> (МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АCПЕКТ)

MELNYK Alexander, ULUTINA Elena

TVV 2009, 2(1):501-503

В статье рассматриваются социальные последствия контрабанды <<живого товара>> (международно-правовые аспек&#...

VYUŽITÍ INTEGRUJÍCÍHO POJMU AUTOMOBIL VE VÝUCE OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU NA ZŠ

MINARČÍK Josef, HAVELKA Martin

TVV 2009, 2(1):504-509

Příspěvek se zabývá možnostmi využití konstrukční stavebnice LEGO ve výuce obecně technického předmětu na ZŠ při realizaci výuky zaměřené na výuku integrujícího tématu automobil. V této souvislosti jsou mimo jiné naznačeny vhodné metody pro realizaci uvedené výuky.

NOVÉ TECHNOLÓGIE VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY

MIŠÚTOVÁ Mária

TVV 2009, 2(1):510-513

V príspevku sú stručne opísané výsledky výskumu, cieľom, ktorého bolo zistiť postoje študentov k vyučovaniu matematiky s využitím IKT a voľne šíriteľného matematického softvéru ako aj korelácie postojov s tvorivosťou. Výskum je súčasťou projektu, ktorého stručná charakteristika je taktiež uvedená v príspevku.

VIZUALIZÁCIA RIEŠENÉHO PROBLÉMU PRI VÝUČBE TECHNICKEJ MECHANIKY

MONKOVÁ Katarína, HLOCH Sergej, MIŠÍK Ladislav

TVV 2009, 2(1):514-517

Príspevok je venovaný vizualizácii riešeného problému pri výučbe technickej mechaniky ako podporného prostriedku výkladu danej problematiky. Poukazuje na možnosť využitia CAD/CAM systémov aj v rámci takých predmetov, ktoré na prvý pohľad s dizajnom a 3D modelovaním nesúvisia. Príspevok vznikol na základe priamej podpory grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR - KEGA 3/5173/07.

VZŤAH NORMALIZÁCIE A E-VÝKRESOV V PROCESE VÝUČBY

MONKOVÁ Katarína, MONKA Peter

TVV 2009, 2(1):518-521

Príspevok sa zaoberá vzťahom medzi Slovenskou technickou normalizáciou a elektronicky vytváranou výkresovou dokumentáciou. Poukazuje na nutnosť osvojenia si teoretickej základne vytvárania konštrukčnej dokumentácie v procese výučby a jej následnej aplikácie do zvoleného CAD prostriedku. Popisuje potrebu a možnosti nastavenia výkresovej dokumentácie v prostredí softvéru a tiež význam niektorých základných pojmov tzv. konfiguračného súboru v rámci CAD/CAM systému Pro/Engineer.

K JEDNÉ NETRADIČNÍ FORMĚ PROJEKTOVÉ VÝUKY

NEUMANN Karel

TVV 2009, 2(1):522-527

Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou fiktivní a reálné firmy při uplatnění v projektové výuce jak na střední, tak i na základní škole. Součástí příspěvku je i anotace připravované projektové výuky s regionálním charakterem pro základní školu.

VYUŽITIE E-LEARNINGU V PREDMETE BEZPEČNOSŤ A HYGIENA PRÁCE

OČKAJOVÁ Alena

TVV 2009, 2(1):528-531

Príspevok poukazuje na možnosť využitia e-learningu v predmete Bezpečnosť a hygiena práce a vysvetľuje podstatu tvorby jednotlivých častí kurzu, s dôrazom na ciele kurzu, textový materiál, ukážky, úlohy ako aj kontrolné testy. Súčasťou príspevku je ukážka vytvorenia materiálov v podobe e-learningu pre kapitolu Bezpečnostné a zdravotné označenie na pracovisku.

SEMINÁRNA PRÁCA Z MATEMATIKY A NÁSTROJE IT

ORSZÁGHOVÁ Dana

TVV 2009, 2(1):532-535

Nástroje informačných technológií sú dôležitým prostriedkom na realizáciu elektronického vzdelávania. Okrem rôznych foriem prezentácie matematického učiva prostredníctvom informačných technológií je významná aj spätná väzba - elektronické testovanie a hodnotenie získaných vedomostí. Cieľom príspevku je stručná charakteristika a analýza možností použitia nástrojov informačných technológií pri zadaní a vypracovaní seminárnej práce v elektronickej forme. Hlavným zdrojom materiálu pre príspevok sú skúsenosti získané z vyučovania matematiky na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE CELKU "PREMENA ENERGIE ŠTIEPENÍM JADIER URÁNU, REŤAZOVÁ REAKCIA" S VYUŽITÍM INTEGROVANÉHO E-LEARNINGU

OŽVOLDOVÁ Miroslava, GERHÁTOVÁ Žaneta

TVV 2009, 2(1):536-539

Príspevok prezentuje časť získaných výsledkov pedagogického výskumu, ktorý bol realizovaný v školských rokoch 2007/2008 a 2008/2009 v predmete fyzika v deviatom ročníku ZŠ v Ludaniciach a ZŠ Gorkého v Trnave. Jeho cieľom bolo prostredníctvom projektového vyučovania overiť vhodnosť využitia novej stratégie integrovaného e-learningu (INTe-L) pre tému "Premena energie štiepením jadier uránu, reťazová reakcia". Nová stratégia vzdelávania INTe-L, opierajúca sa o pozorovanie a experiment, využívajúca zložky: a) reálny a reálny vzdialený experiment, b) intraktívne e-simulácie, c) e-vzdelávací materiál, sa ukázala byť v spojení s projektovým vyučovaním ako...

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕCCЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫCШЕЙ МАТЕМАТИКЕ CТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕCКИХ ВУЗОВ

PETRUK Vira

TVV 2009, 2(1):540-544

В статье рассматривается вопрос использования инновационных технологий в процессе обучения высшей математике...

HRAČKY V OBDOBÍ PRAVEKU A STAROVEKU

POLČIC Ľudovít

TVV 2009, 2(1):545-548

Príspevok sa zaoberá stručným historickým vývinom hračky v praveku a staroveku.

POROVNANIE VYUČOVANIA MATEMATIKY A MATEMATICKEJ ANALÝZY NA SLOVENSKU S VYUČOVANÍM V NEMECKU A POĽSKU

RAFAY Karol

TVV 2009, 2(1):549-552

V snahe nájsť čo najkvalitnejší model vyučovania matematickej analýzy, zistiť príčiny nedostatkov a slabých vedomostí študentov porovnáme vyučovanie matematickej analýzy u nás s vyučovaním v Nemecku a Poľsku.

STUDIJNÍ MATERIÁL MULTIMEDIÁLNÍHO CHARAKTERU K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ PRO STUDENTY A UČITELE MATEŘSKÉ A PRIMÁRNÍ ŠKOLY

RAŠKOVÁ Miluše

TVV 2009, 2(1):553-556

Příspěvek informuje o aktivitách, které již podpořily zkvalitnění vysokoškolské přípravy učitelů k sexuální výchově na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Dále upozorňuje na tvorbu nového studijního materiálu multimediálního charakteru, který jako další prostředek moderní výuky výrazně přispěje k prohloubení a zdokonalení profesní přípravy budoucích učitelů mateřské a primární školy v oblasti sexuální výchovy.

Článek č.128

RÉCKA Adriana

TVV 2009, 2(1):557-560

MĚŘENÍ NA MODULU TYRISTORU V RÁMCI MIKROLABORATOŘE RC2000

RUDOLF Ladislav

TVV 2009, 2(1):561-564

Příspěvek se zabývá praktickým měřením na modelu tyristoru pomocí mikrolaboratoře rc2000. Systém umožňuje modelovat u tyristoru sepnuté stavy v různých časech. Tyto stavy jsou vyhodnoceny pomocí grafických výstupů na monitoru v počítači. Sepnuté stavy mohou být modelovány pro rozdílné časy sepnutí. Studenti lépe pochopí v rámci praktických cvičení funkci tyristoru a jeho zapojení.

POČÍTAČOVÉ PREZENTACE VE VÝUCE

RŮŽIČKA Evžen

TVV 2009, 2(1):565-568

Technické prostředky používané při výuce na školách prošly za posledních dvacet let velkým vývojem. Asi nejvýraznější změnou byla jejich digitalizace a komputerizace, které umožnily nejen lepší a účinnější prezentaci učiva, ale vytvořily i prostor pro interaktivitu, a dokonce také pro samostatnou tvorbu výukových materiálů. Prezentovat informace v elektronické podobě začíná být v dnešní době naprostou samozřejmostí. Každá prezentace má svůj cíl a účel, na něž se její tvůrce soustředí. U prezentace však nejde jen o samotné předávání informací. Nezbytnou součástí je celkový dojem, logické a přehledné řazení jednotlivých prvků, schopnost zaujmout diváky....

METODICKÉ ASPEKTY SPOJENÍ MYŠLENKOVÝCH MAP A INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE

SLÁMA Jaroslav

TVV 2009, 2(1):569-572

Příspěvek se zabývá možnostmi spojení myšlenkových map, mapovacího softwaru a interaktivní tabule ve výuce. Nabízí hodnocení hlavních metodických aspektů při tvorbě interaktivní myšlenkové mapy a uvádí doporučení řazená dle fází tvorby interaktivní myšlenkové mapy.

PROGRAM LEGO MINDSTORMS EDUCATION NXT SOFTWARE V. 2.0 VE VÝUCE OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

TOPIČ Petr

TVV 2009, 2(1):573-576

Příspěvek se zabývá popisem a možnostmi využití programovacího software LEGO MINDSTORMS Education NXT v. 2.0 ve výuce obecně technického předmětu na základní škole. Charakterizuje programovací prostředí, možnosti užití nových programových prvků a potenciál začlenění do výuky.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ

TVEREZOVSKAYA Nina

TVV 2009, 2(1):577-581

В статье рассматривается использование информационных технологий в образовательном процессе высшего учебного...

VYUČOVANIE FYZIKY S VYUŽITÍM JAVOV Z PRAXE

VASILÍKOVÁ Daniela

TVV 2009, 2(1):582-585

Autorka príspevku opisuje aktuálne problémy vo fyzikálnom vzdelávaní. V tejto súvislosti podáva návrh na aplikáciu metodického postupu vyučovania fyziky na stredných školách s využitím javov z praxe. Zámerom bolo poukázať na možnosti využitia interdisciplinárnych vzťahov.

PREFERENCE JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ UČEBNIC TECHNIKY A INFORMATIKY U UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

WALAT Wojciech

TVV 2009, 2(1):586-589

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu, ve kterém bylo pomocí Qmetodologie zjištěno, že pohled učitelů základních škol na důležitost jednotlivých funkcí učebnice pro výuku techniky a informatiky, je poněkud odlišný od teoretického modelu. Učitelé výrazně preferují funkci cvičební (praktickou), dále potom i sebevzdělávací a motivační. Paradoxně méně preferují funkci informační a nejméně preferují funkci výchovnou. Na preferenci pořadí přitom neměl vliv ani věk respondentů, pohlaví, velikost sídla školy, ani primární zaměření respondentů. Nepodařilo se také prokázat existenci určitých skupin učitelů, které by preferovaly jen určité funkce a charakteristiky...

PRAXE V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

ZUKERSTEIN Jaroslav, NOVOTNÝ Jan

TVV 2009, 2(1):590-592

Příspěvek se zabývá projektem Fondu rozvoje vysokých škol s názvem "Klinická škola technické zájmové a tvořivé činnosti". Jedná se v podstatě o specifickou praxi, která je určena pro studenty učitelství technické výchovy a probíhala v rámci kroužků technických činností realizovaných na Fakultě výrobních technologií a managementu pro žáky základních a středních škol pod názvem "Jarní škola techniky". Studenti si mohli pod vedením zkušených pedagogů praktiků v praxi aplikovat své pedagogické kompetence v oblasti organizace a vedení zájmové činnosti, žáci základních a středních škol pak vyzkoušet poutavou formou techniky a technologie, se kterými se běžně...

NOVÉ PŘÍSTUPY K PRÁCI S PŘÍKAZOVÝM ŘÁDKEM

LAVRINČÍK Jan, KLEMENT Milan, DANĚK Jindřich

TVV 2009, 2(1):593-594

MUELLER, J. P. Příkazový řádek Windows : pro Windows Vista, 2003, XP a 2000. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 656 s. ISBN 978-80-251-1961-7.

MECHATRONIKA

NEUMANN Karel

TVV 2009, 2(1):595

MAIXNER, L. a kol. Mechatronika. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. 280 s. ISBN 80-251-1299-3.

ELEKTRONIKA 1

NEUMANN Karel, KUBRICKÝ Jan

TVV 2009, 2(1):596

KESL, J. Elektronika 1 - analogová technika. 2. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7300-143-8.

POUŽÍVÁNÍ POWERPOINTU

POLČIC Ľudovít

TVV 2009, 2(1):597-598

POUŽÍVÁNÍ POWERPOINTU