Trendy ve vzdělávání, 2011 (roč. 4), číslo 1

ROZVOJOVÉ TRENDY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉHO FORMOU E-LEARNINGU

KLEMENT Milan

TVV 2011, 4(1):3-6

Příspěvek se zabývá identifikací a popisem nejdůležitějších rozvojových trendů v oblasti distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. Mimo často zdůrazňované technologické a technické rozvojové trendy se článek zabývá i často opomíjenými pedagogicky orientovanými trendy, vycházejícími z aplikace konstruktivistické teorie učení.

NOVÉ TRENDY V TRADIČNÍCH, VZDÁLENÝCH A VIRTUÁLNÍCH LABARATOŘÍCH

LUSTIG František

TVV 2011, 4(1):7-12

Příspěvek přináší ukázku integrace tradiční, vzdálené a virtuální laboratoře jako nový trend v laboratorní technice. V příspěvku předvedeme propojení experimentálních metod v tradičních, vzdálených a virtuálních laboratořích na konkrétním učivu volných, tlumených a buzených kmitů. Reálné "hands on" experimenty s PC budou se systémem ISES (1), (2), (3), vzdálené experimenty budou vystavěné na softwarové stavebnicí ISES WEB Control (4). Nosnou myšlenkou tohoto příspěvku bude nové bude pojetí virtuálních experimentů, které mají export a import dat. Experimentální data z reálných experimentů, ze vzdálených experimentů a z virtuálních experimentů (ze simulací)...

POZNÁMKA K VYUŽITIU NORMY GRADIENTU

ABAS Marcel

TVV 2011, 4(1):13-15

V prípade že gradient funkcie je v nejakom bode nenulový vektor, tak tento vektor určuje smer najväčšieho prírastku funkcie v tomto bode. V príspevku ukážeme, ako sa dá tento smer určiť aj v prípade že gradient je nulový vektor a to iba s pomocou vedomostí ktoré už študenti pri výučbe skalárnych a vektorových polí získali.

BIOFYZIKÁLNÍ EXPERIMENTY SE SYSTÉMEM ISES ANEB SNÍMÁNÍ BIOSIGNÁLŮ LIDSKÉHO TĚLA

BALEK Bronislav

TVV 2011, 4(1):16-19

Inteligentní školní experimentální systém (ISES) je počítačový systém, který lze využít mimo jiné i v biofyzice ke snímání a zpracování biologických signálů lidského těla.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕCКОГО CОЗНАНИЯ CТУДЕНТОВ В ПРОЦЕCCЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕCКИХ ДИCЦИПЛИН

BASHTA Anatoliy, CHEREDNICHENKO Galina

TVV 2011, 4(1):20-23

В статье авторами подчеркивается важность формирования патриотизма, чувства национального достоинства у...

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОВОРЕНИЕ, ЕГО ТИПЫ И ЗАДАЧИ

BEREZOVSKA Olga, VLASENKO Lyudmyla, TRYGUB Inna

TVV 2011, 4(1):24-29

Хорошие коммуникативные навыки и умения помогают людям эффективно общаться друг с другом. Коммуникация включает...

ОCОБЕННОCТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИCЦИПЛИНЫ <<ГРАЖДАНCКАЯ ЗАЩИТА>> В ВЫCШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЮРИДИЧЕCКОГО ПРОФИЛЯ

BERMICHEVA Olena

TVV 2011, 4(1):30-33

В статье рассматриваются гражданские аспекты обязательной учебной дисциплины <<Гражданская защита>> в высших...

NÁZORY BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ NA MOŽNOST UPLATNĚNÍ NETRADIČNÍCH MATERIÁLŮ PŘI ROZVOJI PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

BLAŽKOVÁ Hana, KVAPIL Luděk

TVV 2011, 4(1):34-37

Příspěvek analyzuje znalosti skupiny studentů prezenční i kombinované formy studia u studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PdF UP Olomouc v oblasti technických materiálů, netradičních materiálů a jejich náhled na možnosti uplatnění těchto materiálů při rozvoji pracovních dovedností v primárním vzdělávání.

VPLYV MEDZNÝCH VRSTIEV NA PRENOS TEPLA OKOLO ROVINNÝCH A TVAROVANÝCH POVRCHOV

BRODNIANSKÁ Zuzana, KONIAR Ján

TVV 2011, 4(1):38-41

V príspevku je popísaný vplyv medzných vrstiev, ktoré sa vytvárajú okolo rovinných a tvarovaných povrchov pri nútenej konvekcii vzduchu, na proces výmeny tepla. S procesmi prenosu tepla v rôznych energetických zariadeniach sa študenti oboznamujú v študijnom programe Ekotechnika, v predmetoch Procesné strojníctvo, Energetické stroje a zariadenia a Energetické premeny. Súčasťou príspevku je aj model experimentálnej zostavy, ktorý možno využiť ako didaktickú pomôcku vo vyučovacom procese, pre štúdium procesov výmeny tepla.

MOŽNOSTI VYUŽITIA TEPELNÝCH TRUBÍC

ČERNECKÝ Jozef

TVV 2011, 4(1):42-45

V príspevku sú popísané dva základné typy tepelných trubíc, ktoré sa najviac používajú v rôznych technických aplikáciách. Tiež sú uvedené charakteristiky niektorých pracovných kvapalín, ktoré sa často používajú v tepelných trubiciach.

NEZÁVISLÝ VĚDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS ZAMĚŘENÝ NA TECHNICKOU A INFORMAČNÍ VÝCHOVU

DOSTÁL Jiří

TVV 2011, 4(1):46-49

JTIE je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií, odborných prací a podstatných sdělení (pořádání konferencí, jubilea významných osobností atp.) vztahujících se k problematice technické výchovy, informační výchovy a didaktiky informatiky.

VÝVOJ VĚDECKÉHO A BĚŽNÉHO POJMU

DVOŘÁK Ondřej

TVV 2011, 4(1):50-52

Pojmy jsou důležité prostředky komunikace mezi lidmi a je nutné věnovat tvorbě nových pojmů vysokou pozornost. Příspěvek zaměřujeme na vývoj a utváření běžných a vědeckých pojmů u dětí.

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝH ODPORŮ

FILÍPEK Josef

TVV 2011, 4(1):53-56

Měření elektrického odporu rezistorů patří k základním úlohám v laboratorním cvičení ve fyzice. Na konferenci Trendy ve vzdělávání 2011 autor prezentoval interaktivní multimediální výukový program, který studentům usnadní pochopit a prakticky změřit elektrický odpor vybraných rezistorů. Názorně je představeno měření elektrického odporu analogovým a digitálním multimetrem, můstkovou metodou, Ohmovou metodou (dvě varianty zapojení) a substituční metodou.

PROBLÉMY V OBLASTI PŘÍPRAVY ŽÁKŮ NA VOLBU POVOLÁNÍ OČIMA VÝCHOVNÝCH PORADCŮ, ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A PRACOVNÍKŮ ÚŘADŮ PRÁCE

FRIEDMANN Zdeněk

TVV 2011, 4(1):57-60

V textu jsou zpracovány některé výsledky rozhovorů s odborníky, kteří jsou v permanentním kontaktu se žáky a jejich rodiči. Jejich pohled na existenci stávajících problémů vyúsťuje i v některé návrhy na jejich řešení.

UPLATNĚNÍ KONSTRUKTIVISTICKÝCH PŘÍSTUPŮ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY VE VÝUCE OBOROVÉ DIDAKTIKY

HAVELKA Martin

TVV 2011, 4(1):61-65

Příspěvek je zaměřen na problematiku inovace technické části oborové didaktiky studia učitelství v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Uvedený obor je druhým rokem realizován v rozšířeném zaměření pro střední školy, což se promítlo do změn v pojetí výuky. Dosavadní zkušenosti nás v přípravě budoucích učitelů technické a informační výchovy vedou k prohlubování těch přístupů, které se doposud ukázaly jako nosné. Jsou jimi mj. uplatňování konstruktivistických přístupů v přípravě budoucích učitelů a akcent na integrující pojetí obsahu vzdělávání.

DEMONSTRAČNÍ MODELY V TECHNICKÉ GRAFICE

HODIS Zdeněk, STIBOR Karel

TVV 2011, 4(1):66-68

Příspěvek se zabývá demonstračními modely pro výuku technické grafiky. Jsou prezentovány trendy v oblasti novinek v učebních pomůckách pro technickou grafiku a představeny vybrané skupiny modelů.

PEDAGOGIKA A STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI TRADIČNÍCH ŘEMESEL A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE V BRNĚ

HORÁK Josef

TVV 2011, 4(1):69-72

Většina učitelů středních odborných škol má dostatek praxe ve vytváření výuky a předávání zkušeností z ní. Avšak převážná část nemá mnohdy čas ani příležitost se jakýmkoliv metodickým způsobem o výuce učit. Vyučující velmi kompetentní ve svém oboru získávají pedagogické zkušenosti spíše ze svého vlastního výchovného působení ve výuce a teprve poté získávají informace pomocí zpětné vazby, srovnatelného bádání a diskusemi s kolegy, systémem pokusu a omylu. Aktuálnost problému je umocněna příchodem webového prostředí, které vyvolává potřebu rozvíjet odborné a metodické znalosti učitelů o vytváření účinnějších vzdělávacích zkušeností, protože předchozí...

VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V KONTEXTU SE SOUČASNÝMI PROBLÉMY PREPRIMÁRNÍHO A PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HRDLIČKOVÁ Vlasta

TVV 2011, 4(1):73-77

Příspěvek se zabývá problematikou naplňování základních požadavků ve vztahu ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj u dětí předškolního a mladšího školního věku a pregraduální přípravou budoucích učitelů preprimárního a primárního vzdělávání k realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu s rozvojem osobnosti studenta.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ

CHEREDNICHENKO Galina, SHAPRAN Lyudmila, KUNITSIA Lyudmila

TVV 2011, 4(1):78-83

В статье авторы расскрывают важность аудирования в процессе обучения иностранному языку, онирасскрывают как...

UŽIVATELSKÉ POJETÍ TECHNIKY V INOVAČNÍCH PRVCÍCH PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

JANU Miroslav, PROCHÁZKOVÁ Ivona

TVV 2011, 4(1):84-87

Příspěvek se zabývá otázkami pregraduální přípravy učitelů technické a informační výchovy v současném vysokoškolském studiu v ČR. Sleduje širší aspekty vzdělávání v souvislosti s prioritními i standardními faktory všeobecné technické a informační výchovy. Problematika je orientována také na prolínání koncepce vysokoškolského studia a obsahu výuky na základních školách.

ПРОБЛЕМА ЦЕЛОCТНОCТИ И ЧИCТОТЫ CОЗНАНИЯ: ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

KALUGA Volodymyr, PUGACH Vitalii

TVV 2011, 4(1):88-90

Основное внимание статьи сосредоточено на концептуализации идеи формирования целостного восприятия человека...

АCПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕCКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОCТИ В УКРАИНЕ И МИРЕ

KHVIST Victoria A.

TVV 2011, 4(1):91-96

В статье раскрывается экологическое образование как глобальная проблема современности и основные принципы...

KONSTRUOWANIE MODELU METODYCZNEGO ZASTOSOWANIA DYDAKTYCZNYCH OBRAZÓW DYNAMICZNYCH W WYKŁADZIE Z ELEKTRONIKI - ZAGADNIENIA WSTĘPNE

KRUPA Krzysztof

TVV 2011, 4(1):97-100

Artykuł zawiera założenia wstępne do procesu konstruowania modelu metodycznego dydaktycznych obrazów dynamicznych w wykładzie z elektroniki.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕCКОЙ ТЕОРИИ В ВЫCШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

KUNDEEVA Galina, CHEREDNICHENKO Galina

TVV 2011, 4(1):101-104

Рассмотрены особенности преподавания экономической теории в высших учебных заведениях. Отмечены основные...

PROBLEMATIKA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY - TŘÍDNÍ PROJEKTY

KVAPIL Luděk, BLAŽKOVÁ Hana

TVV 2011, 4(1):105-107

Článek poukazuje na nové možnosti využití třídních projektů a jejich význam při stanovení cílů, plánování a realizaci výuky v technicky zaměřených předmětech na primární škole.

ROZWIJANIE JĘZYKA TECHNICZNEGO I INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW JAKO KOMPONENTU POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI

LIB Waldemar

TVV 2011, 4(1):108-111

Nadrzędnym celem każdego systemu edukacji jest wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiadomości, umiejętności oraz wywołanie w świadomości uczniów i ich postawach takich zmian, które w przyszłości pozwolą jednostce na godne życie oraz rozwijanie dóbr narodowych w różnych aspektach. Dóbr materialnych i niematerialnych wspomagających rozwój kultury społeczeństwa i narodu. Jednym z niezbędnych komponentów sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, a jednocześnie rozwijającym jego kulturę, a w szczególności kulturę techniczną jest język, ze szczególnym uwzględnieniem języka technicznego i informatycznego.

TRANSFORMÁCIE TROJNÝCH INTEGRÁLOV

LIŠKA Vladimír

TVV 2011, 4(1):112-115

Substitučná metóda do viacrozmerných integrálov je účinným nástrojom pre ich výpočet, ale jej rutinná aplikácia môže viesť ku zdĺhavým výpočtom. Túto skutočnosť prezentujeme na príklade trojného integrálu, kde elementárnou oblasťou je kužeľ s osou súmernosti o z .

POZNÁMKY KU NIEKTORÝM ZÁKLADNÝM VLASTNOSTIAM FUNKCIÍ

MASÁROVÁ Renáta

TVV 2011, 4(1):116-119

Článok ukazuje možné postupy pri definovaní monotónnych, resp. konvexných a konkávnych funkcií. Poukazuje na najčastejšie chyby a mylné predstavy, ktoré pri nich majú študenti technických fakúlt. Sú v ňom tiež uvedené možné rozšírenia tejto problematiky.

OBSZARY TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W POLSCE

MASTALERZ Elżbieta

TVV 2011, 4(1):120-122

Nowa podstawa programowa dla gimnazjum, zatwierdzona w 2009 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje realizację edukacji ogólnotechnicznej poprzez wybrane przez nauczyciela i uczniów, dwa moduły działań technicznych. Wycinkowe badania przeprowadzone wśród nauczycieli gimnazjum w październiku 2010 roku pozwoliły ustalić jakie moduły wybrano, jakie zadania techniczne wykonują uczniowie aktualnie na zajęciach technicznych. Jest to wiedza istotna dla zreformowania programu kształcenia nauczycieli Edukacji techniczno informatycznej.

VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ

MINARČÍK Josef, HAVELKA Martin

TVV 2011, 4(1):123-128

V příspěvku jsou prezentována dílčí zjištění, která jsou výsledkem dotazníkového šetření realizovaného metodou expost faktum zaměřeného na analýzu stavu využití stavebnic ve výuce obecně technického předmětu na ZŠ.

KINEMATICKÁ ANALÝZA MECHANIZMOV AKO SÚČASŤ VÝUČBY TECHNICKEJ MECHANIKY

MONKOVÁ Katarína, MONKA Peter, ŠMERINGAIOVÁ Anna, KASINA Marek

TVV 2011, 4(1):129-132

Príspevok je venovaný kinematickej analýze mechanizmov pri výučbe Technickej mechaniky na FVT TUKE Prešov, ktorej súčasťou je aj využitie virtuálneho prostredia s 3D modelmi mechanizmov ako podporného prostriedku pri výklade spojenom s danou problematikou. Článok poukazuje na možnosť využitia CAD/CAM systémov aj v rámci takých predmetov, ktoré na prvý pohľad s dizajnom a 3D modelovaním nesúvisia. Študenti sa oboznámia s 3D verziou mechanizmu nielen v statickom, ale aj v tzv. "rozpohybovanom" stave, pochopia, čo sa deje s jednotlivými telesami pri ich pohybe a následne pristupujú k riešeniu samotného problému. Príspevok vznikol na základe priamej podpory...

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕCКИХ ДИCЦИПЛИН

NAGORNIUK Oksana, ZINCHENKO John, SHE Vladimir

TVV 2011, 4(1):133-136

В статье рассмотрено использование деловых игр и имитационных упражнений при изучении экологических дисциплин....

WOKÓŁ ETYCZNYCH WYZWAŃ WYCHOWAWCZYCH

NESTERAK Tomasz

TVV 2011, 4(1):137-142

Kontakt nauczyciela z uczniem przebiega w warunkach, które są trudno dostępne dla jakiejkolwiek kontroli zewnętrznej zwłaszcza, gdy chodzi o wypełnianie przez niego zadań wychowawczych. W środowisku nauczycielskim istotny jest zespół norm etycznych regulujących relacje nauczyciel - uczeń. Lista tych powinności jest podporządkowana normie naczelnej, mówiącej o odpowiedzialności za los dziecka, za jego perspektywę, jego przyszłe miejsce w społeczeństwie oraz odpowiedzialności nauczyciela wobec dziecka. Współczesny rozwój technologii niczego tutaj nie zmienia, a wręcz przeciwnie - wobec nowych zagrożeń, z którymi może zetknąć się uczeń - nauczyciel powinien...

UWARUNKOWANIA MOTYWACYJNE A EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE KIERUNKU ETI W KRAKOWIE

NOGA Henryk

TVV 2011, 4(1):143-149

Badania dotyczyły dalszych losów absolwentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna oraz ich przystosowania zawodowego. Dokonano także próby oceny jakości kształcenia. Podmiotem kształcenia są studenci, którzy po ukończeniu studiów, mogą ocenić jakość kształcenia i jego wpływ na własne losy i kariery zawodowe.
Bardzo ważnym miernikiem przydatności studiów jest awans zawodowy. Znajdujemy tutaj wskazanie na ile studia ułatwiły lub przyśpieszyły awans zawodowy.

TVORIVÉ ČINNOSTI S ODPADOVÝM MATERIÁLOM V PRÍPRAVE BUDÚCICH UČITEĽOV

OLEKŠÁKOVÁ Monika

TVV 2011, 4(1):150-153

Východiskom tohto príspevku sú neustále rastúce požiadavky na separovanie, recyklovanie odpadov a narastajúce nároky na vedenie výchovy a vzdelávania v zmysle týchto požiadaviek. Učiteľ v tejto výchove predstavuje najdôležitejší element, od ktorého závisí nielen jej priebeh, ale i jej kvalita. Rozhodli sme sa preto, posilniť prípravu študentov budúcich učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky a študentov odboru vychovávateľstvo v rámci predmetov technického zamerania, na ich budúce povolanie prostredníctvom tvorivých činnosti s odpadovým materiálom, v rámci ktorých, tak získavajú základné poznatky o tvorivých úlohách, o odpadovom materiály,...

АНАЛИЗ НОВОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙCТИВИЯ В CИCТЕМЕ "ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-CТУДЕНТ"

OMELCHENKO Ludmila

TVV 2011, 4(1):154-157

Cтатья посвящена анализу нового подхода к решению проблемы взаимодейстивия в системе преподаватель-студент...

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

PETRUK Vera

TVV 2011, 4(1):158-162

В статье обговариваются проблемы разработки интерактивных занятий, приводятся примеры проектирования методик...

ФОРМИРОВАНИЕ ПCИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕCКОЙ КОМПЕТЕНТНОCТИ У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕCКИХ ВУЗОВ

PETRUK Vera, GRECHANOVSKAYA Elena, PROZOR Elena

TVV 2011, 4(1):163-166

В статье рассматривается вопрос формирования психолого-педагогической компетентности у будущих преподавателей...

PREFERENCJE A WYBORY ZAWODOWE MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ I MIEJSKIEJ KOŃCZĄCEJ GIMNAZJUM - PORÓWNANIE

PIETRUK Witold

TVV 2011, 4(1):167-170

W artykule przedstawiono wyniki porównawcze badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych powiatu brzeskiego (województwa opolskiego). Porównano preferencje zawodowe młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich i miejskich. Celem badań było pokazanie, które preferencje zawodowe mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji zawodowych uczniów ze szkół wiejskich, a które ze szkół miejskich. Przedstawiono wybory dokonane przez obie grupy młodzieży dotyczące typów szkół i zawodów.

PREFERENCJE ZAWODOWE MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ KOŃCZĄCEJ GIMNAZJUM

PIETRUK Witold

TVV 2011, 4(1):171-174

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich gimnazjalnych z powiatu brzeskiego (woj. opolskie). Celem badań było określenie preferencji zawodowych diagnozowanej młodzieży gimnazjalnej szkół wiejskich oraz przedstawienie typów szkół i zawodów najczęściej wybieranych przez tych uczniów.

PREFERENCJE ZAWODOWE MŁODZIEZY MIEJSKIEJ KOŃCZĄCEJ GIMNAZJUM

PIETRUK Witold

TVV 2011, 4(1):175-178

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich gimnazjalnych powiatu brzeskiego (woj. opolskie). Celem badań było określenie preferencji zawodowych diagnozowanej młodzieży gimnazjalnej szkół miejskich oraz przedstawienie typów szkół i zawodów najczęściej wybieranych przez uczniów, wpływ preferencji na wybór kariery zawodowej przez młodzież kończącą gimnazjum.

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A HOLOGRAFICKEJ INTERFEROMETRIE VO VÝUČBE PRESTUPU TEPLA

PIVARČIOVÁ Elena

TVV 2011, 4(1):179-182

Príspevok popisuje možnosti využitia holografickej interferometrie a multimediálnych systémov vo výuke prestupov tepla a teplotných polí. Multimédiá ponúkajú široké možnosti tvorby ucelených učebných pomôcok pre výučbu odborných predmetov a sú vhodné pre samoštúdium hlavne pre výuku nadaných študentov na stredných školách a študentov vysokých škôl príp. ako doplnok klasickej výuky.

MERANIE RÝCHLOSTI A PRIETOKOVÉHO MNOŽSTVA VO VÍROVOM ODLUČOVAČI

PLANDOROVÁ Katarína, ČERNECKÝ Jozef

TVV 2011, 4(1):183-186

Príspevok sa venuje postupom merania rýchlosti a určenia prietokového množstva v jednotlivých častiach cyklóna. Popisuje merania s použitím dvoch dynamických rýchlostných sond pripojených k príslušným diferenčným manometrom.

KRITÉRIA ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH EKOLOGŮ

RIDEI Nataliia, PALAMARCHUK Svetlana, ILCHYK Anastasia, PIRUTSKA Irina, SYTSKA Anna

TVV 2011, 4(1):187-189

Článek představuje úroveň vzdělávání environmentálních znalostí a dovedností tvorby budoucích ekologů.

ÚROVEŇ ENVIRONMENTÁLNÍHO CHOVÁNÍ A NOOSPHERE-ORIENTOVANÉ MOTIVACE V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH EKOLOGŮ

RIDEI Nataliia, RYBALKO Yuliya, PANASENKO Oksana, STROKAL Vita, HITRENKO Tetyana

TVV 2011, 4(1):190-192

Článek prezentuje úroveň environmentálního chování a noosphere-orientované motivace v přípravě budoucích ekologů.

ÚROVEŇ VZDĚLÁVÁNÍ EKOLOGŮ NA UKRAJINĚ

RIDEI Nataliia, RYBALKO Yuliya, SHOFOLOV Denys, STROKAL Vita

TVV 2011, 4(1):193-195

Článek prezentuje úroveň vzdělávání ekologů na Ukrajině, analyzuje regulační podporu vzdělávání absolvoval na Ukrajině.

GENERAL ENVIRONMENTAL FUTURE PART STAGED TRAINING ECOLOGISTS

RIDEI Natalia, TVEREZOVSKA Nina

TVV 2011, 4(1):196-197

V článku jsou uvedeny obecné úrovně ekologické části přípravy budoucích ekologů.

TECHNICKÉ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

SERAFÍN Čestmír

TVV 2011, 4(1):198-201

Tento příspěvek se zabývá otázkami zařazení technických výukových prostředků do edukace v kontextu pohledu na ně jako moderního nástroje vzdělávání současné školy. Můžeme se zabývat metodami či styly práce učitele, může pojímat klima školy jako základní oblast pro tvůrčí rozvoj žáka i učitele, ale bez technických výukových prostředků není tento systém úplný a v současném světě ani reálně možný.

INOVAČNÍ PODNĚTY K PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ PRO VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Z HLEDISKA SOUČASNÉ MODIFIKACE ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU

SERAFÍN Čestmír, PROCHÁZKOVÁ Ivona

TVV 2011, 4(1):202-205

Příspěvek sleduje záměry současného vzdělávání v souvislosti s prioritními i standardními úkoly všeobecné technické a informační výchovy spojenými zejména s otázkami pregraduální přípravy budoucích učitelů technické a informační výchovy v současném vysokoškolském studiu v České republice. Problematika vychází také z komparace jak vysokoškolského studia, tak kurikulárních materiálů výuky na základních školách.

АНАЛИЗ КНИЖНОГО ДЕЛА ЧЕХОCЛОВАКИИ В НАЧАЛЕ ХХ CТ. (НА ОCНОВЕ РАБОТ УКРАИНCКОГО УЧЕНОГО Л.БЫКОВCКОГО)

SIEKUNOVA Iuliia

TVV 2011, 4(1):206-208

В статье освещается на основе работ украинского ученого Л.Быковского анализ книжного дела Чехословакии, доведены...

ПЕДАГОГИЧЕCКОЕ МАCТЕРCТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

STAKHNEVYCH Valentyna

TVV 2011, 4(1):209-211

Деятельность преподавателя - многогранная, гуманная и содержательная, она требует фундаментальной подготовки...

O TERMINOLOGICKEJ A JAZYKOVEJ KULTÚRE TEMATICKÉHO ZOŠITU ZO STREDOŠKOLSKEJ INFORMATIKY

STOFFA Ján, STOFFOVÁ Veronika

TVV 2011, 4(1):212-217

Štúdia sa zaoberá terminologickou a jazykovou kultúrou tematického zošitu Práca s multimédiami, určeného študentom stredných škôl v Slovenskej republike. Oceňuje klady tejto publikácie, ale poukazuje aj na viaceré v nej zistené terminologické nedostatky.

PRVÝ ROČNÍK PREDMETOVEJ SÚŤAŽE TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

ŠIRKA Ján

TVV 2011, 4(1):218-220

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, s cieľom zvýšiť záujem o výučbu predmetu technická výchova, technika na základných školách, požiadala ministerstvo školstva SR o zaregistrovanie predmetovej súťaže medzi predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS). V školskom roku 2010/11 prebehol prvý ročník tejto súťaže. Autor vo svojom príspevku zhrnul a analyzoval priebeh obvodných, krajských a nakoniec aj celoslovenského kola technickej olympiády.

MECHATRONIKA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

ŚLEZIAK Mariusz

TVV 2011, 4(1):221-224

Reformy rynkowe, gwałtowne zmiany na rynku pracy oraz obecność w Unii Europejskiej, są w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wyzwaniem dla organizatorów systemu edukacji zawodowej i dla wszystkich nauczycieli, w tym akademickich, zajmujących się kształceniem zawodowym, doskonaleniem kwalifikacji oraz kształceniem praktycznym i ustawicznym. Programy nauczania kierunków technicznych min. edukacji techniczno - informatycznej wymagają zmian pod kątem zwiększenia przedmiotów obejmujących zagadnienia związane z mechatroniką. Pozwoli to na zdobycie kwalifikacji przez absolwentów zgodne z oczekiwaniami pracodawców.

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE Z KONTEXTU ROZVÍJANIA PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI ŽIAKOV

TOMKOVÁ Viera

TVV 2011, 4(1):225-228

Problematika riešená v príspevku súvisí s rozvojom základných kompetencií žiakov. Autorka sa zamerala na rozvoj priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní. Priestorová predstavivosť v prírodovedných a technických predmetoch je v mnohých prípadoch základom správneho riešenia úloh. Rozvíjaním priestorovej predstavivosti sa rozvíja technické myslenie žiakov, ktoré je nevyhnutné pri riešení technických úloh a uplatnení technickej tvorivosti pri riešení projektov.

MODERNÍ VÝUKOVÉ TECHNOLOGIE V PŘÍPRAVĚ PRO BUDOUCÍ EKONOMIKU

TOVKANETS Anna

TVV 2011, 4(1):229-232

Příspěvek pojednává o didaktických technologiích, které by mohly účinně vzdělávat budoucí profesionály.

ТРАНCГРАНИЧНОЕ CОТРУДНИЧЕCТВО И РАЗВИТИЕ НАУЧНО- ИНВЕCТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

TOVKANETS Sergij

TVV 2011, 4(1):233-237

В статье рассматриваются проблемы развития региона в условиях трансграничного сотрудничества. Обращено внимание...

ПОЛИТИЧЕCКИЕ КОРРЕКТНОCТИ В БРИТАНCКОЙ И УКРАИНCКОЙ КУЛЬТУРАХ

TSYMBAL Svitlana

TVV 2011, 4(1):238-241

Борьба за политически правильный язык принесла о достойных внимания изменениях в современном английском языке....

MERANIE TRHOVÝCH RIZÍK S VYUŽITÍM ŠTATISTICKÝCH METÓD

URBANÍKOVÁ Marta

TVV 2011, 4(1):242-245

Cieľom práce je charakterizovať bankové riziká a spôsoby ich merania v súlade s medzinárodným štandardom BASEL II. Porovnáva metódy na výpočet trhového rizika bankového portfólia ako sú Variačno - kovariančná metóda, Metóda historických výnosov, Metóda simulácie Monte Carlo, Delta - Gama (Theta) metóda, Metóda Expected Shortfall a iné.

SYSTEM NACZELNYCH CELÓW EDUKACJI OGÓLNOTECHNICZNEJ

WALAT Wojciech

TVV 2011, 4(1):246-249

Edukacja ogólnotechniczna jest dziedziną edukacji ogólnej wspomagającą wychowanków na drodze budowania ich własnego człowieczeństwa. Zadaniu to realizowane jest przez wielostronne poznawanie samego siebie i odkrywanie prawdy o sobie, poznawaniu innych, miejsca człowieka w świecie oraz poznawanie znaczenia, jakie odgrywa w nim technika. Edukacja ogólnotechniczna obejmuje wszystko to, co służy poznaniu oraz ocenie możliwości własnych działań technicznych jako działań odpowiedzialnie realizowanych przez człowieka.

PROJEKTUNTERRICHT IM THEMATISCHEN BEREICH "DIE WELT DER ARBEIT" BETRACHTET VON DEN STUDENTEN DES LEHRSTUHLS FÜR TECHNISCHE UND INFORMATIONSERZIEHUNG

ZUBATÁ Anna

TVV 2011, 4(1):250-253

Die Einführung des Beitrags ist auf die Definierung der Begriffe wie Projektunterricht, Projekt und thematischer Bereich "Die Welt der Arbeit" ausgerichtet. Der Gegenstand des nächsten Teils ist insbesondere die Stellungnahme der Studenten des Lehrstuhls für Technische und Informationserziehung zum Projektunterricht und auch zu seinem Einsatz im Rahmen des thematischen Bereichs "Die Welt der Arbeit".

DROBNÁ POZNÁMKA K VÝBERU ZOBRAZOVANÝCH INTEGRÁLNYCH KRIVIEK

ČIPKOVÁ HAMPLOVÁ Lujza, MARKECHOVÁ Iveta

TVV 2011, 4(1):254-257

Článok predkladá drobnú ilustráciu symbiózy diferenciálnej geometrie a kombinatori-ky pri výbere zobrazovaných integrálnych kriviek. Vizualizácia je vykonaná pomocou voľne dostupného open-source programu Maxima.

INOVACE PŘEDMĚTU HARDWAROVÁ A SOFTWAROVÁ KONFIGURACE PC A TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ V RÁMCI FRVŠ

DANĚK Jindřich

TVV 2011, 4(1):258-260

Článek se zabývá inovací předmětů Hardwarová a softwarová konfigurace PC a Technologie počítačových sítí v rámci FRVŠ. Vysvětluje, jaké prostředky budou inovovány, které úlohy budou studenti vykonávat, jaký bude přínos pro rozvoj vysokých škol.

KVALITA PEDAGOGICKÝCH FUNKCÍ ŠKOLNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V OLOMOUCKÉM KRAJI

DANĚK Jindřich

TVV 2011, 4(1):261-263

Článek informuje školním informačním systému (IS) v návaznosti na projekt studentské grantové soutěže, který se blíže zabývá pedagogickými funkcemi školního informačního systému. Informuje o cíli projektu a způsobu řešení. Projekt je zaměřen na základní školy v Olomouckém kraji.

PROGRESE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A JEJÍ REFLEXE VE VÝUCE NA ZŠ

DOSOUDIL Jakub

TVV 2011, 4(1):264-267

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou od konce 20. století jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí na světě a jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů rozvoje ekonomiky všech vyspělých zemí. Informační společnost ovlivňuje celou řadu odvětví naší společnosti. Není tomu jinak ani v případě ovlivňování žáků základních škol. V tomto článku se tedy zaměřujeme na odraz obrovského růstu technologií ve vzdělávání a adaptaci jedinců na tuto reflexi.

ПРОБЛЕМЫ ИCПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРCА <<АДМИНИCТРАТИВНОЕ ПРАВО УКРАИНЫ>>

GAIDUK Andrey

TVV 2011, 4(1):268-271

В статье освещаются вопросы применения современных информационных технологий при изучении курса <<Административное...

ÚLOHA EXPERIMENTU V PRIMÁRNOM PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ

GERHÁTOVÁ Žaneta

TVV 2011, 4(1):272-275

Neoddeliteľnou súčasťou prírodovedného vzdelávania je experiment. Príspevok prezentuje zadanie projektu "Meranie teploty" prostredníctvom projektového vyučovania s yužitím integrovaného e-learningu pre vyučovací predmet prírodoveda v 3. roč. ZŠ. Cieľom INTe-Lu je skvalitniť vyučovanie technických a prírodovedných predmetov prostredníctvom pozorovania a aktívneho experimentovania s využívaním všetkých druhov experimentu (reálneho, reálneho vzdialeného, virtuálneho) a najnovších informačno-komunikačných technológií.

SPRÍSTUPNENIE MATEMATIKY ŠTUDENTOM SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE FORMOU APLIKOVANÝCH ÚLOH

GREGÁŇOVÁ Radomíra

TVV 2011, 4(1):276-279

Príspevok sa zaoberá vyučovaním matematiky a jej aplikácií na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Riešenie aplikovaných úloh predstavuje jednu z možností inovácie obsahu matematického vzdelávania na univerzitách. Je tu poukázané na potrebu osvojenia si matematického aparátu a na následné aplikácie matematiky v iných oblastiach inžinierskeho štúdia na univerzite poľnohospodárskeho zamerania. V príspevku sa tiež zaoberáme modernizáciou procesu vyučovania matematiky, ktorá súvisí s tvorbou a používaním elektronických študijných materiálov v samostatnom štúdiu.

KOMUNIKAČNÉ SIETE A KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY

HAMBALÍK Alexander

TVV 2011, 4(1):280-283

Tento príspevok sa zaoberá s tým, ako sa dajú popísať a zároveň demonštrovať procesy v sieťach LAN a WAN presne a názorne.

DYNAMICKÉ PRVKY VE VYUČOVÁNÍ MATEMATICE

HODAŇOVÁ Jitka

TVV 2011, 4(1):284-286

V matematice je řada pojmů, které jsou formulovány jako definice a věty. Žáci a studenti si osvojují tyto definice a věty na základě pamětního učení. K správnému pochopení pojmů přispívají matematické modely a matematické počítačové programy. Řeší-li žáci a studenti úlohy za pomocí matematického počítačového programu, ověřují si správnost definic a vět na grafech a obrázcích. Vědomosti, které se opírají o názorné obrázky a grafy mají potom trvalejší charakter.

НОВЫЕ АCПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОCТРАННОГО ЯЗЫКА C ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА

CHEREDNICHENKO Galina, KLYMOVA Olena

TVV 2011, 4(1):287-290

Cтатья посвящена различным подходам к использованию интернета в образовании. Авторы предлагают практическую...

PROJEKT "IVOŠ" FINIŠUJE

KLEMENT Milan

TVV 2011, 4(1):291-294

Článek představuje postup řešení a hlavní výsledky řešení projektu IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (CZ.1.07/1.1.04/01.0154), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.

VYUŽITIE MATEMATICKÉHO SOFTVÉRU V ZÁKLADNOM KURZE VYSOKOŠKOLSKEJ MATEMATIKY PRI HĽADANÍ EXTRÉMOV FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

KOTIANOVÁ Janette

TVV 2011, 4(1):295-298

V našom príspevku chceme poukázať na efektívnosť zaradenia matematického softvéru do výučby základného kurzu vysokoškolskej matematiky, konkrétne tej časti, ktorá sa zaoberá diferenciálnym počtom funkcie viac premenných. Pozornosť nechceme upriamiť na zjednodušenie a zrýchlenie výpočtov zložitých sústav rovníc prostredníctvom počítača, ktoré je evidentné v prípade, že študent vie, čo počíta, ale zamerali sme sa skôr na poskytnutie vhľadu pre tých študentov, ktorí majú pri hľadaní extrémov funkcie viac premenných problém s abstrakciou a uvedomením si toho, čo počítajú (t.j. významom pojmov lokálny extrém, lokálny viazaný extrém a globálny extrém funkcie...

JEDNO Z ŘEŠENÍ ELEKTRONICKÉ Q METODOLOGIE

KUBRICKÝ Jan

TVV 2011, 4(1):299-304

Příspěvek se zabývá moderními elektronickými metodami sběru dat v pedagogickém výzkumu. Konkrétně představuje aplikaci Flash-Q, jako jednu z elektronických forem provádění Q třídění v rámci Q metodologie.

VYUŽITÍ OVLÁDACÍHO PRVKU LISTBOX VE VISUAL BASIC

LAVRINČÍK Jan

TVV 2011, 4(1):305-308

Příspěvek se zabývá problematikou tvorby a využitím ovládacího prvku ListBox ve Visual Basic ve vzdělávání. Zdůrazňuje výběr programovacího jazyka z hlediska odborné náročnosti a rozvoje abstraktního myšlení u studentů PdF UP. Seznamuje čtenáře s klady a zápory jednotlivých algoritmů. V závěru polemizuje nad využitím nových celků programovacího jazyka Visual Basic ve výuce předmětu "Praktikum z programování 1" na PdF UP.

VYUŽITÍ RESOURCE EDITORU VE VISUAL BASIC

LAVRINČÍK Jan

TVV 2011, 4(1):309-312

Příspěvek se zabývá problematikou tvorby a využitím Resource Editoru ve Visual Basic ve vzdělávání. Zdůrazňuje výběr programovacího jazyka z hlediska odborné náročnosti a rozvoje abstraktního myšlení u studentů PdF UP. V závěru polemizuje nad využitím nových celků programovacího jazyka Visual Basic ve výuce předmětu "Praktikum z programování 1" na PdF UP.

OPERAČNÍ SYSTÉMY PRO EKONOMY A MANAŽERY

LAVRINČÍK Jan

TVV 2011, 4(1):313-318

Příspěvek se zabývá problematikou využitím operačních systémů v ekonomicko manažerské praxi. Zdůrazňuje kladné i slabé stránky jednotlivých systémů, ze kterých v závěru definuje doporučení pro praxi.

TVORBA POHYBLIVÝCH 3D MECHANISMŮ POMOCÍ CAD MODELÁŘŮ

LIŠKA Jaromír, FILÍPEK Josef

TVV 2011, 4(1):319-322

Článek pojednává o tvorbě parametrických CAD modelů strojních součástí a pohyblivých mechanismů pomocí 3D konstrukčních modelářů. Na pohyblivých modelech lze demonstrovat činnost jednoduchých mechanismů i složitých soustrojí. Při tom lze využít funkce, které zvyšují názornost (průhlednost, rotace mechanismů, atd.). Z těchto pohyblivých sestav je možné vytvářet atraktivní videonahrávky, které se uplatní ve výuce technických předmětů i u nestrojírenských oborů.

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI UČITEĽOV V OBLASTI IKT

LUKÁČOVÁ Danka

TVV 2011, 4(1):323-326

Zvyšovanie kvality vzdelávania na univerzitách je možné len vtedy, ak poznáme edukačné obsahy študijných programov, ktoré konfrontujeme s reálnym uplatnením absolventov v praxi. Riešitelia úlohy KEGA sa v úlohe zaoberajú schopnosťou učiteľov využívať IKT v praxi - ako v príprave učiteľa, tak aj v samotnej výučbe. Článok prezentuje časť výsledkov výskumu realizovaného pomocou dotazníka.

ELEKTRONICKÝ GLOSÁR LINGVISTICKÝCH A DIDAKTICKÝCH POJMOV AKO INTERAKTÍVNA UČEBNÁ POMÔCKA

MALÁ Eva, HAŠKOVÁ Alena

TVV 2011, 4(1):327-330

Autorky v príspevku popisujú možnosti využívania elektronického štvorjazyčného terminologického glosára zameraného na pojmy z oblasti lingvistiky a didaktiky. Poukazujú najmä na interaktívnosť programu a uplatňovanie kreativity pri jeho využívaní, pričom zdôrazňujú možnosť vkladania nových odborných pojmov, ako aj vkladania ďalších príkladov ich použitia. Úprava konkrétnych lingvistických pojmov je prezentovaná na príkladoch termínov z anglického jazyka.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMU OPERACYJNEGO DEBIAN

NOGA Henryk

TVV 2011, 4(1):331-338

Projekt ma na celu pokazanie bezpłatnej alternatywy dla systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft do prowadzenia obliczeń inżynierskich. 1 Na potrzeby tego projektu złożono tanią i wydajną jednostkę centralną, na której zostaną wykonane wszelkie obliczenia. Przedstawione programy są stosunkowo łatwe i nie wymagają kosztownego sprzętu czy profesjonalnego oprogramowania. wystarczy niewielka wiedza z zakresu budowy i obsługi komputera oraz znajomość podstaw programowania. 2

ОCОБЕННОCТИ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕCТВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОCЛЫХ: АМЕРИКАНCКИЙ ОПЫТ

OGIENKO Olena, LYTOVCHENKO Irina

TVV 2011, 4(1):339-342

В статье анализируется влияние информационного общества на характер образования взрослых в CША; обосновывается...

VYUŽITÍ SPECIÁLNÍCH SOFTWARŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

RUDOLF Ladislav

TVV 2011, 4(1):343-346

Příspěvek se zabývá možnostmi využívání softwarů v odborných předmětech. Na ukázku jsou v článku předvedeny dva softwary, určené k výpočtům technických ztrát a predikcí těchto ztrát u vedení přenosové soustavy. Speciální softwary umožňují předvádět studentům výpočty modelových situací, které můžou v praxi nastat. Studenti mohou sami takové modelové situace vytvářet a tím lépe pochopí, jak některá složitá zařízení fungují.

PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ

ŚLEZIAK Mariusz

TVV 2011, 4(1):347-350

Powszechne zastosowanie sterowników przemysłowych do sterowania procesami technologicznymi spowodowało rozszerzenie programów nauczania studentów edukacji techniczno - informatycznej o zagadnienia związane z programowaniem sterowników przemysłowych. Wykorzystanie nowoczesnych pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego nie tylko na potrzeby zawodowego kształcenia zawodowego, ale także dla studentów uczelni wyższych pozwala na szereg korzyści dla regionu. Pozwala na podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów uczelni co ma szczególne znaczenie dla miejscowego rynku pracy. Absolwent mający dostęp do nowoczesnych rozwiązań przemysłowych w czasie edukacji...

ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI MOBILÍT ŠTUDENTOV PRÍRODOVEDECKÝCH A TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

TRUBENOVÁ Jaroslava, MIŠTINA Juraj

TVV 2011, 4(1):351-354

Nedostatočná jazyková a odborná kompetentnosť študentov býva často bariérou pre získavanie skúseností a štúdium na zahraničných univerzitách v rámci mobilitných programov Európskej únie. Autori v článku predstavujú projekt, ktorý by mal napomôcť riešiť neutešenú situáciu. Projekt sa zameriava na tvorbu elektronického portálu a budovanie jednotlivých modulov ako extrakurikulárneho zdroja pre získavanie vedomostí a odborných komunikačných kompetencií.

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA APLIKÁCII MATEMATIKY

VAGASKÁ Alena

TVV 2011, 4(1):355-358

V príspevku sú prezentované možnosti využitia MS Excelu a Matlabu pri aplikáciách matematiky v inžinierskych predmetoch na technických univerzitách.

TABLICA INTERAKTYWNA W PROCESIE EDUKACYJNYM

WARZOCHA Tomasz

TVV 2011, 4(1):359-362

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym. Na początku przedstawiono krótką charakterystykę technologii informacyjnych a następnie omówiono wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie kształcenia. W artykule pokazano przewagę, jaką dysponują tablice interaktywne względem tradycyjnych tablic, na podstawie badań przeprowadzonych wśród nauczycieli i studentów.

NÁZORY UČITEĽOV NA VYUŽÍVANIE IKT A MOŽNOSTI ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

BÁNESZ Gabriel

TVV 2011, 4(1):363-366

Cieľom projektu KEGA "Overenie videokonferenčného systému a dištančných technológií v aplikáciách" je analyzovať využiteľnosť videokonferenčných systémov a dištančných technológií vo výučbe na základných a stredných školách. Rovnako je cieľom aj stanoviť minimálne technické a organizačné požiadavky úspešného využívania týchto systémov, multimediálnych technológií a prípravy výučbových programov pre vzdelávanie. Príspevok uvádza postoje učiteľov ku používaniu týchto technológií v praxi a k možnosti ich ďalšieho vzdelávania.

ДИCТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРCПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

BURUKOVSKA Natalija

TVV 2011, 4(1):367-370

В статье рассматриваются проблемы внедрения дистанционного обучения и перспективы развития дистанционного...

REÁLNY EXPERIMENT CEZ INTERNET

ČERŇANSKÝ Peter

TVV 2011, 4(1):371-376

Príspevok sa zaoberá možnosťami realizácie laboratórnych cvičení v dištančných e-learningových resp. kombinovaných metódach výučby prírodovedných a technických predmetov.

VÝUKA MATEMATIKY I PODPOŘENÁ WEBOVOU APLIKACÍ A JEJÍ HODNOCENÍ STUDENTY NA FAI UTB VE ZLÍNĚ

FIALKA Miloslav, CHARVÁTOVÁ Hana

TVV 2011, 4(1):377-380

Ústav matematiky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřuje na využití nových trendů ve výuce matematických předmětů. Pozornost je věnována především tvorbě elektronických výukových materiálů. Uvádíme zde originální webovou aplikaci, která by měla podpořit výuku Matematiky I. Obsah předmětu Matematika I je obvykle přednášen v prvním semestru na většině univerzit s inženýrskými obory. Aplikace by proto mohla být rovněž využita v matematických předmětech na výše zmíněných univerzitách. Zároveň je v příspěvku obsaženo hodnocení výuky v Matematice I studenty.

OVERENIE MODELU "INOVÁCIA EXPERIMENTÁLNEJ PRÍPRAVY ŠTUDENTOV FYZIKY" V E-LEARNINGOVEJ FORME

HORVÁTHOVÁ Daniela

TVV 2011, 4(1):381-385

V príspevku prezentujeme tvorbu e-learningového vzdelávacieho materiálu a jeho overenie v praxi. Výučbový materiál bol vytvorený pre vybrané kapitoly predmetu "Úvod do experimentálnej fyziky", ktorý je vyučovaný v zimnom semestri prvého ročníka štúdia fyziky.

BLENDED LEARNING NA OBCHODNÍ AKADEMII A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - PŘÍPRAVA NA DISTANČNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM

HUBÁČEK Petr

TVV 2011, 4(1):386-388

V dnešní době se ukazuje, že přes stále lepší možnosti, které nám nabízejí informační technologie pro tvorbu e-learningových učebních podpor je nutno i nadále eliminovat nevýhody, které nám klasický e-learning ve své podstatě přináší. Základním nedostatkem e-learningových forem výuky je absence reálné komunikace s vyučujícím a absence či nízká míra sociální interakce mezi studenty a tutorem daného e-learningového kurzu. Tento nedostatek umožňuje odstranit blended learning, jehož nasazení na vyšší odborné škole při Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí výrazně zefektivňuje výuku a zároveň seznamuje studenty s moderní metodou výuky, se kterou se řada...

HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR

KLEMENT Milan

TVV 2011, 4(1):389-392

Příspěvek se zabývá možností hodnocení kvality elektronických studijních opor určených pro distanční vzdělávání realizované formou e-learningu na základě vytvořeného systému hodnocení elektronických studijních opor. Z důvodu snadného použití vytvořeného systému hodnocení byla vyvinuta softwarová aplikace, která celý proces evaluace usnadňuje. Předložená stať se zabývá popisem možností využití této aplikace v praxi.

VYUŽITÍ METOD PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO OVĚŘENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR

KLEMENT Milan, CHRÁSKA Miroslav

TVV 2011, 4(1):393-396

Příspěvek se zabývá popisem procesu ověření systému hodnocení elektronických studijních opor, pomocí kterého by bylo možné jednoznačně a rychle hodnotit tyto vzdělávací materiály. Tento systém byl vyvinut na základě teoretické analýzy a syntézy stávajících systému hodnocení elektronických studijních opor.

INOVACE STUDIJNÍHO PŘEDMĚTU A MOODLE

MEIER Miroslav

TVV 2011, 4(1):397-400

Stať prezentuje podrobnosti o projektu, který byl podpořen grantem FRVŠ 1137/2011 v tematickém okruhu F5. Projekt je zaměřen na inovaci studijního předmětu Obecná pedagogika, která bude realizována v elektronickém vzdělávacím prostředí software Moodle.

WEBMATHEMATICA A E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

MOŠOVÁ Vratislava

TVV 2011, 4(1):401-404

V příspěvku je prezentován softwarový produkt webMathematica. Tento produkt je v příspěvku stručně představen. V závěru se zamyslíme nad jeho využitím při výuce matematiky.